הגילה תחיתפ דע עובש - 1999/00 [Right Banner]
שמש רימא ,בירעמ :תונומת

םילשוריל ילוי ףוסב ר"תיב הרזח דנלוהב ריהזמ אל םינומיא הנחמ ירחא
הינשה הגילהמ תוצובק ר"תיב החצינ דנלוהב .לגסה לש יפוס שוביגל
,ןלכמ .וו.ק דגנ ,היגלבב היה הנחמה לש םכסמה קחשמה .תיעיברהו
רעש - ר"תיבל) 1:1 וקיתב םייתסה קחשמה .הנחוא ילא לש רבעה תצובק
טפושה יפלכ ץרפתהש) הנחוא ילא לשו יאלוזא רמות לש תוקחרהו (ימצע
,תובוחמ טעמכ היקנ ,השדח תואיצמל הרזח ר"תיב .(רמות לש ותקחרה ירחא
תא תוסכל בייחתהו ןגו תיב םחתמ תא שכר בוט םש ןושש ןלבקהש ירחא
.הסנכה סמל הצובקה תובוח

בוט-םש ןוששו שדד השמ

ר"תיב לומ 1:1 וקית ירחא :םידדועמ ויה אל הכ דע ןומיאה יקחשמ
2:2 וקיתב המייסו הינתנ יבכמל 0:2 ר"תיב הדיספה ,(!ץוחב) עבש-ראב
.צ"לשאר ינוריע םע
לכבו םיבוטו םיבר םינקחש ופסונ .הנושמ תצק בצמה ,בכרהה ןיינעב
תובולעה תואצותב הבוגמ וזה השגרהה .השלחנ הצובקהש השגרה שי תאז
עגרכ .הנחוא ילא לש וחוצינב ןמאתהל הלחה זאמ הגישמ ר"תיבש ידמל
:תובושח תודמע יתשל םינקחש תשפחמ הצובקה
תורמל) בוקינסלט תא ףילחיש ,תובוט תויתנגה תולוכי לעב ירוחא רשק
.(הנורחאה הנועב וזה הדמעב קירבה אל ומצע ןא'זש
םוקמב םייתימאה וירושיכ תא אטבל רמאהל רשפאיש יתימא ילאמש ןגמ
.ילאמשה וקה לע לובנל

הנועה זאמ םילשורי ר"תיב לגסב תורומתה לש םייניב םוכיס ןלהל
ופסוותי רתויה לכלו הביזעל םידמעומ רתוי ןיא הארנה לככ .תמדוקה
.הגילה תחיתפ דע םינקחש ינש

ובזע


.הפיח לעופהל רבע :היליבס רינ
.הילצרה יבכמל רבע :יולאש ןפטס
תיטוקסה ידנאד תצובקל רבע :בוקינסלט ןא'ז
תרסח הצובקב רבודמ .רלוד 700,000-כ תרומת
רבודמ בוקינסלט רובעו ,תיטוקסה הגילהמ תורמוי
הגילל עיגהל תונמדזהבו רכשב תיתועמשמ הילעב
.רתוי רחואמ תילגנאה
הינמרגב הינשה הגילב קחשל הצר :במוד יסא
ר"תיבב ךישמי םא בר קפס תאז תורמל .החדינ לבא
.תמדוקה הנועב הקדצוה אל ההובגה ותולע ןכש
חכשינ םייעובש דועבש ןיוצמ ןקחש :חלש רימא
תינייפוא הנוע ןתנ .ר"תיבב םעפ יא קחישש
לזמה עורלו - םכחו השקונ ,ביצי לגרודכ -
.הלוכ הנועה תא הנייפאש תוירורפאב עלבנ
לעופהל ותיא ותוא חקל ןטשק רורד :רכב ןליא
ואב םהינש ךכש ורמאיש ימ ויהיו ,ביבא-לת
.הרבעש הנועב "םתונייטצה" רחאל םשנוע לע
רדסמב םחנמ רינו ןוטיב ןועמש םע דחי דובכ רבח
.םילשורי ר"תיב לש תוהומתה תושיכרה

ופרטצה

.יבכמו םילשורי לעופהב הרבעש הנשב קחישש ינבלא ץולח ,ה'צאפ רוטקיו
לעופה רעוש לש ושארל ולש תקיודמה הפילצה ללגב רקיעב רוכז .הפיח
.(הנומת ואר) סה יש ת"פ
ותוא ררחשל םיכסה ןהכ ילא .הפיח יבכממ רשכומ רשק - סבליס םייח
רבעב לאשוה סבליס .ומעטל יתצובק קיפסמ קחיש אל סבליסש ןוויכמ
הפיח יבכמ לש בכרהב םוקמ ספת אל אוהש הדבועהו ,הווקית חתפ יבכמל
רזעילא תיירקב להקה בוהא ,דואמ רשכומ ןקחשב רבודמ .ההימת תררועמ
קירא לש םירקמב ומכש הווקנ .תיפמילואה תרחבנב עובק ןקחש היהש ימו
המבה תמדקל ותוא קינזת ר"תיבב תוהשה ,במוד יסאו יזרח ןנור ,ודאנב
.ימואלה לגרודכה לש
םינומיאה הנחמב שובכל הברהו ןייטצהש עבש-ראב ר"תיב ץולח ,ץרפ ילא
ףילחמה דיקפת לע ירקיעה הרחתמה היהי יבוקעי דעלא םע דחי .דנלוהב
ץרפ לש ופוריצ .ה'צאפ רוטקיוו תירטש רפוע ירחא ,הפקתהב ןושארה
םוקמה לע הקזח תורחת רוציל ןווכתמ הנחוא ילאש ךכל רורב תוא אוה
.דוחב
יערד .ןאש-תיב לעופהו הפיח יבכמב רבכ קחישש ינמי ןגמ ,יערד ןלוג
ןפואבש תורמל ,ןימי ףגאב םוקמה לע יול קילומשל קזח הרחתמ הווהי
,הנימי טיסהל ךרוצהמ ענמהלו םהינש תא ביכרהל רשפא היה ילאידיא
.סבליס וא רודנאש ,סיסקובא - םייעבטה םירשקה דחא תא ,יתוכאלמ ןפואב

