ריחמה .םניח ץפומ
.תודוקנ 8 :הפיחב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 לירפא
לירפאב 26
העגרא תריפצ
לירפאב 19
רפס-תיב
לגרודכ ןומיאל
לירפאב 17
ורכמ בוש
!ונתוא
לירפאב 12
קחרוה סיסקובא
םיקחשמ ינשמ
Pacza
לע יארחאש שיאה ,ה'צאפ רוטקיו
ונלש הגילה ירעשמ זוחא 21
םיקחשמ תואצות
עיבגב ר"תיב
2:3 ס"כ לעופה - םילשורי ר"תיב
3:3 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
(םילדנפב 9:8)
1:1 םילשורי ר"תיב - עבש ראב ר"תיב
(םילדנפב 7:6)
0:2 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב
הגילב ר"תיב
0:0 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
1:1 הווקית חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיב
1:1 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב
1:2 םילשורי ר"תיב - הווקית-חתפ לעופה
1:3 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב


ביבא-לת יבכמ העידוה זאמ - לירפאב 26 ,ביבא-לת
םיאלמ ,האבה הנועב הנמאמל ףרש המלש לש ויונימ לע
"תנווכה לע" םיאצמנש םינקחש לע תועידיב םינותיעה
,לט ןדיע דעו םלסמא דודמ .רבעשל ימואלה ןמאמה לש
ןותיעב תרתוכב םעפ עיפוהש ןקחש ףא ,וסור דעו 'ץיראסמ
.אבס רפכמ תוינוכמה רחוס לש חווטל ץוחמ אצמנ אל
רוקמ וויה הלאה תועידיה ,וניניבש חורה ירקל וליפא
ףרש לוכי ןאל עדוי ימ ,לבגומ יתלב ביצקת םע .הגאדל
?לוחכ-בוהצה רטקה תא תחקל
.םוקמ םושל :וזה הלאשל הבושתה תיפוס הררבתה םויה
,ףרש יבא ,ונב תא ןמאמה רזוע דיקפתל תונמל טילחה ףרש
.וידיל לפנש דבכנה דיקפתל ולש השיגה תא ריהבה ךכבו

םומיסקמ .בושח דיקפת הז ןמאמ רזועש בשוח אל ףרש המלש
םיניטעהמ קנויו םיוקה לע בבותסמש דחא דועב רבודמ
תא רצקל רשפא ,השעמל .'ץיבוקיצרה ינול לש םיעפושה
ןוילמ 30 םיחקול ?המ ליבשב .בשוח אל ףרש המלש :טפשמה
ימ" םיטילחמ עובש לכו ,שכר ינקחש לע םיכפוש ,לקש
תא להני אוה ךכו תרחבנה תא ףרש להינ ךכ ."רשוכב
לקוש ףרשש דשוחש ימ ?הטיש ?הירואית .ביבא-לת יבכמ
תונשרפב רכזיהל ןמזומ הלאכ םינוגמ םיעצמאב שמתשהל
ףרש המלשש םידיחיה םיפוצה ."שמח רעש" תינכתב ולש
ילאיווירט רואיתל וכזש םירוויעה םה םהל רזע ןשרפה
הברה ויהי האבה הנשב ,רוציקב .אשדה רכ לע שחרתמה לש
לכ לע תירפגו שא ךופשי ףרש ןהבש םיאנותיע תוביסמ
לכ ךרעב הזש ,תדקפתמ אל ולש הצובקהש הזל םיארחאה
רגנילק רינלו .ולש רדוסמה ןבהו ףרש אבאמ ץוח םלועה
הלימ םכל חולשל ךרטצנש ונבשח אל םייחב - סקירד ילאו
תפיט םכל ןיא םא .הז תא השענ אל םעפה םג ןכאו ,הבוט
םינכומ אל םתאש שארמ םתעדוה אל םא ,תיעוצקמ הוואג
.םכל עיגמ - הזה שיאה תחת דובעל

Volvo Dealer
ףרש המלש
[Item!]


,לגרודכב לארשי תרחבנ ןמאמ - לירפאב 19 ,ביבא-לת
ןומיא תקינכטב בוש עובשה עיתפה ,ןסלינ רלומ דר'ציר
רפסמ ינפל ןסלינ חירכה ,רוכזכ .ץראב התארנ םרטש
עונמל ידכ תורושק םיידיב קחשל הנגהה ינקחש תא תועובש
ןסלינ טילחה םויה .הכישמו הפיחד לש תוריבע עצבל םהמ
הז ךרוצלו ,לאמש ףגאב קר קחשל וינקחש תא חירכהל
ףגאב רכב םע .רכב ןליא ינמיה ןגמה תא תרחבנל ןמיז
.ינשה דצב קחשל אלא הרירב םינקחשה ראשל היהת אל ןימי
הדימבש רתאה תווצ ינזאב ורשיא תרחבנל םיבורקה תורוקמ
.לאמש ףגאל רכב רבעוי ,ןימי ףגא תא לגרתל ךרוצה הלעיש
Richar Muller Nielsen
ןסלינ רלומ דר'ציר
[Item!]


- לירפאב 17 ,םילשורי
תושארב םישכורה תצובק לש הקיחב הנש יצח ירחא
.םילעב םילשורי ר"תיב םויה הפילחמ רוג-ןב יבוק
הקסיעהו יבאז דג םיקסעה שיא אוה שדחה שכורה
.טרמלוא דוהא םילשורי תייריע שאר לש וכוויתב התשענ
םירישעה םיקסעה ישנאמ דחא אוה יבאז דג
"תוקזחא יבאז" תצובק שארב דמועו לארשיב
םימוחתב יבאז ברועמ ץראב .םלוע יקבוח היקסעש
ןיינעתה ףא הנורחאלו תרושקתו תואנולמ ,קלד ומכ
טנרטניא יניינעל קזב לש תבה תרבח םע תופתושב
תמדוקה םישכורה תצובקל םליש יבאז .םילבכב ריהמ
אוהו - םילקש ןוילמ הרשעמ הלעמל - התעקשה לכ תא
היהי אל יבאז דג .הצובקב דיחיה תוינמה לעב
,ומעטמ שאר בשוי הנמיו הצובקב תורישי ברועמ
.הצובקב תיעוצקמה תוכמסה התע תעל ראשי שדד השמו
שורה ריאמו הדדוח ודוד םג וראשי הארנה ללכ
דמעמב ריכזה יבאזש ידיחיה יונישהו םהידיקפתב
הצובקל ץרפ דוד לש ותלאשה תורשפא אוה השיכרה
.לארשיב תוריכבה תוגילה תחאב הליבומ
Gad Zeevi
יבאז דג
ץרפ דוד
[Item!]


- לירפאב 12 ,ןג תמר
יסוי לע רזג לגרודכל תודחאתהה לש יתעמשמה ןידה תיב
הקחרה דועו לעופב םיקחשמ ינש לש הקחרה סיסקובא
הקיריה תירקת לע ןידל דמע סיסקובא .םיישדחל יאנת לע
תורמלש רמא ןימק םרוי ןיידה .הינתנ יבכמ דגנ קחשמב
ןקחשבו רומח הרקמב רבודמ קחשמה ירחא היה עוריאהש
תועיבש רסוח עיבה סיסקובא יסוי .יוקיחל לדומ שמשמה תרחבנ
גפסש יתיינתנה דהואה םע ןוידל עיגה אוה .ןידה קספמ ןוצר
ותודע םג לבא (התיה אל סיסקובא תנעטלש) הקיריה תא
.הליעוה אל ןברקה לש
[Item!]