הנידמה עיבגב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1999/2000 תנוע
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
3:3 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
(םילדנפב 9:8)
0:2 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב 1:1 םילשורי ר"תיב - עבש ראב ר"תיב
(םילדנפב 7:6)

רמגה עבר
[Down]
ןאילימלמ לש םיכורשה
(םילדנפב 9:8) 3:3 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ

[Beitar Lamp]
חורה שיאו לגרודכה ןקיטרואית לש ותיזחת - סראמב 21 ,הינתנ
לגרודכה לש רעוכמה ןפה תא בוש הפשחו האולמב םויה המשגתה ביבט ילא
לכל רורב היה ,הגילב 3:2 הינתנל ר"תיב לש דספהה ירחא .ילארשיה
םיתיינתנה .עיבגה קחשמב חצנל ר"תיבל חינת הינתנש ושארב ויניעש ימ
2:3 וליבוה ,קחשמב םהלש ןיינעה רסוח תא ריתסהל וליפא וחרט אל
.ירישעה לדנפב טלוב תויביטרופס רסוחב ודיספהו 117-ה הקדה דע
םינקחש לש םיעישרמ םימוליצ לע ןיידע עודי אל הלא תורוש תביתכ תעב
ילב םג לבא ,קחשמ ידכ ךות םהילענ יכורש תא םירשוקה םיתיינתנ
הינתנב םויה היהש קחשמה תא רידגהל רשפא הזה גוסהמ תוכתוח תויאר
."ילארשיה לגרודכה לש רתסא תינעת"כ
תימשרה העידיב רקיעב םיזכורמ ר"תיב ידהוא ויה קחשמה תליחת ינפל
לביק ימלשוריה להקה .האבה הנועב הנחוא ילא לש והזוח שודיח יא לע
הנחוא ילאל התיה הנווכהש חינהל שי) "ילא ,ילא" תואירקב הצובקה תא
םתיבב וסיפדה םיבר םידהוא ."הנחוא הויו" םגו (ןמטוג ילאל אלו
ויה Great Minds Think Alike םגתפה רמאמכו ,ילאב הכימת תוזרכ
:ההז חסונו לדוג ,עבצב תוזרכה לכ

