ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 4 :הינתנב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 ראוני
ראוניב 30
ובצממ הגאד
הליחכ לש
ראוניב 22
עיבגב יברד
הנידמה
ראוניב 1
רכב םיסינ
רעונב
ראוניב 1
יחרזמ ןולא
ר"תיבב םתח
בלה תא לכא היליבס רינ
.ותיא ונחנאו - שדוחה לכ
םיקחשמ תואצות
הגילב ר"תיב
4:1 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר ינוריע
1:1 אבס-רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב
3:3 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
3:1 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת יבכמ
1:3 דודשא .ק.ט.מ - םילשורי ר"תיב


,לקנרפ ירוא ךרעש הקידבב - ראוניב 30 ,םילשורי
תיעמשמ דח הנחבא העבקנ אל ,הליחכ דוהאל ,הצובקה אפור
תודמועה תויורשפאה .םלבה לש ובגב העיגפה גוס יבגל
וא תונותחתה תוילוחה תחאב קסיד תצירפ ןה קרפה לע
תורשפאה .בצעב תיוולינ העיגפ םע בנזה םצעב העיגפ
הריירקה ךלהמ תא תונשל הלולעו דואמ הרומח איה הנושארה
ךשמב החונמו לופיטש ןכתיי ינשה הרקמב .הליחכ לש
.רשוכל ונלש 6 רפסמ תא ריזחהל ידכ וקיפסי םייעובש
[Item!]


הכרענש הנידמה עיבג תלרגה - ראוניב 26 ,ןג תמר
רבכ להק ךשומ שגפמ ר"תיבל הדיעוה תודחאתהה ידרשמב
.ראורבפב 8-ב ךרעי קחשמה .םילשורי לעופה :םדקומה בוביסב
הפיח יבכמ ןיב ויהי הז בלשב םירחא םיניינעמ םישגפמ
ביבא-לת יבכמ ןיבו ןולקשא לעופהו יבכמ ,ת"פ לעופהל
.ןורשה דוה לעופה ןיבל
[Item!]


יארחאל הנמתה רכב םיסינ - ראוניב 12 ,םילשורי
ומוקמב םילשורי ר"תיב תדוגאב רעונה תוקלחמ לע
.ןהכ "וקי'צ" השמ לש
עיבגה תנועב ר"תיב לש הנמאמ היה רכב
לחה וזה 99/00 תנוע תא .(76/77) ןושארה
םידספה תרשרש ירחא רטפתה ,דודשא ינוריעב
ךשמב הילצרה יבכמ תא םג ןמאל קיפסהו
תדובעל רסמתהל טילחהש דע תועובש המכ
.םיר"תיבה לש אבה רודה ןומיא לש שדוקה
[Item!]