2001 הנידמה עיבג תומדקומ
2:3 םילשורי ר"תיב - עבש ראב לעופה
[Right Banner]

[Beitar fans in Beer Sheva]
םילוכי ,תונורחאה םינשב עיבגה לעפממ לבס ידומל - סראמב 6 ,עבש ראב
ןיינעב םהיתוילשא לש דחהו ריהמה םויסה תובקעב םיצורמ שיגרהל ר"תיב ידהוא
וליפאו קתרמ ,(עבש ראב לעופה דצמ) בוט לגרודכ לש תוקד 120 .הנשה הזה
םידהואה .ידט יעיציב םקרתהל לחהש םולחה לע ללוגה תא ומתס ,םילדנפ לוטנ
תוילשאב רבכ וגש ,הווקת חתפ יבכמ לע ריהזמה ןוחצינהמ םידדועמ ,םיבוהצה
עיבגה תא םג איבהש ןמאמה לש וטיברש תחת םילשוריל עיגיש ישיש עיבג לע
הכפהמ ללוחי רכב םיסינש בשחש והשימ היה םא קפס .םינש 25 ינפל ,ןושארה
הנשבש ירחא לבא ,ןמטוג ילא ריתוהש תכסכוסמהו היובכה הצובקב תיתימא
תלזוממ הלרגה ךרד רמגל הנחוא לש תיטסטנפה הצובקה העיגה הרבעש
ןוויכל רעוש תטיעב איצומ םימחר יסא תא ןיימדל השק היה אל ,םיקוחד תונוחצנו
ורקיב ר"תיב ידהואמ קלח .ןמזה תפסותב רמג תינימשל ר"תיב תא הלעמו ןוכנ אלה
םינקחש הרשע ועינכה ובש אלפומ תבש םוי ותואב עבש ראבב שרגמב הנורחאל
המורת םירה הזה ןורכיזה םגו ,2:5 עבש-ראב לעופה תא היליבס רינ תושארב
שיב 10 רפסמ לש רעש - ?עדוי ימ - וליפאו םיבוהצה לש לודג קחשמל תווקתל
.ונלש לזמה
,םלטצהל תונמדזה לביק רנרט בוקעי :חיטבמ ךכ לכ הארנ לכה .החיתפה תקירש
.הפוריא ונחרה ונחנאו םיחרפ לביק וסור

ןיב קחשמ לאכ הזה שגפמל סחייתהש ימל
,הינשה הגילהמ הצובק ןיבל רתכל תנעוט
ידכ םישודגה םיעיציה לע דחא טבמ קיפסה
לעופה התיה זאמ הנתשה אל הברהש ןיבהל
לגרודכה תרמצב עובק רייד עבש ראב
םידהוא םיפלא תרשעמ הלעמל .ילארשיה
םירוחש-םיבוהצ 3000 תוחפל ,םימודא
"המונ" - םידדצה ינש תא ולבליבש םיינשו
לעופה ןקחש ,ירוקמה המונ םהרבאו ימלשוריה
םהיניב ןוימדהש ,70-ה תונשב עבש ראב
לעופה ילהנמ .קחשמב זכרתהל םיברל עירפה
רהוזה תפוקתל דחא םויל רוזחל ונהנ עבש ראב
יסיטרכ 15-ו רעונ יסיטרכ 40 וקיפנה ,םהלש
םימותס וא םירוגס םיתורישהש ואדיו ,לייח
לכ תא ריסהל עבש ראב תרטשממ ושקיבו
םיר"תיבה .ןוידטצאה ביבס הנווכהה יטלש
-ה זאמ אלפומה לימרסו ןוידטצא תא וחכשש
עברב דספהה וא םינש שולש ינפל ידגאה 2:5
תא תולגל וחמש ,הנוע התואב עיבגה רמג
רשא .ס.מ לש רויצ ריכזמה ינוטקטיכראה אלפה
עיציל טרפ) הב הדוקנ לכמש הלוגע הריז -
.שרגמה לכ תא תוארל רשפא יא (דובכה
םיסינ לש ויכינח ולע הלאה םידחוימה םיאנתב
- הלאה םילימה תא בותכל םיענ המכ - רכב
