תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 טסוגוא
יתימאה קחשמה
טסוגואב 30
הלודגה המרתהה תמדקתמ
טסוגואב 29
ןהכ לארשי
ר"תיבמ ררחוש
טסוגואב 26
םידהוא תתומע
ר"תיב תלצהל
טסוגואב 22
קחשמה החדנ
הינתנ דגנ
טסוגואב 13
םע השיגפ
ןרקשה
טסוגואב 13
תיירק - ר"תיב
1:10 תג
טסוגואב 11
:הלהנהה
.ביצקת שי
טסוגואב 1
םחה אסיכה
תיעיברב הכמ
טסוגואב 1
תיצחממ רתוי
!הרבע רבכ הנשה
[One of our new heroes - Yehli Cahanov]
,ונא'ג ,םכח הנגהב ,יחרזמ רעשב :אבה בכרהב םילשורי ר"תיב"
,ןמיונ ינדו יול רוטקיו ,ןאילימלמ ירוא רושיקב ,םולבנזורו וקרק
".ימהרבאו ישי הפקתהב
תא דימ והיז יאדווב ,וניארוק ןיבש (םינקז רמול אלש) םיקיתוה
ינפל ,זא .1976-ב ןושארה עיבגה תא ר"תיבל איבהש בכרהה
.לגרודכל הרושק התיה ר"תיב תדהא ,רוכמו רוגס וראבוס ןדיע
דהוא בשחנש ימ לכ .תוריבע ,תוחיגנ ,תוטיעב - םיעדוי םתא
וריכה להקה ברקבש םיקודאה .םינקחשה תומש תא ריכה הצובקה
ימו (לאימע) ןייסעה ימ ועדי תמאב םיפורשהו ,םיפילחמה תא םג
(.ל םרבא :זמר) להנמה ימו (ןמור ןליא) ר"ויה
,םיביצקתב ונבה אלו םיביטימירפ ונייהשכ ,םעפ היה הז לכ ,בוט
,ישילשה ףלאה תליחתב ,םויה .םינש שולשל םיזוחו רבע תובוח
םיניינעתמ אל ונחנאש אל .גורדיש לביק ונלש תויופידעה רדס
המכ דועו ןייפנרוק ונל שיש םיעדוי םידהואה בור - םינקחשב
םינפומ םירוקרזה .רחא םוקמב אצמנ סוקופה לבא - םירוחב
רשא איה הרוסמהו תינתחדקה םתוליעפש םינפ תורסח תויומדל
(םישונה תועיבתל ףופכ) םשונהו (םייתניב) יחה ףוגה תא תרצוי
:תומש הברה שי ונלש םישדחה םירוביגל .םילשורי ר"תיב יורקה
,יבאז תירש ,רוניד םרוי ,(הנומתב) בונהכ ילהי ,ףולובא םיסנ
ריאמ ,ידמע לאגי ,ילאומש איג ,קרבל םיירפא ,ביני-רימא תינור
יאור ,ןיד תוכרוע לש אבצ דועו לואשו ריאמ ,ינבו ןושש ,ל'גינפ
,םיבשחו םירלבל ,תוינדלקו םיחילש ,תוריכזמו םיחמתמ ,ןובשח
םוסרפ ירחושו הרדקב םישחוב לש בר ברע דועו םינקסעו םידיקפ
םייספאה ימב ,רבעב ןהל תועוקת תורחאה תוצובקה דועב .ףסכו
רבכ תאצמנ םילשורי ר"תיב ,םינמאמו םיאטרופס תצרעה לש
רשפא טעמ דועו םינוידה ןחלוש ביבס אוה יתימאה ןשקאה .דיתעב
.ןגו תיב תא רוגסל היהי

