הגילב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

2000/2001 תנוע
טסוגוא
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
1:2 - דודשא ק.ט.מ - םילשורי ר"תיב
1:3 - הווקת-חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב 1:0 םילשורי ר"תיב - ןולוח םירירפצ

03 רוזחמ
[Down] [Up]
ילי'צו םינונמת ירודכ םע זרוא תוירטא
1:2 דודשא ק.ט.מ - םילשורי ר"תיב
2000/2001 תנוע תא ףיסוהל הלוכי ר"תיב ,םייתנש לש הקספה ירחא
.ןושארה םוקמה תא ,דחא עובש ךשמל תוחפל ,הספת ןהב תונועה תמישרל
רבעמ תצק הראווצ תא הטישומ ןמטוג לש הצובקהו תופיצרב ישילש ןוחצינ
דבלמ .הפיח יבכמו א"ת לעופה - תופילאל תורחאה תודמעומה יתשל
הפוקב תודוקנ םייתאמ דוע שי ,םירוזחמ השולש קר - תוליגרה תויוגייתסה
תא תורגוסש תוצובקה שולש דגנ םויה דע הקחיש ר"תיבש רוכזל בושח - 'וגו
לע ילוא ולקיש הפונתו טקש ןמטוגל הרדיס החונה הלרגהה .הלבטה
.תויתימאה תוביריה דגנ תויודדומתהה
גשיה ,הידהוא לש זוב תוקירש לוקל הזה קחשמהמ םג תאצל הליכשה ר"תיב
אל הדירי .הנושארה העשב הצובקה לש הבוטה תלוכיב בשחתהב ונימב דחוימ
תטלחומה תונוילעה תא החיכשה תונורחאה תוקדה םירשעב הנגהל תנבומ
לש תונמדזהו ,קחשמה בור ךשמ דודשאמ םיחרואה ינפ לע םיבוהצל התיהש
.ער תוארהל ולוכ קחשמל המרג םידודשאה לש ןויווש רעשל 90-ה הקדה
ףגאב ןונגו םלסמא לש ספ לבאד .תירישעה הקדב רבכ 0:1 הכילוה ר"תיב
טעב סיסקובא .ונינשומלא לייא י"ע הבחרב םלסמא לש הלשכהב םייתסה לאמש
יחרזמ לש תוצמחה .ץוחלל הכישמה ר"תיבו רעושה לש העיגנ תורמל המינפ
תיצחמב .תיצחמה ףוס דע םירעש וענמ ידודשאה רעושה לש תולצהו (םיימעפ) וסורו
חגנ 'ץיבאס וקנרבש ינפל וסור לש תונמדזה דוע ץימחהל ר"תיב החילצה הינשה
סלפמ תא הלעהו לק 0:3 איטחה היליבס .(52) בוקינסלט לש ןרק רודכ המינפ
היהי רשפאו הלאכ םיינש וא קחשמ דוע .םידקת תרסח המרל ויבגל תויהתה
ררוקס ,ילארשי ןלגרודכ תודוא ירותסמה רופיסה תא X-Files-ה ירצויל עיצהל
םירושיכה לכב ןחינ ףילחמה .ותומד ןב ידי לע ףלחוהו םירזייח ידיב ףטחנש ,דסחב
ןווגמו םינוכנה םישנאה םע םיבשחנה םינודעומב העפוה ,רדוהמ דוגיב - םישורדה
לש ןטקה ןיינעה טעמל - םיאנותיע תולאשל תויאשילק תובושת לש חלצומ
.רטמ העבש לש בחורב תרגסמ ךותל רודכה תסנכה
דודשאשכ המגמה הכפהתה קחשמה לש תונורחאה תוקדה םירשעב ,רומאכ
