תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 רבמצד
המיד ךיתארק םיקמעממ
רבמצדב 31
רהוז קיציא
ר"תיבל ףרטצה
רבמצדב 28
םותס יובמ
רהוז אשונב
רבמצדב 12
רקלט רפוע
ר"תיבל ףרטצמ
רבמצדב 1
המילשה ר"תיב
רבמבונ שדוח תא
[Dimitry Michaelenko]


םיקחשמ תואצות
א"פוא עיבגב ר"תיב
הגילב ר"תיב
3:2 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:1 םילשורי ר"תיב - ביבא לת לעופה
1:0 דודשא .ק.ט.מ - ר"תיב
1:3 הינתנ יבכמ - ר"תיב


תואדוו יא לש עובש ירחא - רבמצדב 31 ,םילשורי
ןיבל םילשורי ר"תיב ןיב ןתמו אשמה בויח םויסל עיגה
רשקה .רהוז קיציא לש ותרבעה ןיינעב הינתנ יבכמ
ףרטצה תונוע שמח ינפל ר"תיבב םירעשה ךלמ היהש
תנוע ףוסל דע ופקותש הזוחב םעפה ,הצובקל בוש
הליאשה אל ר"תיב ,תועומשל דוגינב .2002/2003
לש דעוימה ורכש .רהוזל הרומתב הינתנל ןקחש ףא
,וטנ רלוד ףלא 240000-כ אוה הזוחה םותל דע רהוז
.ח"ש ןוילמ 2-כ לש רכש תולע רמולכ

תנשב הנורחאה הרבעהה לע תונשרפ רמאמ םג ואר
.2001
[Ofer Tullker - walks on coals]
רהוז קיציא
[Item!]


- רבמצדב 28 ,םילשורי
הינתנ יבכמ ןיב םינוידה וכשמנ םויהו לומתא
רהוז קיציא תא ותרבעה לע םילשורי ר"תיבל
ןקחש אוה ותניחבמ יכ עידוה רהוז .ר"תיבל
.ויאנת תא הצובקב םכיסש רחאל ,ר"תיב
התשירד לע תדמוע ןיידע ,תאז תמועל הינתנ
הרומתב בולאבונוק וא ןסח תא ר"תיבמ לבקל
,תועידי ינימ לכל דוגינב .רהוז לש ורורחישל
אל ר"תיב .םיינשה תא ררחשל הנכומ אל ר"תיב
בולבונוקו ןסח לש םתמתחהב קתע ןוה העיקשה
.תכחוגמ תולעב הינתנל םריבעהל מ"ע
תוצובקה ילעב שגפיהל םירומא ,ברעב ןושאר םויב
הרטמב ,אריפש יבור לש ורכזל יאפיחה יברדב
.מ"ומה תא םדקל
,בורואדנק יגרס קלח לוטיל רומא יאפיחה יברדב
.ןובסיל הקיפנבו הפיח יבכמ לש רבעה ןקחש
לשב םישרגמהמ הכורא הפוקת רדענש ,בורואדנק
-קובא ףסוי לש הזל המוד דיקפתב קחשמ ,העיצפ
תא ועיבה רבכ ר"תיב לש םיבר םידהואו ,יסיס
.ותמתחהב םנוצר

.יול יחצ
[Ofer Tullker - walks on coals]
רהוז קיציא
[Item!]


רשבל האג םילשורי ר"תיב - רבמצדב 12 ,םילשורי
תרחבנ ןגמ ,רקלט רפוע לש הצובקל ופוריצ לע הידהואל
ר"תיב תלהנה ןיב הרבעהה תקסיע הרגסנ םויה .לארשי
עיבה רקלטש ירחא ,הפיח לעופה ילעב ,אריפש יבור ןיבל
דוגינב .ימלשוריה ןודעומל רובעל ונוצר תא ןכל םדוק דוע
ועצוה אל ,תרושקת ילכ המכב םייביטלוקפס םימוסרפל
תרומתמ קלחכ םילשורי ר"תיב לגסמ םינקחש הפיחל
.הקסיעה
תיביצקתה הרקבה רושיאל שגוי רקלט רפוע לש והזוח
דגנ ,בורקה קחשמל רבכ ןימז תויהל רומא אוהו ,רחמ
.ביבא לת לעופה
[Ofer Tullker - walks on coals]
רקלט רפוע
[Item!]