[Beitar Jeruslem league games 2001/2002]


?רותב אבה ימו
19 רוזחמ


:חווידב דוע
םיעוריא ןמוי
.יול ינמ לש תוטטומתהה תובקעב קספוהש קחשמהמ רקוטסור ןורי לש וימשר

ראורבפב 26 ,ידט ןוידטצא
.ויתונוועב יבכמ דהוא ,ילש בוט רבח םע עוסנל בהוא ינא ,יבכמל ר"תיב ןיב םיקחשמל
ןיעמ ,ידמל תעשעשמל ךרדה תא תושועש ,תוידדה תוטנקהב תוולמ תועיסנה כ"דב
"םולש" רמול יתקפסהש ינפלו בכרל סנכנ רוחבה םויה .הלודגה הגצהה תארקל םומיח
,ןולוח דגנ קחשמב ןויזיבה רואל חצנל יבכמל עיגמ אל .םויה וחצנתש תמ ינא" :הרי
יתייה ."הגילב םיראשנ םכתא תוארל דמחנ היהיו חקינ אל רבכ ונחנא תופילא ,הזמצוחו
שממ ינא ,יל ןימאתו יחרזמב םכתא בשוי ינא םויה" :הפרה אל רוחבה לבא ,םומה תצק
."יר"תיב ןוחצינ םע םלש היהא

לע הלעה הזה טסיבכמהש הנורחאה םעפב .דושח שממ עמשנ רבכ הז וישכע ,ייקוא
דהוא ,'נואב ולש הצרמל םילוחיאב הוול הז ,"ר"תיב" שרופמה םשה תא ויתפש לד
,ףורש יבכמ דהוא רוחבה .חכונ אוה וב קחשמ ךלהמב ידטב קסרתי סוטמש ,ר"תיב
קחשמ לכ ירחא יתוא ןבצעל הז ולש ביבחתה ,קחשמ ףא ץימחמ אל טעמכש יונמ לעב
םירזומ םירבד הברה ךכ לכ ,ינש דצמ .ץמוקל ףרטצמ טעמכ אוה וישכעו ,ר"תיב לש
.אל המו ילאמרונ המ עדוי אל רבכ ינאש ,הנועה ורק
.אירב היהיש ,קחשמב ר"תיב תא דוהאל הצור

רהמ לבא ,הלק לגרודכ תחישב םנמוא וול תונושארה תוקדה ,תורחא תועיסנמ לידבהל
תוח"וד םיחתנמ םיטסילנאה בור וב ןפואה ןיב רישי רשק ונאצמו אשונ ונפלחה דואמ
,םתנבה רבכש ומכ .הקוחה תא שרפמ בקעי םייח וב ןפואה ןיבל ,תורבח לש םייפסכ
רובע .החישב וקלחב קר היה ילש שארה לבא ,קחשמהמ דרטומ שממ היה אל רוחבה
הווחנש המחלמה טרסב םיירפ דוע תניחבב ,לודחל וא תויהל לש קחשמ הז היה ,ר"תיב
.םייחב ונחנאו - ןוחצינ .םידיגו רוע םרוק הדיריה טויסו - דספה .ןורחאה רוזחמל דע

