שואייל הווקת ןיב - 2001 ילויב 4 [Right Banner]

ינומיא .ישילשה ףלאב ר"תיב ידהוא לש ןושארה םעזה םויל ךורע היה לכה
הצובקה יבכוכ לכש רפסל העדי תונותיעה ,עודי אל דעומל וחדינ ר"תיב
16-מ גורחי אל הבורקה הנועל ביצקתהש ריהצה יבאז דגו הריכמל םיעצומ
וחוויד תרושקתה ילכ ,שעג הצובקה לש םורופה .תובוח ירזחה ללוכ לקש ןוילמ
תועדומ וצופנ ץראה יבחרבו האבו תשמשממה הלודגה הנגפהה לע הבחרהב
.טרמלוא דוהאו יבאז ,שדד ידיב הרבקנש םילשורי ר"תיב לש התומ לע לבא
םהש ר"תיב ידהוא וליג ,םילשוריב ןנכותמה חוכה ןגפמ ינפל םויש אלא
יסחי םוחתב םיינש וא רבד ודמל רבכש םימכחותמ םישנא דגנ םידדומתמ
הזו ,יבאז דג םע ילויב 3=ב הפיחב ושגפנ קבאמה ישארמ העברא .רוביצה
ביצקתש חיטבה אוה רתיה ןיב .תוימיטפואו תוינסייפ תורהצהב םתוא עיתפה
ןסח רונמ תאו וקנלאכימ תא םיתחת הצובקהש ,לקש ןוילמ 20-ל הלעי הצובקה
לוהינב תברועמ יבאז תחפשמ דוע לכ ר"תיב תא בוזעי אל וסור ינאבו'גשו
תא חותפל הטלחה תלביק הצובקה תלהנהש רפיס יבאז ,תאזמ הרתי .הצובקה
תתל ולש תונוכנ לע םג רפיס יבאז .ילויב 4-ה יעיבר םויב ,תרחמל םינומיאה
השדח תיזח םואתפ חתפש המ ,םייונימ תריכממ סנכייש לקש לכ תרומת לקש
.ירוביצ ץמאמ לש
התיה אל םיברל .ר"תיב ידהוא ברקב לובליבל ומרג וזה השיגפה תואצות
הצובקהש השוחתה תא הרזיפ םינומיאה תחיתפו ,הנגפהה לש התילכת הרורב
.תקתושמ

יסוי לש הרוכבה ןומיאל םידהוא תואמ המכ ועיגה ,תולפרועמה תוביסנה תורמל
טעמל ,ורבע םינשב ומכ שודג היה ןגו תיב .2000 תוקזחא ר"תיבב יחרזמ
תעבגב הטיסרבינואה ןוידטצאב חותפל ןמטוג ילא רחב התואש הנורחאה הנועה
ובשי ביבסמש תועבגה לעו םישודג ויה םינומיאה שרגמ דילש םילספסה .םר
ליגרכ .םמצע ןיבל םהילילא ןיב םינוקחשמה תא תוארל וכיחש םיבר םידהוא
היה הנשה שודיחה .ידט יעיצימ םידקפנ ללכ ךרדבש םיידרחה םידהואה וטלב
חרבש "למס"ה תונגב ריש ירחא ריש טלפש ,שודק םולש לש ןופגאמה
.סיסקובא יסוי יסוי יסוי יסוי יסוי אוה אלה ,ר"תיבמ
[Rosso and Yossi Mizrahi]
ולעו וזה הנועל הנושארה הצובקה תפיסאמ םינקחשה ואצי 16:45 העשב
יחרזמ יסוי דועב תומר תואושתל וכז וסור ינאבו'גו ןייפנרוק קיציא .שרגמל
שדוחב ומיא תומ לשב ןקז רוטע היה יחרזמ .אשדה רכל האור ןיאב טעמכ קמוח
תונשב ןטפקהו ירוחאה םלבה ,יאלוזא ןנח ןמאמה רזועב הוול אוה .רבעש
.תורחואמה םינומשה
ולעש םינקחש לש תוריעצ םינפ הברה םיבוהצה ןיב וארנ ,הרוכב ןומיאב ליגרכ
םג .ןומרח ןלוגו הקירודואת ןיטנלו ,ןינקעו ימר ומכ ,הלאשהמ ורזח וא רעונהמ
תונמדזהל בוש םיכוז ,'ג'גח יתמו 'ץיבומרבא ןולא ומכ ,לספסה הצקמ םינקחש
םינזיטרפה) םירזה ,םיקיתוה םיבכוכה ויה םדיצל .הצובקב םדמעמ תא גרדשל
םיידדה םיעוגעג לש הנש ירחא התיבה רזחש דחא ןקחש דועו (ה'צאפ רוטקיוו
הנועב עבש ראב ר"תיב דגנ עיבגה קחשמ בכוכ ,האלנ יתלבה ץרפ דוד -
תא לבקי היליבסו ל'גרבא תביזע ירחאש ,יחרזמ ןולא .הנחוא לש תיטסטנפה
עיגהל םלח וייח לכ"ש םידהואה דחאל רפיס ,הנשה הפקתהב המבה אולמ
.ונשגרתה ."ר"תיבל

