ריחמה .םניח ץפומ
וסור ינאבו'ג :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 ינוי
ינויב 28
,םינפב וסור
ץוחב סיסקובא
ינויב 23
הצובק דגנ ר"תיב
א"פוא עיבגב תיניזורג
ינויב 13
קאיטירט ייגרס
עבק בשות
ינויב 12
וסור ינאבו'ג
ר"תיבב םתח
ינויב 10
לא זפאח
רטפנ דאסא
יאמב 31
בוש ןאילימלמ
שבוכ
ה'צאפ רוטקיו - תוארתהלו הדות
השישו תחא הנוע ירחא םילשורי ר"תיב תא בזוע
.םירעש רשע


לומתא הלחה םילשורי ר"תיב - ינויב 28 ,םילשורי
הבתכ םג ואר) 2000/2001 תנוע תארקל הינומיא תא
,סיסקובא יסוי .(ןמטוג ילא לש ןושארה ןומיאה לע תבחרנ
ירירשב העיצפה ללגב ןומיאב ףתתשה אל ,הצובקה ןטפק
תוכרעהל דוגינב .הרבעש הנועה ףוסב רבכ ול הקיצהש ןטבה
היהיש רבתסמ ,םיישדח ינפל לביק סיסקובאש תויאופר
יקחשממ רדעיי אוהו ןטבה ירירשב חותינ רובעל וילע
.ןושארה בוביסב הגיל יקחשמ המכמו א"פוא עיבגב הצובקה
הרשיא רשא הפיח לעופהמ םויה ולבקתה רתוי תובוט תושדח
האמו ןוילמ תרומת וסור ינאבו'ג תא קיסעהל ר"תיבל
יאפיחה ןודעומה בריס םהב תועובש המכ ירחא .םירלוד ףלא
השיגפב ןיינעה רגסנ ר"תיבל וסור לש ותריכמב ןודל
המייתסה אל השרפה .אריפש יבור ןיבל יבאז דג ןיב
הפיחל איה ףא המליש ביבא-לת לעופהש ןוויכמ ןיידע
המצע תא תוצפל יאדווב שקבתו וסור לש וסיטרכ רובע
.הקסיעה לוטיב לע
גיווש ןנור טעמל םילאשומה לכ ועיגה לומתא לש ןומיאל
,וסור ,לי'גרבא ביני ,ןהכ לארשי - שכרה ינקחש לכו
דהוא רעושה .םלסמאו בוקינסלט ,'ץיבאס ,יקסבונייוטס
םאסיוו םג ומכ ,הצובקב םינחבנ והילא ימר רשקהו ןהכ
.הנחוא ילא לצא הרבעש הנשב םג ןחבנש יזורדה יוואסיע
שאמאתו רמאה ןווטשיא ויה ןומיאהמ םידיחיה םירדענה
רמא ןמטוג ילא .הירגנוהמ ורזח אל ןיידעש רודנאש
."ולפוטי" םיינשהש וידרל ןויארב
[Sergei Trittiak]
רדעיי סיסקובא יסוי
םיישדח תוחפל


10-ב קחשת םילשורי ר"תיב - ינויב 23 ,הבנ'ז
"הטיו" הי'גרו'ג הצובק דגנ ידט ןוידטצאב טסוגואב
טסוגואב 24-ב ךרעי ןילמוגה .היזורגמ יסיליביט
הכז אל "הטיו" ןודעומ .היזורגב יסיליביט ריעב
תונגסב אל וליפא - היזורגב יתועמשמ ראותב םלועמ
םיגשיהה תמישרב 26-ה םוקמב גרודמו - הגילה תופילא
לש ןוידטצאה .םייניזורג לגרודכ ינודעומ לש
ןודעומהש ןכתייו תומוקמ 3000 קר ליכמ "הטיו"
.רחא שרגמב ר"תיב תא חראי
[Sergei Trittiak]
יסיליבט "טיו" ןודעומ למס
א"פוא עיבג לש םדקומה בלשה תלרגה דומע
1998-מ הנומתב יסיליבט "הטיו" תצובק סחיב .םינודעומה ןיב קחרמה
היקרוט לעמ תנכוש היזורג ,ידט ןוידטצאלתנידמש םויה עידוה יקסנרש ןתנ םינפה רש - ינויב 13 ,םילשורי
.עבק יבשות לש דמעמ ותחפשמ ינבו קאיטירט ייגרסל הקינעמ לארשי
םלבהש איה העדוהה לש תידיימה תועמשמה ר"תיב ידהוא רובע
לכב ר"תיב לש םיצרענה םינקחשה דחאו ןודעומה תודלותב בוטה
ןמאמה .תחא הנש דוע תוחפל ליעפ ןקחשכ הצובקב ראשיי םינמזה
אלש הדימב ר"תיב לגסב ראשי קאיטירטש רבכ עידוה ןמטוג ילא
ןודעומ .הזה יאנתה םייקתמ רקובהמ לחהו רז ןקחש לש םוקמ סופתי
הנבההו תעדה לוקיש לע יקסנרש רשל הדות ריסא םילשורי ר"תיב
רושקל שקיבש ןייטצמ יאטרופסו אלפנ םדא לש ותשקבל הליגש
.םילשורי ריעהו לארשי תנידמ לש ןלרוגב ולרוג תא
[Sergei Trittiak]


