תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 רבוטקוא
הצובק םינוב
רבוטקואב 24
הנחממ חוויד
םינומיאה
רבוטקואב 14
אל רבכ ר"תיב
וראבוסב תעסונ
רבוטקואב 5
!תקזחתמ ר"תיב
רבוטקואב 1
ירחא :תונוחצנ
םיגחה
[Slowly building up the team]


םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבגב ר"תיב
0:2 ר"תיב - ת"פ לעופה
הגילב ר"תיב
0:1 - צ"לשאר ינוריע - ר"תיב
1:1 ר"תיב - ת"פ יבכמ
1:1 ר"תיב - דודשא .ק.ט.מ
0:4 ר"תיב - הינתנ יבכמ
1:2 ר"תיב - תג תירק יבכמ
1:2 ר"תיב - הפיח יבכמ


לש רפתשמה ילכלכה הבצמ בקע - רבוטקואב 14 ,םילשורי
ןומיאל םיקיתו ר"תיב ידהוא ץמוק ,םויה ועיגה ,הצובקה
("וראבוס" תוינוכמ 10) דויצ םמצעל ריזחהל מ"ע ,הצובקה
לש וידי תחת תיביצקת הקוצמב התיה תע הצובקל וליאשהש
םתואב קוידב רבודמש ,עדונ רתאה תכרעמל .יאפיחה באזה
יצולח לודג לש ותיבל הרבעש הנועב ורסש םיקודא םידהוא
גורדשבש החרטה תא ותייערל וכסחו ,םינמזה לכב ר"תיב
.יתחפשמה בכרה
2000 תוקזחא ר"תיב תבייח ול ,יחרזמ קנבל ורזחוה םיבכרה
.םיבר םיפסכ (יבאז לש וז)
ןידה קספ ןתמ דעומבו תויה ,םויה דע ולקוע אל םיבכרה
,"ןגו תיב" תצובק ידיל הצובקה תא השעמל הכלה ריבעהש
הכרא דוע כ"חאו ,יחרזמה קנבמ הכרא הצובקה יגיצנ ושקיב
דע ,("...גחל בכרה תא םינקחשל היהיש ,יחא תאיחב")
.תוטס'ג תושעל סאמנ טושפ קנבלש
תועטב עלקנש רתאה גיצנ לש בורק ןכש לש קוחר דוד ןב
רפסמ (?אל ,וזה הרושה השיתמ תצק) עוראה םוקמל
הרזחהה שארמ המאות" םתיא) ר"תיב יגיצנ לש םתבזכאש
תא םג ריזחהל םהמ רצבנשמ םיקחש העיקרה ("תרדוסמה
םלסמא דוד לש רטסרופ וראבוסה תאו ןופיפעה לש ותוינוכמ
תורמל ,יסיס-קובא יסוי בוטה ורבח ול שירוה התואש)
ןעט םלסמא לבא ,בכרה תא קיציאל החיטבה ללכב הלהנההש
.(ולצא בכרה תא ריאשהו ףסכ ול תבייח ר"תיבש

-ה דגנכ "ןדלא"מ םיבכר 5 הצובקה תלהנה הנימזה ,םייתניב
.הצובקב יתרבחה שוביגל םורתל הרטמב ,ולקועש 10
:רמואכ טרופסה ץורע רתאב טטוצ יחרזמ יסוי הצובקה ןמאמ
."ת"פ לומ רחמ תודוקנ שולש יל ונתו בכרה תא וחק"
,רוסמה ןמאמ לש האירקל ףרטצהל אלא רתאה תכרעמל ןיא
רחמ אב אלש ימ" :האבה רפשה תרמיאב חווידה תא םותחלו
ח"ש 80 םינוזולל םלשמו הדובע םוי יצח דיספמ ,ת"פל
."יתימא דהוא אל אוה - סיטרכל
ןאובי ,יבאז דג
לארשיב וראבוס
.tzahi_levy@beitar-jerusalem.org.il יול יחצ
[Item!]


