.לומתא לש הגוצתהמ שייבתמ ינאש ר"תיב דהואכ דיגהל יל שיש המ
לע המחלמ ןיא הריפחמ הרוצב םיעורג םירזה הפרחו השוב טושפ
דואמ ינא .יחרזמ יסוי דצמ העורג התיה םינקחשה תריחב שרגמה
יכ ונלש ףוסה הז זא עבש ראב דגנ דיספנ םאש דיתעה יבגל גאדומ
.השק היהת הרזחה זאו הגיל דרנ ונחנא
הז לע שקעתה אוה היליבס תא םיתחה אל אוהש יחרזמ לש תועטה
ונחנאש דיגהל יל ראשנש המ .המל עדוי אל ינא ותוא ומיתחי אלש
.דרת אלש הצובקל ללפתהל םיכירצ םילשורי ר"תיב םולש יביל תמישנל

יכ תונורחאה םייתנשה/הנשב ךל הרוק המ ימצע תא לאוש ינא ר"תיב
.דאמ הברה הדיספמ תא

2001/2002 רוזחמב תולודג תוצובק תחצנמ ישוקב תאש האור ינאו
ר"תיב ךל הרוק המ .תג תיירק תא תחצנמ תא דאמ בר ישוקב וליפאו
תדרל וקיספישו תחצנמ דהוא ינאש הצובקה תא תוארל הצור ינא ?םילשורי
לת לעופה/יבכמ ידהוא לע תדרל לכונ ונחנאשו הצובקה ידהוא לע
...ילוכו הפיח לעופה/יבכמ,ביבא

איהש 0-7 ה לע המקנ הצור ינא ביבא לת יבכמ לע םירבדמ רבכ םאו
דיתעב בוט רתוי הברה םכל היהיש יביל לכב הווקמ.ונל הנתנ

.הירפמיא םילשורי ר"תיב

םימבו שאב םילשורי ר"תיב

.חצנת דימת

דבל אל םעפ ףא תא ר"תיב טושפ .לומתא לש הגוצתהמ שייבתמ ינאש ר"תיב דהואכ דיגהל יל שיש המ
תריחב שרגמה לע המחלמ ןיא הריפחמ הרוצב םיעורג םירזה הפרחו השוב
םאש דיתעה יבגל גאדומ דואמ ינא .יחרזמ יסוי דצמ העורג התיה םינקחשה
היהת הרזחה זאו הגיל דרנ ונחנא יכ ונלש ףוסה הז זא עבש ראב דגנ דיספנ
.השק
ומיתחי אלש הז לע שקעתה אוה היליבס תא םיתחה אל אוהש יחרזמ לש תועטה
הצובקל ללפתהל םיכירצ ונחנאש דיגהל יל ראשנש המ .המל עדוי אל ינא ותוא
.דרת אלש דודיעהו ישונאה סחיה לע לומתא ןוידטציאב ויהש ר"תיב ידהוא לכל תודוהל ינוצרב
.םידהואה ונלו יול ינמל וקינעהש
םתחכוהו םימד תירב וניא םתתרכ הלודג המשנ םע םידהוא םתאש םלוכל םתחכוה
הלודג המשנ םע םידהוא םתאש םלוכל

יול ינמ לש ותמלחהל םיללפתמ ונלוכ

הכרבב

ןורהא
ביבא לת יבכמ דהוא םולש

וא וילע) !יונישה תא איבי אוהש הווקמ ינא רהוז קיציאל החלצה לחאל הצר ינא
לכ תא ,םמצע תא וחיכוח אלש דע תובוט םילימ בותכא אל ינא הצובקה לע
ליחתנש ונילע בותכל רוזחא ינאו יתתנ רבכ הצובקה לש בצמל תויונשרפה
הלאיו קיציאל החלצהב (יתבתכ רבכ ונלצא הוט אלש המ לכ תא יכ בוט קחשל
!ר"תיב