ר"תיב לש למסה הנחוא

הנחוא םישרוד םידהואה
לבא ,אשדה רכ לע תויושחרתהל ןיינעה רבע קחשמה תליחת םע
עוריא .שגרתהל תויונמדזה הברה הקפיס אל הנושארה תיצחמה
ןישנוע רודכ טעב קאיטירט ייגרס רשאכ 10-ה הקדב היה ןויצל יואר
םע ומצע תא אצמ היליבס רינו ישוקב ףדה רעושה .הבחרה הצקמ קזח
רינ חילצה וזה החונה הדמעהמ .רעשהמ רטמ ינש לש קחרמב דנואבירה
בושח ךלהמ דוע .עקרקה לע ןיידע היהש רעושה לש וידיל טועבל קר
קחרממ ,העונת ידכ ךות ,סיסקובא לש הרידא הטיעב היה ר"תיב לש
תוצובקה יתש .ןרקל ישוקב ףדה רגניזנייש .רטמ םישולשמ הלעמל לש
,סיסקובא םיטלוב ימלשוריה דצבשכ ,רודכ לכ לע ומחלינו תוריהמב וקחיש
םישדח םייח הקצי הנחוא ילא לע העידיהש המוד .ןוריואהו קאיטירט
,הנגה השע ,שרגמה יבחר לכב ץצורתה אוהו יחרזמ ןולא לש וילגרל
.ןזוא ירוא לש הקודהה ותרימשמ ררחתשהל םיבר תונויסנ השעו רסמ
דעצ התשע ר"תיבו ,הנושארה לש בוטה בצקב הכישמה הינשה תיצחמה
םלבב העגפ רודנאש לש חתות תטיעב רשאכ הדשב ןורתי תגשהל בושח
לצינ ןונג יבוק .תוקד המכ ירחא הדשהמ ותאצוהל המרגו ןזוא ירוא
זכרמל םירהו ןרקה וק דע ץרפ ,שינראו יתיינתנה םלבה לש השלוחה תא
לואשל םוקמה הז ילוא) ןיטולחל ישפוח ,יחרזמ ןולא .שמחה תבית
,63-ה הקדב היה הזה רעשה .תילאמשה הניפל בוביסב חגנ (וילע רמש ימ
ליחתהש ץולחה ,תירטש רפוע תא קחשמל סינכה ןאילימלמ ירואו
םוסק עגר םיפוצל תירטש קפיס 74-ה הקדב .ר"תיבב הנועה תא
תניחבמ ילאמש) הבחרה לש ינמיה קלחב רודכ לביק אוה :לגרודכ לש
הטיעב רעשה לא ובגשכ טעב תירטש .רעשהמ האלה ענ אוהשכ ,(רעושה
ידהוא .םיקוחרה םירוביחב הצעננו םהדנה ןייפנרוק ינפ לע הפלחש הדח
תאש םיימוקמה םידהואל וריהבה יתיינתנה להקה יעיציב ויהש ר"תיב
איצוי תירטשש ירק ,בר ןמז ךשמ םלשל םידיתע םה הזה רעשה ריחמ
.הזכש לודג רעש וליפא חיכשיש ןפואב תויועטו תוצמחהב םתמשנ תא
רודכ לביק אוה :רטשה ןוערפב לחה תירטשו תוקד יתש וליפא ואצי אל
אצמ ביבחה רפועו תוישיא תוביסמ לגד םירה אל ןווקה ,רורב לדבנב
לש הרקמב ?םישוע המ .הבחרה ןתפמ לע ,ןייפנרוק לומ דבל ומצע תא
המכ םישוע ,לגרל לגרמ רודכה תא םיריבעמ .הרורב הבושתה תירטש
לש ולזמל .לגר קוחדיו עיגיש םלבל םיכחמו םוקמה לע היעטה ידעצ
ןכלו ןכ ינפל דוע קחשמה תא רוצעל ןווכתה טפושהש ררבתה תירטש
וממורתה 77-ה הקדב .דבלב יתימדת היה ולש תוילאימולשה לש קזנה
תטיעב .םתצובק לש ביהרמ רעש דוע ירחא הינתנ ידהוא לש םיעיציה
םיילגרה ןיב ןונג יבוקל ריבעהש ,רהוז קיציאל הפדהנ ר"תיב לש ןרק
