וטוטה עיבגב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1998/99 תנוע
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
2:3 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב 2:1 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
1:2 םילשורי ר"תיב - ןאש תיב 2:0 םילשורי ר"תיב - הווקת-חתפ לעופה

רמגה
[Down]
הקוצמ
2:1 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]

וטוטה עיבג תא ונדספהשמ ,וישכע - ראורבפב 2 ,ןג תמר ןוידטצא
היכזהש חינז לעפמב רבודמש רמאל ונל לק רתוי הברה ,ביבא-לת יבכמל
המחנ אוצמל ןתינ םאש אלא .םיינע תחמש לש דחוימב ליפשמ גוס איה וב
לגרודכ לש תוקד 120 ."גשוה" אוה הב ךרדה יבגל ךכ רבדה ןיא ,דספהל
לש אישה תלוכי אלמלאו ,םילשורי ר"תיב לש היתושלוח לכ תא ופשח
האצותה התיה (םייתנש ינפלמ ויעוציב תא ריכזמש) ןייפנרוק קיציא
ןתנ 44-ה הקדב רמאה לש ירקמ רעש .יבכמל 1:2-מ רתוי הברה ההובג
קילומש תבוטל) רודנאשו היליבס ואציש עגרמ לבא ,ר"תיבל ןורתיה תא
.הלבוהה תא לוטיתו הוושת ביבא-לת יבכמש רורב היה (יולאשו יול
תלוכי תא ןיטולחל ר"תיב הדביא שרגמה זכרמב רשכומה רודנאש ילב
ףילחהל םייתניב חילצמ וניא בוקינסלט ןא'ז ןכש ,הלש רודכה תענה
לבא הלוקש יד התיה הנושארה תיצחמה .קחשמ השועכ סיסקובא יסוי תא
תינמיה הניפל ולש הטיעבב היליבס רינ לש הצירפ המייתסה 44-ה הקדב
טרפ .המינפ רזוחה רודכה תא טעב רמאהו דומעב עגפ רודכה .הקוחרה
,תויונמדזה רתוי ר"תיבל ויה אל רטמ 11-מ ןישנוע תטיעב קפסלו הזה ךלהמל
אל תוכורא תוקד ךשמ .הדשה לע ירמגל יבכמ הטלתשה הינשה תיצחמבו
רורב אל .ךבתסהל םינקחשה ובריה זא םגו יצחה וק תא ר"תיב הרבע
םימשיימ םניא םינקחשהש רורב לבא ןטשק לש תחאה העיגנה תטישל הרק המ
הקדב לבא עיקבהל יבכממ עונמל ןייפנרוק קיציא חילצה רומאכ .התוא
,הבחרל ץוחמ ץפקש רודכ חקל ינמנ יבא .םינוא רסח היה אוה 84-ה
.תימינפה תשרב קר הרצענש היפהפי הטיעב ןוסכלאב טעב רטמ 15-מו ןגמ רבע
.המינפ לדנפה תא טעבו ר"תיב לש הבחרב ינמנ לשכוה הכראהב תוקד רשע
רבד תושעל וחילצה אלש ר"תיב ינקחשל דחוימב הליפשמ התיה הכראהה
היה הז לבא םיבוהצה וררועתה תונורחאה תוקדה שמחב קר .הדשה לע
.סאבמ היה .ידמ רחואמ

[Itzik Kornfein]


רמגה יצח
[Down] [Up]
ףסכה רקיעה
2:3 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]

