תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 יאמ
?אריי אל ימ - גאשי יכ הירא
יאמב 2
רמג ןוריואה
הנועה תא
יאמב 1
ןמטוג ילא
אירבה
[Branco Savic, one of this season's heroes]
םישוע וירבחב עיציהמ הפוצ 'ץיבאס וקנארב
אשדה לע הירוטסה


ראבב שרגמב היה הלא תורוש בתוכ - יאמב 26 ,הווקת חתפ
ירוטסה ןוחצינל 0:2 לש רוגיפ םילשורי ר"תיב הכפה ובש עבש
ןוחצינל םינקחש הרשעב 0:1 רוגיפ תכפוה םג התוא האר אוה .2:5
הרוחשה הנועה לש המויסב ,םויה .ןאש תיב לעופה לע 2:3 לודג
קחשמ הלאה חוכה ינגפמ ףסואל ףסוותה ,ר"תיב תודלותב רתויב
ויכינח .םלועל וחכשי אל וב וחכנש םיר"תיבה םידהואה םיעבשש
םינגה רשאכ ,הינשה תיצחמב 1:4 רבכ ורגיפ רכב םיסינ לש
ידמ תא שבולש ימ לכב םיעובט רשא םייומסה םייר"תיבה
לעופה תבחר רבעל וחיגה הז רחא הזב .הלועפל וסנכנ ,הרונמה
וציצפהו ,ל'גרבא ביניו יבוקעי דעלא ,ריפוא ןולא הווקת חתפ
הזמ הנושארה םעפב .םימומהה םיחראמה לש תשרה תא תונקיידב
ינקחשו יר"תיבה עיציב החמש יריש ועמשנ םיישדח טעמכ
רבודמש ורמאי םינקיניצ .םהינפ לע בחר ךויח םע ודרי הצובקה
ןיא םינקיניצל לבא ,וזה תללוקמה הנועה םות םע הלקה יכויחב
יניזאהו םיימש ועמש .ר"תיב ידהוא ןיב םוקמ םעפ ףא היהי אלו
הנה היח תעכ האבה הנועלו ותשק תא הדוהי ךרד םויה יכ ,ץרא
יטבשו הלפשה ייוג תא הוואג לגרבו המר דיב םיריבדמ םיר"תיבה
.לאוג ןויצל אבו ,ץרפמה

...אלמה חווידל
םיקחשמ תואצות
הנידמה עיבג
2:3 םילשורי ר"תיב - עבש-ראב לעופה
הגילב ר"תיב
4:4 םילשורי ר"תיב - הווקת חתפ לעופה
0:1 םילשורי ר"תיב - ביבא לת לעופה
2:0 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
0:7 םילשורי ר"תיב - ביבא לת יבכמלש יתעמשמה ןידה תיב - יאמב 2 ,ןג תמר
הקחרה יחרזמ ןולא לע רזג לגרודכל תודחאתהה
.יאנת לע העברא דועו לעופב םיקחשמ העבראמ
ר"תיב ןיב קחשמה םות ירחא ןווקל רמא יחרזמ
."ספא ךלש טפושהו ספא התא" הפיח לעופה ןיבל
..תועידה רודמב תונשרפ םג ואר
[Alon Mizrahi]
[Item!]