דמצה שבוכ ,רדוס קיארל העיגנב רסמ הצ .הצ ולסאל ןוויכל ךישמהו
ידהוא .תינמיה הניפל קיודמו חוטש טעבו הבחרל דבל סנכנ הזו ,ידטב
טקשב ובש" םרבעל וארקשכ ר"תיב ידהוא יעצפ לע חלמ וכפש הינתנ
ר"תיבל רזע הינתנ רעושו ,תוקד שולש וליפא ואצי אל ."קייאנמ אי
תבית זכרממ שלח חגנ ןוריואה ,לאמשמ םירה רמאה :האצותה תא ןזאל
רינ .המינפ סנכנו חטתשמה רעושה לש ונטבל תחתמ רבע רודכהו שמחה
רעשה לש וחיר :םירעש חירמ ץולחכ ולש ןיטינומה תא קידצה היליבס
ירחא רודכב טעבו רעשה וקל עיגה אוה לק שיחו ופאב הלע יחרזמ לש
םיתיינתנל םיבייח וראשנ אל ר"תיב ידהוא .םינפב רבכ היה אוהש
תליחת ירחא רצק ןמז ."קייאנמ אי טקשב ובש" םינורחאה רבעל וארקו
לש ינמיה קלחל לאמש ףגאמ ךורא רודכ רהוז קיציא ריבעה הכראהה
הטיעבב ןייפנרוק תא עיתפה ,ןבס ימילק ,םש היהש ןקחשהו ,הבחרה
אל םיעיציב םירשואמה םיתיינתנה .הקוחרה תינמיה הניפל תקייודמ
םרבעל וארקו ר"תיב ידהוא לש עיציה רבעל ונפ םה :םייובש וחקל
םתעונת תא ריכזהש ןפואב ר"תיב הפקת הז עגרמ ."קייאנמ אי טקשב ובש"
רוצעל גאד תירטש רפועו - םילג םילג - םיה ףוח לע םימ לש תירוזחמה
םימלשוריהשכ וליחתהש הינתנ לש תוצרפתמה תופקתהה תא
הלע קאיטירט .ביריה לש שרגמה קלחב םירודכ ודביא
הפי רמוש לבא םעפ לכב םינוכיס לטונ אוהשכ םעפ רחא םעפ הפקתהל
ויה תואצותהו ,םיכורא םירודכ לע קר טעמכ הקחיש ר"תיב .רודכה לע
ןגמ הסינש רודכ לע סיסקובא טלתשה םויסה ינפל תוקד שולש .תולד
,שמחה תבית דע טעמכ סנכנ יסוי .הבחרה רוזיאמ קיחרהל יתיינתנ
וילגרל רשיה יחרזמ ןולא לש הטיעבה תא ףדה רעושהו הבחרה זכרמל רסמ
,ינשה דצב ההובגה תשרל ליט טעב רוטקיו .רעשל ןימימ דמעש ה'צאפ לש
.םילדנפב הערכהל קחשמה תא איבהו
רמגב הערכהה תוטיעבב ר"תיב לש תלשוכה הגוצתה ירחא ,הרבעש הנשב
יתמהדתל .הזה םוחתב ושע םהש הנכהה לע ר"תיבב םינקחש יתלאש ,עיבגה
,עיבג יקחשמב הזה בושחה ןפה לע בכעתה אלש טעמכ ןטשק רורדש רבתסה
הנשה .עובק ןפואב םילדנפ רמגה ינפלש שדוחב לגרית ןהכ ילאש דועב
קחשמב םילדנפ 8 רבכ הטעב ר"תיב :בוש שחרתי הזכ לדחמש יוכיס ןיא
:תוטיעבה רדס .םויה הרשע דועו ,עבש ראב ר"תיב דגנ
עיקבמ תירטש עיקבמ סיסקובא
עיקבמ הצ ולסאל עיקבמ ןוריוא
עיקבמ שינראו עיקבמ רמאה
עיקבמ רהוז עיקבמ קאיטירט
טעוב לבא חצנל לוכי םאלג
תרגסמל ץוחמ חוטש
- טעוב ץרפ ילא
ףדוה רעושה
עיקבמ יטיוז עיקבמ יערד ןלוג
עיקבמ רדוס-קיאר עיקבמ ה'גרפ
עיקבמ הסנט עיקבמ ה'צאפ
עיקבמ יסייחנ עיקבמ רודנאש
לבא בוט טעוב ןבס ימילק
ףדוה ןייפנרוק
(קורבמ) עיקבמ במוד