ר"תיבש איה הנותחתה הרושה - ראוניב 26 ,ןג תמר ןוידטצא
תוחפל רשעתה ןודעומהשו הפיח לעופה תא ונחצינש ,וטוטה עיבג רמגב
עובשב רמגב ביבא-לת יבכמ תא חצננ םא 240,000 - לקש 160,000 דועב
קחשמ לע תורפסמש תורוש דוע תואב הנותחתה הרושה ינפלש קר לבח .אבה
.הצובקה יקלח לכב הפיח לעופהמ הנשה תלפונ םילשורי ר"תיבש חיכוה רשא
ונישעש םישלושמהמ וא ,0:3 ונלבוה 59-ה הקדבש הדבועהמ ומשרתת לא
לע תרפסמ אל - ר"תיבל 2:3 - תיפוסה האצותה .70-ה הקדה דע הפיחל
חווטמה תא תראתמ אל ,קחשמה לכ ךשמ םינקחש 10 דגנ ונדדומתהש ךכ
תופקתהה בורש הדבועה תא הריגסמ אלו ןייפנרוק לש ורעש לע םיאפיחה לש
.המודאההנגהה ידיב תויעב אלל ורבשנ תובוהצה
ךרדב היליבס רינ תא ןועמש ןב לישכה קחשמה ךותב תורופס תוינש
םביל תניגמל יאפיחה ןטפקה תא קיחרה יתשינב טפושה .לעופה רעשל
רתוי תמועל) ןג-תמר דע עיגהל וחרטש םימודא םידהוא םייתאמכ לש
הבחרל העיגה הפיח לבא שרגמה זכרמב הטלש ר"תיב .(םימלשורי םייפלאמ
רעשה שבכנ תאז תורמל .התצרש םעפ לכב תוריסמ שולשב ןייפנרוק לש
.ןימי ףגאב יחרזמ ןתיא לש הפי הצירפ ירחא ,ר"תיב תוכזל ןושארה
ךישמה תירטש .הריסמ ררחשו ןרקה וק דע עיגה ,ולש רמושל חרב ןתיא
.ההובגה תשרל חור רוקב טעב הזו ,חלש רימא ןוויכל
.תונושארה תוקדה םירשעב ביהלמ לגרודכ ר"תיב הגיצה הינשה תיצחמב
םעפ םייפכ תואיחמ טחס תירטשו רודנאש ,היליבס ןיב הלועפה ףותיש
יאדווב האר ןוידטצאה לעמש םיהכה םיימשל ויניע אשנש ימו םעפ רחא
,עקרקל תדרל רעשל היליבס רינ רזע 50-ה הקדב .ריוואב ףחרמ רעשהש
.רעושה לש וידיב קר רצענ אוהשכ ,הבחרל רדחו ורמושל בוביסב חרב רשאכ
היליבס בושו רתוי רחואמ תוקד עשת .המינפ לדנפה תא טעב תירטש רפוע
בחור רודכו ןרקה וק דע ןגמל החירב ,ילאמשה וקה לע רורדכ .ובטימב
.רעשה עצמאל קוניזב חגונ תירטש רפועש יזואוטריו

הנשמ שולשו םיעבשה הקדבו הלוא ארוק להקה ,םישלושמב הכישממ ר"תיב
רבכו הבחרב תופיחד המכ ירחא הפיחל לדנפ - "!אל וא"ל האירקה תא
.תויונמדזהל עיגהל הכישממ הפיחו םינפב יבוקעי ,ץוחב תירטש .1:3
עיגמו שקעתמ שמחו םינומשה הקדבו ןימי ףגאב רכב ןליא לע גגוח ביירג
המכ דוע .2:3-ל םצמצמ םיסינ ןרואו טושפ בחור רודכ ,ןרקה וק דע
לזמ הברה םגו ןייפנרוק לבא םינפב הרקשא תוארנ הפיח לש תוטיעב
הלוע תחאו םיעשתה הקדבו ,הכראה תוקד שולש .םימלשוריה תא םיליצמ
רמאהל עיגמו ףדהנ רודכה .ןרק רודכל תיר"תיבה הבחרל טאווא רעושה
הצקל עיגמ רמאה .דדוב ןקחש הפיח לש הבחרבשכ לאמש ףגאב דבל ץרש
חקול אל לבא הדמע רפשמ דעלא .יבוקעיל רסומ םעפה אקוודו הבחרה
.הצוחהו םלבה ףוגל רודכה ,קיר רעש לומ ,היליבסל הנימי הריסמ -תוירחא
קחשמהש הדבועה ללגב קר סנכנ אל םהלש אבה רודכהו הפקתהב רבכ הפיח
רמגה תארקל עוגר אוה ,קחשמה תא האר יבכמ ןמאמ םא .לוח םויב קחוש
.אבה עובשב

[Ofer Shitrit]


םדקומה בלשה
[Down]
יבוקעי דעלאו שדד השמ :ושבכ
0:2 הווקת-חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב
[Beitar Lamp]