לע םיימנא יד ויה יבכמ ינקחש .ונלש החישה ומכ רתוי וא תוחפב הארנ קחשמה
םחנמ יטוממ ענמ אלש המ( ברק חור ירודח שרגמל ולע ר"תיב ינקחשו ,שרגמה
ןהכ ילא ,קפס ןיא .)ולש המיחל תורמל ,תילכת רסח בוש תויה ןימי ףנכב חתפש
.בכרה בצייל ליחתמו ,רבשמהמ ר"תיב תא איצומ
םלבכ תניוצמ הדובע השועו ,ר"תיב בכרהב דובכ לש םוקמ הנוק 'ץיבומרבא ןולא
טלחומ דוגינ אוה 'ץיבומרבא לש ישפנה טקשה .הנוחש הנועב תחנ תצק .ימדק
לש הניפ לכב םחלנ ליגרכ בוקינסלט .תוגשל הברמש הרופאפ לש קחשמב תונבצעל
יונישה .םיבוט קמוע ירודכבו הדשה זכרמב םירודכ ץוליחב הבוט הדובע השעו ,שרגמה
שאמת .קחשמ רשוכל רודנאש לש ותרזח אוה ,ר"תיבב םינורחאה תועובשב לודגה
.הצובקל ןוזיאו טקש איבמה רבד ,הצובקה לש הקחשמ תא םשמ להנמו הרוחא דרוי
ךא ,תוינואג תוריסמב רבוארטש לומ ר"תיב לש םינקחש דימעה ףא אוה םימעפ המכ
כ"הס אוה הרוחסה תא לבא ,יזכרמ ץולחל תיסחי יטיא תצק רהוז קיציא .ולשכ םה
הבחרב תוסגב לשכוה ףא אוה הנושארה תיצחמב .שרגמה לע תוגיהנמ הרשמו קפסמ
קרש אל רשאכ ,הינשה תיצחמב "ריזחה"ו ,םלעתהל רחב רוצ לייא לבא ,יבכמ לש
.יבכמ תבוטל קדצומ לדנפל

:ןהכ ילאל תויעוצקמ תוצע ללש קליחו תורטש עורפל לחה ילש טסיבכמה רבחה עיציב
לע םיקחשמ אל ר"תיב המל ןיבמ אל ינא .17 ןב ילאמש ןגמ םע םינקחשמ יבכמ"
תדמעב רקלט תא דקפתל ףידעש ונמכסה םג ונינש .ןוכנ ןוכנש המ ."ולש ףגאה
ולוככ ובור להנתה קחשמה .שגרומ אל שממ אוה םש ןכש ,רושיקב אלו ,ץולחה
.ר"תיב לש רודכ ידוביא לשב רקיעב םיבצמל העיגמ יבכמ רשאכ ,תיר"תיב תופידעב
ץרפ רודנאש רשאכ ,תובר םימעפ שגרוה ר"תיבב ריהמ יזכרמ ץולח לש ונורסח
לכ .רוסמל ימל ול היה אל טושפו "םיצולח"ה םע דחא וקל עיגהו ,רודכה םע המידק
רושיקב .ריהמה רקלט תא ודיצל דקפתלו ה'צאפ לש המלחהל תוכחל אוה רתונש
.םיצולחל תחתמ רהוזו לאמשב ןסח ,רוחאמ רודנאשו ןא'ז יתעדל קחשל םיכירצ
רודנאש .ץוחלל הפיסוהו הרגתסה אלשכ המכוחב ר"תיב התשע ,רעשה שוביכ םע
.רעשה לומ לשכ דעלא ךא ,רבוארטש לש הבחרה ךותל יבוקעי תא םיימעפ חלש

םאש ,רומח ךכ-לכ הלבטב בצמה לבא ,המישנל ריווא תצקה םנמוא ןתונ ןוחצינה
ינש םויב חצנל ר"תיב תבייח היהת ,תבשב תוחצנמ הפיח לעופהו ת"פ יבכמ ,ןושאר
טרס הז ,םירבח תושעל המ ןיא .דורשל מ"ע דליפמולבב א"תמ םימודאה תא אבה
ןוחטיבה ,ריבס רשוכב תאצמנ ר"תיב .הריהז תוימיטפואל הביס שי לבא ,ירזכא המחלמ
,השק היהי הז .ןוחצינב קחשמ םייסל םילגוסמ םה יכ הנומאה םג ומכ ,םינקחשל רזוח
.דליפמולבב חצנל רשפאש ןימאמ ינא לבא

tzahi_levy@beitar-jerusalem.org.il .יול יחצ

ןייוצמ רסומ ,יבכמ לש םינקחש ינש ןיב תולילקב ףלוח ןסח :12 הקד
לש ורעשל ןייוצמ טעוב הבוגתב ןורחאהו ,רהוזל היבגמש םלסמאל
.רבוארטש