םרטב לבא ,םוצע קופיסל רוקמ ללכ ךרדב אוה הזכ חתמ ירחא ןוחצינ
,םילשורי ר"תיב ןטפק ,סיסקובא יסוי תא יתיאר גשיההמ תונהל יתקפסה
ירחאו ,הינתנ ידהוא עיצי ןיבל שרגמה ןיב הדירפמה רדגל ברקתמ
רדגהמ יסוי תא קיחרה הליחכ .ימוקמ דהוא לע קרוי םילימ יפוליח
וליפא תונהל יל תנתונ אל ילש הצובקה המל ןיבהל יתיסינ ינאו
.הזכש הפי קחשממ

הכוז יחרזמ ןולא
יוארה דובכל


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
במוד ,קאיטירט
(ץרפ .א) ,הליחכ
רודנאש ,יערד .ג
,(ה'גרפ) ןונג
סיסקובא, רמאה
ןוריוא
(ה'צאפ) היליבסו

רמגה תינימש
[Down] [Up]
הנחוא דגנ בונודנא
(םילדנפב 7:6) 1:1 םילשורי ר"תיב - עבש ראב ר"תיב
[Beitar Lamp]
םיקיתוה ר"תיב ידהוא - סראמב 15 ,(עבש ראב) לימרסו ןוידטצא
,םיזירזו םיכומנ םינקחש לש השוחנ הרובח .םימעפ הברה הזה טרסב ויה רבכ
אשדה לש רטמ לכ לע תמחלנ ,היצביטומ ירודחו רוחשו בוהצ םישובל
תא ואיצמה םהש םיענכושמו הלודגה ריעהמ ואבש םיליפנ רשע דחא לומ
יתלבה 1:1 וקיתה תא ,לומתא לש קחשמה תא םיכירצ ונייה .לגרודכה
לדנפב קר רבשנש וקית ,הינשה הגילה תיתחתמ עבש ראב ר"תיב לומ ירשפא
ידכ רקיעבו ,םינש רשע ינפל וניארינ דציכ רכזיהל ידכ ,(!) ינימשה
.םויה םיארנ ונחנא דציכ ןיבהל
םינורחאה תועובשב הלש ליגרה ךרעמב החתפ ,הלוחכ תשובלתב ,ר"תיב
רטע ןבורו רושיקב סיסקובאו רודנאש ,רמאה ,דוחב ה'צאפו היליבס םע
השק לבא ,הלש ליגרה ךרעמב םג הארנכ החתפ עבש ראב ר"תיב .הפיחב
.םינקחשה תא קוידב והיז אל עיציב הלש םידהואה םג ןכש תעדל היה
1500 דצל) ןוידטצאב תומוקמ םיפלא תששמ רתוי ואלימש םיעבש ראבל
,ןייפנרוקו קאיטירט ,רודנאש תא תוהזל היעב התיה אל (םימלשורי םידהוא
היעב וויה אלש המכ ויה .תוקולח ויה תועדה בוהצב םינקחשל רשקב לבא
ןוטיב ןועמש ,בחרהו חוטשה וחצמב רכינ קיתוה ידיוד םיירפא :תדחוימ
ןקחשה היה רפח ודודו 94/95 תנועמ םיטויס ונל ריכזה םיילגרה ךורא
םישוחינל אשונ ויה םירחאה לכ .הליחכ לש םייפתכל הציפקב עיגהש
ימגד רפוע ?ודירל רואיל הפיא ?ןאבזור ינד הז 4 :קחשמה לכ ךשמב
?קחשמ
לע םויא רוציל םינושארה ויה םה ,םיימוקמה לש תוינומלאה תורמל
הבחרב ןייפנרוק לומ עיגה ,ןועמש לש דודה ןב ,ןוטיב ןורי .רעשה
,רפסה יפל ףוקתל וסינ םימלשוריה .קוניזב הטיעבה תא ףטק קיציאו
תא ענמ םיימוקמה לש הברקהה קחשמ לבא ,תולופכ תוריסמבו םיפגאהמ
רודכה תא ףוס ףוס לביק ה'צאפשכ .םילשורי ר"תיב יצולחמ םירודכה
לכ הכפה ךכו ,ישיאה ורמוש לע הריבע עצבל דיפקה אוה ,הבחרה דיל
תנכוסמ הטיעב ירחא .םיעבש ראבה תבוטל ןישנוע תטיעבל תנכוסמ הפקתה
,ביהרמ טוטהלב סיסקובא ביגה ןייפנרוק לש יללכה ןוויכל רפח לש
