תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 רבמטפס
ונתוא וניבתו םהילע ולכתסת
רבמטפסב 25
הרכמנ ר"תיב
תישילשה םעפב
רבמטפסב 9
ףסונ רוקמ
?ר"תיב ןומימל
רבמטפסב 4
איצומ טפשמה תיב
זרכמל ר"תיב תא
רבמטפסב 2
ש"מהיב תטלחה
םייעובשב התחדנ
רבמטפסב 1
רוחשה טסוגוא
.ףוס ףוס רמגנ
[No wonder our team has hit rock bottom]
ר"תיב לוהינ תא יבאז תצובק המצע לע החקל םישדח העבראו הנש ינפל
."תיפוריאהו תימוקמה הריזב םיגשיהל הדיעצהל הנווכ ךותמ" ,םילשורי
תוכיאב לגרודכ תצובק תויהל הרומא התיה 2000 תוקזחא ר"תיב
םילארשיה םינקחשה יבוט םע ,לארשיב התארנ םרטש תילוהינו תיעוצקמ
ןמאנהו לודגה להקה תא לצניש יקוויש ךרעמו תחרופ רעונ תקלחמ ,םירזהו
.הנידמב רתויב
בוט תוכזב קר תויחל ר"תיב הכישממ ,2001 רבמטפס שדוח תליחתב
יזוחמה טפשמה תיבמ רלייז ידרו טפושה לש תירוטסהה ותושיגרו וביל
,הצובקה קוריפ ריחמב םג ר"תיבמ וידי ךושמל טילחה יבאז דג .םילשוריב
.ביצקתה תא רשאל תברסמ תודחאתההו םפסכ תא םיעבות םיברה םישונה
םורגי הקוריפש הדבועה אוה םויה םייחב ר"תיב תא קיזחמש דיחיה רבדה
םהייחמ קלח איה הרונמהש םידהוא יפלא תואמל בל ןורבש ידכ דע רעצ
הרוחש-הבוהצה הלחמב וקבדנש הלאכ וניניב שי .םתעד לע ודמע זאמ
םיעצבמה תובקעב ועיגהש םירחא ,םיחכשנ יתלבה עיבגה ירמגמ דחאב
הביהלמהו המימתה ,העורפה הצובקהש םיבר םיבר דועו ,ילאו ירוא לש
ר"תיב תא וכפה הדהאהו החלצהה ,וננוסאל .םביל תא התבש םילשורימ
עצבו םוסרפ יבאת ,םיקפוא ירצ ,םינטק םישנא רובע תבאוש ןבאל םילשורי
ףס לא רושעמ תוחפ ךות ונלש הצובקה תא איבהל וחילצהש ןורשיכ ירסחו
וניא שיאשכ ,טפשמה תיב ידסחל הנותנ ר"תיבשכ ,וישכע .לגר תטישפ
לגרודכה תודלותב רתויב לודגה ילוהינה ןולשיכב קלח תחקל ןכומ
םידהואה תתומע .םידהואה ,ונחנא :דחא ןעשמ קר הצובקל ראשנ ,ילארשיה
רתאב דומע לכ תיתחתב .טסוגוא שדוח ףוסב ךרדל האצי ר"תיב תלצהל
שדקוי םש ףסאיש םוכס לכו ,התומעה לש קנבה ןובשח יטרפ םיעיפומ
אלו ףסכה רבעוי ןהלש תורטמה תא עבקת התומעה .ונלש הצובקה תלצהל
הלוכי וז .תוקיבדה םיידיה ילעבו ןיחומה ירצ םינקסעה ידיב יתוא ריתות
.ונב וישכע יולת לכה - הנורחאה תונמדזהה תויהל

םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבגב ר"תיב
0:2 ר"תיב - ת"פ לעופה
הגילב ר"תיב
1:2 ר"תיב - תג תירק יבכמ
1:2 ר"תיב - הפיח יבכמ


