תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2002 ראוני
עבוש העדי אלש הצובקה
ראוניב 25
ףילחי יאלוזא
עוצפה ןויחוא תא
ראוניב 17
ה'צאפ רוטקיו
עוצפ
ראוניב 15
ןהכ ילא
ר"תיב ןמאמ
ראוניב 14
יחרזמ יסוי
רטפתה
ראוניב 10
תונורחא תורבעה
תיחכנה הנועל
ראוניב 1
הדרש ר"תיב
2001-ב וליפא
[Our new hope - the young and dynamic Itzik Zohar]


םיקחשמ תואצות
א"פוא עיבגב ר"תיב
הגילב ר"תיב
.קספוה קחשמה :ביבא לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:1 םילשורי ר"תיב - צ"לשאר ינוריע
0:0 הווקת חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
2:1 םילשורי ר"תיב - תג תירק יבכמ


דמעומה אוה יאלוזא רמות - ראוניב 25 ,םילשורי
,ןויחוא יטומ תא ףילחהל ,ןהכ ילא ןמאמה לש ירקיעה
תא ןכסל אל מ"ע תבשב קחשל אל טילחה הארנכש
םיכסי םא יכ םירמוא הצובקב םימרוג .העוצפה ודי
רשאכ ,בכרהב חתפיש הז אוה ,סבגה תא ריסהל ןויחוא
.יאלוזא רחאל הינש היצפוא אוה ןבל קילומש םלבה םג

תועובש השולשכ ינפל ןויחוא לש ודי הסבוג ,רוכזכ
,סבגה תא ריסהל ששוח ןקחשה .רבש ןחבואש רחאל
ןמזה ךשמ רבע תיאופר תעד-תווח יפלש תורמל
ירוא ר"ד ,הצובקה אפור .רבשה יוחיאל לבוקמה
תיפוס הבושת הז הרקמב קפסל רומא היה ,לקנרפ
רומאכ ךא ,עוגפה םוקמה לש םוליצ תניחב רחאל
ששוח אוהו רחאמ ,םוליצה תא השע אל ללכ םלבה
םע רידס ןפואב ןמאתמ אוהש תורמל) קחשל
.(הצובקה

רבש רוכזכש יערד ןנער םג קלח לטנ הצובקה ןומיאב
תבשב קחשל לכוי אל ךא ,ןושאר דגנ קחשמב ופא תא
,ותטישל ןמאנ ,ןהכ ילא .יטאמוטוא הקחרה שנוע לשב
.ןסחו בולאבונוק ,םיצולח ינש םע חותפל יופצ


יול יחצ
[Tomer Azulay]
[Item!]


לככ לבוס ה'צאפ רוטקיו - ראוניב 17 ,םילשורי
.חותינ תבייחמה העיצפ ,סוקסינימב ערקמ הארנה
ץולחה "רמג" םהיפ לע ,םינוש םימוסרפל דוגינב
חותינב רבודמש דואמ ןכתיי ,הנועה תא יר"תיבה
ףא וא הנועה ךשמהב ךרעהל לכויו ףוחד וניאש
המוד חותינ רבע רשא ,קאיטירט ייגרס .המויסב
ןמז .םייעובש ךות קחשל בש ,םינש רפסמ ינפל
סוקסינימב ערק לש חותינב עצוממה המלחהה
.שדוחכ אוה
,רשוכ ןומיא ךורעל ןונ'גמה ינבלאה יופצ רחמ
,ןהכ ילא ,ןמאמה .העיצפה תרמוח ןחבית וב
טילחהל תורשפאה ןתנית ה'צאפל יכ עידוה
השגרהל םאתהב ,קחשל לגוסמ אוה םא ומצעב
.ןומיאב
תוקידב רובעל רומא אוה ,ליעל רומאל ףסונב
תורומאש ,אבה עובשה ךלהמב תויאופר
- ןונ'גמ רתוי ימ ,תנרקסמה הלאשל הנעמ תתל
.ולש סוקסינימה וא ץולחה

ךרעמב תבשב תולעל היופצ ר"תיב ,הרקמ לכב
זכרמ ינקחש השולש ,םימלב השולש םע שדח
יגרסו ןסח רונמ - דוח ינקחש ינשו ,הדש
הזמ בולאבונוק תא ריכמ ןהכ ילא .בולאבונוק
ץולחכ יניארקואה קחיש ןכלהמב ,םינש המכ
דיקפתב ותוסנל ןווכתמ אוהו ,ףנכ ןקחשכ אלו
יופצ בוקינסלט ןא'ז .הבורקה תבשב רבכ הז
.םיבוהצ םיסיטרכ 5 תריבצ בקע רדעהל

יול יחצ
[Victor Pacza]
[Item!]


