[Giovanni Rosso Joins Beitar Jerusalem FC]

םיאנותיע תביסמ ברעה המייק םילשורי ר"תיב - ינויב 12 ,ביבא-לת
םינש שולש לש הפוקתל הדובע הזוח תמיתח לע תימשר העידוה הבו
,וסור ופתתשה םיאנותיעה תביסמב .וסור ינאבו'ג ןקחשה ןיבל הניב
להנמה יול םהרבא ,הצובקה ל"כנמ ץרפ השמ ,ר"תיב ר"וי ןדיבא םייח
.הצובקה רבוד ןמייה לבויו יעוצקמה להנמה שדד השמ ,ילועפתה
ר"תיבש עידוהו הביסמה תא חתפ ןמייה
הזוח וסור םע המתחש רשבל החמש םילשורי
הנשל הדובע יזוח ומתחנ ןכ ומכ .םינש שולשל
הפיח לעופה תא בזועש םלסמא דוד םע תחא
יטוקס קוזיח ןקחש ,בוקינסלט ןא'ז םעו
תא שדד השמ לביק ןכמ רחאל .יסור אצוממ
יאשחהו בכרומה ךילהתה לע רפיסו רובידה תושר
רשואמ הארנ שדד .ר"תיבל וסור עיגה ופוסבש
,הצובקה לש םישדחה םילהנמה תא ןימזהו
.םידבוכמה ןחלושל ףרטצהל ,ץרפו ןדיבא
ינלבס לבא ףייע היה ומצע וסור ינאבו'ג
תולאשל הנעו ותמזויב רבדל טעימ אוה .בידאו
ןוגרא'זב שמתשהל םא ,ןמצע תולאשה .רוציקב
וצר םיאנותיעה .והשמ ויה אל ,יאנותיעה
להקה םע שגפמל ןנוכתמ וסור דציכ תעדל
הווקמ אוהש בישה ןקחשהו ר"תיב לש ינוגססה
אשונה .הבוט תרושקת להקה ןיבל וניב היהתש
.תולאשב םימעפ המכ הלע ביבא-לת לעופה לש
קחשיש ביגע יפרל רמא ןכאש ריבסה וסור
תואדוו יא הררששכ היה רבדה לבא ,לעופהב
וסור .ר"תיבב ןומיאהו לוהינה תנומת יבגל
ןמאי ןמטוג ילאש ול עדונש עגרמש שיגדה
.םילשוריל עיגמ אוהש קפס ול היה אל ר"תיב תא
רשאכ םלענ אליממ ול היה אלש קפס ותוא םג
.ותנשמ ותוא ריעהו ברגאזב עיפוה שדד השמ
רתיא שדדש הדבועה םצע לע האילפ עיבה וסור
היה "דסומ"הש הרעשה הלעהו ברגאזב ותוא
תורשפאל תושידאב ביגה וסור .ןיינעב ברועמ
רמאו ביבא-לת לעופה דצמ תיטפשמ העיבת לש
יאנותיע .ותוא עובתל םילוכי םה ודיצמש
,םיחכונה לכ תכובמל ,לאשו קפאתה אל דחא
םוש ויהי אל הנשהש רמא וסור .יניטוחה לע
לע השק הדובע קר - םיקימיגו תעד תוחסה
בלשב) למסה ליבשבו לודגה להקה ליבשב שרגמה
תיברמו הצלוחה לע הרונמה למסב וסור ספת הזה
יבגל .(תושגרתה תעמד וליזה םיאנותיעה
הרקיה הרבעהה ותויהב וילע לעפויש ץחלה
וסור רמא ילארשיה לגרודכה תודלותב רתויב
אוהשו העקשהל טרפ רבד םוש חיטבמ אל אוהש
.קחשמ לכ םירעש השימח עיקבהל בייחתמ אל
הזה חוסינהמ םא תעדל ושקיב םיאנותיעה
םירעש העברא עיקבהל בייוחמ ןקחשהש עמתשמ
.הרורב הבושתמ קמחתה וסור לבא קחשמ לכ
רוזחמ לכב םירעש העברא וסור עיקבי ןכא םא
עצוממב וראשיי םיצולחה ראשש החנהבו ,הגיל
םיקחשמ השישמ רדעי וסורשו םהלש יתנשה
(לארשי יגחו תועיצפ ,םיבוהצ) הנועה ךלהמב
האמ האבה הנועב עיקבהל הדיתע ר"תיבש ירה
םיאישה לכ תא רובשלו םירעש העבשו םיעשת
.הפוריא תוגיל לכבו לארשיב הנושארה הגילב
העיצפ יל שי ?םידלי ינש והשימל ודלונ ?םימואת
?הלאשה לע רוזחל לוכי התא ?םימואתה רירשב
לעופהב קחשל לולע ינאש יתנבהשכ
הגאד יתאלמתה ביבא-לת

תודמועש תויורשפאה המ יתבשח
האבה הנועל ינפב

יליבשב יעבטה םוקמהש יתנבה זאו
םילשורי ר"תיבב הז
השמ ,יול םהרבא ,ץרפ המלש :לאמשל ןימימ
וסור ינאבו'גו שדד
תא ריסהל השקתמ ןמייה לבוי הצובקה רבוד
םיזופת ץימ םגול וסור ינאבו'ג לש םוסקה הזחמהמ ויניע
ולש שדחה עוצעצב חמש ןדיבא םייח הצובקה ל"כנמ
ר"תיב לש סובוטואה לש גהנה ,ןוטיב יבוק :רוחאמ
(ישילש ימלשורי דלי לכ לש ויתומולח דיקפת)