הכוראה ךרדב םהלש ןושארה עיבגה קחשמל
.הנידמה אישנ םע השיגפל השיתמהו
תא ומייק קחשמה לש תונושארה תוקדה רשע
ויכינח .םמצעל וחיטבה ר"תיב ידהואש המ לכ
תא וצחל - םיענ ןיידע ,ןכ - רכב םיסינ לש
יתשל ועיגהו רודכ לכב וכז ,םיחראמה
הפידה האיצוה ןהמ תחאש תונייוצמ תויונמדזה
ררוע ורבע םינשבש ,םימחר יסאמ תרדהנ
החפשמה םשמ קוחר אלש שגר ר"תיב ידהואב
ונמחירש איה הנווכה .םימחר ,רמולכ .ולש
.גפס אוהש םילוגה ללגב ,וילע
ליחתה רבעה ןמ ןשיה שגרה .תירישע הקד .ןכ
יסא םע דחי הלע יחרזמ ןולאשכ ררועתהל רבכ
ותוא ףחוד אוה וליאכ הארנ ,ןרק רודכל םימחר
ר"תיב ינקחש .הקוחרה תינמיה הניפל חגנו
רעושה לע הריבעל טפושה לש הקירשל וכיח
לע תינאטנופס החמישב וצרפ העיגה אל וזשמו
.רעשה שוביכ
[Alon Ofir, Alon Mizrahi]
הלש םיעבשומ םידהוא םגש לגרודכ קחשמב הצרפ ,הדיצמ ,עבש ראב לעופה
הלחתהב הארנש המ .ןהכ בקעיו המונ ,דרב לש תופילאה ימי זאמ םירכוז אל
לגרודכ ןגפמל ךפה הבוחה רעש תגיפס ירחא יתודלי תובהלתה ץרפ ומכ
רתאה .ביבא לת יבכמל 0:2 דספהה זאמ ותומכש םע הדדומתה אל ר"תיבש
,ביריה ינקחש תומש לע ויארוק לש רקיה תרושקתה ספ תא זבזבל גהונ וניא
ןירדהמה) ךלמילא ויתס ,הדרב ביניילא תא ןייצל הבוח הזה הרקמבש אלא
ר"תיבל ומרגו םהירבח תא וליעפהש דלפנוב דעלאו ("קיתוה" ופיסוי
תיר"תיבה הבחרל ועיגה םילוחכה .תלהובמ םיבבוח תצובק ומכ תואריהל
םה .ןהכ לארשיו 'ץיבאס לש ןפוד תאצוי השלוח ללגב אקווד ואלו תולקב
לכל םינושאר ויה םה .תנגוה תויביסרגאבו תחא העיגנב ,קיודמ ,רהמ וקחיש
תא רעריעש ןוחטיב וניגפהו הנוילעה לע םדישכ לוקית לכמ ואצי ,הבוג רודכ
ינקחש ילגרב רבכ היה רודכהשכ .םילשורי וראבוס ישנא לש תונוילעה ישגר
תגצה תתל טילחהש וסור ינאבו'ג ידי לע הזיגרמ תויכונאב לפוט אוה ר"תיב
תונמל ךישמהל רשפא .ולש תילארשיה הריירקה תא לחה הבש ריעב לגרודכ
רופיסה לבא - רכב םיסינ - אב הז הנה ,ןכ- לש ויכינח לש תויועטה תא
ינפל דעש ימ ,עבש ראב לעופה לש המוקתה אוה הזה קחשמה לש יתימאה
.תישילשה הגילל הדיריל תדמעומ התיה דוע םיישדח

תצובק לש תלוכיב לקשמ שי היגולוכיספל המכ דע םיגדה הזה קחשמה
םגש ר"תיב לש רעשה ירחא ,עבש ראב ינקחשמ ץחלה דריש עגרמ .לגרודכ
לגרודכ קחשל ורבע םה ,םיימוקמה רובע תועמשמ רסח קחשמב עקבוה ךכ
ראב התוושה תיצחמל הקירשה ינפל שממ .תועטל ששח ילבו ץחל ילב ,וטנ
.ביבא לת יבכמ טילפ ,םייח ריפואל העיגהש הקירבמ קמוע תריסמ ירחא עבש