,יול ירשואש קזח רודכ ריואהמ טעבו הבחרה דיל ןקחש לעמ ץיפקהשכ
םתא ,הקספהל הדיריה יבגל .יטאבורקא קוניזב ףדה ,ימוקמה רעושה
ולע תויר"תיבה יתש .'וגו זוב תוקירש :תלוגרתה תא שחנל םילוכי
ושקיב םימלשוריה .תוכופה תוביסמ ,הבר תושיחנ םע הנושארה תיצחמל
השיערמ העתפהמ םיקוחר אל םהש וניבה םיעבש ראבה ,ןויזבה תא קיספהל
רתוי ןימי ףגאב הינשה תיצחמב ץרפ ןוטיב ןועמש .רתוי זעהל םהילעשו
קחיש ידיוד .ר"תיבב ולש הנוחשה הנועה לכב תושעל חילצהשמ םימעפ
תונרקהו הבוגה ירודכל ץמואב אצי יול ירשוא ,הברקהבו תיתפומ תוירחאב
רושיקה לש ץחלהמ קמחתהל םיימוקמה וליכשה הדשה זכרמבו ר"תיב לש
רתוי הקיזחה םילשורי ר"תיב .תוצרפתמל תחא העיגנב תאצלו ימלשוריה
םיסיטרכ דילוה לוכסיתה .העקבה יבצמל עיגהל החילצה אל לבא רודכב
ירחא עבש ראב תבוטל ןרקב .רמאהו היליבס רינ ,יערד ןנערל םיבוהצ
דנואבירה תאו ,וקהמ ףדה יערד ןנערש קזח רודכ חגננ הלאה תופקתהה תחא
לש הטיעבו תינמיה הרוקל ה'צאפ טעב דגנמ .הרוקל םיבוהצה דחא הרי
יבוק ץרפ 78-ב הקדב .ףוקשמה לעמ לא ןורחאה עגרב הטסוה היליבס
חוכיוה ירחא .הבחרה ףס לע שממ לשכוהו עצמאה ןוויכל ןימי ףגאמ ןונג
עגרב הקרפתה המ םושמו המוחה הרדתסה היה אלש לדנפה לע יתרוסמה
ילא .תשרל רדחו ורצונש םירוחב רבע קאיטירט הריש רודכה .הטיעבה
אוה רעשה ירחאו ןוריואב ה'צאפ תא ןכ ינפל ףילחהל קיפסה הנחוא
הנועב עבש ראב ר"תיבב קחישש) ץרפ ילא תבוטל היליבס תא םג איצוה
,האצותה לע הרימשל ךורע היה לכהו הלע במוד יסא ,דרי רמאה .(הרבעש
קחד אשדה הבוגמ .ותוא טימשהו הבוג רודכל ןייפנרוק הלע זא לבא
תומהדנה םהיניעל טאל לגלגתה הזו ,רעשה ןוויכל רודכה תא והילא ביגש
.תשרל עיגהש דע הליחכו ןייפנרוק לש
ועיגה זאו ,יקנ רעש לע רומשל םישתומה םיעבש ראבה וחילצה הכראהב
טעבנ ישילשה רודכה .רמאה וירחאו ,המינפ טעב סיסקובא .םילדנפה
יערדו ,הרבעש הנשב עיבגה רמגב םג איטחהש במוד יסא ידי לע םיקחשל
לוכי ,עבש ראבל הנורחא הטיעבו 4:4 - הזה בצמב .וקייד קאיטירטו
לש ןומיאה תריירקב הנושארה הנשה לע רוחש םתכב רמגיהל קחשמה היה
וילגרב יולת היה הגילב רתויב םירקיה םיר'גנמה דחא .הנחוא ילא
העתפה ול ושע רבעש עובשב קרש ירגלוב קוזיח ןקחש ,בונודנא דחא לש
.בגנה תריב לש ןואכידהמ ותוא איצוהל ידכ וירוה תא ץראל ואיבהו
ןייפנרוקשכ ,תינמיה הניפל שלח ספ רסומ םנב תא ואר עיציב ובשיש םירוהה
.איטחי םיימוקמהמ ימ ןמז לש הלאש קר התיה ןאכמ .תולקב ףדוהו דרוי
,טועבל בוהצב םינקחשהמ והשימ בדנתה ובש ןמזה ךשמ ךראתה הטיעב לכ םע
,ןימי דצל הער אל הטיעב :הליבחה תא קריפש הז היה ינימשה טעובהו
.רמגה עברב ר"תיבו ןייפנרוק לש ןייוצמ קוניז לבא

