תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 ילוי
...תעבוט הניפסהשכ
ילויב 10
תומיל הדיח
ץיקה
ילויב 8
דגנ םידהוא
ןייפנרוק תריכמ
ילויב 4
ןושאר ןומיא
הנושאר הנגפהו
ילויב 3
שגפנ יבאז
םידהוא םע
ילויב 3
תנגפה םידהוא
םילשוריב רחמ
ילויב 1
ויה ןורחאה שדוחב
םימי 30 קר
[Semel!]
"הנחוא ילא לש שרויה"ו יונימ יפ לע ןטפק ,סיסקובא יסוי
.ביבא לת לעופה ןודעומב וינומיא תא שדוחה ליחתמ ,ומצע יניעב

דיימ ךפהו ןולוח םירירפצ תצובקמ 1995 ץיקב ר"תיבל עיגה סיסקובא
יתשל תובר םרת אוה ירוחאה רשקה תדמעמ .הצובקב ךוות דומעל
תרחבנ ןקחשל ךפה אוה .97/98-ו 96/97 תונועב הצובקה לש תויופילאה
רתוי םירהוז םידיקפתל םייניע שוטלל לחהו ,ימוקמ הדימ הנקב בכוכו לארשי
השוע" דיקפתב וחוכ תא הסינ אוה תונורחאה תונועה שולשב .אשדה רכ לע
יביסרגא ןקחשמ .הנשל הנשמ התחפו הכלהש החלצהב ,ר"תיב לש "קחשמה
.הצובקב םייתריציה םינקחשה ראש תא קתישש טושפ ןחסכל ךפה אוה ינכטו
תכפוה תונורחאה תונועה יתשב ולש םימודאהו םיבוהצה םיסיטרכה תמישר
ברועמ היה ןהב תוישרפהו ,קחשמ תקדל ר"תיבב רתויב רקיה ןקחשל ותוא
,(הינתנב דהוא לע הקירי) ר"תיבבו (קרמנד םע קחשמה ינפל) תרחבנב
.הצובקל הכובמ לש רוקמל ותוא וכפה
ר"תיבב ראשנ לבא ,ביבא לת יבכמל רובעל סיסקובא טילחה '99 ץיקב
הרזחה תורמל .ר"תיב ידהוא דצמ ירוביצ ץחל לש םידקת רסח לג רחאל
לש סיסכת קר איה ןודעומל ותבהאש עצב ףדור לש תימדת וב הקבד ,ולש
רשאכ ירמגל םלענ ,םידהואה לצא ול רתונ דועש יארשאה טעמ .רוביצ יסחי
,ולש הזוחה תא רפהל ,ר"תיב לש רתויב השקה התעשב ,טילחה 8 רפסמ
ידהוא לע רתויב םיאונשה םינודעומה דחאל רובעלו הצובקה תא שוטנל
תובילב ומוקמ תא סיסקובא דביא הזה ךלהמב .ביבא לת לעופה ,ר"תיב
םינטק ביבא לתב םימודאה לילאל ךופהל ולש םייוכיסהשכ ,ר"תיב ידהוא
רשכומ אלו "הרוחש הדובע"ב לחוב אוהשכ ,ולש הריירקה יהלשב .דימתמ
לש הזבמ ףאו לכסתמ םויסל סיסקובא ןודינ ,רושיקב יזכרמ דיקפתל ויד
הווקת ןיידע שי ,תאז תורמל .ןטשק רורד לש לספסה הצק לע ולש הריירקה
הבצמב .הנחוא ילא לש הז תא והשמב ריכזי סיסקובא לש הריירקה םויסש
יגיצנ וקפדתי םייתנש דועבש ענמנה ןמ אל ,ר"תיב לש יחכונה ילכלכה
.ותשיא לש תינוכמל לוקיע וצ וגיציו ןקחשה לש ותלד לע לעופל האצוהה


