ריחמה .םניח ץפומ
ןטק 0:1 :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 רבמטפס
רבמטפסב 17
תא הנגמ ר"תיב
םימואתב העיגפה
רבמטפסב 17
םיעוצפה רדסמ
בחרתמ
רבמטפסב 10
"םאלס" ר"תיב
םילשורי
רבמטפסב 7
רזוח רמאה
רבמטפסב 6
הזוזת ןיא
רמאה ןיינעב
רבמטפסב 6
םלסמאל רבש
רבמטפסב 1
ךרדב רמאה
הרזח
רבמטפסב 1
ףתתשת ר"תיב
םולשה רינרוטב
רבמטפסב 1
םידהוא תסיט
יקינולסל
רבמטפסב 1
שדוח םייתסה
טסוגוא
[Back from the Dead - Nir Sivilia]
םיקחשמ תואצות
הפוריאב ר"תיב
3:3 יקינולס .ק.ו.א.פ - םילשורי ר"תיב
1:3 םילשורי ר"תיב - יקינולס .ק.ו.א.פ
הגילב ר"תיב
0:2 הווקת חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:1 ביבא לת לעופה - םילשורי ר"תיב
0:0 - םילשורי ר"תיב - הפיח יבכמ


רבמטפסב 17
תובותכ סוסירל םיארחאה יוליגל הריקחב הלחה ר"תיב תלהנה
םע הדוגאה ישאר וחחוש ןכ ומכ .םימואת השמ לש ותיבב הצאנה
.העפותה תאו עוריאה תא וניניגו א"ת לעופה ישאר םע ונחחוש
ילע הרטשמהמ עדימ הדוגאב לבקתה ,הזה שיבמה הרקמה דצב
א"ת לעופה דגנ קחשמל עיגהל םינווכתמש םידהוא םנשי ויפ
גוהנל אל םידהואהמ םישקבמ ונחנא .םיזיזח םע ידט ןוידטצאב
ןרקיעמ תולוספ ןה הלא תולועפ - קוחה תא רפהל אלו תומילאב
.ןודעומל בר קזנ תומרוג ךכל ףסונבו
השרפה לש בחרנ רוקיס
[Item!]


.לוקית ךלהמב ןומיאב יערד ןנער עצפנ רבמטפסב 17 ןושאר םויב
,הצובקה אפור ןחביא ךכ - לגרה ףכב רבש הארנה לככ שי ןנערל
הארנה לככו תרזוח הקידב ןקחשה רובעי רחמ .לקנרפ ירוא ר"ד
.סבוגי

(רבעש עובשב ןומיאב עצפנ) ןמכייר רינ :םיקיתוה םיעוצפה יבגל
.ךרבה סוחסב קזנל דשח שיו היפוקסוטרא חותינ רחמ רובעי -
. תועובש השיש ךות םינומיאל רוזחל רומא - םלסמא דוד
,תוקידב תרדס ירחא היטאורקמ עובשה ףוסב רזח ןייפנרוק קיציא
.םייעובש ךות םינומיאל רוזחל הווקמ

וחתפי תופוקה :א"ת לעופה דגנ קחשמה יבגל םינורחא םיטרפ
ליחתי ומצע קחשמה .יצחו שמח העשב םירעשה ,צ"החא 4 העשב
.ברעב הנומש העשב

תדוגאמ םידלי םישימח ר"תיב הנימזה א"ת לעופה דגנ קחשמל
.ןטרס ילוחב תכמותה "םייחל וק"
קחשמה תארקל הריקסה תא םג ואר
[Nir Reichman]
ןמכייר רינ יערד ןנער םלסמא דוד ןייפנרוק קיציא
[Item!]


רוביצה הדמעמ תא םויה הססיב םילשורי ר"תיב
רינרוטב ןושארה םוקמב התכז רשאה ,"םולשה תצובק"כ
.אמורב םייקתהש םולשה
"אמור"ו ןדרימ "סאקאוו לא" תוצובקה דגנ הדדומתה ר"תיב
ינב םיקחשמ ינשב ןהיתש תא החצינו הילטיאב הנושארה הגילהמ
ר"תיבל 0:7 האצותה התיה םינדריה דגנ קחשמב .דחא לכ תוקד 45
דדח ינב לש רעש ,(2) יחרזמ ןולא ,(3) ל'גרבא ביני לש םירעשמ
35-ה הקדב ל'גרבא ביני עבק רינרוטה תעתפה תא .ימצע רעשו
קינעהו קחשמב דיחיה רעשה תא שבכשכ ,אמור דגנ קחשמה לש
2000/2001 תנועל הלש ןושארה ראותה תא ר"תיבל
[Yaniv Abargel]
[Item!]


רזוח ,הצובקל וירבחו ןמטוג ילא ןמאמה ינפל לצנתהש רחאל
.םילשורי וראבוס ר"תיבב תפטוש תוליעפל רמאה ןווטשיא
םילוחה תיבב ףסונ םוי ראשנ אוה ,םלסמא דודל רשאב
.רובשה ולוסרק תא חתנל םאב םיאפורה תטלחהל הנתמהב

[Item!]


