[Beitar Jeruslem league games 2001/2002]


תג תיירק תא ךרבי םיהולא
17 רוזחמ

2002 ראוניב 12 ,ידט ןוידטצא

.תעדל השק ?2001 ראוני הז אמש וא

רבדה ,הדוהי ינב לש תיתחתה תצובק ידטב החראתה זאמ ופלח םימי השימחו הנש
.ןוידטצאב ונלצא םיטטושמש םיהומתה םירזה לש ןוכרדה עבצ אוה הנתשהש דיחיה
םיינזא תושירחמ זוב תוקירש לוקל 0:0-ב קחשמה םייתסה ,קוידב םימי 370 ינפל ,זא
ךותבו םירופא םיימש תחת ,םויה .רטפתהל ןמטוג ילא ןרקשל תואירקו להקה לש
התוא ירחא ,תולוק םתוא ועימשהו םישנא םתוא ודמע ,םיעיציב ווקנש םימ תוילולש
לוטנ קחשמ בוש .תחרואה התיה הפידעה הצובקה ובש שיבמ 0:0 בוש .האצות
,הרונמה ינקחש לש קתעה תורוכשמ תא ךחוגמ רואב דימעמש לגרודכ ,תויונמדזה
?המל - תינדרוטה הלאשה בושו

הרצקה הלאשה לומ תוצע ידבוא ר"תיב ידהוא םידמוע ,(םנקתכ אלש וא) םנקתכ םימיב
תליחת זאמ הנושארה םעפב .הרושב ישנא ונחנא םויה ,לזמה הברמל וזה .וזה תבקונהו
םייתימאה תוחוכה יסחי לע קימעמו יניינע ,יעוצקמ רבסה רתאה תווצ לביק ,הנועה
.תג תיירק התשע המ תבש לכ תוקדובש הגילב תודיחיה תוצובקה יתש ןיבש קחשמב
עמשוה אלא ,ידעלב ןפואב ונל ןתינ אל הזה רבסההש ןייצל ונילע הבוח ,תוניגהה ןעמל
םכינפל .ילארשי לגרודכ אשונב יתוכיא וידר ןיזגמ תרגסמב ןויסנ ריתע ןשרפ ידי לע
תינכתב העמשוהש יפכ ףרש המלש רמ לש ותיזחת ,הטמשה וא רוציק אלל ,אופיא
:"הקספה אלל םירעש"

יתשל .ןיינעמ דואמ קחשמ ,דואמ השק קחשמ הז הווקת חתפ יבכמ דגנ םילשור ר"תיב
תוחוכה יסחי תניחבמש יפ לע ףא ,תירשפא האצות לכו תודוקנ רפסמ ותוא תוצובקה
ירחא האב הווקת חתפש חכשת לא לבא ,טלחהב בוט רתוי ר"תיב לש םינקחשה בכרה
רזוח יחרזמ יסוי ינש דצמ .םשורה תא ןקתל ידכ לכה ושעי םהו ברוצ דואמ דספה
האצות לכ יתעד יפל .דואמ ןיינעמו יטנקיפ דואמ שגפמ הזו הב דבע אוהש הצובקל
.תורשפא םוש לסופ אל ינאו תירשפא


!?הכייא ,ןוצר יבא

תמהנ תא ךפשו קחשמב היהש ארוקמ בתכמ םג ואר
.התיבה ובוש םע דימ םילילמתה דבעמ לא וביל

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  הרופאפ
  'ץיבומרבא ןולא
  רקלט רפוע
  בוקינסלט ןא'ז
  םלסמא דוד
  רהוז קיציא
ןסח רונמ בולבונוק
  וקנלאכימ
  רודנאש שאמאת
  ה'צאפ

[Would he make the difference? Liron Basis]
ןוריל ?לזאפב רסחה קלחה הז םאה
עיגה ,התצר אל ר"תיבש שיאה ,סיסב
.רהמנ היה וילע רותיווהש חיכוהו ידטל