ריחמה .םניח ץפומ
.םירעש 4 :ןובסילב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
תואצות
ןותיעב ובתכ

1998 רבמטפס-טסוגוא
רבמטפסב 15
שדח לפשל םירישה
רבמטפסב 14
הצובקהמ העשוה יולאש
רבמטפסב 1
תרבעה:םיעיקשמה
םוי 30 ךות תולעב
רבמטפסב 1
רבכ ןלפק ןולא
םילשורי ר"תיבב אל
רבמטפסב 1
וגזאלגב קחשמה
רבוטקואב 1-ב ךרעי
טסוגואב 27
:האבה הביריה
סר'גנייר וגזאלג
טסוגואב 23
ללה בוקעי
ר"תיבב םתח
טסוגואב 22
99 :םיעיקשמה
הקסיעהש זוחא
םלשות
טסוגואב 21
ןלפק ןולא
ןמאתהל ליחתה
םילשורי ר"תיבב
םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבג
1:2 ת"פ לעופה - םילשורי ר"תיב
0:4 ןאש-תיב - םילשורי ר"תיב
הפוריאב ר" תיב
2:4 םילשורי ר"תיב - סר'גנייר וגזאלג
1:1 סר'גנייר וגזאלג - םילשורי ר"תיב
2:4 הקיפנב - םילשורי ר"תיב
0:6 םילשורי ר"תיב - הקיפנב
1:0 םילשורי ר"תיב - B36
1:4 B36 - םילשורי ר"תיב
הגילב ר"תיב
1:3 םילשורי לעופה - ר"תיב
4:2 םילשורי ר"תיב - הפיח 'כמ
2:2 צ"לשאר - ר"תיב
2:1 םילשורי ר"תיב - ת"פ 'כמ


םירישה תכסמ לע ,ליגרכ ,םידהואה ורבע סר'גנייר וגזאלג דגנ קחשמב
ראוטרפר ןוכדעב ףוחד ךרוצ שי יכ ררבתמ קחשמל קחשממ .ר"תיב לש
ןפטס" תורושה .השדגוה האסהש היה הארנ םעפהו ,יחרזמה עיציה לש רמזה
אוה קיציאו ,ילש הנחוא ילא ,ילא הללאי ,רואה םה טנושיפו יולאש
.תויטנוולר רסוחב וקעז 'וגו "ילש יזרח ןולא ,ןולא הללאי ,ילש ... לע
,ר"תיבב אל רבכ (רהוזו יזרח ,טנושיפ) השולש ,םירכזומה םינקחשה ןיבמ
יולאש - ר"תיבב ליעפ דועש דיחיהו (הנחוא) השירפב יצחו לגר םע דחא
יברדה ינפל היעשהה תא לטבי ןמאמהש תווקל שי .ןטשק ידי לע העשוה -
.תיטאופ תשומחת רסוחמ םיממוד םיעיצי לומ קחשמ ומצע אצמי אלש ידכ
[Item!]


םילשורי ר"תיבמ העשוה יולאש ןפטס - רבמטפסב 14 ,םילשורי
.הצובקב ודוקפת לע ןטשק ןמאמה םע רבדי םרטב ןמאתהל בריסש רחאל
שלח תוארהל ול םרגש דיקפת ,ןימי ףגאב ותבצהמ הצורמ היה אל יולאש
לש 98 תסריג תא הנורחאל ןיקתה יולאש .םירעש עיקבהל ונממ ענמו
הסינכהש תועמשמה ירסח "םירופיש"ה עפשש ענמנה ןמ אלו תונולח תנכת
דע ולש תעדה לוקיש תא ורערע הלש הלעפהה תכרעמל טפוסורקימ תרבח
.ילארשיה לגרודכב רתויב השקונה ןמאמה יפ תא תורמהל זעה הב הדוקנל
וגזאלג םע שגפמה תארקל ילאמינימ לגס םע ר"תיב תא הריתוה היעשהה
יבוק םע חתפיש עידוהו וזה הדבועב בשחתה אל ןטשק לבא סר'גנייר
.ןפטס הניפש דיקפתב ןבואר
[Item!]