2002/2003 תימואלה הגילה תלבט
םידספה וקית תונוחצנ םירעש תודוקנ רוזחמר"תיב לש םיעיקבמה [scorers]
כ"הס עיבג
וטוטה
עיבג
הנידמה
הפוריא הגיל ירעש
כ"הס רטמ 11 ןישנוע הדשר"תיב לש םירעשה ילשבמ
כ"הס עיבג
וטוטה
עיבג
הנידמה
הפוריא הגילםיסיטרכה דרשמ
םודא בוהצ