תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 ינוי
םינופפלמ םיפסוא
ינויב 30
תנתונ ר"תיב
הגילל "רופ"
ינויב 28
ןעמל םידהוא
וסור ינאבו'ג
ינויב 11
ןושאר שכר
האבה הנועל
ינויב 1
- ןמטוג ילא
!יאופר אלפ
[Tamas Sandor]
ירירשב חותינמ הירגנוהב תעכ םילחמ רודנאש שאמאת
?ולש םסקהמ דוע תוארל הכזנ האבה הנועב םאה .ןטבה

םיקחשמ תואצות
הנידמה עיבג
2:3 םילשורי ר"תיב - עבש-ראב לעופה
הגילב ר"תיב
4:4 םילשורי ר"תיב - הווקת חתפ לעופה
0:1 םילשורי ר"תיב - ביבא לת לעופה
2:0 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:7 םילשורי ר"תיב - ביבא לת יבכמ,ףולובא םיסינ ד"וע םע תוינותרמ תובישי ירחא - ינויב 29 ,םילשורי
לגרודכ ישנאו טרמלוא דוהא ריעה שאר ,"ןגו ןיב תואנ" תרבח יגיצנ
תא עובשב תוחפל תוחדל םילשורי ר"תיב תלהנה הטילחה ,םיפסונ
הצעב ,יחרזמ יסוי ןמאמה .2001/2002 תנוע תארקל םינומיאה תחיתפ
טרופסב ןויוושה ןורקיעש םישח ,יול םרבא לעופב ל"כנמה םע תחא
תא םצמצל תונמדזה הגילב תורחאה תוצובקל תתל ר"תיב תא בייחמ
ןרצנוק ץיקה דימעהש לש ינתמיאה דיכלתה ןיבל ןניב יתוכיאה רעפה
ןומא ינוב םידעצ לש תכסמב תבלתשמ וזה העדוהה ."הנבו הנק וראבוס"
תגילב תורחא תוצובקב שארה יבשוי לש םהיתוששח תא גיפהל ודעונש
ןיב .החיתפה רוזחמ ינפל דוע ערכוי תופילאה לע קבאמה אמש ,לעה
תוארמ" תיבב ר"תיב לש םישדחה םידרשמה תריגס :םידעצה ראש
,םינקחש םע ןתמו אשמ תאפקה ,שכרה ביצקת סופיא ,םילשוריב "ריעה
,ןמטוג ילא טעמל) לגסה ישנא לכ לש תורוכחה תוינוכמה תרזחה
העדוה ,(ולש תוילאיצוסה תויוכזב עוגפל ידכמ הדוגאה בלל ידמ בורקש
לש השפוחה תכראהו לארשיל עיגהלמ וענמייש םירזה םינקחשל
.עודי אל דעומל דע (הדדוח ודוד לש רזועה) ןמ'גרות
[Item!]


- ינויב 28 ,םילשורי
ינאבו'ג לש וינפ תא לבקל םיננכתמ ר"תיב לש םידהוא תורשע
.ינויל 30-ב ץראל ותרזח םע ןוירוג ןב הפועתה למנב וסור
םוי ןיבש הלילב ,רקוב תונפל 2:50 העשב תוחנל רומא ינאבו'ג
תובקעב האב תונגראתהה .30/6-ה תבש םויל 29/6 ישיש
הרקוה תואכו ,תרחא הצובקל וסור לש ירשפא רבעמ לע תועומש
.םיישקה תורמל ר"תיבב ראשיהל ותפיאש לע ןקחשה תורהצהל
[Item!]


רוביצה יסחי תשא ,יזנכשא תינור - ינויב 11 ,םילשורי
ותמתחה לע תימשר םויה העידוה ,םילשורי ר"תיב לש
.תחא הנועל הלאשהב ,הצובקב ןזוא סירומ ץולחה לש
םינודעומהמ דחא ,ןאש תיב לעופהמ ר"תיבל עיגמ ןזוא
.תישגרו תיגולואידיא הניחבמ ר"תיבל םיבורקה

תווצ ןיב ינופלט רשק םקוה םרט הז בלשבש ןוויכמ
רעושמ ןויאר ןאכ םיאיבמ ונא , ןזוא ןיבל רתאה
לע תוססבתמ וב תובושתהש ,ןנוחמה ןקחשה םע
ומתחש םינקחש םע םיגולאיד יבגל םייעדמ םינדמוא
.תונורחאה םינשב ר"תיבב