רבוטקואב 4 ,םילשורי
ליחהו ,הנועה תליחתמ הגילב ר"תיב לש םידקתה ירסח היגשה חכונ
,ךכמ האצותכ הגילב תוצובקה ראש תולהנה תא ודקפש הדערהו
םיתחהל ,יעוצקמה תווצה םע ףותישב ,הצובקה תלהנה הטילחה
ונתנש רופה תא קיבדהל מ"ע ,הצובקה לגסל םישדח םינקחש השולש
.הגילל
ןייטצמה ןקחשהו) בייק ומניד ילש ירוחאה הרשק ,וקנליאכימ ירטימיד
םילשורי לעופה לש לעה ינקחש ינשו (הרבעש הנועב א"ת לעופב
,ר"תיבב םהיאנת תא ומכיס ,םחנמ יטומו ןויחוא יטומ ,(לגרודכ)
קחשל ולכויש ךכ ,תיביצקתה הרקבה לש הרושיא תא ורבע שמאו
.דודשא .ס.מ דגנ תבשב ר"תיב לש בורקה ץוחה קחשמב
סירומ ינאש-תיבה שכרה לש ותעיצפ תורמלו שלושמה קוזיחה חכונ
עיציה תיינבל תודובעה תליחת תא זרזל םילשורי תייריע היופצ ,ןזוא
.םיסיטרכו םייונמל ברה שוקיבה לע רבגתהל מ"ע ,ימורדה

ת"פ יבכמו הפיח יבכמ ,ר"תיב ןיב שלושמ תומיע ןמתסמ ךכ ךותב
ךשמב .ןסח רונמ - הרבעש הנועב הפיח יבכמ בכוכ לש ויתוריש לע
םושב םכסל אלש רשקה ינפב הצובקב םימרוג וננחתה ףלוחה שדוחה
ןתינש מ"ע םייטפשמה הניינע תא ר"תיב םייסתש דע תרחא הצובק
ןמאמ תא ודקפ ןורחאה עגרב שממש אלא ,הצובקל ופרצל היהי
תא ךופהי ןסח רונמב הצובקה קוזיח המש ,ןופצמ ירוסי הצובקה
רשקה םכיס ,הבוגתב .יביטרופס ךרע תרסחל הגילב תודדומתהה
תשולש ןיב הלק תכובסתל ךכב םרגו ת"פ יבכמב ויאנת תא ןנוחמה
.(הצור יכה םואתפ התא ,ךל ןיאש המ תא ירהש) םינודעומה

עיצמו ,ךוסכסה לש ריהמ ןורתפל התווקת תא העיבמ רתאה תכרעמ
םיקזנ םורגי אלש הזכ ליהמתב הצובקה קוזיחל תונויערב התרזע תא
ונא הל ,הבוטה ונתימדת לע רומשיו הגילה תוצובק ראשל םירתוימ
:דימת םידרח
,הלוג ימלשורי רשק יכ רתאה תכרעמל עדונ םינורחאה םימיב
ותעגה תרגסמב ,הצובקב םינומיא 'סמ ךרע "לט ןדיע" םשל הנועה
ולא םימיב הלוגה ,רשקה .המולע תינוכית-חרזמ תרחבנ קחשמל
אלש טעמכ הנועהו) ותצובקב תובר קחשמ תוקדל הכוז אל ,רכינב
ןמאמל תלבגומ יתלב הכרעהמ לבוסו ,(לספסה לע תבשל וליפא הכז
?ךישמהל .הצובקה לש יחכנה
,תורנב הצובק שפחמ ,רבעב ןייטצמ תרחבנ ןקחשו ,עודי ינמי ןגמ
תוחפ תצק הצובק תויהל ןמזה עיגה .רכשב הקומע הרשפל ףא ןכומו
.רלוד ףלא 80-מ תוחפב םינקחש םיתחהלו ,תיבונס
לי'גרבא ביניו ןהכ יפר םיצולחה יכ תוסרוג תוינשקע תועומש
ביצקת לע לטנ תווהל אל מ"ע ,השדח הצובקב טלקיהל םינינועמ
ץיקב םיצולחה ודמל ותוא ,דעצה לש ותוישונאמ םימעפנ .םהיתוצובק
לוקשל הצובקה תלהנהל רתאה תכרעמ העיצמ ,ןייטצמ יטאורק רשקמ
רינ ןייטצמה יאלדבינה לש ותודמעומ םוקמב ,הצובקל םתודמעומ תא
םימלבה בורמ םירעש תוחפ עיקבה תונורחאה םייתנשבש ,היליבס
.הגילב םיירוחאה

.יול יחצ
[Item!]