םיירהצה רחא םויה - רבמטפסב 6 ,םילשורי
תלהנה ןיבל רמאה ןווטשיא ןיב השיגפ הכרענ
אל םלוא הבוט הריואב המייקתה השיגפה .ר"תיב
ןמז קספ תחקל וטילחה םידדצה ינש .םוכיס גשוה
.הטלחה דחיב לבקל ידכ םיימוי-םוי ןב
אלל ר"תיבמ ררחוש רמאה ןווטשיאש ירחא :עקר
ר"תיב ישארל ררבתה רבעש עובשב הרומת
רשקה לש דעוימה ופילחמ ,'ץיבוליאסיא ןאגרדש
תא םצמצל ידכ .הצובקב םותחי אל ,ירגנוהה
תורושל רמאה תא ריזחהל תוסנל טלחוה קזנה
ירחא ןקחשה רמאש םירבד םלוא ,ר"תיב
וניב תוחיתמ ורצי ןודעומל ותוביוחממ ררחתשהש
תונויאר רפסמב ןנולתה רמאה .ןמטוג ילא ןיבל
ןמטוג ילא לש םינשנו םירזוחה םירקשה לע
עגפנ ןמטוגו ,םינורחאה םיישדחה ךלהמב
.ותימדתל םיקיזמה םיטרפ לש םתפישחמ

'ץיבוליאסיא ןאגרד ,רגסומ רמאמב
רתאב עיפומ ,רמאה תא ףילחהל דמועמ היהש
תרתוכה תחת תידרפסה דילודאיו תצובק לש
".הצובקה םע םינמאתמש םינקחש דוע"

[Item!]


הניגמ ,םלסמא דוד - רבמטפסב 6 ,םילשורי
ולוסרק תא ברעה רבש ,ר"תיב לש ילאמשה
רינ םע החיגנל הלע םלסמא .ןומיא ךלהמב
רודכל עיגהל אוה םג הסנמ ןהכ דהואשכ היליבס
"דואד" שח עקרקה לע התיחנה ךלהמב .רוחאמ
עוגפה לוסרקה .תילאמשה ולגר ףכב זע באכ
םילוחה תיבל להבוה םלסמאו חרקב ףטענו עבוק
םיאפורה .לגרה הסבוג םש ,םרכ ןיע הסדה
תוחאל ידכ חותינל קוקז םלסמאש רבכ וטילחה
העיגפה רוזאב תוחיפנה םלוא ,הכלהכ רבשה תא
רתונ םלסמא .הזה בלשב תאז תרשפאמ הניא
םויבו ,רקובב רחמ דע החגשהל םילוחה תיבב
חותינ רובעל ידכ הסדהל בושל רומא אוה ישיש
.דרת תוחיפנהש הדימב

שמש רימא :םוליצ
[Item!]


,'ץיבולאיסיא ןאגרד םע ןתמו אשמה ץוציפ ירחא
,תידרפסה דילודאיו תצובק לש לספסה ןקחש
.רמאה ןווטשיא תא שדחמ םיתחהל ר"תיב הסנמ
אל איהש "יס מא"ל הצובקה העידוה ,רוכזכ
רחא רז ןקחשש רחאמ ויתורישל רתוי קקדזת
םייעובשמ תוחפ האב וזה העדוהה .הצובקב םתחוי
םע תויטרפ תוחישב ריהצה ןמטוג ילאש ירחא
ןיאש תונותיעל תוימשר תועדוהב ןכו ןקחשה
ןמטוג לש תועדוהה .רמאה תא ףילחהל הנווכ
'ץיבולאיסיא םע מ"ומה לע םיטרפש ירחא ועיגה
התנפ אל תילארשי הצובק ףא .תרושקתל ופלד
ןקחשהש ר"תיב ישאר תווקת תורמל רמאה לא
תעכ .הרצי הצובקהש היעבל ןורתיפ ומצעב אצמי
יתועמשמ ילכלכ קזנ עונמל הדיחיה ךרדה
תורמל לגסל רמאה תא ריזחהל אוה הצובקל
רמאה ןכומ עודיה לככ .ךכב הכורכה תוזבתהה
רקי ריחמ ר"תיבמ הבגי אוהש חינהל שיו רוזחל
.ןורחאה שדוחב רבעש םירוסיה עסמ לע
[Item!]


םילשורי ר"תיב דבכת ,ןמטוג ילא ןמאמה תודגנתה תורמל
-ב ךרעיש אמורב םולשה רינרוטב ףתתשהל התובייחתה תא
"אמור" םג ופתתשי שלושמה רינרוטב .רבמטפס שדוחב 10
ינש קחשת הצובק לכשכ ,תינדריה "לייזוה-לא"ו תיקלטיאה
.תוקד 45 לש םיקחשמ
[Item!]


םידהואל רכש תסיט ןגראמ םילשוריב "אמג" תועיסנה דרשמ
14 ,קחשמה םוי רקובב אצת הסיטה .יקינולסב קחשמה םויב
ןיב שגפמה םויס ירחא תועש עבראכ היהת הרזחהו ,רבמטפסב
.יקינולס .ק.ו.א.פ ןיבל ר"תיב
הסינכ ללוכ וניאו רלוד 250-כ אוה יופצה ריחמה
:םיפסונ םיטרפל .יקינולס ךותב תועסה וא קחשמל
.02-5635252 ןופלט ,"סרוט אמג" דרשמב הצינ
[Item!]