ריחמה .םניח ץפומ
ןטק 0:1 :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 רבמבונ
תונשי תורימז ,השדח חור
רבמבונב 16
םישדח םייונימ
ר"תיב תלהנהב
רבמבונב 15
בזוע שדד
רבמבונב 11
שדד השמ
רטפתהל שרדנ
רבמבונב 1
בוש רזפמ ןוריואה
.הביזע לע םיזמר
רבמבונב 1
תא המייס ר"תיב
רבוטקוא שדוח
[The number 1 fan in his natural habitat]
הברה ןיא קחשמה תחיתפ ינפל תוקד שמח ידטב יחרזמה עיציל עיגמש ימל
.רבעמב ילוא ,תוידדצה תונובירטה תחאב ילוא .ריבס םוקמ אוצמל םייוכיס
הבישי םוקמ גישהל היעב התיה אל הנומתה זכרמבש דהואל ,תאז תורמל
עיציל סנכנש ירחא תודחא תוינש ,השעמל .דחא ףא םע בירל ילבמ בוט
זאמ ידטב התארנ אלש הווחמ ,ומוקמ תא תוריבאב ול עיצהש ימ אצמנ
-לת תטיסרבינואב םיטפשמל רפסה תיב לש םויסה סקט ןוידטצאב םייקתה
םירירפצ לע תבכור ר"תיבב הפצו ומוקמ לע דהואה בשי תוקד 45 .ביבא
רחב הינשה תיצחמה תא .המכ דוע הצימחמו םירעש ינש העיקבמ ,ןולוח
םאתהבו ,שרגמה לש יברעמה ודיצב תולבל - ומש שדד השמ - דהואה
הינשה תיצחמה תא .קחשמה ךפהתה ,לגרודכב םיגוהנה סוחנאמה יקוחל
הדרי ר"תיבו ,תוושהל ןולוחמ םינבלה לש תונויסנה לומ הננגמב ונמייס
,הבזכאה תורמלש אלא .םיינזא תושירחמ זוב תוקירש לוקל שרגמהמ
ללגב רקיעב רכזי הזה קחשמה ,וזה הנועב םילגרומ רבכ ונחנא הילאש
השק ?האלה המ .ר"תיבב ןדיע לש ימשרה ופוסו ,עיציב שדד לש ורוקיב
תבשויה השיאל בל ומיש .זמר אוצמל רשפא הלעמלש הנומתב לבא ,אבנל
םיארוק .עיקבהל הצור אל רודנאש המל ןיבהל הסנמו ,שדד לש ודיצל
.יבאז לכימ .לכימ הל
...אלמה חווידל
םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבג
4:4 הילצרה יבכמ - םילשורי ר"תיב
4:0 םילשורי ר"תיב - הילצרה יבכמ
הגילב ר"תיב
1:0 םילשורי ר"תיב - דודשא .ק.ט.מ
1:2 ןולוח םירירפצ - םילשורי ר"תיב
2:2 םילשורי ר"תיב - הווקת חתפ לעופה
2:2 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ


םישדח םייונימ לע םויה העידוה םילשורי ר"תיב - רבמבונב 16 ,םילשורי
םירופס םישדח ינפל דע דבעש ,טאטב ןועמש .הצובקה לש ילוהינה תווצב
שרפש ץרפ ימומ םוקמב הצובקה ל"כנמ היהי ,הלשממה שאר תכשלב
היהי ,טרמלוא לאירא לש ודוד ,טרמלוא יסוי ר"ד ןחרזמה .םייטרפ םיקסעל
יבאז"מ יבאז םר לש ותוחא ,יבאז לכימ .תרושקתה ץעויו הצובקה רבוד
.הצובקה ר"וי היהי ןדיבא םייחו קווישה לע תיארחאה היהת ,"םיבשחמ
[Item!]


דגלו לגרודכל תודחאתהל םויה עידוה שדד השמ - רבמבונב 15 ,םילשורי
הרקבה לע הנוממה .םילשורי ר"תיב ר"וי דיקפתמ ותורטפתה לע יבאז
ןיינעב ר"תיב דגנ הריקחהש הבוגתב עידוה תודחאתהב תיביצקתה
.רגסית ,ימשרה ביצקתה תרגסמל ץוחמ םינקחשל םימולשת
[Item!]


תובקעב הלחהש תועומש תשורח ירחא - רבמבונב 11 ,םילשורי
איהש תיביצקת הרקבל תושרה העידוה ,בירעמב תידעלב העידי
לכמ שדד השמ תא קיחרהל םילשורי ר"תיב תדוגאמ תשרוד
יאנת םה שדד לש (ןוצרמ ותורטפתה וא) וירוטיפ .ימשר דיקפת
רבעשל ר"ויהש םילופכ םיזוח ןיגב ןידל דמעוי אל ןודעומהש ךכל
תושרה ר"וי ,'ץיבוניבר ריאי ח"ור .םינקחש המכ םע הרואכל םתח
להונב רבודמש ריבסה ,לגרודכל תודחאתהב תיביצקתה הרקבל
הרקבה .הדוהי ינבמ ימלוס דג לש הרקמב רבעב לעפוהש
דוקפל תניינועמ הניאו ר"תיבב הלהנהה יפוליחל תעדומ תיביצקתה
תושרה םיכסת אל ךדיאמ .הצובקה ישכור לע רבעה תונווע תא
ךישמי ןונקתה לע תורומח תוריבע רבע הרואכלש ימש ךכל
.םישדח םישנאל הרבע תוירחאהש הדבועהמ הנהיו ימשר דיקפתב
תורמל ר"ויה דיקפתמ שורפל ןווכתמ אוהש עידוה שדד
תוינכט תויועטו תונבה יא השעמל ןה םשאומ אוה ןהב תוריבעהש
דובעל ךישמהל דתעתמ אוהש ףיסוה שדד .בל םותב ושענש
ריהבה 'ץיבוניבר לבא ,הנתשי ולש ראותה םא םג ר"תיבב
אלמל רבעשל ר"ויל היהי רוסא תיביצקתה הרקבה תניחבמש
."םידליה תצובקב וליפא" ,והשלכ דיקפת
Sic Transit Gloria Mundi
[Item!]