םינופפלמה תנוע לש המוציעב - ינויב 10 ,קשמד
תיתושדח הצצפ תירוסה היזיולטה םויה הליטה
עידוה ירוסה ימשרה ץורעה ןיירק .םלועה ריואל
הירוס טילש ,דאסא לא זפאחש ויניעב תועמדשכ
ירחא ומלועל ךלה תונורחאה םינשה םיעבראב
וכלהתה הבש הכורא הפוקת
.תפפורה ותואירב לע תועומש םלועב
תיטמרדה תוחתפתהה לש תוכלשהה ויהי המ
טנרטניאה רתא ?תילארשיה לעה תגיל לע וזה
ידכ םורח תבישיל וירבח תא סניכ ר"תיב לש
בצמל רתאהו הצובקה תוכרעהב ןודל
דח ויה תונקסמהו ןוכיתה חרזמב שדחה
ןמטוג ילא ןמאמהו ר"תיב תלהנה :תויעמשמ
.םאתהב וכרענו דלונה תא וזחש םידדובה ןיב ויה
,םלסמא דודו לי'גרבא ביניב םיפגאה קוזיח
(ראשי אוהש הווקתב) קאיטירטל הרזע תאבה
תרזחהו ינוג-ברה יקסבונייוטס ןלימ לש ותומדב
זואוטריוה וסור ינאבו'ג םע שרגמה זכרמל עבצה
הלטלטה תא רובעל ר"תיבל ורשפיא
.םיקזנ ילב טעמכ ןוכיתה חרזמה תא םויה הדקפש

םידמב דאסא לא זפאח
:תוגציימ תובוגת המכ םכרובע ונטקיל .ילארשיה לגרודכב םויה תחיש היה דאסא לש ותומ
ןודעוממ חור שיא ,םימואת השמ
:"ביבא לת לעופה" טרופסהו הרישה
לפשל םויה הדרי םילשורי ר"תיב"
תמושת תא טיסהל היתונויסינב שדח
לש ףטחמה תיירורעשמ תירוביצה בלה
םירשעו תואמ שולש ונל שי .וסור ינאבו'ג
ונחתפש לגרודכ תוינודעומב םיכינח ףלא
.םויה םהילע בלה יל באוכו בלאחו קשמדב
ןגוה תוחפל לבא רזכא בירי היה דאסא
.םירושק םיכורש םע בבותסה דימתו
ךשמה תא עוטקל ונצלאנ)...וע םודא
(דומעב םוקמ רסוח תמחמ הבוגתה

.ופט ,תמא ןייד ךורב :םילשורי לעופה ר"וי ,הנוי רוטקיו
:ביבא-לת "ףרש" יבכמ ןמאמ ,ףרש המלש
,אישנה ,ומש המ םע הזה רופיסה ,דואמ רעצמ
.םייניעהמ יל ופוע הללאי ,ונ ,םש היהש הז

ריכב רבח ,תועד הגוה ,תודעסמ רקבמ ,לגרודכ ןשרפ ,ןהכ איגש
רוביצ ליעפ ,תונויערהו םיעדמה לש היפוסוליפו הירוטסהל ןוכמב
"הבוגת ןיא" :לילגב סיזורביפ קיטסיצ ילוח ןעמל הדוגאב בדנתמו

.דאסא אישנה תא ףילחהל דמעומכ רכזוה הנחוא ילא לש ומש :בירעמ

בשוח ינא :םילשורי ר"תיב ץולח ,יחרזמ ןולא
השיכרב ןיינעתה הירוס אישנש דוס אל הזש
דובכה לכ םע לבא ,ילש ןקחשה סיטרכ לש
.הפוריאב קר קחשי יחרזמ ןולא ,דאסא תחפשמל

לבא דואמ גיאדמ דאסא םע רופיסה :IFA רויתה תונכוס להנמ ,יול ירבג
הצובקל רלוד 350,000 לש קנעמ תתל טלחוה ןושאר בלשב .יתוא דיחפמ אל
שדחה בצמל לגתסהל הל רשפאל ידכ לעה תגילל תימואלה הגילהמ התלעש
.יופצ יתלבהו
[Item!]


