ריחמה .םניח ץפומ
ןטק 0:1 :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 רבוטקוא
רבוטקואב 28
שקיב ןהכ לארשי
ר"תיבמ ררחתשהל
רבוטקואב 1
תא המייס ר"תיב
רבמטפס שדוח
[Celebrating Giovanni's second goal]
וסור לש ינשה תא םיגגוח ר"תיב ינקחש
.הפיח לעופה לע 1:3 ןוחצינב
םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבג
4:0 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ
הגילב ר"תיב
1:3 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
2:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב
0:1 ביבא לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
1:0 םילשורי ר"תיב - ןויצל ןושאר ינוריע