ןמזה תפסותב .םאלג השמ ילגרמ 90-ה הקדב קמצמ רעש תשבוכ ףאו תפקות
ריתומ אוהשכ ,ץוחל טעב לבא ןהכ דהוא לומ חונ שוביכ בצמל ןהירז לאגי עיגה
תעשב ידטל םמצע תא וחירטהש םיפוצה 9000 לצא קחשמהמ רמ םעט
.(ינש םויב 18:00) הרזומה קחשמהתימואלה הגילה
3 רוזחמ
9 םילשורי ר"תיב 1
7 א"ת לעופה 2
7 הינתנ יבכמ 3
7 הפיח יבכמ 4
7 ת"פ יבכמ 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןהכ דהוא
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
,םלסמא ,ןופלח
,רודנאש ,בוקינסלט
,סיסקובא ,וסור
,(רמאה) ןונג
(היליבס) ןוריואהו

02 רוזחמ
[Down] [Up]
"ירמגל הנוש והשמ"
1:0 ןולוח םירירפצ - םילשורי ר"תיב
התלעהש גצימל הארשהה תא ןמטוג באש ןכיהמ תעדל םכשפנ תא שי םא
תישאר לש הילגנאל דע קיחרהל םכילע ,ןג תמר ןוידטצאב לומתא ולש הצובקה
"ןותיפ יטנומ" תקהל הגיצה זאמ ורבע הנש םישולש טעמכ .םיעבשה תונש
והשמ" היזיוולטה תינכת תרגסמב "םיפוסוליפה קחשמ" ןוכרעמה תא תיטירבה
הקיסאלק לש החילש לומתא החיכוה םילשורי ר"תיב לבא ,"ירמגל הנוש
יתש ןיב לגרודכ קחשמ םייקתמ ירוקמה ןוכרעמב .תולקב סנ וניא תיתימא
טטושל תוצובקה יתש ינקחש םיליחתמ החיתפה תקירש ןימל .םיפוסוליפ תוצובק
.םדאה בצמ לעו םייחה תוהמ לע תוקומע תובשחמב םיעוקש םהשכ שרגמה לע
לש וחומב קירבמ ןויער ץצ עתפלש דע ,םיחוכיובו תוגהב תופלוח תוכורא תוקד
המינפ ותוא טעוב ,ביריה רעש ןוויכל רודכה םע ץורל ליחתמ אוה .סטרקוס
ראואהנפוש תא ,יחרזמ ןולאב סטרקוס תא תעכ ופילחה .קחשמה תא עירכמו
הנהו ,יליצאה רודנאש שאמאתב ,םינומהה ביבח טנאק לאונמע תאו םלסמאב
.ןולוח םירירפצ ןיבל םילשורי ר"תיב ןיב לגרודכה קחשמ לש טירסתה םכל
לכב תוריסמ לש םיכבוסמ םינורמת לע ר"תיב ינקחש ודקש תוקד םיעשת טעמכ
םעפ לכב .רגניזנייש לש שמחה תבית ךותב שממ םיימעפ ללוכ ,שרגמה יקלח
הענהב ךישמהלו הרזחב ותוא לוטיל ורהימ םה ביריה ילגרל עלקנ רודכהש
ודימתה םה תוקד םיעשת .תילכת תלוטנ רקיעבו הצורח ,תקייודמ ,תינלבס
.יחרזמ ןולאו רודנאש לע חורה החנ ןהבש תוינש רשע טעמל ,וז םתכאלמב
לש תשרב רודכה תא הלא ינש וניכשה ,תואתשה ידכ דע קירבמ ,דחא ךלהמב
:תוקירח ומשרנ םשו הפש ןוכנ .הצובקה ראש םע וק ורשייו ורזח ךכ רחאו ,ןולוח
רודכה תא תוארל ידכ קר ,לבקל המידק ץורלו רוסמל הסינ ותומימתבש ,רמאה
הנורחאה תופילאה תנועמ קבשאלפבש ,סיסקובא וא .ירוחאה םלבל דימ רזחומ
