[Beitar Jeruslem Toto Cup games 2001/2002]


ןמטוג ומכ ןמטוג
ר"תיב ומכ ר"תיב
רמגה תינימש

ינומוקמב לבא תורתוכ ,םעז תואובנ לש ץיק ירחא - טסוגואב 17 ,ןג תמר
,לגר-טקב ם"יקא תרחבנ לאכ יחרזמ יסוי לש הצובקל תוסחייתהו םילשורי
הצובק ןג תמר ןוידטצאב שרגמה לע תולגל ר"תיב ידהוא ואלפתה
שרגמה לש ינשה ודיצב .םיפוזשו םיאירב םינקחש רשע דחא לש תימיטיגל
:ןמטוג ילא לש הצובק ומכ התארנ ת"פ לעופה .תושיערמ תועתפה ופיצ אל
קחשמו ירוחאה םלבה ךרד דימת םירבועש םיכלהמ ,תויפוסניא תוריסמ
רבעמ .רודכה דוביאמ תוענמיה ותילכת לכו ,"עצמאב דחא" ומכ הארנש
ןונגסב הזה קחשמה תא ת"פ לעופה החצינ ,םימשמהו םמעשמה ןונגסל
.50-ה הקדב םיקפקופמ הקחרהו לדנפ ירחא ,קהבומ ינמטוג
שרגמל הלוע ר"תיב
ויה הזה קחשמה לש תובוטה תושדחה לבא ,ןבזכה ןמאמב קוסעל רוזחנ דוע
ירחא -- וזה הדבועב וקפקפ םידהואה קר אל .הצובק שי םילשורי ר"תיבלש
םגש היה המוד ,םינורחאה םיישדחב ונילע וכתינש תולזלזמה םילימה לובמ
תוריסמ יתש רבחל םילגוסמ םהש ןימאהל םישקתמ בוהצב םינקחשה
ושרדנ .תילארשיה "לעה תגיל"מ תינעוצקמ הצובק לומ דובכב דומעלו
רשע דחא לומ םידדומתמ םהש ןיבהל ידכ תוקד םירשע טעמכ םיר"תיבל
הנבותהש ירחא .הילטיאו ליזרבמ לע ינלגרודכ אל ,םהומכ םילארשי םירוחב
תודדומתהל קחשמה ךפה ,יחרזמ יסוי לש ויכינח לש םתרכהל הרדח וזה
האצותהש ךכל הביסה .יפקתהה קלחב ןורתי ר"תיבל היה הבש תוחוכ תווש
11 רפסמ הבוהצה הצלוחהש איה הנושארה תיצחמה םויסב תספואמ הראשנ
ןולא לש ובג לע םויכ תאצמנ - הגילב תונגהה תמיא םינש המכ ינפל דע -
.דלוקוש סומל המיאתמ הבמעש ומכ ךרעב ר"תיבל םיאתמש ץולח ,יחרזמ
לגוסמ ,(הלאכ ול ורתונ דוע םא ,בוט םויב) יחרזמש ךכ לע ןיררוע ןיא
ינש לש קחרממ תשרל םתוא קוחדלו הבחרב םיעות םירודכ לע טלתשהל
םישחרתמ הלאכ םיבצמ ,'ץיבוקרבו וביבר םה םירשקה הבש הצובקב .םירטמ
ץולחל הקוקז הנשה לש םילשורי ר"תיבש ,אקע אד .קחשמב םימעפ המכ
.םישק םיבצממ טועבלו םיינש וא ןגמ רובעל ,רודכה לע רומשל עדיש
םירעשה ךלמכ וירוענ תא םישייבמ יחרזמ ןולא לש ויעוציב ,הלאה םימוחתב
תועובשב הצובקל ןוריוואה לש תירקיעה ותמורת .הגילה לש יחצנה
תא ץימשמ אוה םהב ,םינומוקמל ולש םייפוסניאה תונויארב איה םינורחאה
בבסה םייתסיש דע .שישק ןובשח האור לש תוידוסיבו תוכיראב ןמטוג ילא
דרע" תאו ןופצב "תוירקה דה"ו "הרדח לוק" תא דוע תוסכל ךירצ ןופיפעה)
אל ןמטוג םא") לודגה הפה לש ותוחכונל קודיצ שי (ץראה םורדב "ונלש
("הרבעש הנשב תופילאה לע תדדומתמ התיה ר"תיב ,יתוא העשמ היה
.ןגו תיבב
:הבורקה הנועב לדבה תושעל םילוכיש םינקחשהמ םיינש
.יערד ןנערו בוקינסלט ןא'ז

רונמ ,וקנלאכימ - יחרזמ יסוי לש תוינכתל סחיב רסח בכרה הגיצה ר"תיב
םעפב לבא - עוצפ םלסמא דודו וקחיש אל תוזח רינו ןזוא סירומ ,ןסח
ויה לכה ךסב .תמחולו תשבוגמ הצובק התיה וז ,םינש עברא הזמ הנושארה
,ןייפנרוק - םיימלשורי םינקחש 8-מ מ תוחפ אל קחשמה ךלהמב שרגמה לע
ןושש ילא ,גרבנירג לאוי ,ריגס ןולא ,הקירודואת ןיטנלו ,יחרזמ ןתיא ,יערד
,ןבל לאומשו םיקיתוה רודנאשו בוקינסלט ופסונ הלא לא .יבוקעי דעלאו
טלחהב 'ץיבאסו ןהכ לארשי .הליחכ ימי זאמ וניאר אלש המרב רטייפ
ךשמ רתוי הנהמ התיהש העיקשמו הצימא הרובח ונלביק לכה ךסבו ולדתשה
הנשב אשדה לע ץצורתהש ךסכוסמהו עבשה ףסואה רשאמ קחשמה בור
קוידב אל אוה ןנער ,עגופ אל רבכ יחרזמ ןתיא - תועודי תויעבה .הרבעש
םיריעצה םינקחשהו םיעיגמ אל םילוגה לבא הברה ץר דעלא ,רקיימ יילפ
היה ,הניטלפ דנולבב ,בוקינסלט ןא'ז ,ינש דצמ .םירודכ הברה םידבאמ
,ובג לעמ ודרוה יתנוכשה וסורו ןטלתשה סיסקובאש ירחא .המיענ העתפה
יטנגילטניאו קזח ןקחש - עדוי אוהש המ תויהל קצומה ירוחאה רשקה רזח
.וירבח תא ולש תובהלתהב קיבדמש
התוכזל קרשנש קפקופמה לדנפה ירחא ןורתי ת"פל קינעמ 'ץיבורימד

קזח היה אל רודכ ףא לבא םימעפ המכ ןהכ דהוא לש ורעש לע המייא ר"תיב
תא תוארל דדועמ היה ,תאז תורמל .ץמאתהל ותוא חירכהל ידכ קיפסמ
לש םכח קחשמב םימדקתמו ביריה תבחרל בושו בוש םיעיגמ םיבוהצה
האופק הצובק הדמע ,רומאכ ,ינשה דצב .םיתמ םיחטשל העונתו תחא העיגנ
הקדהמ רבכ םישאיימ םישלושמב רודכה תא העינהש ףועמ תרסחו
לש ודימ ףדהנ רודכהש ירחא ,52-ה הקדב עקבוה ןושארה רעשה .הנושארה
ןווקה לא ץר כ"חא לבא יורי רודכל ןמיס טפושה .רעשל ךרדב יבוקעי דעלא
קחרוה יבוקעי .ותטלחה תא הנישו (עוריאהמ םירטמ 30 קחורמ היהש)
הרשעב ר"תיב הרתונ הזה בלשב .המינפ לדנפה תא טעב 'ץיבורימדו
סינכמו רודנאשו יחרזמ ןתיא ,ןא'ז תא איצומ יחרזמ יסוישכ ,םינקחש
תירפסמ תותיחנבו הזה בכרהב .םיריעצ םינקחש ינשו ה'צאפ תא םמוקמב
הקדב דחא רעש דוע הגפס איהו ,םילוחכה םע דדומתהל השק ר"תיבל היה
,ןויסנו ןוחטיב ,םיינש וא ןקחש דוע םעש קפס ןיא ,דספהה תורמל .77-ה
םיממעשמה םירזה תונויגל רשאמ רתוי ונתוא חמשתש הצובק היהת ר"תיב
.תונורחאה תונועה לש
"םיחקל קיפה" אוהש הנורחאל רמא ןמטוג ילא ,רתאה ריקיל הרזחב
אוהש ךכל ןווכתמ םיבזכה שיאש בשחש ימ העט .םילשוריב ולש היצנדקהמ
םיבושח קחשמ תקיטתסאו תלוזה דובכל תושיגר ,רשוי המכ דע ןיבה
ןמטוג לש חקלה ,קחשמב התארנ ת"פש ומכ .לגרודכ תצובק לש התחלצהל
תא ,ךביבס ערזת ןברוחו סרה המכ הנשמ אל :טושפ אוה הרבעש הנשהמ
.ךתוא טולקל םיכסתש הצובק אצמיתו הנורחאה הטורפה דע לבקת ףסכה
תא ףחדש שיאה תא בר ןמז דוע וחכשיי אל ר"תיב ידהוא
.םוהתה ףסל רבעמ לא תעטרקמה םתצובק

:וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  ןבל לאומש
  'ץיבאס וקנארב
  ןהכ לארשי
  יערד ןנער
ןושש ילא גרבנירג לאוי
ה'צאפ רודנאש שאמאת
ריגס ןולא בוקינסלט
הקירודואת יחרזמ ןתיא
  יחרזמ ןולא
  יבוקעי דעלא

[Victor Pacza]