- ןרותה ןברוקה .םיצולח לומ תודדומתהב חצנמ בוש ןייפנרוק :14 הקד
.גרבדלוג וגירדור

לבא ,רדהנ טעובש םלסמאל ןייוצמ ןרק רודכ טיסמ רהוז :44 הקד
.רעש ליצמ ןייוצמ קוניזב רבוארטש

לבא ,רטמ 30 -מ תישפוח הטיעבב רבוארטש תא ןחוב רהוז :52 הקד
.ליצמ בוש רעושה

בבוסמ רודכ היבגמ רהוז .לגרודכב קדצ שי םימעפלש החכוהה :66 הקד
המ םושמש ,יביבא-לתה רעושה .רבוארטש לש שמחה תבית יפ-לע
לכו ,ריוא ספות "הבוג ירודכב הטילש" לשב ןייפנרוק ינפ-לע ףדעוה
.המינפ שארה םע קוחדל הז רודנאשל רתונש

רהוז .ףוקתל הכישממו ,רעשה תוביקעב תרגתסמ אל ר"תיב :73 הקד
תא םיאור רבכ ר"תיב ידהוא .לאמשב טעובו ,הבחרה ךותל תויטיאב טעוש
.תינוציחה תשרל סט רודכה לבא ,םדה ץחל תא םהל דירויש רעשה

להקל תודוהל םיצר םינקחשה ,םויסל קורשל ליאומ רוצ לייא :94 הקד

רקוטסור ןורי / בל ירובשל אפורה
יול ינמ לש בלה םוד תובקעב קספוהש קחשמה לע

ראוניב 26 ,םילשורי
ךל אבש .םהב ךלוה אל םולכש םימי -הלאה םיליעגמה םימיה תא שי דחא לכל
ךלש המטסופה הפתושהש ,שארב סובל ותוא קופדלו 'ץניא 17 בשחמ ךסמ תחל
ריחמב תינקש הטנרטהש ,ןופלטב תועש תרבדמו ןויקינה לע ןיז המש אל הרידל
ירחא םויו עוגיפ ףדור עוגיפש ,דחיב םיכלוה אל איהו םשגש ךל העידומ האיצמ
םהל השוע התא ישיש םויב ,יח התא םא ררבל ךילא םירשקתמ םיביבא לתהש
לע רהרהל םיליחתמ וניניבש םיפוסוליפה םהב םימי ,רוציקב -רבד ותוא קוידב
.ורבעיש םיכחמו טקשב םיללקמ םילמרונה םישנאהו םייחה תועמשמ
וליפא .הכלמה תבש הקותמ הנתמ ומכ העיגה ,הזה חירסמהה עובשה ףוסבו
בלכ הב אצמת אל םיירהצב תבשבש הנוכשב בוביסל תאצל הרשפאו האצי שמשה
הבוקהמ םועטל ,שארה תא ףוטשל ,(לספסה לע םינקז המכ ילוא םצעב) תמ
.ידטל תכללו ישיש םויב החלש הדובעל ךלש רבחה לש תיקריעה אמאהש