ןרוא - (הווקמהו) ףורשה דהואה :הכרבב םולש

שי הברקהו המיחל לבא ,ןיא קחשמ תמכח ,ןיא ביהלמ קחשמ
ינא ונל ןיאש םירבדה לכ תא .ןוחצינה תא ונל איבהש המ הזו
!םינקחשל דובכה לכ זא דעו ונל היהיש חוטב
רתאה ינשרפמ והשימ בתכ םימי המכ ינפל ,רחא אשונלו
.וב עיקשהל ךרוצ ןיאו ןמז זובזיב אוה הצובקל רעונ לודיגש
רעונ ילב הצובק !ןיטולחל תעטומו העורג הנקסמ איה וז הנקסמ
דיתע ילב הצובק איה
!םכביל תמושתל

החלצהבו ר"תיב הללאי

ןרוא-ףורשה דהואה :הכרבב
luluf@bezeqint.net :יתבותכ הצור קר ינא ןקחש ףא םישאה אלו תוירחא חקלש ןיוצמ ןמאמ היה יחרזימ יסוי
הנוז ןב ןושרג ןועמשש דיגהל תא ומסריפ זאו ר"תיב לש רתאל יתחלשש ןורחאה בתכמה היה ךרעב הנש ינפל
.ןמטוג (יתוא ליצת רוטקוד) ילא ,אל ךיא ,היה אשונה ...רתאב בתכמה
ינפל תצק ,סנ ךרדב לבא בתכמה לש יפואה היה המ םכמצעל ראתל םילוכי םתא
.בזע אוה ,תיפוס יתשאייתהש
ר"תיבב לדגש בוט ןמאמ אוה ןמאמה - תונולתב אובל ימ לא עדוי אל רבכ ינא הנועה
ואיבהו הצובקה לע ףסכ דואמ הברה םימש םישכורה .םיישקה לכ תורמל ראשנ ץיקבו
...םידהואה חא ,םידהואהו .הדמע לכל ןקחש ץיקה זאמ
םהומכ ןיאש םידהואה הז ר"תיב דהוא יתויהב תואגתהל יל םרוג ןיידעש והשמ שי םא
תוצובקהשכ ביבא לת לעופהו ביבא לת יבכמ לש םידהואה ויה הפיא וניאר .ץראה לכב
לכל םהינומהב אובל םיכישממ ר"תיב לש םידהואה ,םתמועלו ונבצמב ויה םהלש
...רוחש-בוהצב םיליעגמה תא תוארל ידכ קרו םיקחשמה
.םינקחשה ...הזה בצמב ,יתעדל ,םימשאל יתוא איבמש המ
...והשמ תושעל םהמ םיפצמ ונחנאש ונלש איה תועטה היינש הבשחמב ילואו
קחשמל תוחפ עירפמ יתייה ומוקמב קחשמ יתייה םאש עבשנ ינאש ,וקנליאכימ ומכ
.ומוקמב סיסקובא תא ףידעהו (םמש חמי) לעופהמ ותוא קרז ןטשק ירה .ר"תיב לש
.דחא ספ תתל חילצמ אלש ,בוקינסלט ומכ
.ףחרמ יד אוהו םירוסא םירמוח לע אוהש הארנ םימעפלש ,רודנאש ומכ
אוה הכימשל תחתמו תיבב ראשנ אוה םירק תולילבש חוטב ינאש ,ןסח רונמ ומכ
.ותוא ףטלמו רודכ קבחמ
.לאוגה אוהש ובשחו םינש שולשב (א"ת לעופה דגנ) דחא קחשמ ןתנש ,רהוז ומכ
.וינפל לאוגה היהש ,רקלט ומכ
ול שיש דעו (?המ לע) הנועב לקש ףלא 280 חיוורמ ףירג איגש ,לולמ ומכ
.ת"פ יבכמ לש ישילש רעוש ואיבהו וכלה ומחל תא חיוורהל תונמדזה
.םינקחשה לכ תא טרפי אל ינאו הכורא דוע המישרהו
(!ררועתת ,ןסלינ) ןייפנרוק קיציא תא ןיטולחל דירפהל ךירצ וזה המישרהמש ןבומכ
...המשנה תא ןתונ ול ךלוה אלש תורמלש םלסמא דוד תאו

לכ תא ואיבהש וארת לגסה לע בוט ולכתסת םא לבא תומש ונל שיש םירמוא זא
...םילשורי ר"תיב לש םוקישה תיבל הגילה לש םילפנה