תיביצקתה הרקבל שגוה םויה - ילויב 9 ,ןג תמר
.2001/2002 תנועל םילשורי ר"תיב לש ביצקתה
רבעש עובשב .ח"ש ןוילמ 16 אוה םש בוקנה םוכסה
,ותיא ושגפנש ר"תיב ידהואל יבאז דג חיטבה
.ןוילמ 20-ל ח"ש ןוילמ 16-מ לדגוי ביצקתהש
לש הנימאה תימדתה עקר לעו וזה החטבהה תובקעב
רסחו ןותמ ןויבצ םידהואה תנגפה הלביק ,יבאז דג
םיארוק ,םתא .הלד התיה הב תופתתשההו דוקימ
ןאל :תשקבתמה הלאשה לע תונעל םיכירצ ,םירקי
?םירסחה םילקשה ןוילמ 4 ומלענ
ךרעייש ,םינקחשה תגצה סקטל םירומש םה
,הדצמה תגסיפ לע ,רופיכ םויב הנשה
סטרבור הילו'ג ,דיולפ קניפה תופתתשהב
.רטיב יבאו
.1
ידרשמל ךרדב סיכהמ הצובקה בשחל ולפנ
.תודחאתהה
.2
דח תוחיפ בקע עובשה ףוס ךלהמב וצצוק
.לבורה רעשב
.3
םיזרוזמ םירועיש לע ןמטוג ילאל החריט רכש
.תמאל תיתריצי תוסחייתהו רוביצ יסחיב
.4
תא ולאשת .16 + 4 = 16 :םולכ רסח אל
.שדד השמ
.5
[Item!]


תולועפ תא םינגראמה םידהואה - ילויב 8 ,םילשורי
ר"תיב תצובק קוריפכ ןמתסמש המ דגנ האחמה
תריכמל םיעגמה ןיינעב העדוה םויה ואיצוה ,םילשורי
:ןייפנרוק קיציא

ישכורל ,יבאז דגל ריהבהל םישקבמ ר"תיב ידהוא"
תוכלשהה תא ,תורחאה לגרודכה תוצובקלו הצובקה
:ר"תיבמ ןייפנרוק קיציא רורחיש לש תויפסכה
יתיב קחשמל סיטרכ וא יונמ הנקי אל דהוא ףא .1
ראשנ ןייפנרוקש תיפוס ררבתי אלש דע ר"תיב לש
.הצובקב
ר"תיב לש ץוח קחשמ לכ ומירחי ר"תיב ידהוא .2
,אמגודל .ןייפנרוק קיציא תא שוכרתש הצובק דגנ
ונלש רעושה תא ריבעת ביבא-לת יבכמ םא
תריכמל לוקשה קזנל היופצ איה ,היתורושל
350 ןיב רמולכ ,םיסיטרכ 10000 דע 7000=כ
".ח"ש ףלא 500-ל
[Item!]


,שודק םולש - םילשורי ר"תיב לש םידהואה ישארמ 4 - ילויב 3 ,הפיח
ןולמ תיבב יבאז דג םע םויה ושגפנ - ןוצר חרפיו יחרזמ לייא ,ןהכ ינד
םידהואה תא עיגרה ,םויהל ןוכנ ר"תיב לש םילעבה ,יבאז .הפיחב
ףאו האבה הנועל םינומיאה תא חותפל הרוהש םהל רפיסו םיגאדומה
תונעט עימשה יבאז .וקנלאכימ ירטימידו רסח רונמ תא הצובקב םיתחהל
עידוה ןוצר חרפי .ר"תיב תתומע ירבח יפלכו םילשורי תיריע יפלכ תושק
דומעיו הצובקב ךישמי יבאז דגש םינימאמ םידהואהש השיגפה םויסב
.םידהואה יפלכ ויתוחטבהב
ןתמל ודעונ יבאז לש םידדועמה וירבד םא ררבתי םיבורקה םימיב קר
.תיניצר תונווכ תרהצהב רבודמש וא רחמ הנגפהה תא
[Item!]


ר"תיב ידהוא וסנכתיי ,19:00 העשב ,ילויב 4 יעיבר םויב
.ןודעומה בצמ בקע האחמ תנגפהל ארפס רכיכב םילשורי
הצובקה תועדוה ןיב תומייוסמ תומאתה יא לע םימעוז םידהואה
תורשקתה יחווידמ תונמתסמה תודבועה ןיבל ,םינורחאה תועובשב
.יבאז דג לש ויתויואטבתהו
[Item!]