הפיזנ יטבמ לבקל ידכ קר ,ולש םימסרופמה םיכוראה םירודכהמ המכ איצוה
ןייצל יואר ,ינש דצמ ."לגרל קר םויה םירסומ 2000 ר"תיבב" רומאל ,וירבחמ
,ןיציקה לכ ולכשמ קר ביריה לש יצחל רודכה תא ריבעהש בוקינסלט תא חבשל
לעו ורצי לע רבגתה ,רעושהמ םירטמ השולש לש קחרמבש היליבס תאו
.הרורב אל תבותכל הלאמש רסמו ץולחכ ויתונש ךשמב שכרש םיערה םילגרהה
לגרודכב םיניבמש םישנא .תדקפתמ ןמטוג לש הנוכמה ,לודגב - קפס ןיא
םירירפצ יבגל עדוי אל ינא .ביריה תא שיתהל הדעונ וזה הטישהש יל םירמוא
.דבע חוטב הז ילע לבא ,ןולוחתימואלה הגילה
2 רוזחמ
6 א"ת לעופה 1
6 הפיח יבכמ 2
6 םילשורי ר"תיב 3
4 הינתנ יבכמ 4
4 הפיח לעופה 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
,'ץיבאס ,יקסונייוטס
,םלסמא ,ןופלח
,רודנאש ,בוקינסלט
,(ל'גרבא) וסור
,(רמאה) ןונג
ןוריואהו היליבס

01 רוזחמ
[Down] [Up]
"!סקילפ הללאי" יתקעצ זאו
1:3 הווקת-חתפ לעופה - םילשורי ר"תיב
אונשה לכאמה ,הבוהצ הניבג יתלכאש ירחא - טסוגואב 13 ,ידט ןוידטצא
,ימימ ךורדא אלש יתבשח ובש םוקמ,הווקת חתפב יתרקיב ,יתודלי ימי לש
יתבשח ,תופילא ירעש 14 ירחא ישפנ אונש רהוז קיציאל ללה יריש יתרשו
תויווח .תועט .יתרגש טעמכ ,טועפ ןיינע ירובע היהת ובאט דוע לש הריבשש
עבראו םישישה הקדב יתיווחש םלהה תא םואמב וככיר אל תושקה רבעה
עירמ ימצע תא יתאצמשכ ,הווקת חתפ לעופה ןיבל ר"תיב ןיב קחשמב
םיאתיש ריש אוצמל להקה ראש םע דחי הסנמו ןופלח סקילפל תובהלתהב
ינמיה ןגמה לש תשקיע הצירפ ירחא הז היה .בוהצב 9 רפסמ לש רזומה ומשל
הקזח הטיעבו הבחרה זכרמל ןרקה וקמ הריסמב המייתסהש ,ר"תיב לש שדחה
רובע תוחפל) רופסניאמ תחא התיה וז .הקוחרה תינמיה הניפל יחרזמ ןולא לש
,ר"תיבב ולש ןושארה הגילה קחשמב ןופלח לש תויבויח תולועפ (לגרודכ דהוא
רשפיאו םוסחמה תא ימלשוריה להקה רובע ץרפ הזה ןיוצמה לושיבה קר לבא
.ול עיגהש דובכה תא סקילפל קולחל םיבהלנה םיפוצל

הצובקה תלהנהש המ תא ביכרהל לחה ןמטוג ילאש ירחא םישדוח השולש
תונמדזה התיה ר"תיב ידהואלו תושובחתה ורסוה ,"תומולחה תצובק" הנכמ
- שודג היה אל ןוידטצאה .םתצובק הרבעש השקה חותינה תואצותמ םשרתהל
יא לע רעצל םינורחא םיחיפסכ ילוא ,היזיולטב רישיה רודישה ללגב ילוא
אל טעמכש םיפוצ 13,000 לבא - הנידמה אישנל סרפ ןועמש לש ותריחב
םייתנשב רידנ היהש גוסהמ המח תיתיב הריוא ידטב ורצי דדועל וקיספה