:יחרזמ יסויל הנטק הלאש דועו
ר"תיב לש םילעבהש רמאנ אבש הבתכ ארוקו ישיש םויב םילשורי ןותיע חתופ ינא
.בוט .םייקה לגסב שיש המב קפתסהל ץלאיי יחרזמ יסוי ןכלו ץולח תאבהב ולשכנ
קחשל הצור אוהש קעוזש בולאבונוק ייגרס לע הבתכ רחא דומעבו ףדפדל ךישממ
ותואב ןמאתמ אל בולאבונוק ,יסוי :הלאשלו .עדוי אוה המ הארי אוה םשו ץולח
...ר"תיבב השוע לאמש די המ תעדוי אל ןימי דיש השגרה שי ?ןמאמ התאש םוקמ

.הזה רכמ-ברה לכב דיגהל הצור ינא המ רבסהל וישכעו
ונב ולזלזיו ונילע וכרדי המכ הנשמ אלו 1 רפסמ םתא ,םכומכ ןיא ,ר"תיב ידהוא
קחשמ יתדספה אלש רמול האג ינאו יברק לייח ינא !ביבא לתמ םינופצהו תרוקשתה
ץוח יקחשמ 4-ב יתייהו (תיקוח ךרדב דימת אלש תורמל) הנועה ר"תיב לש תיב
וכישמתו תיתחת תצובק ונחנאש הדבועלו םיאצמנ ונחנאש בצמל ולגרתת זא ,ףסונב
חילצנ הככ ילואו אשדה לע םיחלצוי-אלה תא דדועל ידכ םיקחשמל םכינומהב אובל
...ףוסב

וזכ הרוצב בושחנ םא ילואו הווקת חתפמ תויראה דגנ ידטב קחשמב םויה יתייה ינא םג
...ףוסב הזמ אצנ ילוא םודאה וקה לעמ ונתוא ריאשהש וקית םהמ ונטחסש
.הבוטל םיעתפומ קר תויהל לכונ הככו רתויב עורגל ופצת טושפ זא

,אוהה בתכמה תא יתמייסש ומכו

!םילשורי ר"תיב םימבו שאב
!!!דבל ידעצת אל םלועל


ןוטיס ללה
hillel_sitton@hotmail.com .יחרזמ עיצי,תצקו שמח העשה,תבש םוי
תורכומ ךכ לכה תופיחדהו קחודה תא ענומ אלש המ,תוסינכב להק הברה אל
ינא ובש ןורחאה לגרודכה קחשמה והזש שדחמ,םעפ לכ עבשנ ינא ןייטעבש
תא םיללקמו םינטור םיפפוצמ םידמוע ,עיציב םימיא רוק .תואבה םינשב ךורדא
תצרופ שרגמה לא .וז המויא תבשב ידטל עיגהל ונמכסהו ונדלונש עגרה
םהירחאו ,סיסב ןוריל ללוהמה ןקחשה םשארב הווקת חתפמ תויראה תרובח
הצובק התוא ,ןכ.םילשורי ר"תיב ארקהל תרמייתמה םינקחש תרובח םיכרתשמ
ומושו ,חתפנ קחשמה ,(ונתוא העטמ וניא וננורכז םא)םידהוא ונחנא התואש
םילג תופיקתב תורבוע םיחצנ חצנכ ונל תוארנש תונושאר תוקד רשע םיימש
יכלהמ ראשב םכתוא האלא אל .הווקת חתפמ תללוהמה הצובקה לש םילג
עיצי תא יתשטנ תובר םינש הזמ הנושארה םעפבש רכוז קר ינא - קחשמה
רושעה תצמחה לש "גנועה" ינממ ךסחנ ךכו,םירעשה וחתפנש עגרב םידהואה
,בכרל יעיגה םע ילש השגרהה תא ראתל םילימ הברה ןיא .הווקת חתפ לש
ימיטפוא ךכ לכ אל רבכ ינא .הלודג תובילעב תברועמ השוב יתשגרה טושפ
,לבח .הבוטל רבדה היהי ילואו ,הנוילעה הגילב יתצובק תוראשהל עגונב
.לבח תמאב

