תואצות ןויכרא- ר"תיב לש רתאה [Right Banner]

2001/2002 ר"תיב לש םיעיקבמהו הגילה תלבט
2001/2002 םיקחשמה תלבט
2000/2001 ר"תיב לש םיעיקבמהו הגילה תלבט
2000/2001 םיקחשמה תלבט
1999/00 ר"תיב לש םיעיקבמהו הגילה תלבט
1999/2000 םיקחשמה תלבט
1998/99 ר"תיב לש םיעיקבמהו הגילה תלבט
1998/99 םיקחשמה תלבט
1997/98 ינשה בוביסה יקחשמו םיעיקבמה ,הגילה תלבט
1996/97 םיעיקבמהו הגילה תלבט