.ר"תיבב הטישהו רדסהמ םשרתהל היה ןתינ קחשמה תליחתב רבכ .תונורחאה
ירה ,יאמצע ןפואב םיענש םיקלח ףסוא ומכ הצובקה התארנ הרבעש הנשב םא
המידק ,רודנאשל ןא'ז ,בוקינסלטל 'ץיבאס :הנוכמב רבודמש רורב היה םעפהש
,'ץיבאסל הרוחא ,םלסמאל הרזח ,היליבסל ךורא רודכ ,רמאהל הדיצה ,וסורל
ומכ עיציה הארנ תוקד המכ ירחא ...ןופלחל המידק ,יקסונייוטסל הדיצה
תוילגעמ תועונתב םראווצ תא םיבבוסמ םישנא יפלא - תיקנע הגוי תתיכ
דיחיה רופישה .שרגמה לע רייצמ רודכהש םיכבוסמה םילולסמה ירחא םיבקועו
קר .הנוכמה לש תנמושמה התלועפל יהשלכ תילכת אוה וזה הנומתב רסחש
הווקת חתפ לעופה התסינש תופקתה המכ תובקעב ילוא ,העש עברכ ירחא
םהלש םיבכרומה םינורמתל םורגל וסינ םהו םיר"תיבה לע חורה החנ ,םוזיל
לש ולגרמ האצי הנושאר הטיעב .ןהכ יפר לש ורעשל בורק רודכה תא איבהל
תא ןלטקסא בקעילו ותליהת תא ול הנקש ליגרתה לש עוציב ירחא ,םלסמא דוד
.זכרמל הרידחו ןוויכ יוניש ,לאמש דצב הצירפ - ותיבב תישילשה המוקה
ןולא םייס ךכ רחא טעמ .רבשנ חרקה לבא ,רעושה ידיל לגלוגו שלח היה רודכה
.תינמיה הרוקל ךומס הרבעש הקזח הטיעבב הבחרה לש ןימי דצמ הרידח יחרזמ
רודכה תרזחה תירקיעה התועמשמש ,ר"תיב לש רודכה תענהב תונלבסל רבעמ
ינקחש לע ץחלה ר"תיבב טלב ,העוקת הפקתההש םעפ לכב יקסונייוטסל
היהש לוחכ ןקחש לכ לע םיר"תיבה ולפנתה הנושארה תיצחמה ךשמ לכ .ביריה
לש םדיצמ דחוימב ,תוריבע טעמ אל ומשרנ .ותוא לבקל הדמעב וא רודכה םע
לכ .הינשה תיצחמב םיבוהצה םיסיטרכ ולביק םגש ,בוקינסלטו רודנאש
םתולהנתה לכב ורדישו םיחרואה לע וצחל ,היליבסו יחרזמ ללוכ ,םינקחשה
לש תוהבגה המכו תוטיעב יתשל ץוחמ ."ונלש הבחרל הסינכ ןיא" :רורב רסמ
םימלשוריה לש דחא רפסמ רתונ ,ןייפנרוק לש יללכה ןוויכל הווקת חתפ ינקחש
,םלסמא לש תויביסרגאה ירחא הרתונש הדובעה טעמ תא .הדובע אלל טעמכ
ינש .'ץיבאסו יקסונייוטס תיסחי תולקב וקינ וסורו רודנאש ,בוקינסלט ,ןופלח
ןלימש דועב .המולעת רדגב הזה קחשמה ירחא םג ורתונ ,'ץיבאס רקיעבו ,הלא
ר"תיבש ירחא ,הינשה תיצחמב יטנגלא בקע וליפאו לגרודכ הארה יקסונייוטס
תוריסמו הרמוי תולוטנ תוקחרהב 'ץיבאס קפתסה ,הררחתשהו 1:3 הליבוה
הרישיה ותמשאב םנמא היה אל הגפס ר"תיבש רעשה .יונפהו חוטבה ןקחשל
לש תירקיעה המישמה אוהש ,ביריה לש יזכרמה ץולחה ידי לע עקבוה לבא