.שי

יערד ןנער
וקהמ ליצה


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
יערד .ג ,קאיטירט ,
ןונג ,הליחכ
רודנאש ,יערד .ג
,(במוד) רמאה
סיסקובא,
(ןוריוא) ה'צאפ
(ץרפ .א) היליבסו

םדקומה בלשה
[Up]
ךשוח
0:2 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]

הינשה תיצחמה ךותב תוקד םיעברא - ראורבפב 8 ,ידט ןוידטצא
ינופצה עיציב רבע ,םילשורי לעופה ןיבל ר"תיב ןיב עיבגה קחשמב
תונובירטבש בוהצה ישבולמ ןה האניק יטבמל הכזש יר"תיב דהוא ידט לש
דיוצמ היה אל הזה דהואה ,אל .להקב ויהש םידדובה םימודאהמ ןהו
ותצלוח לע אשנ אל וליפאו תקשחנ הכיתחב הוולמ היה אל ,שידח ןופאלפב
דחייש דיחיה רבדה .ןמצייו יריש םינומהה לילאו תסנכה רבח לש הנומת
תדבוע היה עיציה תא וסלכיאש םילכסותמה םישנאה ראשמ דהוא ותוא תא
הזה דהואה .שרגמה לע הרוק המ ול ריבסהש רבח ידי לע הוולמ ותויה
.רוויע היה
םיפוצה להקש ידכ םיעיציב רבטצהל ךירצ היה שפנ חפמ דואמ הברה
תוארל אלש דבלבו םייניעה רואמ תא דבאל ףידע אל םא תוהתל ליחתי
הנושארה תיצחמה םא .אשדה רכ לע תוצובקה יתש לש לפנה תגוצת תא
20-מ תישפח הטיעבב רטע ןבואר לש אלפנה ורעש ידי לע עגרל הראוה
לגרודכ לש ךיבמ גצימ התיה (ןמזה תפסותל דע) הינשהש ירה ,םירטמ
.ר"תיבב בר ןמז הז וניאר אלש יפכ הדורי תיתצובקו תישיא המרב
תועיצפה ןמזב רעשה ןוויכל תחא החיגנ םגו ,םולכל וניפיצ אל לעופהמ
ןויסנ לש ןיע תיארמ וליפא התשע אל וזה הצובקהש הדבועה תא הניש אל
.רעש שובכל
,םינפב רטעו היליבס :ר"תיב ידהוא תא דואמ החמיש קחשמה תחיתפ
תועבג לעמ היולת המימח תימלשורי שמשו לספסה לע ןוריואהו ה'גרפ
יריש תא ואיבה היליבס לש םי'צילגה ,ריש ףדר ריש .קפואבש הליג
ענמו הנגהב המשנה תא ןתנ הליחכו תוקבד לש תושדח תומרל וילא ללהה
ר"תיבמ הארנש המ לכ הזש רבתסה טא טא .ןייפנרוק לש הבחרל רבעמ
םהירודכש ילאוטריו הדש זכרמו הפקתהב תולדתשה ,הנגהב המשנ :קחשמב
הביקרמ היוג התיה וליאכ וילעמ ופלח רטעו סיסקובא לש םיכוראה
,והשמ חירקמ ,רשכומ ןקחש טלב לעופה תצובקב .עצמאה לוגיעב תלטומ
,גיווש ןנור .םיעיציבש ר"תיב ידהואל רכומ היה ימומגעה וטבמש
תויבויח תולועפ המכ השע ,ידימת לאשומ םויהו הלודג החטבה םעפ
הצובקה ינקחשמ והשימל רודכה תא רוסמל ץלאנ ךלהמ לכ ףוסב לבא
ינקחש וזכרתה הרירב תילב .ןוקית תרב הניאש תועטכ הלגתהש המ ,ולש
.הלוג רימא לש ודיצמ םיחוסיכ - ךכ לכ םהל יעבטו רכומש המב לעופה
סיסקובא .22-ה הקדב רודנאש שאמאת תא אשדל דירוה הלאה םילוקיתה דחא
ורעשמ םירטמ םירשעמ הלעמל חנומ היהש רודכה ירוחאמ ובצייתה רטעו
ןבורל ןתיי אל יסויש רבד יעדוי ורמא יחרזמה עיציב .'ץיראס לש
תויהל ידכמ השוחנ התיה רודכה ןוויכל רטע לש הצירה לבא ,טועבל
תילאמשה הניפל תמלשומ הננב טעבו ןימימ רודכל אב אוה .היעטה םתס
המהדתב וסרק םיעיציה ,תרתסומ יתלב הוואגב וידי םירה ןבור .הנוילעה
ןומיר ודיב זחאש דהואשכ קר העטקנ יחרזמה עיציב החמשהו ,רשואבו
תגולפשכ תונוילעה תורושה ךותב תוריהמב רבע ךימס רופא ןשע ץיפמ
.וירחא תקלוד םילוחכ םירטוש
,היליבס רינ לש ותלודגב בוש וניזח רעשה שוביכ ינפל תוקד המכ
