ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 4 :צ"לשארב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 ראורבפ
ראורבפבב 18
רטע ןבואר
הפיח 'מל רזוח
ראורבפבב 13
ש"ב ר"תיב
רמגה תינימשב
ראורבפבב 2
אל הליחכ
תבשוי
ראורבפ שדוח ןקחש - יערד ןלוג
בירעמ טרופס ,ישיבא ידע :םוליצ
םיקחשמ תואצות
עיבגב ר"תיב
0:2 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב
הגילב ר"תיב
2:0 םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ
0:2 ביבא-לת לעופה - םילשורי ר"תיב
1:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב
1:1 הווקית-חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב


הלביק םילשורי ר"תיב - ראורבפב 13 ,ןג-תמר
ר"תיב םע וקיתה תפרח תא קוחמל הרידנ תונמדזה םויה
ותכרדה תחת הצובקה לש ןושארה ןחבמה קחשמב עבש ראב
תוגיצנה תא תא השיגפמ עיבגה רמג תינימש .הנחוא ילא לש
ר"תיב - ילארשיה לגרודכב ר"תיב תעונת לש תוריכבה
ראב ר"תיב דגנ ,(ןימ)לעה תגיל זכרמ תרמצמ םילשורי
הפונתב תאצמנש (תיצרא רבעשל) תימואלה הגילהמ עבש
.רינוויא יכדרמ ןמגוד-ןשרפ-ןמאמה הילא רזח זאמ
[Item!]


הכרענש .יט.יסה תקידב - ראורבפב 2 ,םילשורי
תאו ר"תיב לש ימדקה םלבה תא העיגרה הליחכ דוהאל
הליחכ עגפנ רוכזכ .ומולשל וששחש םידהואה יפלא
חוטב רעש "תודבאתה" קוניזב ליצהשכ ןותחתה ובגב
לש הנושארה הנחבאה .צ"לשאר ינוריע דגנ קחשמב
התלעה הקידבה לבא קסיד תצירפל דשח התיה םיאפורה
.םיכומסה םיבצעבו בנזה םצעב העיגפב "קר" רבודמש
דגנ תבשב קחשיש ןכתיו עובשה ןמאתהל בושי הליחכ
.הווקית חתפ לעופה
[Item!]