הניפל לגלגו תולקב ותוא העטה ,ןייפנרוק לומ הטיעב בצמל עיגה םייח
."ונתניחבמ דואמ העורג הקדב רעש ונלביק" - לגרודכה ןושלב .הבורקה
סקטל וכיח םימימתה ר"תיב ידהוא
םינקחשל קינעמ ןמאמה - ליגרה
שביימו טחוס ,ףטוש ,הקספהב תחלקמ
לע םחליהל ידכ םירמנ ומכ םילוע םהו
הארנכ הזה סקטה .םהלש דובכה
לש השבלהה רדחב קר לבא ,שחרתה
הז - שודק אפול .עבש ראב לעופה
התיא םירה ףרש המלשש הצובק חקלש
חלש - ינשה םוקמל התוא הלעהו םיידי
תיליע ודנמוק תדיחי הינשה תיצחמל
הרצענו יר"תיבה ףרועב תומש התשעש
חרזמב דחא רפסמ רעושה לצא קר
לכ ףוסב .ןייפנרוק קיציא ,ןוכיתה
לש הרות העיגה תיעבש ראב הפקתה
ללכ הזה ךלהמה ."ףוקתל" ר"תיב
לוקית ,יחרזמ ןולא רבעל הכורא הטיעב
ןגמ ילגרל רודכה רבע ופוסבש רצק
לש תפסונ הפקתהו יעבש ראב
םיחראמה
[Beitar fans in Beer Sheva]
היה ןאכש ירה ,"םירעשו םיריש" לש תואשילקה יפל להנתמ היה הזה קחשמה םא
רודיש אל םה םייחהש ןוויכמ ."גפוס עיקבמ אלש ימ" לש ללכה לועפל רומא
אצומ ףוסב רוויע לוגנרת םג" - רחא ללכ הזה קחשמב דבע ,ינבבוח ןפלואמ גליע
רשיי ןרקה וקמו ולש ןגמה תא הפי רבע ,ןימימ ןופלח ץרפ 84-ה הקדב ."רגרג
לגליגש סיסקובאל עיגה רודכהו עגנ רעושה ,עיגהל הסינ 'ץיבורטפ .בחור רודכ
המ ,רעשה ירחא םרבעל הצירב סיסקובא חתפ עבש-ראב ידהוא תמהדתל .המינפ
תיתרושקת תימדתמ לבוס ךכ םגש ןקחש לש תינוציק חור תוסגכ םלצא שרפתהש
התנפוה סיסקובא לש החמשהש ןייצל ונילע הבוח הזה הרקמב .דואמ תילילש
סאמנ ונלש ןטפקלש ינפמ קר עבש ראב לש םילכסותמה םידהואה ןוויכל
."זגורב" קחשמ לכה ךסב אוהו ולש להקה לש תוללקהמ
[Giovanni Roos]
יביטרופסה קדצה יא תא חיצנהל - ןמז תפסות ללוכ - תוקד עשת ורתונ ר"תיבל
האב ןאכש אלא ,עיבגה רמג תינימשל ליפעהלו סיסקובא לש ורעש ללוחש
טפש םתוא ר"תיב לש עיבגה יקחשמ לכב .עבש-ראב לעופה תרזעל הקיטסיטטסה
תוכחל ךירצ היה םעפה .םודא סיטרכ אצוהו הביריה תוכזל לדנפ קרשנ ןרוק ינד
וקנארב .ןותנ דועב רשעתי הזה ץבקמהש ידכ ןמזה תפסות לש הנורחאה הקדה דע
קיחרה - הסכמה תא םילשהל רהימ ןרוקו הבחרה ףס לע בירי ןקחש לישכה 'ץיבאס
תפיקשמ םע תוצעייתה ירחא .עבש ראב תוכזל לדנפ לע קספו ןופלח סקילפ תא
,קחרומה ןקחשה תוהז תא תונשל ןרוק ינדל וקה טפוש זמר ןינוס ךליל א"פיפ
ריפואו "לופה תיב"מ והשמ ןימזהלו חלקתהל דרי 'ץיבאס ,שרגמל רזח ןופלח
.2:2-ל הוושה םייח