םילשורי ר"תיב - יאמב 31 ,ידט ןוידטצא
ןוידטצאב תודידי קחשמל הפיח יבכמ תא םויה השגפ
ןושאר בכרה ינקחש רקיעב הפתיש ר"תיב .ידט
תונש לש תידגאה רושיקה תישילש םע דחי ,ינשו
ינדו יול רוטקיו ,ןאילימלמ ירוא - םיעבשה
,רבע ינקחש הברה התלעה הפיח יבכמ .ןמיונ
הנועה ועיפוהש םיינש קרו םיריעצ םינקחש המכ
היה הז עקר לע .םיקוריה לש ןושארה בכרהב
היה םנמא .1:3 ר"תיב לש דספהב ליפשמ והשמ
םידמב בוש עיקבמ ןאילימלמ תא תוארל םיענ
,ןממ ךורב ורבגתה הבש תולקה לבא ,םיבוהצה
,קאיטירט ייגרס לע ומסוא יפרו רטקלס השמ
תעשעשמ התיה אל ףירג איגו 'ץיבומרבא ןולא
ה'צאפ רוטקיו לש תועזעזמה תוצמחהה םג .ללכב
,רוציקב .הנורחאה הנועה תא ידמ רתוי וריכזה
לוטיבב סחייתהל השק היה תיגיגחה הריואה תורמל
,רעשב ףירג איג םע החתפ ר"תיב .אשדה לע השענל
קילומש ,'ץיבומרבא ןולא ,ןקז ןויצ ,קאיטירט
Antman
ןמטנא ארויג
רוטקיו ,יול רוטקיו ,ןאילימלמ ירוא ,ץרפ דוד ,רודנאש ,יול
:החיתפה תקירש ינפל דוע המישרה ר"תיב .ץרפ ילאו ה'צאפ
םיינשו ץרפ םשב םיינש ,יול םשב םינקחש ינש ויה בכרהב
םינקחש ינשלש הדבועל ףסונב תאז .רוטקיו יטרפה םשה םע
ןולאו ףירג איג - םש ותואב םיליחתמה החפשמ םשו יטרפ םש שי
ינור .ןקז ןויצ וארק שרגמב ריעצה ןקחשלש ןכו - 'ץיבומרבא
ףאש ןכתי 13-ה הקדבו ,םיוקה לע הזטסקאב יאדוב היה ןואיד
יערד ןלוג לש ושארמ רעש הגפס ר"תיב רשאכ ותרכה תא דביא
התיה המרהה .םימי העברא ינפל דע םיבוהצה םידמב קחישש
תונשב טעמ אל וילגר תחנ תא המעט ר"תיבש ןקחש ,ןממ ךורב לש
היגלטסונהו הירטנקיפה יבבוחל תפצקבש ןבדבודה .םינומשה
העיגה רודנאש לש קמוע תריסמ .רתוי רחואמ תוקד יתש עיגה
רודכה לע טלתשה ינבלאה .הבחרה לש ןימי דצב ה'צאפ רוטקיול
תא הריכזהש הריצעב ןמטנא ארויג תא האר לבא ,קזח טעבו
רזחש רודכה .םינש עשת ינפל ר"תיב ידמב ולש הלודגה הנועה
רשיה ,5-ה תבית זכרמל ריזחהש ה'צאפל בוש עיגה ןמטנאמ
טעב תחא היעטה ירחאו םדקתה ירוא .ןאילימלמ לש וילגרל
עפומ לחה ןאכ .הוושהו הבורקה תילאמשה הניפל הנידע תשקב
ה'צאפל לודג רודכ ץרפ ילא רסמ 18 הקדב :ר"תיב לש תוצמחהה
הניפל בקע תקלחהב עיקבהל הסינ 9 רפסמ לבא ,הבחרה זכרמב
.תרגסמה תא איטחה רודכהו ,המינפ טושפ טועבל םוקמב הקוחרה
ןימי דצב ןיוצמ רודכ לבקמ יול קילומשו תוקד שולש דוע
המידק רוסמל רחוב אוה לבא חונ העקבה בצמב יול .הבחרה לש
הבוט הריסמ דוע 24-ה הקדב .רורב לדבנב אצמנש ץרפ ילאל
רמג זאמ םילוגל קשח ןיא ינבלאל לבא ,ה'צאפל ץרפ ילא לש
בוש הלגמו ותוא רובעל הסנמ ,ןמטנא םע עשעתשמ אוה .עיבגה
.בוט רשוכב קיתוה רעושה תא
,העקבה תונמדזה ףאל טעמכ ר"תיב העיגה אל ךליאו ןאכמ
םהרבא לש הבחרל ץוחמ הטיעב - םיפי םירעש ינש השבכ הפיחו
זכרממ ריעצה הליילח ןמייא לש הטיעבו 27-ה הקדב טרק-ובא
ץימחהל קיפסה דוע ה'צאפ .ףירג איג לש הפידה ירחא הבחרה
םידהוא המכו ,יול קילומשמ לביקש ימולח רודכ שממ יאלפ ןפואב
.הצובקב ותוא ריאשהל םא ססהמ ןמטוג ילא עודמ ןיבהל וליחתה
היה תולעפתה ררועש דיחיהו קחשמה ףוס דע ער התארנ ר"תיב
יול .םיעבשה תונש לש ר"תיבב טקשה רוביגה ,יול רוטקיו
לביק ץרמנה וקחשמש ענמנה ןמ אלו 10 רפסמ הצלוחה תא שבל
ףוס תנווכתמ ר"תיב לש השדחה הלהנההש העידיה בקע הפונת
.1976-מ עיבגה קנעמ תא ול םלשל ףוס
[Item!]