ינאב'וג .הברה וניש אל ץיקה ירבשמש וארהש ,םינוקחשמה ולחה םומיחה ירחא
,קוחרמו בורקמ שבכ יחרזמ ןולא ,םיבקעל הרתי הביח םע לבא ץרמנ היה
רוטקיו .רעשה דיל דימתו קזח ,הפי טעב יערד ןנערו םיימשל טעב בוקינסלט
רודכ סינכה םעפ ידמו םירעשה דיל םזמז אוה .דובעל אב ,ולגרהכ ,ה'צאפ
אל םה" :חנאנו םינקחשב ןמכייר רינ הפצ ,םייחרזא םידגבב ,לספסה לע .המינפ
הנועל הזוח ןיידע ןיא רינל ."דעצ לכ לע םיבאכ ילב ץורל הז ףיכ הזיא םיעדוי
.וינפ לע לוכסתה תא תוארל השק היה אלו האבה
[Yossi and Players]

.ופוס תא תוארל ידכ וראשנ םידהוא טעמו םייברעה ןיב תועש לא שלג ןומיאה
,הרבגה תכרעמו המב תועש ןתואב ומקוה היריעה תיב לומש ארפס רכיכב
םש ויה ברעב 7 העשה תארקל . ר"תיב ידהוא לש הלודגה הנגפהה תארקל
המבה לומ .םידהוא 1500-כ וחכנ הנגפהה אישבו שיא ףלאמ רתוי טעמ
םינרקס ,םידהוא ביבסמשכ ,יחרזמה עיציה ימורממ תורכומה תויומדה ופסאתה
םילשורי לעופה לש םידהוא המכ וכחיגו ודמע ןומההמ חוטב קחרמב .םיאנותיעו
געלה תארקל םיטע וזיחשה םקלח .היולג האנהב לבלובמה עוריאב וטיבהש ,ל"ז
ירחא .םיבתוכ םה םהב םינומוקמב ישיש םויב ר"תיב ידהוא לע וכפשייש זובהו
ןמז םהל רתונ ,קרפתהל םתצובקל עייס יחרזמ יסוי דגנ םהלש בלצה עסמש
.תכדכודמה תינוריעה הביריה יעצפב טוטיחל םישידקמ םה ותוא יונפ
[Beitar fans protesting against... what?]

קלח :תונווגמ תועיד ועמשנ המבה לעמ
דועב ,םלסאתה סיסקובאש ונעט םירבודהמ
יבגל .רצנתה אוהש םיענכושמ ויה םירחא
בור רשאכ ,תקולחמ העלגתה הצובקה בצמ
השמ יפלכ המישאמ עבצא ונפה םימאונה
ןודעומה תא ואיבהש ר"תיב תתומעו שדד
הינשה הלוכסאה תא דועב ,תחפ יפ ירבע לא
שדד ילוא" רמאש ,קארע דוד רמ גציימ
שי םיעיבג עבראו תויופילא שמח לבא ,בנג
םע תבהלנ המכסה העבוה ."ולש םשה לע
ינש וצפוה עוריאב .קארע לש וירבדמ קלח
,ליעל הראותש לבאה תעדומ :םיזורכ
השימח ןיינעב שדד השמ יפלכ תומשאהו
יפסכמ ומצעל לטנ אוהש םילקשה ןוילמ
הכזש קפקופמ ךלהמ ,ןגו תיב תריכמ
דוהא ריעה שאר לש הקנפשוגל רתוירחואמ
המבה לעמ אירקה שודק םולש .טרמלוא
,ןגו תיב לש הריכמה םכסהמ שרופמ ףיעס
לכ ומלושיש דע םיפסכב שומיש לע רסואש
יעקרקמ להנמו הסנכה סמל ר"תיב תובוח
העשב הז יאנת םייקתה אל ,עודיכ .לארשי
אלל "תואצוה רזחה"כ ףסכ חקל שדדש
.הבותכ החכוה וא הלבק םוש תגצה

לוקב רפיס םש ,דחא ץורע לש תושדחה ןפלואל שדד השמ ןמוז הנגפהה תעב
תורדרדהל ואיבהו ולשכ יבאז תצובק ישנא דציכו הצובקה תא םקיש דציכ חטוב
קוידב המ םידהואה וריבסה םש ,ארפס רכיכל רודישה רבע הזה בלשב .ןודעומה
תובוחב ונלש הבוהאה הצובקה תא עקישש שדד לש "םוקיש"ה לע םיבשוח םה
ןפלואב ול דמע אל ,שדד לש ולזמ עורל .םויה דע תאצל השקתמ איה םהמש
וליאכ ולש םימגמוגמה םירבסההו ,קארע דוד ומכ טוהר רבוד היזיוולטה
.דימתמ ךחוגמ רואב ותוא ודימעה "ודגנ םיתיסמ"
[Shalom Kadosh speaking to the masses]

אל הנגפהה ,םידהואה תא "ריעהל" םישנא המכ לש םיצימא תונויסנ תורמל
םישנאה ולחה טאל טאל .דקוממו ינומה עוריא לש םידמימל קוסנל החילצה
ץמוק קר .תילכת רסוח לשו הצמחה לש השק השוחת םע ,רכיכה תא שוטנל
,הדוהי ןב בוחרדמל ולע םה .וילע לטומה תא השע ר"תיב ידהוא ןיבמ ןטק
שדח ריש םעו םיצורמ התיבה ורזחו מ"סיה ידי לע ורצענ ,שערו תומוהמ ומיקה
.(ןבומכ ,סיסקובא יסוי לע) בלב