תא המיתחה םילשורי ר"תיב - ראוניב 15 ,םילשורי
הנועב הצובקה ןומיאל הזוח לע ןהכ ילא ןמאמה
ןומיא תא םויה ריבעי ןהכ .האבה הנועבו תיחכונה
בורקה הקחשמב הצובקה תא ךירדיו ולש הרוכבה
.צ"לשאר ינוריע דגנ
ילא ריהבה ,ר"תיב ינקחש םע ולש הנושארה החישב
הלאכ אלו ,םש ילעב םינקחש קר וקחשי ולצאש ןהכ
לגסב הללכהל ןוירטירקה .םינומיאב וצמאתיש
תדימ היהי טרפב חתופה בכרהבו ללכב קחשמל
היהי אל ןכלו ולש רבעה יגשהו ןקחשה לש םוסרפה
ושבלי בר ףסכ ולעש םינקחש .עיקשהל רתוי םעט
.ןמאמה םכיס ,ןושארה בכרהה תצלוח תא דימת
[Eli Cohen]
תא חלגמ ןהכ ילא
היכזה ירחא םפשה
96/97 תופילאב
[Item!]


- ראוניב 14 ,םילשורי
תלהנהל שמא עידוה ,םילשורי ר"תיב ןמאמ ,יחרזמ יסוי
.הצובקה ןומיאמ ותורטפתה לע הצובקה
,יול םרבא םילשוריב ובשי תורחואמה הלילה תועש דע
,רטפתמה ןמאמה םע דחי ,ל'גינפ ריאמו בוט-םש ןושש
.דיקפתהמ וררחשל יחרזמ לש ותשקבב ונדו
רחאל רטפתה יחרזמ יכ תועומש וצופנ תורטפתהה ברע
.הצובקה תלהנהמ קלחמ יוביג לבקמ אל אוה יכ דשחש
םיטוטיצ םינורחאה םימיב ומסרפתה תרושקתה ילכב
ןיב קחשמה םותב ידטב דובכה עיציב הלהנתהש החישמ
ילעבמ בוט-םש ןושש ןיבל ,ל'גינפ ריאמ ,ר"תיב ר"וי
ל'גינפ ינפב ותעד תא עיבה ןורחאה יכ רמאנ .הצובקה
.יחרזמ תא ףילחהל שיש
שקיב ,שמא הבישיה ךלהמב יכ רסמ ר"תיב ר"וי
.ףקותב בריס ןמאמה ךא ,ותורטפתהמ וב רוזחל יחרזממ
אל ,ורובע השק עגר והז יכ םידהואל רמא יול םרבא
הכרעההו הבורקה תישיאה םיסחיה תכרעמ לשב טעמ
.הצובקה רעושכ ותורשמ דוע ,יחרזמל שח אוהש

ןמאמה תוהז לע ר"תיבב הטלחה הלבקתה םרט ,םייתניב
.םידמעומכ ורכזוה ןאילימלמ ירואו ןהכ ילא רשאכ ,אבה
תא ןיכהל מ"ע ןמאמ םע םדקהב םכסל איה הרטמה
רוזחמב ,צ"לשאר ינוריע לומ בושחה קחשמל הצובקה
.בורקה םיקחשמה

יול יחצ
[Item!]


- ראוניב 10 ,םילשורי
:תואבה תורבעהה לע םילשורי ר"תיב םויה העידוה ,הנועל תורבעהה דעומ םות םע

דודשא .ס.מל רבוע ריפוא ןולא
ןולוח םירירפצל רבוע ףירג איג
.תג-תירק יבכמל רזוח תוזח רינ
[Alon Ophir][Guy Grief]
ריפוא ןולאףירג איג
ולשכנ .ר"תיבל הינפ החלצהה הריאה אל םיצולח ףוריצו הצובקה קוזיח ףיעסב
דחא תא הצובקה בסת ,עצפי הלילח ה'צאפ רוטקיוו הדימבו ,םיצולח ףרצל תונויסנה
.ץולחל הינקחשמ
ןודעומה תלהנה העידומ ,לומיש-ןב דוד י"ע ר"תיב ינקחש לש םרכש םוסרפל הבוגתב
.דבלב בתוכה תוירחא לע םהו ,םינוכנ אל םינותנב רבודמ יכ

שרגמל הסינכב םיצחמנ םידלישכש הדבועה לע תוחמל תשקבמ רתאה תכרעמ
רשא םיברה םיאנותיעה ןמ דחא ףא (תג-תירק דגנ ,הרבעש תבשב ומכ) ןולקשאב
לש תרעוכמ הפלדה ,תאז תמועל .הפ הצופ אל דובכה את ךותמ קחשמה תא םיאור
תישארה תרתוכל וכרד תא תאצומ ,הצובקב םינקחשה רכשל הרואכל םיעגונה םינותנ
דנר רימא לש הידגרטהמ חקל םוש הקיפה אל תרוקשתה ."תונורחא תועידי" לש
הכישממ איהו ,הבוח ידייל תאצל תניחבב אל וליפאו ,שעמב אל ,םירחא םידהואו
.הבוהצ תונציצמו תוירורעשב דקמתהל
[Item!]