ריחמה .םניח ץפומ
וסור ינאבו'ג :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 ילוי
ילויב 22
הדיספמ ר"תיב
סובטוקל 4:3
ילויב 18
ןושאר ןוחצינ
ןומיא קחשמב
ילויב 13
קחשמ דוע
בזכאמ ןחבמ
ילויב 10
קחשמ דוע
בזכאמ ןחבמ
ילויב 4
קחשמ בוש
בזכאמ החיתפ
ךרדל תאצוי ןמטוג ילא לש תומולחה תצובקםילשורי ר"תיב - ילויב 22 ,הירציווש
האצי זאמ ןושארה הדספה תא םויה הלחנ
ילא לש ויכינח .הירציוושב םינומיאה הנחמל
הלועה ,סובטוק תצובק דגנ וקחיש ןמטוג
4:3 ודיספהו ,הגילסדנובל השדחה
ןמזב ןוחצינה רעש תא םיעיקבמ םינמרגהשכ
האצותב המייתסה הנושארה תיצחמה .תועיצפ
היליבס רינ לש םירעשמ ר"תיבל 0:2
ןמטוג ףילחה הינשה תיצחמב .'ץיבאס וקנארבו
וליבוה ףאו וושיה םינמרגהו םיבר םינקחש
יבוקעי דעלא .רטמ 11 תוטיעב יתש ירחא
,רומאכ ,עקבוה ןמזה תפסותבו ר"תיבל הוושה
ינש םויב .סובטוק תוכזל יעיברה רעשה
ייארסטלג דגנ קחשל ר"תיב הרומא 24/7
םיטרפ .א"פוא עיבג תקיזחמו היקרוט תפולא
ורסמיי תיקרוטה היזיולטב רישיה רודישה לע
.קחשמה םויב רתאב

- היליבס רינ
עיקבהל רזוח
[Item!]


ר"תיב לש ןושארה ןחבמה קחשמ - ילויב 18 ,ןרצול
תועמשמ קינעה הירציוושב םינומיאה הנחמ תרגסמב
ובקנש םירוחה תומכ ."תירציווש הניבג" חנומל השדח
הגילהמ ןרצול .צ.פ לש תשרב ןמטוג ילא לש ויכינח
לש ץירח םג תשייבמ התיה אל הירציוושב הנושארה
ירחא רבכ ."לטנמא" תמסרופמה תימוקמה הניבגה
ינאבו'ג לש םירעשמ 0:2 ר"תיב הכילוה העש יצח
ןולאש ירחא 1:3 האצותה התיה תיצחמבו וסור
היליבס ופתוש הינשה תיצחמב .רעש ףיסוה יחרזמ
יבוק לש רעשה םע דחי .ושבכ םהינשו ל'גרבאו
.2:6 האצותב קחשמה םייתסה ןונג

- לי'גרבא ביני
ר"תיבב הרוכב רעש
[Item!]


לבא תונתשמ תוביריה ,םיפלחתמ םיבכרהה - ילויב 13 ,הילצרה
םייתסה ר"תיב לש ישילשה ןומיאה קחשמ םג .תדמוע הניעב האצותה
ומכ .הינשה הגילהמ הילצרה יבכמ לומ םעפה ,1:1 וקיתב
םג םיסרוגה שיו) םינוש םיבכרה ןמטוג ילא ןחב םימדוקה םיקחשמב
לחהש בכרההמ שיא טעמכ רתונ אל הינשה תיצחמבשכ ("םינושמ"
ירחא תוקד המכ ךות ףלחוה לבא דוחב חתפ יחרזמ ןולא .קחשמה תא
.90-ה הקדה דע קחיש ומוקמב סנכנש היליבס .בירי ןקחשל רטסש
ןופלח סקילפ ןגמה היה ןימי ףגאבו םלסמא דוד היה ילאמשה ןגמה
הבחרל המרה .40-ה הקדב ר"תיב לש ןורתיה רעש תא לשיב םגש
לארשי וקחיש הנגהב .המינפ טעבש רמאה ןווטשיא לש וילגרל העיגה
םע דחי רושיקב דקפותמ 'ץיבאס וקנארבשכ יקסבונייוטס ןלימו ןהכ
תא ןונג ףילחה הינשה תיצחמב .ירוחא רשק היהש רודנאשו בוקינסלט
אקווד ויה םיטלובה םינקחשה לבא ,ןופלח תא יול קילומשו םלסמא
ביריה תבחרב תומוהמ וללוחש יבוקעי דעלאו דדח ינב םיפילחמה
,(ךרבב םימ) וסור ינאבו'ג :וקחיש אל .יתריציו ןתפאש קחשמ וגיצהו
ירלאוו (אבה עובשב םינומאל הארנכ רזוח ,ןטבב העיגפ) סיסקובא
ששחה בקע ,ההובגה ותלוכי תורמל םתחוי אל הארנכש בוני'צק
.וכריבב תבלוצה העוצרב העיגפה תרזחמ

ףרטצמ אל הארנכ - בוני'צק
[Item!]


תחת ר"תיב לש ינשה ןחבמה קחשמ - ילויב 4 ,דול
ןמאמה .הבזכאב אוה םג םייתסה ןמטוג ילא לש ותכרדה
הצליח וב קחשמה םותב וסעכ תא ריתסה אל שדחה
םיחרואה .הווקית חתפ יבכממ 1:1 וקית ישוקב ךא ר"תיב
ךלהמב ולספנ םהלש םירעש ינש ןכש ןוחצינל םייואר ויה
ןולא לש וילגרמ םויסה תוקדב קר התוושה ר"תיב .קחשמה
השחרתה אשדה לעש וזמ תוחפ אל תנרקסמ תודדומתהה .יחרזמ
השמו ןדיבא םייח ונתנו ואשנ םש ,דולב םינומיאה ןקתמ עיציב
לש ותרבעה ןיינעב ת"פ יבכממ ןוזול סומע םע ר"תיבמ שדד
שאמאת ןקחשה תא ןוזולל העיצה ר"תיב .םילשוריל לט ןדיע
העצהה תא רידגה ןוזול םלוא ,הובג ףסכ םוכסו רודנאש
הארנ אל הז בלשב ."תקפסמ אלו תיניצר אל" תימלשוריה
תא וא לט ןדיע תשיכר תא ןממל לכות ר"תיב יכ
ביצקתה תרגסממ תיתועמשמ הרוצב גורחל ילב ותלאשה
.2000/2001 תנועל הלש
[Item!]


ןחבמל םויה הדימעה םילשורי ר"תיב - ילויב 4 ,דודשא
קחשמה .והשמ אל ?תואצותה .הלש ץצונהו שדחה לגסה תא ןושאר
עיקבמ ר"תיבל רעשה תאשכ 1:1 וקיתב םייתסה דודשא .ק.ט.מ דגנ
ןויוושה תא הגפס ר"תיבו 20-ה הקדב שבכ וסור .וסור ינאבו'ג
ןמטוג ןמאמהש ןייצל שי .ןרזע ביני ילגרמ קחשמה םויס תארקל
בכרהה תא אקווד ןחב אלו םיבר םינקחש קחשמב ףתיש
.דעוימה ןושארה
[Item!]