םויה יתדמע תוקד םינומש - ראוניב 16 ,ןג-תמר ןוידטצא
ןיבהל יתיסינו ןג-תמר ןוידטצאב 12 עיצי לש תמהוזמה הנובירטה לע
חיופמהו ףופצה ןוטבה ךובמל דע קוריה לילגהמ םייתעש יתעסנ המל .המל
תרומת םיירהצב תבש לש םח ינמית קרמ לע יתרתיו המל ,ןד שוג לש
םישימח יתלשליש המלו ,עקפומ ריחמב חלמ ילוטנ םירוחש םיניערג תסיפח
.םמעשמו יטיא לגרודכ עפומב היפצ תרומת הווקת-חתפ לעופה תפוקל לקש
עיבג קחשמל עיגהל ילש הללמואה הטלחהה תא יתיכיב תוקד םינומש
לחה הז .יתנבה זאו ,םילשורי ר"תיב ןיבל ת"פ לעופה ןיב וטוטה
,ר"תיב ידהוא עיציל ,שדד השמ ,ר"תיב ר"וי לש תיטמרדה ותסינכב
החימצהש םילודגה תונורשכה דחא לש הביהלמ לגרודכ תגוצתב ךישמהו
,יבוקעי דעלא ,תונורחאה םינשב םילשורי ר"תיב לש רעונה תקלחמ
.וטוטה עיבג רמג יצחלו 0:2 ןוחצינל ר"תיב תא ליבוהש
קחרה םקלח ,ר"תיב ידהואב היפצב רקיעב יתיליב הנושארה תיצחמה תא
םימלשוריה ןיב םירודכה יפוליחב ןומא רסוחב והבש ,המכסהה ליגל תחתמ
רתאב םיארוקה ינושארמ ,וטניפ רינ .ןבלב םיאווקת-חתפה ןיבל בוהצב
םילכסותמה םידהואב םייח חור חיפהל הסינ ,ץמוקה ברקב הלוע חוכו
חכונל םעפ לכב וכעד תולוקה לבא ,ר"תיב יריש לש הלהקמ ןגראלו
רינ לש ומיאל םיארוק ונא וז תונמדזהב .אשדה לע תולדה תואצותה
הנב לש ותכיפהב ינויח ךבדנ ,טנרטניאל יתחפשמה יונימה תא שדחל
שודק םולש .21-ה האמה לש תיתורחתה הרבחב ןכדועמו ליעומ חרזאל
ריתסהל הסינ אל ,ריעצה וליג תורמל קיתו םינומה גיהנמ ,ןורשה תמרמ
תשאוימ המלשה לש העבה וינפ לע הטע תובוחרמ ןולאו ,ולוכסית תא
תא תודחב עיבהו "םיפורש"המ דחא ילא שגינ הקספהב .תואיצמה םע
חילצמ אל ןטשק" ,רוחבה יל חס ךכ ,"תחא הלימב" :הצובקה לע ותעד
,םילימ שולשב ותעד תא אטבל רחב אלש ילזמ ."שרגמה לע הצובק דימעהל
.ןוידטצאב ןיידע ונינש ונייה ןכ אל םאש
,קאיטירט ,ןייפנרוק - יוניש אלב הינשה תיצחמה תא החתפ ר"תיב
.תירטשו היליבס ,רודנאש ,רמאה ,בוקינסלט ,יחרזמ ,רכב ,יול ,חלש
לבוקמכו ,קחשמב ןיינע דבאל להקל ומרג םיעוריא תולוטנ תוקד םישולש
תוינעזג תואירק אורקל םידהוא לש הנטק הצובק הלחה הלאכ םיבצמב
תואירקה .לארשי תרחבנו הווקת חתפ לש הניגמ ,רידב דילאו יפלכ
םיחלוש ונא וז תונמדזהבו) דילאו לש ויבא לש ותומל םג וסחייתה
םידהואה בור ודינה ליגרכ .(ורעצב הנכה ונתופתתשהו ונימוחנת תא ול
העיתפמ תינפת הלח םעפהש אלא ,תוימהבה תוקעצהמ םלעתהל וסינו םשארב
,שרגמה רדג דיל עתפל עיפוה ,דדוב רטושב הוולמ ,שדד השמ :רופיסב
םידהואה ברקב הכלשוה הממד .עיציה זכרמל הלע רעשה תחיתפ רחאלו
,םידהואה ,םתא" :ךכ רמאש ,אישנה רבד תא עומשל ןזוא וטיה םלוכו
תשייבמ םכלש תוגהנתההו ,םילשורי ר"תיבמ דרפנ יתלב קלח םיווהמ
הז ולש החפשמב והשימ רטפנ םאו ,םדא ןב אוה רידב דילאו .ונתוא
תוקעצה םע דימתלו תחא וקיספתש שקבמ ינא .םכמ דחא לכל ומכ ול באוכ
".םדא ינבכ םגו הצובקכ םג ,ונב תועגופ קרש הלאה
טעמכ ךשמ ול ועירה םידהואהו ,שרגמל רזחו ויתובקע לע בס שדד
קילומש .םביל תמושת תא חיסה אשדה רכ לע בושח עוריאש דע ,הקד
הסינ (71-ה הקדב היליבס תא ףילחה) יולאש ,הבחרל רודכ ריבעה יול
ותשיר תא הערק ,ןימיל לאמשמ ,הקזחו הדח הטיעבו ,איטחהו עיגהל
יבוקעי דעלא ,שגרנה שבוכה .םילשורי ר"תיבל 0:1 העבקו סה יש לש
הצובקה לספסל דע וב ושפנ דוע לכ ץר ,הנשה רעונה ןמ הלעש ריעצה
םדוק תוקד שמח ותוא הלעהשכ תונמדזה ול ןתנש ןטשק ןמאמה תא קביחו
ןיידע שגרנ ,ר"תיב לש להקה .תירטש רפוע תרחבנה ץולח םוקמב ןכל
ישגפמל ללכ ךרדב תינייפואש החמשב ביגה ,אישנה דובכ םע שגפמהמ
ישוקה התיה עיציב תובהלתהה לע הביעהש הדיחיה הננעה .םיבושח הגיל
ןויסינה היה "יבוקעי ,יבוקעי" .יבוקעי דעלא לש ומשל הניגנמ םיאתהל
.והשמ עמשנ אל הזש ודותו רתויב ץופנה
ירחא םינקחש הרשעב התיהש תורמל ,ץחלה תא תצק הריבגה הווקת חתפ
ולכיס חלשו קאיטירט .78-ה הקדב יולאש תא לישכהש ןגמ לש הקחרה
הקדב .רתוי תונכוסמ וארנ ר"תיב לש תוצרפתמהו תולקב תופקתהה תא
וק תא חלש לש ךורא רודכ רבש ,םיחראמה לש הפקתה דוע ירחא ,90-ה
קיבדה יבוקעי דעלא .שרגמה תיצחמ לובג לע הווקת-חתפ לש לדבנה
אצי רעושה .סה יש לש ורעש ןוויכל םירטמ םישולשכ טעשו הריסמה תא
םיימעפ ץפק ,סהב עגפ רודכה .ופוגל תחתמ קזח טעב דעלאו ותארקל
ןומהה תא עמשו ,עיציה ןוויכל ריעצה ןקחשה ץר םעפה .רעשל סנכנו
טפושהש העשב ומש תא רישל בוש הסנמ (םיפוצ תואמ-שמחו ףלאכ) שגרנה
.םויסל קרש ןיילק תימע