םיקחשמ תואצות
וטוטה עיבגב ר"תיב
0:2 ר"תיב - ת"פ לעופה
הגילב ר"תיב


הלודג תונעיה תמשרנ ץראה יבחרב - טסוגואב 30
םידהוא .םילשורי ר"תיב תלצה ןעמל המרתהה עצבמל
,ןמייה לבוי .ףסאייש ףסכה קלוחי דציכ םילאוש םיבר
ורבעוי תומורתהש ריבסמ ,םידהואה תתומע ישנאמ
תיללכ תפסותכ אלו תויפיצפס תורטמל ר"תיבל
קיציא לש והזוח רושיאל שדקוי ןושארה םוכסה .ביצקתל
,הרקמ לכב .קוזיח יכרצל רבעוי ךכ רחאו ןייפנרוק
.יחרזמ ןולאל עיגיש םולשתל ףסכ רבעוי אל
רבעב םיליבומ לגרודכ ינקחש םג ומתרנ המרתהל
ומרתיש ועידוהש ,יניס השמו ינמנ יבא ומכ ,הווהבו
1000 םורתיש רמא וסור ינאבו'ג םג .ר"תיב תלצהל
ןגראתמו ךלוה םייתניב .עיגה םרט ףסכה יכ םא ,רלוד
תלצה ןעמל ןרקל ורבעוי ויתוסנכהש לודג הקדצ עפומ
סקינתא תקהל תנגראמ עפומה תא .םילשורי ר"תיב
.םיפסונ םינמא הב ופתתשיו
[yalla beitar]
[Item!]


תובקעב ר"תיבל ףרטצהש ירחא הנשכ - טסוגואב 29
ןהכ לארשי םלבה בזע ,לביקש הבידנ תיפסכ העצה
לש "המודאה המשנה" בשחנש ןקחש ,ןהכ .הצובקה תא
םוחתב דחוימב ךרעוה אל לבא ביבא לת לעופה
ףילחמכ ןמטוג ילא ידי לע םילשוריל אבוה ,יעוצקמה
לביק ןהכש ןייצל רתומל .םירזה םימלבה ינשל ןושאר
ןלימ ןיינעב .בכרה ןקחש תויהל החטבה ןמטוגמ
ילאש םיינכטהו םיחושקה םימלבה דמצ ,וקנארבו
ןוילממ רתוי לש האיצמ ריחמב ר"תיבל איבה ןמטוג
רתא להנממ ונילא עיגהש בתכממ טוטיצ הנה ,רלוד
יקסונייוטסו 'ץיבאס" :דרגלב ןזיטרפ לש טנרטניאה
םלב היה 'ץיבאס .ןזיטרפ לש בכרהב םימעפל וחתפ
ףא .הפקתה ןקחשכ דקפות ךכ רחאש םלב היה ןאלימו
תרדהנ הקסיע התשע ןזיטרפו םתוא יתבהא אל םעפ
".םתוא רוכמל החילצהשכ
[Israel Cohen]
[Item!]


לש תומורתל קנבה ןובשח חתפנ םויה - טסוגואב 26 ,םילשורי
התומעה שארב .םילשורי ר"תיב תלצהל םידהואה תתומע
רבעשל קווישה ל"כנמס ,ל"גס לארא תרושקתה שיא םידמוע
ר"תיב ידהוא .ןהכ ינדו בויאלומ ידוא ,ןמייה לבוי ר"תיב לש
ונתצובק תלצהל ,ותלוכי יפל שיא שיא ,םורתל םיארקנ םילשורי
:ןובשחה יטרפ .קוריפמ
.676806 ןובשח ,(הדוהי ןב) 001 ףינס יחרזמה קנב

[yalla beitar]
[Item!]


הקחשמש םויה העידוה לגרודכל תודחאתהה - טסוגואב 22 ,ןג תמר
ר"תיב .עודי אל דעומל החדנ ,הינתנ יבכמ דגנ ,הגילב ר"תיב לש ןושארה
רשוא אל ןיידע הביצקת לבא ישיש םויב הינתנב חראתהל הרומא התיה
תשקב יפ לע םג התשענ וזה הייחדה .תיביצקת הרקבל תושרה ידיב
תא הסינכה טפשמה תיב ןמאנ ידי לע לוהינ לש בצמל התסינכש ,הצובקה
.ןודעומב םדיתע יבגל תואדוו רסוחל ןמאמהו םינקחשה
[Item!]