העבראו הנש ירחא ,הבוט העשב - רבמטפסב 25 ,םילשורי
זעוב .םילשורי ר"תיבמ תיפוס יבאז תצובק הקלתסה ,םישדח
ר"תיב תריכמ תא רשיא ,םילשוריב יזוחמ טפוש ,ןוקוא
ריאמ ,יול לואשו ריאמ םה הירבחש ,"ןגו תיב תואנ" תצובקל
טפשמה תיב ןמאנל המליש הצובקה .בוט םש ןוששו ל'גינפ
,ר"תיב לש לוהינה תויוכז רובע םילקש ןוילמ 6 ןמלופ ימע
שמשי הזה ףסכה .תובוחמ היקנ התוא םילבקמ םהשכ
םוכס לע הברהב םילועש ר"תיב לש היתובוח םולשתל
ראשה תאו םבוחמ קלח לע רתוול וצלאיי םישונה .הריכמה
ל"כנמ דיקפתב ראשיי יול םרבא .יבאז תצובקמ עובתל
ןייפנרוק קיציאו ר"ויה הארנכ היהי ל'גינפ ריאמ ,הצובקה
.ןושארה רעושה
הנועב הצובקה קוזיחל םישדחה םישכורה לש תוינכתה
קפתסהל וסני םהש רורב יכ םא ,לפרעב תוטול הבורקה
ררחשל הצובקה החילצה הכ דע .הגילב התוראשיה תחטבהב
לבסנ יתלב לטנ התווה ותרוכשמש ןקחשה ,יחרזמ ןולא תא
איבה ןמטוג ילאש לעה ימלב ינש תאו ,ביצקתה לע
ןלימ - רלוד יצחו ןוילמ לש האיצמ ריחמב היבלסוגוימ
בלה יערוק םירואיתה חכונל .'ץיבאס וקנארבו יקסונייוטס
,לארשיב םינזיטרפה ינש לש םינורחאה םהימי לע תרושקתב
ףסכ ימוכס וחיוורה םה ר"תיבב םהלש הנשבש ריכזהל בושח
וא היטאורקב םיחינז לספס ינקחשכ םולחל ולכי קר םהילע
ינש לע ומלושש קתעה ימוכס ירחא םישופיחה .היברס
ףותיש אללש רורב לבא ,םיכשמנ ןיידע הלאה םינקחשה
תמאב הלע המ תעדל ןתינ היהי אל ,ןמטוג ילא לש הלועפ
.ףסכה לרוגב
[Meir Fanigel]
ל'גינפ ריאמ
[Item!]


רבמטפסב 9 ,םילשורי
תתומע ןיבל "ןגו תיב תואנ" תרבח ןיב 1999 טסוגואב 12-ב המתחנ ןגו תיב תקסיע
לואשו ריאמ םיחאהו ל'גינפ ריאמ ,בוט םש ןושש תולעבב ,הרבחה .םילשורי ר"תיב
ףיעס .התומעה לש ןומיאה ישרגמ םחתמ רובע רלוד ןוילמ 6.5 ר"תיבל המליש ,יול
םוקמב הינבה ףקיהב יולת רשא ,ףסונ ידיתע םולשת עבק הריכמה םכסהב ףסונ
לבקל הרומא ר"תיב ,ףרוצמה םוליצב תוארל ןתינש יפכ .ורכמייש תורידה רפסמבו
4 לש תוריד 500-מ רתוי ורכמייש הדימב ןגו תיבב הינבה טקייורפ יחוורמ 10%
הנועל םילשורי ר"תיבל ביצקת שבגל תונויסנה לכב ,ונל עודיה לככ .עצוממב ירדח
וזה תובייחתהה יווש תא דומאל השק .םכסהב הזה ףיעסה ןובשחב אבוה אל הבורקה
לש ראתמה תינכת ,עקרקה תרשפה דעומ ,הינבה יזוחא - םיברה םימלענה ללגב
רובע ךרע לעב אוהש ידיתע סכנב רבודמש ןכתיי לבא - םירחא םיינכט םינותנו רוזאה
הצובקל רוזעל ידכ לקשל לקש םיפרצמ ר"תיב ידהוא רשאכ ,הלא םימיב .ן"לדנ ישנא
הרקבב ר"תיב תא ריבעהל חילצהל ידכ ביצקתה תא ץצקל הסנמ ןמלופ ד"ועו
.םכסהב הזה ףיעסל סחייתמ וניא שיאש הומת ,תיביצקתה

יול יחצ

[Item!]


רבמטפסב 4 ,םילשורי
,ם-יב יזוחמה טפשמה תיב אישנ לש ותכשלב םויה םייקתהש ןוידב
(ןמלופ ד"וע) ומעטמ ןמאנה יכ טפושה עבק ,רלייז ידרו טפושה
ןמאנה לע יכו ,זרכמב הריכמל םילשורי ר"תיב תצובק תא איצוי
ןוידה ךלהמב .רשואמה הכוזה ימ אבה ינש םויל דע ול עידוהל
האור אל אוהו רחאמ ,רטפתהל ןמלופ ד"וע ,הארנה לככ ,שקיב
י"ע התחדנ וז ותשקב ךא ,שדוחל 9 -ב רכשל ןומימ תורוקמ
.םיילרודצורפ םיקומינמ טפושה
רועיס ודרשמב ןמלופ סניכ ,וילע הלטוהש המישמה לדוגמ שגרנ
םאה רמולכ ,םירכומ קוידב המ ןיבהל הרטמב ,יביסנטניא תוחומ
תובוח וליא ,ןכ םאו ,ר"תיב לש היתובוח תא תללוכ הריכמה
םישכורל עיצהל הצובקה הלוכי םיסכנ וליא תובוחה דגנכו ,קוידב
הייגוס הררבוה םרט ולא תורוש תביתכל ןוכנ .םילאיצנטופ
.וז תיטפשמ
תאירק לע הארנכ תחסופ וזה הדבכנה הידרווגה לכש החנה ךותמ
תא םיכירעמ םיחמומש ,ריכזהל רתוימ היהי הזש הארנכ ,רתאה
לש לטובמ אל רפסמב הצובקה לש רודישה תויוכז לש יוושה
.םירודיש תנועל םירלוד ינוילימ

