2002/2003 ןושארה בוביסה יקחשמ
[ישילשה בוביסה יקחשמל | ינשה בוביסה יקחשמל]

2 רוזחמ
21.09.02
2-1 הינתנ יבכמ הדוהי ינב
3-1 םילשורי ר"תיבס"פכ לעופה
- א"ת יבכמ ש"ב לעופה
3-0 ת"פ לעופה ת"פ יבכמ
- דודשא .ס.מ א"ת לעופה
- צ"לשאר ינוריע הפיח יבכמ
1 רוזחמ
14.09.02
1-1 ש"ב לעופה צ"לשאר ינוריע
0-5 ס"פכ לעופה הפיח יבכמ
1-1 הדוהי ינב דודשא .ס.מ
3-2 א"ת לעופה ת"פ לעופה
2-4 ת"פ יבכמ א"ת יבכמ
1-1 םילשורי ר"תיב הינתנ יבכמ

4 רוזחמ
5.10.02
0-2 םילשורי ר"תיבא"ת לעופה
1-0 הדוהי ינב ס"פכ לעופה
1-3 ת"פ לעופה הפיח יבכמ
0-3 דודשא .ס.מ ש"ב לעופה
1-1 הינתנ יבכמ ת"פ יבכמ
1-0 א"ת יבכמ צ"לשאר ינוריע
3 רוזחמ
28.09.02
1-0 הפיח יבכמ א"ת יבכמ
2-2 ס"פכ לעופה צ"לשאר ינוריע
2-2 א"ת לעופה הינתנ יבכמ
0-2 ת"פ יבכמ דודשא .ס.מ
1-0 ש"ב לעופה ת"פ לעופה
3-2 הדוהי ינב םילשורי ר"תיב

6 רוזחמ
26.10.02
0-2 םילשורי ר"תיבש"ב לעופה
0-2 הדוהי ינב ת"פ יבכמ
1-1 א"ת לעופה ס"פכ לעופה
0-1 דודשא ס.מ צ"לשאר ינוריע
0-2 הינתנ יבכמ הפיח יבכמ
5-1 ת"פ לעופה א"ת יבכמ
5 רוזחמ
19.10.02
3-2 צ"לשאר ינוריע ת"פ לעופה
0-3 ס"פכ לעופה א"ת יבכמ
3-1 ת"פ יבכמ םילשורי ר"תיב
0-1 ש"ב לעופה הינתנ יבכמ
3-2 הפיח יבכמ דודשא .ס.מ
4-1 א"ת לעופה הדוהי ינב

8 רוזחמ
16.11.02
- א"ת לעופה ש"ב לעופה
3-1 ת"פ יבכמ ס"פכ לעופה
0-5 הינתנ יבכמ א"ת יבכמ
0-4 םילשורי ר"תיבצ"לשאר ינוריע
2-5 הדוהי ינב הפיח יבכמ
0-0 דודשא ס.מ ת"פ לעופה
7 רוזחמ
2.11.02
1-0 א"ת יבכמ דודשא ס.מ
3-1 ס"פכ לעופה ת"פ לעופה
0-4 הפיח יבכמ םילשורי ר"תיב
1-2 צ"לשאר ינוריע הינתנ יבכמ
0-0 ת"פ יבכמ א"ת לעופה
0-0 ש"ב לעופה הדוהי ינב

10 רוזחמ
30.11.02
- א"ת לעופה צ"לשאר ינוריע
- ת"פ יבכמ הפיח יבכמ
- ש"ב לעופה ס"פכ לעופה
- םילשורי ר"תיבת"פ לעופה
- הדוהי ינב א"ת יבכמ
- הינתנ יבכמ דודשא ס.מ
9 רוזחמ
23.11.02
- א"ת יבכמ םילשורי ר"תיב
- ת"פ לעופה הינתנ יבכמ
- ס"פכ לעופה דודשא ס.מ
- הפיח יבכמ א"ת לעופה
- צ"לשאר ינוריע הדוהי ינב
- ש"ב לעופה ת"פ יבכמ

11 רוזחמ
7.12.02
- דודשא ס.מ םילשורי ר"תיב
- ס"פכ לעופה הינתנ יבכמ
- צ"לשאר ינוריע ת"פ יבכמ
- א"ת יבכמ א"ת לעופה
- ת"פ לעופה הדוהי ינב
- הפיח יבכמ ש"ב לעופה