המכ הסינש וסור ינאבו'ג היה טעמ בזכיאש ימ .הצובקה לש ימדקה םלבה
אובל היה השק תאז תורמל .תולקב םלבנו הבחרה ךות לא ודבל ררדכל םימעפ
עקשומה קחשמהו השעש תנייוצמה תיתנגהה הדובעה ללגב תונעטב וסור לא
.שרגמה יקלח לכב ולש
ץמוקה תא הנושארה תיצחמב וילע םמוק ,רובעב "רוברבה" רינ ,קחשמה טפוש
ירחא תחא םעפ - רטמ 11-מ ןישנוע רודכל קורשלמ םיימעפ ענמנ רשאכ
ינשמ ץחמנו הבחרל ץרפ ןוריואהשכ םעפו הבחרב היליבס לש הרורב הפיחד
הליג להקה לבא ,0:0 האצותה הרתונ תוקד 49 ירחא .ביריה יניגמ ידיב וידיצ
סיסקובא וארנ הקספהב .םתולדתשה לע םינקחשל םייפכ אחמו תוליצא
.םיעיציב תובהלתה ררוע רבדהו ,הדשל הסינכ תארקל םיממחתמ ל'גרבאו
- קחשמב םירעש ינש ועקבוהש ירחא קר ןושארה ףוליחה תא העציב ר"תיב
רסמ רודנאש .עצמאה וקל ךומס רודכ ר"תיב הפטח 52-ה הקדב .דצ לכל דחא
יפר לומ הבחרל היליבס תא סינכהו הביריה לש לדבנה וק תא רבש רשא ,וסורל
ףסא םש ,הבחרה לש ןימי דצל רודכה תא הפדה רעושה לש הבוט האיצי .ןהכ
תוריהמב חיגהש יחרזמ ןולא - הבחרב לבז רוזחימל דחא רפסמ החמומה ותוא
ילא עציבש םיפוליח ינשו תוגיגחה ירחא .המינפ ןוסכלאב טעבו ולש ןגמה ינפל
תוריסמ שולשב הררחתשה הווקת חתפ .קחשמה שדוח ,םיחרואה ןמאמ ,ןהכ
הבחרה ינפל תחנו ימלשוריה רושיקה לעמ הבגוה רודכה ,ןימי ףגאב ץחלהמ
לט בינ תא קיבדהל חילצה אל ,ףלחוה ולש הרטמה ןקחשש ,'ץיבאס .ר"תיב לש
ןייפנרוק לעמ ץיפקה-טעבו הבחרה ךות לא םדקתה לטו ,קחשל הלע התע הזש
.הקוחרה תילאמשה הניפל
םע רבגתה ףאו ךשמנ יביסמה דודיעהו םיעיציב ךודכד ררוע אל הזה רעשה
רודכב קיפסה אל סיסקובא .היליבס רינ םוקמב סיסקובא יסוי לש ותסינכ
שרגמה תיצחמ זכרממ הריסמב הבחרל יחרזמ ןולא תא ןייוצמ סינכה רמאהשכ
רעושה תא תולקב רבע רבכ ןוריואה .רודכ תפיטח ירחא בוש ,הווקת חתפ לש
ןישנוע רודכ הדילוה תשקבתמה הליפנה .ולגרב העגנ ןורחאה הז לש ודי רשאכ
תא סנרפת יאדוובש הנטק המרד םגו רעושה ןהכ יפר לש הקחרה ,רטמ 11-מ
חקל ,ר"תיב לש עובקה םילדנפה טעוב ,יחרזמ .םינומוקמה לש תוליכרה ירודמ
,הנוכשה ךלמ תא שגפ אוה םשל וכרדב .הנבלה הדוקנל שגינו רודכה תא
תפשב ול ריהבה ףאו רודכה תא וידימ לטנ תונידעבש ,סיסקובא יסוי ןטפקה
םחנתהו ןידה תא לביק יחרזמ .לדנפה תא טועבל וייוכיס המ תיליצאה ופוג
תרגת ץורפתש ינפל הבחרהמ ותוא קיחרה רשא ,וסור ינאבו'ג לש םחה וקוביחב