התיבה ורזח

םידהואהמ םירורמ עבש הב םילשורי לעופהב הנש ירחא - יאלוזא רמות
ידיסח םתואמ המכ .םיירברבה ר"תיב ידהואמ תילכתב םינושה ,םייתוברתה
,םילשורי לעופה ידהוא לש םעמ םרומהו רידנה עזגל םיכיישה םלוע תומוא
םידהואה גוח רבוד ,ןהכ ןתנוי תבוגת .עיציב רמות לש ויבא תא וכיה
לכ אל ,הא ,תמאב הז ,ןכ :תיטרפ החישב הרמאנש יפכ (ימצע יונימב)
.םתוא ןיבהל ךירצ לבא ,רדסב ךכ
ירחא רזוח .חורפל קיפסהש ינפל םלענש לודג ןורשיכ - גיווש ןנור
.עבש-ראב לעופהו דול לעופה ,םילשורי לעופהב קחיש ןכלהמב םינש שולש
ינב דגנ היה (ןבומכ ,ימעטל) הכ דע גיווש לש רתויב לודגה וקחשמ
ירחא ינשה תא לשיבו ןושארה רעשה תא שבכ ןנור .93/94 תנועב הדוהי
הבחרל ריזחהש הנחוא ילאל העיגה ,הרוקב העגפ ולש האלפנ תרפסמש
יארוק .תשרה תא ערקש ץרווש בוקעיל תויטנגלאב ושארב דירוה גיוושו
םילכאמה דחאש יאדווב םירכוז "הנובירטה לע" יתוכיאה לגרודכה ןיזגמ
.םיתיז םע 'גטוק אוה גיווש לע םיבוהאה
ותניחבמ) תוחלצומ תונוע ירחא :הליחכ דוהא
לעופהו אבס-רפכ לעופה ,עבש-ראב לעופהב (תוחפל
רוכזכ .(הנידמה עיבגב הכז התיא) ביבא-לת
החירפ תונש יתש ירחא ר"תיב תא הליחכ בזע
עיגה ןטשק רורדשכ ,ןהכ ילא לש ונומיא תחת
דדומתהל תנגוה תונמדזה לבקי אלש ןיבהל ול ןתנו
.בכרהב םוקמ לע

תינייפוא םינפ תעבהב גיווש ןנור

ףסוא ה'צאפ רוטקיו
.ולש קשנה ילכ תא
,סה יש - עקרקה לע
תינלטקה דיה ןברוק
תוחפ תצקה לגרהו)
.ה'צאפ לש (תנכוסמ
רבשנ תמאב דציכ םיגדמ יולאש ןפטס
הסריגה יפ לע) יאלוזא רמות לש ופא
,הגידאפ לש וקפרמ הז היה תימשרה
('זורב באלק ןגמ


תחא - סבליס םייח
ונלש תווקיתה
הבורקה הנועל

םימילחמ

.םינש שולש רבכ ךרבב העיצפמ לבוסש רשכומה ינמיה ןגמה ,יול קילומש
םירעש הברה ךכ לכ לשיב ותרגסמבש דיקפתה תא שדחמ שובכל הסני קילומש
.הנחוא ילא ,שדחה ר'גנמל
.חותינו העיצפמ םילחמ הזה רשכומה רשקהש הינש הנוע - ןמכייר רינ
.ףוס ףוס םיוקת 93/94 תנועב רבכ הנמתסהש החטבההש םיוקמ םידהואה

םידמעומ

לודגה ונורתי .הניטנגראמ הצרא הלעש ילאמש ןגמ ,יקסנולופ סאירדנא
יתועמשמה ונורסח .רז ןקחש רתוי בשחי אל הנש דועבש הדבועב אוה
.בוט ךכ לכ ןקחש אל -
ר"תיבמ לביק ,טסוגוא תליחתב עיגה :ןילופ תרחבנ רשק ,החולי ןיצרמ
25 ירחאו ,הפוריאמ ךרדב םלענש וקיתב ויהש הלא םוקמב םיילענ גוז
ךישמהל ונממ וענמש לגרה ףכב תולביו תויחופלש חתיפ ןומיא תוקד
.ןחביהל