ןושארה ימשרה קחשמה - טסוגואב 13 ,ןג תמר
עיבג רמג תינימש תרגסמב היהי הנועה ר"תיב לש
חתפ לעופה רשאמ תרחא אל - הביריה .וטוטה
הנועב בכשמל לפנש שיאה לש שדחה ותיב ,הווקת
םקו ,ר"תיב לש ןומיא ידגבב שובל אוהשכ הרבעש
ןומיאה טיברשש ירחא סנ ךרדב וילוח תטיממ
הברה ךכ לכל רקישש שיאה .רכב םיסנל רבעוה
ונל ןיאש דע עוצקמל םיתימעו םינקסע ,םינקחש
שיאה .ןאכ םלוכ תא טרפל תינכט תורשפא
לדבהה תא השעי" סיסב ןורילש יבאז דגל חיטבהש
דומע לש קוידה ןעמל ."תופילאל תרמצ תצובק ןיב
הזל םיארוק :ומשב הזה רבדל ארקנ ואוב תושדחה
חרזת רחמש םכל חיטבמ אוה םאו ,ןמטוג ילא
17 ,ישיש םויב .הירטמ תונקל וצור - שמשה
םילשורי ר"תיב שוגפת ,16:30 העשב ,טסוגואב
דחאו הצובקה תודלותב רתויב עורגה ןמאמה תא
ר"תיב ידהוא .ןודעומה לש יחכונה ובצמל םיארחאה
ןג תמר ןוידטצאל םהינומהב עיגהל םיננכתמ
,רקשה יללעמ תא חוכשל קיפסהש ימל ריכזהלו
.ןמטוג ילא לש שחכהו המרימה
[The multi-faced coach]
[Item!]


לע םיירהצה רחא הרבג ר"תיב - טסוגואב 13 ,םילשורי
ימשר יצחה קחשמה היה הז .1:10 האצותב תג תיירק יבכמ
יקחשמב םידספה תרשרש ירחא ,הנועה ר"תיב לש ןושארה
ןולא םירעש השולש שבכ ר"תיבל .ל"וחבו ץראב ןחבמה
השרמה הצובקה לגסב דיחיה ןקחשה עגרכ אוהש ,יחרזמ
.יבמופב וב לזלזלו ןמאמה תוארוה תא אלמל אל ומצעל
[Item!]


- טסוגואב 11 ,םילשורי
יסוי ןמאמלו יול םהרבאל םויה העידוה יבאז תצובק
תיעוצקמה תינכתל תינורקעה התמכסה לע יחרזמ
ןוחבל שי הצובקה תעדוה יפל .הבורקה הנועל ושביגש
יחרזמ שביגש תונורקעה םלוא םיטרפ רפסמ דוע
תידיימ לועפל רשוא יחרזמל .הלהנהה לע םילבוקמ
.םיפסונ םינקחש ףורצל

ןוילמ 22-כ לע הבורקה הנשב דומעי הצובקה ביצקת
תייעבל ןורתפ םישרוד ןיידע הצובקה ילעב םלוא ,ח"ש
,םהירבדל .הצובקה לע םיקיעמש רבעה תובוח
ידרוסבאה בצמל סחייתהל תבייח לגרודכל תודחאתהה
רשפא יא ,הצובקב תולודגה תועקשהה תורמל ,ובש
הביסה .תיפסכ הניחבמ תרדוסמ הרוצב התוא להנל
עדוי וניא שיאשו םינש ינפל ורצונש תובוח איה ךכל
םישכורה לכ ,םילעבה ירבדל .קייודמה םפקיה תא
ללגב רקיעב וגוסנ םילשורי ר"תיבב וניינעתהש
אל םפקיהש רבע תובוח ינפמ הנגהל םהלש השירדה
.עודי

הייעב םילשורי ר"תיבל ןיא ,הלהנהה יגיצנ ירבדל
יוביגמ הנהנש ןייוצמ ןמאמ םויה הצובקל שי .תיעוצקמ
םילועמ םינקחש לש ןיערגו ,םילעבה לש אלמ
תנווכב .הגילה תרמצב דובכב דדומתהל םילגוסמש
.הנועה ךלהמב שרדיי םא ףסונ קוזיח ןוחבל םילעבה
הרבעש הנועה תא החתפ א"ת יבכמ םג םינייצמ םה
הסינכ סיטרכ םע התוא המייסו תעלוצ הרוצב
.םייפוריאה םילעפמל
[Item!]


םייח ירחא - טסוגואב 1 ,הפיח
,טאטב ןועמשו ץרפ ימומ ,ןדיבא
לש הרות רבעש עובשב העיגה
ר"תיב לוהינמ רטפתהל יבאז לכימ
דיקפתב הקיזחה לכימ .םילשורי
םכלהמב ,םישדח העברא טעמכ
תכל תוקיחרמ תוינכת המקר
רופיש ,םידהוא ןודעומ תמקהל
םע רשק ,ידט יעיציב היווחה
לש טנרטניאה רתא רופיש ,הליהקה
ירצומ לש יביסמ קווישו הצובקה
אל ,העידיה םוסרפ ןמזל ןוכנ .ר"תיב
.ןנכותמכ ומלשוה תוינכתה לכ
[Item!]