ריחמה .םניח ץפומ
.תודוקנ 8 :הפיחב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2000 יאמ
היתוללקו הנוע הלכת
יאמב 28
?ר"תיבל וסור
יאמב 22
ןושאר שכר
האבה הנועל
יאמב 11
ןמאמ ןמטוג
ר"תיב
ר"תיב לש הנועה ינייטצממ דחא
דגנ לדנפ סינכהש ןקחשה אל :זמר)
(אבס רפכ
וקית םהב םימי ויה - יאמב 27 ,אבס רפכ
ידהוא תורשע םע םייתסמ היה אבס רפכ לעופה לומ
ןתוא םילטלטמ ,שרגמה תורדג לע םייולת ר"תיב
.םתצובקל רושקש ימ לכ לע תירפגו שא םיכפושו םעזב
הגילה תא םייסש ןמאמל םיארוק ויה ,"!רטפתת"
ויה "!התיבה וכל" .הווקת-חתפ יבכמ ירוחאמ
וריזחת" .לפנ קחשמ דוע ומייסש םינקחשל םיקעוצ
הלהנהה ירבח לומ לא םיקעדזמ ויה "תוחתפמה תא
קחשמה םותב וארנ הנשה .והשמב םימשא דימתש
ועיגהש ר"תיב ידהוא תורשע :ירמגל םינוש תוזחמ
ירחא אשדהמ הדריש םתצובקל ועירה אבס רפכל
אבס רפכ לש תיתחתה תצובק לומ וקית הצליחש
לכ טעמכ .תפי ןולא טפושה לש בידנה ועויסב
ה'גרפ ינד ללוכ ,תואושת לביק םינקחשהמ דחא
ידמב ולש תונורחאה תוקדה םיעשת תא םייסש
...ךשמה:תונווגמ ויה החמשל תוביסה .ר"תיב
םיקחשמ תואצות
עיבגב ר"תיב
2:2 ביבא-לת לעופה - םילשורי ר"תיב
(םילדנפב 4:3 )
2:3 ס"כ לעופה - םילשורי ר"תיב
3:3 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
(םילדנפב 9:8)
1:1 םילשורי ר"תיב - עבש ראב ר"תיב
(םילדנפב 7:6)
0:2 םילשורי לעופה - םילשורי ר"תיב
הגילב ר"תיב
1:1 םילשורי ר"תיב - אבס-רפכ לעופה
4:1 צ"לשאר ינוריע - םילשורי ר"תיב
1:4 םילשורי ר"תיב -ביבא-לת יבכמ
1:1 דודשא .ק.ט.מ - םילשורי ר"תיב


םילשורי ר"תיב רבוד - יאמב 28 ,םילשורי
קחשי וסור ינאבו'גש םויה עידוה ןמיה לבוי
שגפנ העדוהה יפ לע .ר"תיבב האבה הנועב
ברגאז ריעב יטאורקה ןקחשה םע שדד השמ
םע דימ .םינש שולשל הזוח לע ותיא םתחו
העדוהב ביבא-לת לעופה הביגה העדוהה םוסרפ
ותצובקמ וסור תא השכר רבכ איה היפ לע ,הלשמ
רשיא רתוי רחואמ .הפיח לעופה ,תיחכנה
לעופה תנעט תא אריפש יבור הפיח לעופה אישנ
עיבה וסורש דוע רמא הפיחב רוקמ .ביבא-לת
ןיא תעכ יכו ביבא-לתב קחשל ונוצר תא רבכ
.טרחתהל תורשפא ול
ןאכ גרדל הסננ ?וזה השרפה םייתסת דציכ
:ןהלש תוריבסה תדימ יפ לע תויורשפאה תא
ביבא-לת לעופהב קחשי וסור
ריזחיש םוכסב עבתי לבא ביבא-לתב קחשי וסור
תלטובמה המיתחה ןיגב המלישש סנקה תא ר"תיבל
ענמנה ןמ אל .רבעש ץיקב סיסקובא יסוי לש
סיסקובא לש סנקה תא ןממל דעונ ולוכ ךלהמהש
ןוחבטמה תא ץפשל ידכ ףדוע יד ריאשהל ילואו
.ןגו תיבב
ןתמו אשמ ירחא םילשורי ר"תיבב קחשי וסור
ינפל םלסמא דוד ביבס להנתהש הזל המוד
םחוכ לכב וסני ביגעו םימואת .םינש עברא
לאשיו שפנ תחישל וסור תא סופתי שדד לבא
ענכשיש ןועיט ,"?םינבלא ,ונחנא המ" ותוא
.יטאורקה בכוכה תא תיפוס
תיבוביס הקסיעב תינמורה הגילב קחשי וסור
.ה'גרפ טונד בכוכה תא ר"תיבב ריאשתש
Rosso
[Item!]


יאמב 22 ,םילשורי
ילא לש ןושארה שכרה ןקחש
אוה 2000/2001 תנועל ןמטוג
תרחבנ לש ירוחאה םלבה
.יקסבוניוטס ןאלימ ,הינודקמ
(Milan Stojanovski)
ךייש היה ,26 ןב ,יקסבוניוטס
עיגיו דרגלב ןאזיטרפ ןדעומל
ץראל עובשה רבכ
:הנומתב .תויאופר תוקידבל
(ןבל-םודאב) יקסבוניוטס
.הינודקמ תרחבנ לש קחשמב

הזה שכרה לש תוכלשהה
ייגרס לש וכרד ךשמה לע
תויולת הצובקב קאיטירט
גישהל םיצמאמה תחלצהב
בשות תדועת יחכנה 5 רפסמל
.לארשיב עבק
Milan Stojanovski
[Item!]


תיפוס המכיס םילשורי ר"תיב - יאמב 11 ,םילשורי
תנועל הצובקה ןמאמכ ויונמ לע ןמטוג ילא םע
עצוה ,יחכנה ר'גנמה ,הנחוא ילאל .2000/2001
תימשרה הזרכהה .האבה הנועב ןמטוג לש ורזוע שמשל
.הנחואמ תיפוס הבושת תלבקל לע תבכעתמ יונימה לע
םילשורי ר"תיבב "רוגס" היה ןמטוג ,תועומשה יפ לע
יבוק םע להינש ןתמו אשמ ירחא ראורבפ שדוחב רבכ
שדד השמ ידי לע השיכרה תקסע דופריט .רוג ןב
םקימע ןור יפ לע לבא יונימה תא קפסב דימעה
ר"תיב תריכמ תא הנתה רוג ןב "בירעמ" ןותיעמ
.ןמטוג םע ולש םכסהה דוביכב יבאז דגל
[Item!]