דעלא ןליא
תודובאה תומשנה לכל

תחאהמ תובוט תורושבל היפיצב תוכחל תבש לכ רבכ סאמנ ,תמאה תא רמול
תואמ גוהנלו עינהל םילגדב וטואה תא טשקל ליחתהלו רקובב םוקל .הדיחיהו
החילצמ אלו םישרגמה לע דוביאל תכלוה ונייח תבהאב תופצל ידכב םירטמוליק
ןמ תאצל .ןמטוג ילאו יבאז דג םינודאה םהירחא וריתוה רשא סחאנהמ למגיהל
תא ונטשיק םהב םימיל עגעגתהלו המדאב שארה םע תוקדה 90 םויסב שרגמה
.םיללקמו םינבצע אלו ,םירשואמו םיחמש התיבה ונעסנו קחשמה םויסב םג בכרה
ר"תיבש עומשיל אלו ,תחצנמ ונלש ר"תיב תא תוארל םיצור ונלוכ רבד לש ופוסב
רתוי תיארנ"
תיתחת ךותב קומע ןידע בצמהו שדח ןקחש הצובקל עיגמ םיעובש לוכ טעמכ ."בוט
רס וליפא לבא ,טיגניווב סרוק םוש ונרבע אלו םינמאמ אל םידהואה ונחנא .הלבטה
םע אוה םגש דחא ץולח םע שרגמל תולעל .לגרודכ ונתוא דמלל לוכי אל ןוסנגרפ
וליאכ שממ ,םיבצמ ומצעל הנוב אלו ידמ רתוי זז אלש דחא ומכ הארנ דובכה לוכ
דחפמ אוהו םיתורישל תונפתהל בייח אוהש ינפמ ץצורתהל הצור אל םדא ןבה
םיאב אל ונחנא .הנשויל הרטע ריזחהל חילצנ אלש רורב זא ,םייסנכמב ול חרביש
תא בוש ליצמ דחיהו דחאה ןיפנרוק תא וא תפפוצמ ר"תיב תנגה תא תוארל ליבשב
.םילשורי ר"תיבל אל תויסופיטה תיתחתה תוצובקל הפיו בוט הז לוכ .ר"תיב
זאו תימדיקה הילוחה תא בטיה ןמשל ךירצ בוש לעפת תאזה הנוכמה לוכש ידכב
תגפוסו תננוגתמ קר אל ,םירעש תשבוכו תפקות ונתבהא תא הארנו תוחפ גאדנ םג
ןסח רונמ יפלכ תונעט שי םלוכל .ידטב וקית תצלחמ בוטה הרקמב וא םילוג
הזו תבש לוכב םיאור ונלוכש המ לע בשח אל דחא ףא לבא ידמ רתוי ררדכמש
.םהב ותוא ביצמ יחרזמש םירחאה םידיקפתה לוכ ול םיאתמ אלו יעבט ץולח ןסחש
רהוז קיציא לש ואוב םע וישכע .םינמאמ סרוק םוש ונרבעש ילב יתרמאש ומכ הזו
ונלוכלש תאזה היעבה תא רותפלו ה'צאפ דצל המידק ןסח תא זיזהל רשפא הצובקל
.הנממ ןיזה רבשנ רבכ
דמלתש יל ןימאת - עיציב ונתיא תבשלו דחא קחשמ תולעל עיצמ ינא יסוי ךל
.םשמ םיאור אל ןאכמ םיאורש םירבד םירמואש ומכ ,ךלש ןויסנה לוכ םע .הברה
תאז .דימת ונתיא ךתוא תוארל םיצור ונלוכו לודג יר"תיב בל ךל שייש םיעדוי ונלוכ
- םימבו שאב ךתיא ונחנא לוכה תורמל ,םיבהוא ונחנאש רבחל הרזע וז ,תרוקיב אל
.ר"תיב ידהוא לש תורבידה רשעמ תחא תאז ,המסיס קר אל תאז

בר דובכב
דימת ךלש
גלזמא םייח
meir_eli@netvision.net.il :תובוגתל
םולש תומשנה םיר"תיבל