שיאה ןיב המיסקמה הדובעה תקולח לע יתבשח ןוידטצאהמ יתאצישכ
.יבוקעי דעלא - רתויב ריעצה ןיבל - שדד השמ - ר"תיבב רתויב רגובמה
וילגר תולק תא ינשהו ,ותמכחו ונויסנ תא יוטיב ידיל איבה ןושארה
םידיפקמה - םינותיעה וליכשי םעפה םג םא יתיהת דוע .ותושיחנו
ר"תיבש הדבועהמ םלעתהל - עיציב עמשומה לבה רבד לכ הבחרהב טטצל
תוינעזגה תועפותה תא שרושה ןמ רוקעל יניצר ץמאמ השוע םילשורי
.הלש רוסמהו לודגה להקה תא תומיתכמהוטוטה עיבג
5 רוזחמ
12 םילשורי ר"תיב 1
7 ת"פ יבכמ 3
6 ת"פ לעופה 2
4 ןאש תיב 4[Elad Yaakobi and Moshe Dadash]


םדקומה בלשה
[Up]
וטוטה עיבג לש םירופיכה םוי
1:2 םילשורי ר"תיב - ןאש תיב
[Beitar Lamp]
םיבר הלאש ינמיס - ראוניב 8 ,ןאש תיב
אשדה רכמ םתדרב םילשורי ר"תיב ינקחש תא וויל
הנקארמה" - ןאש תיבב ינוריעה ןוידטצאה לש חפוטמה
לגרודכב הנידמה תפולא ,ר"תיב ."ןדריה תעקב לש
לע 1:2 החצונ ,וטוטה עיבג לש האגה הקיזחמהו
ר"תיב תוכזל דיחיה רעשה תאשכ ןאש תיב לעופה ידי
סחי ,םכריכזהל .הנבלה הדוקנה ןמ יולאש שבוכ
אוה הנורחאה הנשב תוצובקה ןיב םישגפמב םירעשה
הרונמה ינקחש לש דספההש ךכ ,ר"תיב תבוטל 21:8
.ינוציק ןפואב גירח אוה יול סאילא לש ויכינחל
םימייקש ךכ לע תועומש ועיגה רתאה תווצ ידיל
םיחווידב תוקסועה תוימשר אל תועידי תודוא םינוניר
הצובקה ןיב בותכ יתלב םכסה םניינעש טוטיצל אלש
םימרוג יפ לע .ןאש-תיב לעופה ןיבל םימלשוריה
םירועמו ביבא-לתב הלודג םוסריפ תרבחל םיברוקמה
וטוטה עיבגב דספהב רבודמ ,ילארשיה לגרודכב
שארל הרקוה קחשמב םיר"תיבה לש ןוחצינ "תרומת"
ןכתיי .הכותח הידעס רמ ,ימולש לש שרופה הצעומה
.השרפה תריקחב ברועת "יחרזא ןיעידומ" תרבחשוטוטה עיבג
4 רוזחמ
9 םילשורי ר"תיב 1
6 ת"פ לעופה 2
6 ת"פ יבכמ 3
3 ןאש תיב 4