(תומילא ילב םג לבא) ןובשח ילב שלג קחשמה תליחת ןימלש ץולחה
ההבגהל עיגה היליבס .םירודכ םהמ ץלחל תונויסנב םיניגמה ילגרל
.הבחרה לש ינשה הדיצב היהש ה'צאפל אלפנ רודכ דירוהו ןימימ רטע לש
:שואיב רמא שמש רימא דהואהו ,רעשה לעמ תונלשרב טעב ינבלאה ץולחה
".ולש םירודכה תא לבקיש דחא היליבס דוע ודיל ךירצ היליבס"
עירכהל תוסנל ול המרגש תובהלתה רטע ןבואר אלמתה עיקבהש רעשה ירחא
םירורדכו שרגמ יצח לע קמוע תוריסמ ,רטמ 30-מ תוטיעבב קחשמה תא
הלאה תונויסנהמ דחא ףאש ןייצל רתומל .המודאה הנגהה לש ריקה ךותל
ראשש הדבועה רתוי הבוצע לבא ,לעופה רעוש 'ץיראס תא דירטה אל
תונקתפרהל הביטנרטלא הווהתש יהשלכ הלועפ עצבל וחילצה אל ר"תיב ינקחש
,הנושארה תיצחמה לכב תחא תקייודמ הכורא הריסמ איצוה סיסקובא .רטע לש
.ץוחל היליבס ידי לע טעבנש שלח בחור רודכל התוא ךפה יערד ןלוגו
בחורל ורסמתהש וא תוימתסב וקיחרה לבא בטיה וקינ הליחכו קאיטירט
המ ןיבמ אל שרגמב דחא ףאש ןירותסמה שיא ראשנ במוד יסא ,שרגמה
תא רובעל הסינ ןונג יבוק ,דביאש דע ןחב ררדיכ רודנאש ,ודיקפת
רופיס הז ...יערד ןלוגו רודכה תא םעפ לכב טעמכ דביאו ולש ןגמה
,95-ה הקדה לש תצרפתמב רעש םנמא שבכ שיאה .תדרפנ הבתכ ךירצמש
רחא םעפ .הצובקה לע לטנל ותוא ךפוה ןימי ףגאב יכונאה וקחשמ לבא
:טילחהל הסנמ זאו םירטמ המכ הפי םדקתמ ,ףגאב רודכ ןלוג לבקמ םעפ
ףוגה תועונתמ תוארל רשפא םימעפל .ןגמה תא ףוקעל תוסנל וא םירהל
ולש ערה רציה רבוג זא לבא ,רודכה תא ררחשל יותיפה וב הלועש ולש
המדקמ חקול ,ןרקה וק רבעל יוכיסה רסח טנירפסה תא בוש ליחתמ ןלוגו
קרוש להקה .רודכה תא דבאמו השילג ידכ ךות םירהל הסנמ ,ידמ הכורא
.הלילח רזוחו הנגהל שאר יופח רזוח ןלוג ,זוב
ןולא רשאכ המיאתמה הביטקפסרפב הדמעוה יערד לש ותויכונאש אלא
ולו רציל ר"תיב החילצה אל זא דע .65-ה הקדב קחשמל סנכנ יחרזמ
המוגעה הקיטסיטטסה תא תונשל טילחה יחרזמ ןולאו ,תרגסמל תחא הטיעב
ףגאהמ ךתוח אוהשכ רעשה ןוויכל ץרפ ,רודכ חקל אוה םיימעפ .תאזה
,ךכ רחא .םימחר תוררועמ ויה הטעמה ןושלבש תוטיעב ררחישו ,זכרמל
.טועבל תוסנל ךישמיש ףידע היה אל םא םיפוצה וטבלתה ,רוסמל הסינשכ
ןקחשמ ץוח לכה םהב היהש םירורב אל םינוויכל וכלה ולש םירודכה
.הבוהצ הצלוח םע
וקחיש אל םיר"תיבהש הדבועה היה ימעטל קחשמב רתויב בוצעה קלחה
הרציש קרסה יכלהמ תא וויל ץרמו תושיחנ הברה ,ךפיהל .תושידאב
ךחוגמ רואב בוהצב םירקיה םינקחשה ףסוא תא דימעהש המ ,הצובקה
םיעדוי אל טושפ םהש הארנ היה תוקדה םיעשת בור ךשמב .רתוי דוע
האצי ,רוביצ יסחי לש לוז לולעתב ,זאו .דחיב אלו דבל אל ,קחשל
ןלוג .םויסה תקירש ינפל תוינש ,קחשמה לש הנורחאה תצרפתמל ר"תיב
.תחלצומ אל הדמעב רעושה תא הליגו הבחרל סנכנ ,ולש ןגמה תא רבע יערד
תלולג םע שרגמהמ אצי בוהצה להקהו ינוסכלא רודכ ,הנימי ףוג תיטה
התעפשה הגפשכ הרק המ .ר"תיבב יערד לש ינשה ורעש תומדב העגרה
.אמגודל ,הזה חווידה ?וזה הלולגה לש

רטע ןבואר
רעש דועב
לודג


םע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,קאיטירט ,במוד
ןונג ,הליחכ
,יערד .ג
,(רמאה) רודנאש
סיסקובא, רטע
(ןוריוא) ה'צאפ
היליבסו