וטוטה עיבגב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1999/00 תנוע
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
1:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה 2:1 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב

רמגה תינימש
[Down]

2:1 - הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]

עיבגב םילשורי ר"תיב לש רצקה לויטה - רבוטקואב 13 ,הילצרה
.הפיח לעופה דגנ קחשמב הכראהה לש תישימחה הקדב םויה םייתסה וטוטה
ר"תיבל ריאשהו םיחרואל 1:2 עבק הפיח ןקחש וקנלימ לש "בהז רעש"
.עיבגהו הגילה - וז הנועל םירגתא ינש םילשורי "םיראתה לכ לע דדומתנ"
הפיח .םיארוקה לש םנוימדל םיריאשמ ונא הגילב רגתאה לש ותוהמ תא
רמאה ןווטשיא הוושה הינשה תיצחמבו 0:1 הנושארה תיצחמב הליבוה
1:1 וקיתה לשב .הפיח לש 16-ה תבחרב היבוברע ךותמ השלח הטיעבב
התיה תוקד 90 םותב האצותהש ירחא הכראהל קחשמה סנכנ ןושארה קחשמב
תא םייסו קוחרמ הטיעבב וקנלימ שבכ תוקד שמח ירחא ,רומאכ .1:1
.הפיח ידהוא הזמ תוחפ דועו ר"תיב ידהוא 50-כ ויה םיעיציב .קחשמה
ר"תיב דהוא ןיבל וסור ינאבו'ג ןיב תירקת התיה קחשמה תליחת ינפל
הקיריב ביגה דהואה ,תיחפ ךותמ היתש דהואה לע זיתה וסור .ותוא לליקש
םע עיציב תבשל התסינ ןמרנייו ילרוא .תיחפה תא וילע ךילשה וסורו
םיאשונ ביבס תועד יקוליח תובקעב בוזעל הצלאנ לבא ר"תיב ידהוא
תוכורכה תוירסומה תויעבהו 2000 גאבל הגילה תוכרעיה ומכ םיבושח
.םיזווא םוטיפב
רמגה תינימש
[Up]

1:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
[Beitar Lamp]

הכילוהש ירחא רזעילא תירקב ןוחצינ בונגל תונמדזה הצימחה ר"תיב
ושארמ ושבכ םהו דואמ שלח היה םיבוהצה לש םקחשמ .0:1 88-ה הקדה דע
הוושה 88-ה הקדב .קחשמב םהלש הדיחיה תנכוסמה הפקתהב רודנאש לש
.רטמ 25-מ הביהרמ ןישנוע תטיעבב רטע ןבואר