םימיה תריווא ידטל הרזח םואתפ יחכונה בצמב אקווד .הנועה תעתפה ?ידטבו
םוקמ םושמ וליאכ םואתפ .םיביבא לת םהמ 2000 -םיפוצ תבבר םע דחי םיבוטה
חצנל שודק םולש רזח ,םיבוטהו םינשיה םירישה ורזח ,תלמשחמה הריוואה הרזח
.ררועתה הפיט פיט םנמונמה יברעמה וליפאו ול הנעי עיציה לכש םגו ןופאגמה םע
תושעל ידכ וליאכו םיבוטה םימיב ומכ םוקמ סופתל קחשמה ינפל העש ונאב בוש
קחשמ לש תומלש תוקד רשע התארה רוחש-בוהצב הרובחה וליפא -םלשומ לכה
תויהל רזח תחא תבשלש להקה לש רזוחה ןוזיהה יב לע ףחסנה תובהלתהו המיחל
.םעפ לש ,יוניש םשל ,הנהנהו לודגה להקה
יול ינמ ,ןותחתה יחרזמה עיציב 4 הרושמ .תללוקמה תירישעה הקדה העיגה זאו
ינמנ יבאשכו חורה תא שיגרהל תלוכי וילא ץר רהוז קיציאשכ ,ךדיל שממ הארנ
םיפוצ תבברו ץייצ אל שיא .ןיכסב ריוואה תא ךותחל תלוכי העמד החומ הארנ
לש תועש המכ תולבל הצר וב עיציהמ דרי דניקביר רוספורפשכ םלהב הדמע
-םוי ידמ ול הבתכמ הרמה תואיצמהש הדובעל רזחו ,הדוהאה ותצובק םע שפוח
.םייח תלצה
ולא .םילוחכ םיבוהצל םירוחש םיבוהצה ןיב בוצע ברע ותוא התרכנ הייומס תירב
יולל דודיעה תואירק אל םג ,םיימשל םלש עיצי גאשש תוחילסהו תוליפתה קר אל
היה אישה .וימימ ידט עדיש רתויב הטקשה תורזפתהה אל וליפא ,המלחהה ילוחיאו
תומח םיידי תוציחלל הכזו םמיע חחושל םיבכמה עיציל שגינ 'ץיבוקיצרה ינול תע
ורזחו לגרודכ תוארל ואבש םישנא .םירחא יבכמ ידהוא םג ומכ יחרזמה יבשוימ
םינכמה שיש תורמלו -םדא ינב םהש וחיכוה כ"הסב לבא ,תואיצמל דאמ רהמ
םיבכמ - דחא שיאכ ויה םלוכ ,דחא עגרל ,תמאב יארונה םלהה ךותמ ,תויח םתוא
.דחי םג םיר"תיבו

- סורהל ןכומ תייה םדוק םיימוי קרש הדובע םוקמ ותואל רזוח התא כ"חא םוי
םג םעפהש קר ,ריעה זכרמב יתרגש עוגיפ ותואלו סוב ותואל ,הדובע התואל
לע תועדוהה ,תסרוק ליגרכש תירלולסה תשרה .רוזיאב םיאצמנ ךל םירקי םישנא
24-מ תילאנויצומאה תופייעה ,בל ףקתה לבקמ יול יקימ ,םלוכ לש םינובישמה
?םויה טבשב ו"טש רכוז ללכב והשימ ...הלאכ תורורא תועש

ביבסמשכ טקשב וב תבשל דמח םוקמ אוה קושל תחתמ ,ספירגאב טנרניא-הפק
רק ברעב .ועירפי הרידל ךלש םיפתושהש ילב רתאל בותכלו ,םיאקירמא המכ קר
םלועב רבד ןיא ,תונליאל הנש שאר למסל םידוהיה תרוסמה יפ לע רומאש םושגו
קוחר ,תואיצמהמ קוחר .ץע תויהלמ רשאמ רץןח עגר ותואב הצור התאש
.קוחר ,קוחר ,קוחר ,תוקיטילופהמ

,רתוי םיחמש םימיל

רקוטסור ןורי  
2002 ראוניב 27

וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  הרופאפ
  'ץיבומרבא ןולא
  רקלט רפוע
  בוקינסלט
  םלסמא דוד
  רהוז קיציא
יחרזמ ןתיא םחנמ יטומ
  יבוקעי
יערד רודנאש שאמאת
ןויחוא ןסח רונמ

[One last round of appause]
:וילא עגעגתנ ,לוכסתה לכ םע
רעש םע רודנאש שאמאת
רקי ןוחצינ