ףילחמה רעושהש דע הכיח ,עקרקה לע רודכה תא חינה סיסקובא יסוי .םיידי
יצחב ליט טעבו שרגמה עצמאמ טעמכ הפונת חקל ,רעשל עיגי הווקת חתפ לש
.ותוא קבחלו ףסוי לע טועל ןושארה היה ןוריואהו ,1:2 .תילאמשה הניפל הבוג
ושחש הלא םג .הקחרהבש קדצה תדימב ומצע תא דירטה אל רשואמה להקה
,הרבעש הנשב סיסקובא לש הקחרהה תא ורכז ןהכ יפר םע רימחה טפושהש
דוגיא .הווקת חתפ לעופה דגנ ,ר"תיבב רטע ןבואר לש הרוכבה קחשמב
ררבתה הז בלשב .ךרובמ יול ירבג םש יהי ,חקל םיטפושה דוגיאו ןתנ םיטפושה
ר"תיב לש ןושארה בכרהה .ץיקב התוא דקפש תועיצפה לג הצובקל עירפה המכ דע
ןכלו ,םינקחש 10 ןב לילד ינש בכרה לומ םינומיאה לכב טעמכ קחשל ץלאנ
ןהכ יפר לש ותקחרה .10 לומ 11 לש תוחוכ יסחיב תדחוימ תונמוימ חתיפ
דח קחשמה היה הז עגרמו םידחוימה םהירושיכ תא ןיגפהל םיבוהצל הרשפיא
תוסחייתהל יואר רוקיסה הליחתב ונרכזה ותוא ןופלח לש עצבמה .ירמגל ידדצ
,קחשמה ךשמב םימעפ המכ ולומש ןגמל "רפס תיב השע" סקילפ .תפסונ
,תושיחנב וא ףוג תויעטה ,םיילגרה ןיב - םיליגרת ןווגמב ותוא רבוע אוהשכ
,המידק שלג ןופלח לבא ,רודכב עוגנל חילצה ןגמה וזה םעפב .וכרד טעמכ
,אציש ינפל רודכה תא קיבדה םישרמ ץואמבו ןרקה וק ןוויכל רודכה תא טיסה
םע תירקתהמ םח ןיידע ,יחרזמ ןולא .המינפ רשייו הבחרה ןוויכל םדקתה
.הקוחרה הניפל ,חוטשו קזח ,הנושאר העיגנב טעבשכ וקופיס לע אב ,סיסקובא
ךלהמ לכל הנושארה תיצחמהמ לידבהל לבא ,יתונמא לגרודכל הרבע ר"תיב
תחא םעפ הנהנ רמאה תא ףילחהש ל'גרבא .ביריה רעש - תחא תבותכ התיה
הנגהה תא םירודכ תוצפקהב ועקיבש רודנאשו וסור ןיב אלפנ הלועפ ףותישמ
הטיעבה .הבחרב ביני לש וילגרל העיגה וסור לש הנורחאה הריסמהו ,הלוחכה
רחאל תוקד המכ .רעש ענמ רעושה לש ןייוצמ קוניז לבא הבוט התיה תמייסמה
.ףוקשמל טעב אוה םעפה לבא ,ל'גרבא לש וילגרל הבחרב רודכ ףדהנ ןכמ
לש תושקבתמה "הל-וא"ה תואירקו םישלושמ ,םיבקע םע הכישמה ר"תיב
ןלימו ,ןהכ לארשי קחשל סנכנ הקירשהמ תוקד שמח .םויסל דע להקה
םימייסמ וירבח תא הארו להקה תואושת תא לביק ,לספסל דרי יקסונייוטס
.םישרמ ןוחצינב ןושאר הגיל קחשמתימואלה הגילה
1 רוזחמ
3 א"ת לעופה 1
3 םילשורי ר"תיב 2
3 הפיח לעופה 3
3 הפיח יבכמ 4
3 א"ת יבכמ 5
האלמה הלבטלםע הקחיש ר"תיב
,ןייפנרוק
יקסונייוטס
ןופלח ,'ץיבאס
בוקינסלט ,םלסמא
,וסור ,רודנאש
,(ל'גרבא) רמאה
(סיסקובא) היליבס
ןוריואהו