ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 4 :הינתנב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

1999 רבמצד

שדוחה ןקחש - רטע ןבואר
םיקחשמ תואצות
הגילב ר"תיב
3:2 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
1:3 הווקית-חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
2:1 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ
1:1 הדוהי ינב - םילשורי ר"תיב
0:2 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב