ץמוקל קפקופמ ןוחצינ דוע [Right Banner]

השמ ררוגתמ ובש ןיינבה ירייד וליג ,2000 רבמטפסב 17 ,רקובב םויה
:םהלש הסינכה תוריק לע תואבה הצאנה תובותכ תא םימואת

ןיינבל הסינכה

ןיינבב היינחה דיל תופסונ תובותכ

:םילשורי ר"תיב ןודעומ לש תימשרה הבוגתה ןלהל

םילשורי "וראבוס" ר"תיב ,דבלב תיביטרופס תוביריב ןימאמה ןודעומכ
ידכ םיבר םיצמאמ עיקשמ ןודעומה .תומילא השעמ לכ ףקות לכב הנגמ
ךרדב גוהנל םידהואל םיארוק ונחנא ןכלו תומילא תועפות רגמל
.הצובקה תא דדועל הרטמב א"ת לעופה דגנ קחשמל עיגהלו תיביטרופס

רקובה יעוריאב םינד םיעזעוזמ םירייד

,םינוהמת לש השעמב וא היצקובורפב רבודמש ונעטיש ימ ויהיש תורמל
ר"תיב ידהוא םה הזה הנוגמה השעמה עוציבב םיירקיעה םידושחהש רורב
ןיבל ר"תיב ןיב רחמ םייקתיש קחשמה אוה ,םוקמ לכמ ,עקרה .םילשורי
ןיאש םיעבוק ונא ,ר"תיב יעיציב תועש תואמ לש ןויסנמ .לעופה
ןבומה תשגדה טעמל ,וזה העפותה לש תיבמופ העקוהב םעט םוש
.הלועפ לש וזכ ךרדמ טלחומ ןפואב תגייסמ םילשורי ר"תיבש - וילאמ
ךרוצ ןיאו הלאה םישעמהמ םידלוס ר"תיב ידהוא לש עירכמה םבור
הלזמ ערתיא .לעוג תררועמו הדילסמ תוגהנתהב רבודמש םתוא ענכשל
ףדוע חרס הבג לע תאשונ איה תורחאו תוירוטסה תוביסמו ,ונתצובק לש
היצמיטיגל שי ובש תיב - תועטב - הב םיאורש םישפטו םינוירב לש
החמשב ,ר"תיבל תחפטמ תרושקתהש יומידה .םהלש םיינלוחה םיפחדל
םיעשופ ינימ לש הדידנה המגמל עירפמ קוידב אל ,הטעמ אל דיאל
,חצמ ךומנ טסילדנאו תייה םא ,וניניב .ונלש הצובקה ןוויכל םינוהמתו
ךלוה תייה אל ,הכרבב ךומכ םישנא םילבקמ ובש םוקמ לע עמוש תייהו
,תישאר :וזה הליחבמה העפותה םע דדומתהל םיכרד יתש שי ?םשל
םיילילפה םימרוגה תא ףודרל קוחה תונוטלש תא דדועל הכירצ ר"תיב
הבוט תויהל הכירצ ר"תיב ,תינש .ידטב יחרזמה עיציב תיב ואצמש
טרופסה תונותיעב דחא ףא - תויבויח תורתוכ המצעב רצייל ידכ קיפסמ
.ונליבשב הדובעה תא השעי אל

הרצל ןינבה ירייד תבוגת תא ןייצל ןיינעמ
םינגילוחה "תובידא"ב םהילע השגרתהש
ראשיהל השקיבש ,תוריידה תחא .םיינומלאה
עגופ הזה הרקמה המכ דע המיגדה ,םש םוליעב
"8 ליגמ תיר"תיב" ,הרפיס ךכ ,"ינא" .הדוגאב
אל ינא" .(הנידמה םוק ינפל ,הארנה לככ ,הזש)
עיגה לבא םיגציימ םהש המו לעופה תא תבהוא
קיספתו תיבב הלצא רדס השעת ר"תיבש ןמזה
ןינבב הלתנש קתפב ".הזה שפנ לעוגה תא
םיריידה דחא בתוכ (לאמשמ הנומתב)
םע םק םיבלכ םע ןשיה - םימואת" :םימואתל
- הז תא ךירצ התא המ ליבשב .םישפשפ
העדוה התלתנ הזה קתפה דצל "?דובכה ליבשב
תא ףקת םדוקה ריידהש ךכ לע האחמ עיבמה
רחא רייד .םילדנוה תא תונגל םוקמב ןברקה
ךכ לע תמוערת רתאה תווצ ינזאב עיבה
,תובותכה יוקינל ןיידע גאד אל םימואתש
לצוניש דע השעי אל רבדהש דשח הלעהו
.הרקמה לש יתרושקתה טקפאה אולמ