תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 רבמבונ
םייח ינמיס
רבמבונב 30
ןוסיראה 'גרו'ג
ונניא
רבמבונב 24
םוכיס ןיא
רקלט םע
רבמבונב 2
םישדח םיצמאמ
ר"תיבל
רבמבונב 1
גזמ יופצ
ריהב ריווא
[The architect of the new team - Yossi Mizrahi]


םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבגב ר"תיב
4:2 ת"פ לעופה - ר"תיב
0:2 ר"תיב - ת"פ לעופה
הגילב ר"תיב
3:2 א"ת לעופה - ר"תיב
0:0 ת"פ לעופה - ר"תיב
3:3 ר"תיב -עבש ראב לעופה
3:2 הפיח לעופה - ר"תיב
1:1 ר"תיב - א"ת יבכמ


הינשה תישופיחה - רבמבונב 30 ,סל'גנא סול
ינשה אוה ןוסיראה 'גרו'ג ,ןונל ןהו'ג ירחא .הנניא
תומסרופמה תוקהלה תחא לש םילמיגה ינש ןיבמ
ןוסיראה לש ולעופ .ומלועל ךלוהש פופה תודלותב
םיחצנומ ללכב תונמאהו עונלוקה ,הקיסומה ימוחתב
קפתסנ .תוקחל ונילע השקייש ןפואב םירחא םירתאב
תוישופיחה לש םידדובה םירישה דחא טוטיצב הפיא
:בתכו ןיחלה ןוסיראהש
[George Harrison]
ןוסיראה 'גרו'ג
I look at you all see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
I look at the floor and I see it needs sweeping
Still my guitar gently weeps
I don't know why nobody told you how to unfold your love
I don't know how someone controlled you
They bought and sold you.

I look at the world and I notice it's turning
While my guitar gently weeps
With every mistake we must surely be learning
Still my guitar gently weeps
I don't know how you were diverted
You were perverted too
I don't know how you were inverted
No one alerted you.

I look at you all see the love there that's sleeping
While my guitar gently weeps
Look at you all...
Still my guitar gently weeps.
[Item!]


- רבמבונב 24 ,םילשורי
םוכיס םוש הכ דע גשוה אל ,תרוקשתה ילכב םימוסרפה לכל דוגינב
.רקלט רפוע לש ותרבעה לע אריפש יבורל םילשורי ר"תיב ןיב
םייעובש ינפל דוע יכ ,רתא גיצנל ורסמ הצובקה תלהנהב תורוקמ
םידמל רקלט תא ריבעל השקבב הפיח לעופה תלהנהל ר"תיב התנפ
,(םויה) יברדה ינפל אל :התיה הלבקתנש הבושתה .םירוחש-םיבוהצה
.ל"וחמ רזוח יבורש ינפל אלו
םיבורקה םימיב חתפיהל יופצ ,םויה םיאלמתמ םיאנתה ינשו רחאמ
.ר"תיבל ןגמה לש ותרבעה לע מ"ומ
שי ,דואמ דע םיפרה) םהיבצע לע תקחשמ ,טרופסה תרוקשת ,ליגרכ
הרטמב תאז לכו ,אוהש-לכ םוכיס שיש ינפל דוע םידהואה לש (רמול
.גניטייר תצק דוע גישהל
שייאמ רקלט תא תוארל ר"תיבב יתימא ןוצר שי ,ונבתכ רבכש ומכ
שי ,ונרעצל) ןיידע ןיא וישכעל ןוכנ לבא ,ינמיה ןגמה תדמע תא
.םוכיס םוש (רמול

יול יחצ
[Ofer Talker]
רקלט רפוע
טנרטניאה רתאמ החוקל הנומתה
.הפיח לעופה לש ימשרה
[Item!]


ימכסה תא םויה המילשה ר"תיב - רבמבונב 2 ,םילשורי
םע הזוח לע המתחש ירחא ,הבורקה הנועל הלש ץומיאה
תרכשהל "ןדלא" תרבחל תפרטצמ וז ."הקימרק שרח" תרבח
.הצובקה לש תישארה תצמאמה היהתש ילועפת גניסילו בכר
תלהנהו ,םינקחשה ילוורש לע הרכשהל ןטק חטש דוע רתונ
ןוילמ יצחל ףסונב ,ףסכ דוע ותועצמאב גישהל הווקמ ןודעומה
.םייחכונה םימכסהה וסינכהש םירלודה
[Ehud Federman]
ןשי-שדחה רבזגה ,ןמרדפ דוהא
םילשורי ר"תיב לש
[Item!]