ינודעוממ השולש לש הרוכבה ינומיאל םויה ועיגה לגרודכ ידהוא 3000-כ
,דליפמולבל ועיגה םירשואמ םיטסילבאד 100 .ילארשיה לגרודכה לש תרמצה
םיבוהצ םיאנק100-כ דועו ,רזעילא תירקב ופצנ ןבל-קוריב םיפורש 12
ינול םהלאיבה המ ןיבהל וסינו םולש תירקב האחמ תרמשמב ודמע םילוחכ
םידהואה ראש .יקאריע םש םע ירגנוה רעושו ףרש תחפשמ יצחמ ץוח 'ץיבוקיצרה
תירבעה הטיסרבינואה לש לגרודכה ןוידטצאב ודדוגתה ,רוחש-בוהצ םיפוטע ויה
.ןמטוג ילא םהל הנבש תומולחה תצובק לש ןומיאה תא וצצופו םר תעבגב

םוי תא ר"סרה ןיימד ךכ אל
.םילשורי ר"תיבב ולש ןושארה הדובעה
ינפל ,ןגו תיבב הצובקה תפיסאב
,הטיסרבינואה ןוויכל גילפה סובוטואהש
.הרטמו ךרד ,תעמשמ לע רביד אוה
ןיב דעונ הטיסרבינואל רבעמה
הבש תוניצרה תא שיחמהל ראשה
אשדה .הנשה םיניינעה ולהנתי
הזמ רתוי עורג אל ןגו תיבב
תונוע לש םיפולאה ונמאתה וילעש
לכבו ,97/98-ו 96/97 ,92/93
ידכ רצק טבמ ןמטוגל קיפסה תאז
.יפולח שרגמ שורדלו ותוא לוספל
,ר"תיב לש שדחה ל"כנמה ,ץרפ המלש
תעבגב ןוידטצאה להנמל חיטבה
אל ןומיאב ופציש םידהואהש םר
בייחתהו ,אשדה רכ לא ועיגי
לולסמ לע וכרדי םינקחשה קרש
רבכמ אל הז ןקתוהש רקיה הצירה
ןומיאל ןכומ היה לכה .שרגמה ביבס
.ר"תיבב ינעוצקמה ןדיעב ןושארה
תוקד רשע תוחפ ברעב שש העשב
רוחש-בוהצה סובוטואה עיפוה
םידהוא םייפלאכ .ןוידטצאה ירעשב
ביבסמש תונובירטה לע םיבושי ויה
םיאנותיע לש המוד רפסמו שרגמל
וקיזבה תומלצמה .אשדה לע וניתמה
תלוצאש העשב וטילקה םינופורקמהו
ןויעב הנחב טרופסה תונותיע
בוקינסלט :ר"תיב לש שדחה שכרה תא
התיה הנורחאה הנשה וליאכ הארנ
קחשמה תריירקמ הרצק השפוח קר
םג הארנ םלסמא .םילשוריב ולש
לי'גרבא ביניו התיבה עיגהש ימכ ןכ
ןיגפהש ימ .חונינ לבא יניצר היה
,ןהכ לארשי היה תטלוב תוחונ יא
הזוח לע ר"תיב םע םתחש םלבה
ינומוקמש ירחא םיימוימ תוחפ
ותונמאנ תא וחביש ביבא-לת
.ולש םודאה םאה ןודעומל
קוחצ השעש ץולחה ,לי'גרבא ביני
ר"תיב ידמב ר"תיב תונגהמ
אבס רפכ לעופהו ביבא-לת
.חוקיפ תחת וישכעמ היהי

[ ךשמה ]