יכהש ימ אקווד יתעדל .הטעמה ןושלב דואמ ער בצמב תאצמנ עגרכ הצובקה
לע הז ןולשכהו החלצהה רמולכ תוירחאה םנמא,יחרזמ יסוי אוה םשא תוחפ
.םומיסקמה תא תושעל לדתשמ יחרזמ יסוי יתעדל ךא,ןמאמה לש ותוירחא
םינתונ אל טושפ םה יכ.םקלח םינקחשה אוה ירקיעה םשאש ימ יתעדל
תיבב א"ת לעופה לומו ש"בב ש"ב לעופה לומ קחשמה אמגודל .םומיסקמ
וא,ונמלענ טושפ זאו ריהמ לוג ונשבכ,ונילע דואמ בוט הלחתהב ונקחיש
טעמכ ויה אלו ונקחיש אל רעש ונגפס אלש דעש םיקחשמ םנשי תאז תמועל
רחאלש וא קחשל ליחתנ זא קר גופסנש יתמש תויהל לוכי אל .תופקתה
.ףיקתהלו ךישמהל ךירצ אלא,רגתסנ קחשמה תליחתמ רעש ונשבכש
ךירצש תבשוח ינא ךא,המודכו םישאוימ,םיסעוכש םידהואה לכ תא הניבמ ינא
וא ןוחצנל םיארחא םצעבש הלא םה קר יכ םינקחשל קרו ךא תונעטב אובל
םא רוחבל םילוכיו קחשל םילועש םידיחיה םה יכ םיקחשמה םתואב דספהל
ףרטצה יחרזמ יסויש וחכש םידהואמ קלחש לבח .אל וא םומיסקמה תא תתל
.הגילב ראשינ ללכבש חוטב היהש ינפל דוע ר"תיבל
םיכירצ ונחנאש תבשוח ינאו עורג יכה הבצמב הצובקה תא חקל יחרזמ יסוי
!הז תא חכש םידהואמ קלחש לבחו ךכ לע ותוא ךירעהל
הפיא ףוס ףוס וניבי םינקחשש חצנל ליחתת ר"תיבשו ךייחל רוזחנש תלחאמ
םיקבאמב ונימצע תא אצמנ םומיסקמה תא ןתינ אל םאש וניבישו הלבטב ונחנא
.תיתחתה לש דואמ םישק
הנשה םיחיכומ ונחנאו הצובקה תא דדועלו אובל ךישמהל םידהואל תארוק ינא
!םימבו שאב הצובקה ירחא םיכלוהש םיפורש םידהוא ונחנאש
המשנה ןייפנרוק קיציא-עישומה לש ובושל םיכחמ רבכ ונחנאו ר"תיב הללאי
!!ץראב 1 רפסמ רעושה
!!!ץראב 1 רפסמ םידהוא ונחנאו ר"תיב הללאי
םכל אב םא ביגהל םינמזומ םתא
ילג
gali_korenfine@hotmail.co.il הנשה ר"תיבל שיש המיהדמה הלהנהל הנופ ינא
הנבההו הרזעה אולמ תא םידהואהמ תלבקמ תמאבש
.הלא םישק םיעגרב םג
והשלכ קזנל ונמרג םע הלהנהה ינפב רעטצמ ינא
היצביטומו ןוצר הצובקל תתל םיסנמ ונא ר"תיבל
ונחנאו תא םיאור םלוכו השקשכ םג קחשל
ונייה דימת ץראב םיבוט יכהו םימח יכה םידהואה
לדתשנש םידהואה םשב רבדמ ינו ראשנ דימתו
.לגרודכ קחשל תתל ידכב םישרגמב תומילא עונמל
הלהנה םויה ר"תיבל שיש שיגדהל בייח קר ינא
הצובקל תתל תלדתשמ םישק םימיב םגש תרדהנ
והזש תרדהנה הצובקלו הכימתהו טקשה אולמ תא
הז ךא תופילאה לע דדומתהל הרומאש םינקחש לגס
ירחא וישכע.בוט היהי לכה םשה תרזעבו בצמה אל
ץחל ןומה דירוהש תג תירק דגנ בוטה קחשמה
הנועב רבכו השדח ךרדל אצנש םיוקמ ונא הצובקהמ
תויהל האג טושפ ינא .הגסיפב קזח דדומתנ האבה
ןודעומב רושקש המ לכ בהוא ינאו ר"תיב דהוא
הגילב רתוי בוט ךשמהל הוקנ הזה םיהדמהו ראופמה
.תואבה םינשב

הלפשהמ לג

:דיגא ינא בושו
םילשורי ר"תיב דבל ידעצת אל םלועל