.ר"תיבל ךתופרטצה לגרל תוכרב ,סירומ
.לגעמ תריגסו תודלי םולח תמשגה הז יליבשב ,הדות

דעו הינשה הגילהמ ,ידמ דח רבעממ ששוח אל התא
?ץראב םילודגה םינודעומה דחאל

ינא המ עדוי ינא לבא ,שגרתמ אל ינאש רקשא אל ינא
לע הז תא חיכוהל לכוא ינאש הווקמ ינאו הווש
ר"תיבל עיגהל הצור אלש ץראב ןקחש ןיא .שרגמה
.יל ןתניתש המבה תא לצנא ינאש ןימאמ ינאו

םינקחשש העשב אקווד ר"תיבל אובל תמכסה עודמ
?הצובקה תא בוזעל םיסנמ

הז םילשורי ר"תיב .הלאה תועידיל ןימאמ אל ינא
הברה יכה םע ,לארשיב לודג יכה ,לודג ןודעומ
השוע אל הז השק הנש םהל התיה םא םגו ,םידהוא
.םילודג תוחפ םתוא

ןולא םג םיאצמנ לגסבשכ ,בכרה הארתש ןימאמ התא
?רודנאשו וסור ,יחרזמ

תומשה אל ולצאש עדוי ינאו יחרזמ יסוי תא ריכמ ינא
ינאו ר"תיב לש םינקחשל דובכ הברה יל שי .םיקחשמ
תא ריזחהלו םילודג םירבד תושעל לכונ דחיבש ןימאמ
.תויהל ךירצ אוה ובש םוקמל הזה ןודעומה

[Felix Halfon]
ןזוא סירומ אל
[Item!]


םתח םינוניג לוטנו רצק סקט - ינויב 1 ,הווקת חתפ
רתויב םימישרמה המלחהה ירקממ דחא תא םויה
ר"תיב ןמאמ ,ןמטוג ילא .תינרדומה האופרה תודלותב
שדוח לש םישקה םיעוריאל דע תמדוקה הנועב
לעופה תצובק ןומיאל הזוח לע םויה םתח ,ראורבפ
שדוחב בכשמל ןמטוג ילא לפנ ,רוכזכ .הווקת חתפ
וילע וליעפהש לבסנ יתלבה ץחלה תובקעב ,ראורבפ
לאוי ןידה ךרוע ןושלב ,"סאמחה") ר"תיב ידהוא
ידכ דע השק התיה ןמטוג לש ותלחמ .(גרבדלוג
לש באודה ובילש ששח היהו ר"תיב ןומיאמ ותשירפ
ןגפמב .אשדה רכל רוזחל ול רשפאי אל ןמאמה
ןמטוג ילא חילצה ,הישותו ןוצר חכ ,תושיחנ לש םיהדמ
םיעצמאב שמתשמ אוהש ךות ,תואירבה וקל רוזחל
הפק ,זווא דבכ :הלוחה ובילב לופיטל םינווגמ םייאופר
היטאורקל תועיסנו הלילה ךות לא םייוליב ,רוחש
ילואש תידיתע הצובק רובע םינקחש ירחא בקעמל
תועומש ומסרפתה טרופסה תונותיעב .ויתורישב הצרת
אלא ,הווקת חתפ לעופה ןיבל ןמטוג ןיב םכסה לע
ומצע ןמטוגש הדבועה היארלו ,סיסב תורסח ויה הלאש
ןוחצנ ירחא ,תעכ .לכו לכמ הלאה תועידיה תא שיחכה
תוליעפל ןמטוג ילא לש ותרזחו רמוחה לע חורה
ןמ תוצוצמ תועידי ןתואל רשק ילב) םתחנ ,תיביטרופס
,הווקת חתפ לעופה ןיבל ןמטוג ילא ןיב םכסה (עבצאה
דמל םהילע םינקחש לש םהיתורישמ תונהל הכזתש
תונרקס ךותמ קר ,ולש הלחמה תשפוח ךלהמב ןמטוג
.ויאפור תוארוה יפ לעו
[Eli Gutman]
[Item!]