ונמזב ,םג ןהכמש ימו) םילשורי ר"תיב תתומע ר"וי ,ידמע לאגי
ןוידהמ ותעדוה לע רזח ,(םילשורי ריעה שאר ןגס דיקפתב ,יונפה
ח"ש ןוילימ 5 תידיימ םירזהל הנכומ ןגו תיב תואנ תצובקש ,םדוקה
תא לעפתל ןכ ומכו ,תויברעכ הרקבל ח"ש ןוילימ 5 דוע ,ןמאנל
,רוכזכ .הנועה ח"ש ןוילימ 20-מ תחפי אלש ביצקתב הצובקה
רוכמל ןתינש הנעטב ,וז העצהל הלילשב ןמאנה ונמזב סחייתה
.(םישונל תובוח רתוי םצעב ריזחהל ךכו) רתוי הובג ריחמב

יתבר תושגרתה ללוחמ ר"תיב לש הבצמש םשור השוע ,ןכ ומכ
ימ םהינב םירחתמ טרמלוא לש וינגסו ,םילשורי תיריע תונורדסמב
לש יאבצה ףינסה ,ל"הצ ילגב הרדוש םויה .הצובקל םינוק איבי
תא שוכרל תנינועמ תידרח םישכור תצובק יכ העידי ,צ"רמ
,קינטוג ילרטסואה רנוילימב רבודמש חוויד טרופסה ץורע .ר"תיב
.םילשורי תיריע שאר לש ףסונ ןגס ,רלימ םייח םותרל הסנמ ותוא
.םיפסונ םיטרפ ןיא ,הלחלחה הברמל
ליצהל אוה יבאז תצובק לש הקבאמ רקיעש ,ןמתסמ ךכ ךותב
'ץיבוניברו ,הרקבל הנשכ ינפל ונתינש ח"ש ןוילימ 10-ךסב תויוברע
יבאז תצובק לש ןידה יכרועש םשור השוע .םויה שממל הסנמ
םיפסכ םולשתמ קמחתהל מ"ע תיטפשמה היצאוטיסה תא םילצנמ
חינהל הרקבל עירפהל תונויסינב ןכו ,תיזוח םלשל םיבייוחמ םהש
.טפשמה תיב וצ תוסחב הז לכו ,תויוברעה לע הדי תא
יבאז תצובק ןיב קבאמה חכונ םיאתשמ םידמוע ר"תיב ידהוא דועב
רסח ןויסינב (רלייז טפושה דובכ תוסחב) 'ץיבוניבר תצובקל
יתשל לחאל אוה ונל רתונש לכ ,תירסומ הדמע שבגל תילכת
- יברדב תויביבא-לתה תוצובקל םילחאמ ונאש המ תוצובקה
תועיצפ ,תוקחרה םע יוצר ,םידדצה ינשל םירעש בר דספה
.תיתרטשמ תומילאו

יול יחצ

[Just a Beitar player]
[Item!]


םויה טילחה יזוחמה טפשמה תיב - רבמטפסב 2 ,םילשורי
ר"תיב ןיינעב םיכילהה תאפקה וצ תא םייעובשב ךיראהל
אלש הדבועה לש אצוי לעופ איה וז הטלחה .םילשורי
ןפוא יבגל השרפב םינושה םידדצה ןיב המכסה הגשוה
תינכתה .ר"תיב לש לגרודכה תצובק לש התלעפה
תצובקש םושמ קרפהמ הדרי ןמאנ ידי לע לוהינל תירוקמה
הנועה תויוברעב שומישל התמכסהמ הב הרזח יבאז
תיב תואנ" תרבחמ הלבקתהש השיכרה תעצה .הרבעש
לבקל התומעה תשירדו ,רבעה תובוחל הנעמ הנתנ אל "ןגו
יוסיכ לע םיקפסמ םירבסהב התוול אל הצובקה תא הידיל
הדמעש הנורחאה תורשפאה .רבעה תובוחו יבאז תובוח
תצובק לש הלוהינל ר"תיב תא ריזחהל התיה טפושה ינפב
ךילהת תליחתל ההובג תוריבסב ליבומ היהש המ ,יבאז
תוכלשהה ללגבש ןכתיי .ןודעומה קוריפו לגר תטישפ
תא תוחדל טפשמה תיב טילחה וזה הרירבה לש תורומחה
.המכסהל עיגהל ןמז יד םידדצל תתלו םייעובשב ותטלחה
[What now?]
[Item!]