ויה ןהש חינהל ריבס ,עגר ותואב יר"תיבה להקה תופיאש תא גרדל רשפא היה םא
:ךכ תוגרודמ
היליבס רינ לש וחוצינב ,רשפא םא) םינקחש 10-ב הגצה תנתונ ר"תיב .א
.2:5 תחצנמו (הינשה תיצחמה יהלשב יחרזמ ןולא תא ףילחהש
2:4 לבא רבד ותוא .ב
.ףייוזמ טנושיפ לש ינעוצה ןוכרדהש הלגמ ביבא לת לעופהו 2:3 .ג
תחצנמ עבש ראב לעופה .ד
.האצותה המ בושח אל ,םילדנפ .ה

ויה - בוצע ףוס םע םילדנפ 40 טעמכ - תמדוקה הנועה לש טויסה ירחא ,ןכ
בצעה יאת תיראש תא דבאל אלש דבלבו םיחצונמ תדרל ופידהש םיבר םיבוהצ
.הזה יביטימירפה סקטה לש ארונה חתמב ופרשנ אלש םהלש
לש תוקד רשע ךותב וגגופתה טרפב היליבס רינו ללכב תוגצה יבגל תווקתה
הנועה וכרדכו - םימחר יסא לומ דבל - שובכל הלודג תונמדזה לביק רינ .הכראה
תוקדה םיעשתב ומכ תנכוסמ התיה אל עבש ראב .רעושה לש וידיל שלח טעב
םירירש רורחשב םיקוסע ויה הלש םינקחשה םינמזהמ רכינ קלח - תונושארה
טעב ףא הלש ןקחשו ןורתי רעש שוביכל דואמ הברקתה איה תאז לכבו - םיחותמ
תויביטרופסה תויווחה ןואיתנפל הזה קחשמה לש הסינכה תדועת תא .הרוקל
ימר .120-ה הקדה - ןלוכמ תיטמרדה הקדב עבש ראב לעופה המיתחה תולודגה
,םש .הבחרל היבגהש והילא ימרל ריבעה ,ןהכ לארשיו םלסמא תא בבוס ןבאל ובא
הכראהה ךלהמב עצפנש 'ץיאלב האירדנא םשב קוזיח ןקחש דמע ,לאמש דצב
ץורל היה לוכי אל 'ץיאלב .ולש םיפוליחה תשולש תא םילשה שודק אפולש ירחא
'ץיאלב רתינ ,ברקתמה רודכה הארמל .ר"תיב לש 5-ה תבית רוזיאב טטושל ףידעה ןכלו
הריפסוטרטסה ילופישב םש יא רודכה תא שגפ ,םלועמ רתינ אלש ומכ האירבה ולגר לע
הרתונ תחא הקד דוע .ןייפנרוק לש ותשר ךות לא ףוקשמל תחתמ ותוא סיטהו
תולעל ןייפנרוק לש בלל םיעגונ תונויסנב התוא הריבעה ר"תיבו ,הזה קחשמל
.ןאש תיב תא םישגופ םוי לכ אל לבא ,תוושהל תוסנלו הפקתהל
[Kornfein going up to help the offense]
ללכ ךרדב הרומשש המרב שרגמב החמש תוצרפתהל תואה תא ןתנ קחשמה םויס
,אשדל וצפק םידלי .עיבגה לעפמב רתוי רחואמ םיבלש העברא אצמנש קחשמל
תוכורא תועש דוע ריעב ובבותסה תוינוכמ תוריישו םייפתכה לע ופנוה םינקחש
לש םייוכיסהש עדוי תמדוקה הנועה יחקל תא םינפהש ימ לכ .החמש תוריפצב
הדבועב בשחתהבו ,ךכל יא ;םייספא םה עיבגב היכזל דע הכרד תא ףלבל ר"תיב
התואב תויהל םילוכי ויהש םישנאמ ובורב בכרומ עבש ראב לעופה לש להקהש
וליפא ,תאז לכב ונחלצהש ךכ לע חומשל אלא ונל ןיא ,הרונמה לע םיפורש הדימ
.תובוחרל םירשואמ םישנא ינומה איצוהל ,וזכ הבולע הנועב