ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 4 :צ"לשארב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 סראמ
סראמב 27
סיסקובא
ןידל דמעוי
סראמב 27
רמגה יצח
ס"כ דגנ
סראמב 1
הנועה םוכיס
בירעמ לש
Ohana in trouble
הנחוא ילאש שדוח - 2000 סראמ
תובר םינש חכשי אל
םיקחשמ תואצות
עיבגב ר"תיב
3:3 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
(םילדנפב 9:8)
1:1 םילשורי ר"תיב - עבש ראב ר"תיב
(םילדנפב 7:6)
0:2 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב
הגילב ר"תיב
1:2 םילשורי ר"תיב - ביבא-לת לעופה
3:2 הינתנ - םילשורי ר"תיב
0:0 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ
1:2 הדוהי ינב - םילשורי ר"תיב


- ץרמב 27 ,ןג תמר
סיסקובא יסוי תא ןידל דימעהל םויה הטילחה לגרודכל תודחאתהה
רוכזכ .הינתנ יבכמ לש דהוא לע קרוי הארנ הב תירקתה תובקיעב
ר"תיב ןיב עיבגה רמג עבר קחשמ רחאל דימ וזה תירקתה השחרתה
הקירי תעונתב קר רבודמש הליחת ןעט סיסקובא .הינתנ יבכמ ןיבל
.וזה הסריגה תא קפסב ודימעה תויוידעהו םימוליצה לבא
[Item!]


ידרשמב םויה הכרענש תלרגהב- ץרמב 27 ,ןג תמר
רמג יצחבש עבקנ ןג תמרב לגרודכל תודחאתהה
:םיאבה םישגפמה וכרעי לירפאב 11-ב ךרעיש עיבגה
אבס רפכ לעופה - םילשורי ר"תיב
ביבא-לת לעופה - הפיח יבכמ
[Item!]


תא םויה םסריפ "בירעמ טרופס" - ץרמב 1 ,ביבא-לת
בוביסה ירחבנ יבגל רודמה יאנותיע ןיב ךרענש לאשמה תואצות
עבראב ןושארה םוקמב העיפומ םילשורי ר"תיב .הגילה לש ינשה
דוהא) בוביסה ןקחש ,(הנחוא ילא) בוביסה ןמאמ :תוירוגטק
.(ןוריואה) בוביסה לש רטרא'צהו (ר"תיב) בוביסה תצובק ,(הליחכ
[Item!]