ריחמה .םניח ץפומ
וסור ינאבו'ג :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 טסוגוא
טסוגואב 25
- האבה הביריה
יקינולס קואפ
טסוגואב 1
ןוחצינ דוע
הרונמה הנחמל
טסוגואב 1
ןיינעב ןוכדע
םידהואה ןודעומ
Branco Savic
'ץיבאס וקנארבל בוט לזמ
.הרוכבה רעש לע
שמש רימא :םוליצ
םיקחשמ תואצות
הפוריאב ר"תיב
1:1 יסיליבט טיו - םילשורי ר"תיב
3:0 םילשורי ר"תיב - יסיליבט טיו
הגילב ר"תיב
1:2 - דודשא ק.ט.מ - םילשורי ר"תיב
1:0 - םילשורי ר"תיב - ןולוח םירירפצ
1:3 - הווקת-חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב
הביריה העבקנ א"פוא עיבגב אבה בלשה יקחשמ תלרגהב
המייס הצובקה .יקינולס קואפ - לעפמב ר"תיב לש האבה
א"פוא עיבגמ זא החדוהו הרבעש הנועב ןוויב ישימחה םוקמב
ירחא ,רטמ 11-מ הערכה תוטיעבב ןובסיל הקיפנב ידי לע
הליחתה םרט הנשה .2:1 תוצובקה יתש לש םייתיב תונוחצנ
.קואפ לש תוינכדע תואצות ונידיב ןיאש ךכ ןוויב לגרודכה תנוע
ןילמוגהו רבמטפסב 14-ב יקינולאסב ךרעי ןושארה קחשמה
.הנשה שאר ברע ינפל םיימוי ,שדוחל 28-ה ידטב היהי
http://www.paok.com - קואפ ידהוא לש רתאה
P.A.O.K. Logo
[Item!]


ףסונ דעצ םויה התשע םילשורי ר"תיב - ילויב 13 ,םילשורי
.2000-ה תונש לש לארשי תנידמב הלש הינומגהה תארקל
רמ תא םויה ורחב תסנכה ןינבב םידבוע רשא םיאקיטילופה 120
רפסמל .לארשי תנידמ לש ינימשה אישנה תויהל בצק השמ
תא ריכזנ םא ידו ,םיר"תיבה רובע תודחוימ תויועמשמ הנומש
ויניעש ימ לכל רווחתיש ידכ סיסקובא יסוי תאו ןאילימלמ ירוא
.הרונמה ישנא רובע תילרוג םויה העבצהה התיה המכ דע ושארב
אתווצב רשא ,בצק רמ לש ותריחבל העדונ תדחוימ תובישח
הלעה ןמטנא ארויגו ררהלא ןליא תמגוד םינקחש םע
אל בצק .1991/92 תנועב תימואלה הגילל הרזחב ר"תיב תא
תיצחמב קר ףתושו הנוע התואב ר"תיב לש חתופה בכרהב היה
תא שבלש ימ לכ ומכ לבא ,ןאיליל עיבג תרגסמב קחשמב תחא
.םידהואה בלב המח הניפ ול הרומש םירוחש םיבוהצה םידמה
קילומש םע דחיב בצק הארנ ונידיל הלגלגתהש הרידנ הנומתב
,הפוריאמ רבכמ אל בשש הנחוא ילא ,רעונהמ הלע התע הזש יול
תויומד דועו ר"תיבב הנושארה הנשה ול התיה וזש הליחכ דוהא
םג לבא הצובקל וירבח רתי ומכ חילצה אל בצק .תויגולותימ
תדבכמש הדובע איה םינש 10 דע 5 ךשמב אישנה ןכשמב הציבר
.הילעב תא
יוהיז רתאל וחלשש םינושארה םיארוקה ינש
יסיטרכ הנתמב ולביק הנומתב םינקחשה לש קיודמ
.הנועה לש החיתפה קחשמל הסינכ
[Item!]


זאמ רסמלטה אתלו רתאל תועיגמש תוינפה :םידהואה ןודעומ יבגל ןוכדע
לכל העדוה חלשית חתפי ןודעומהש עגרבו ונלצא תורומש סראמ שדח
תועתפהו תוחנה :ןודעומה ירבחל ונתנייש תובטהה ראש ןיב .ףרטצהש ימ
תושיגפו "טרופס הגמ" תשרב החנה ,ר"תיב לש תוימשרה תויונחב
לש םיירוזא םיפינס םיננכותמ ךשמהב .הצובקה יגיצנ םע תורידס
לש םידהואה ןודעומ לש תימשר הדועת לבקי רבח לכש ןבומכ .ןודעומה
- םיחיטבמ ונחנא לבא ךילהתה תוכשמתה לע החילסה םכתיא .ר"תיב
.הנתמהה תא הווש היהת האצותה
[Item!]