ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד תיבב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 לירפא
טקש היהי ץיקה
לירפאב 24
יחרזמ ןולא
תרחבנב ןייטצמ
לירפאב 21
איצומ שדד
ידטמ הדוקנ
לירפאב 12
וא תייהה
?םולח יתמלח
לירפאב 1
ןמטוג ילא
הלוח
[My goalee's keeper?]
ונתווקת הדבא אל דוע

םוקמה תא םויה הרסמ םילשורי ר"תיב - לירפאב 28 ,רזעילא תירק
תא עבק 52-ה הקדב לדנפ .הפיח לעופה ,תחראמל הגילב ישילשה
סיטרכ) דדח ינב תא הצובקה הדביא םויסה תוקדבו קחשמה תאצות
ירחא םודא סיטרכ) יחרזמ ןולאו (החינז הריבע ירחא יוגש םודא
תושדחל וישכע .(ןווקה םע בל תיולג החיש תובקעב םויסה תקירש
לכות אל איה ,הנועה היקחשמ ראש תא ר"תיב דיספת תא םג :תובוטה
םג .תמדוקה הנועה תא המייס ובש ישימחה םוקמל תחתמ תדרל
הנחוא לש ויכינח וגישהש הז לע הלוע הצובקה הרבצש תודוקנה רפסמ
תיבב הניבמוק דוע ןגראל חילצי אל שדד השמש החנהב ,הנש ינפל
הלחש הגיסנ לע רבדל ,אופיא ,םוקמ ןיא .תודחאתהה לש ןידה
תורעתסה תארקל תורושה ןוגראב רבודמ רתויה לכל .הצובקב
.םיראתה לכ לע האבה הנועב תשדוחמ

...אלמה חווידל
םיקחשמ תואצות
הנידמה עיבג
2:3 םילשורי ר"תיב - עבש-ראב לעופה
הגילב ר"תיב
0:1 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
2:1 םילשורי ר"תיב - הינתנ יבכמ
3:2 הפיח לעופה - םילשורי ר"תיב- לירפאב 24 ,היזורג ,יסיליבט
היזורגל לארשי תרחבנ לש דספהה קחשמב
תוכזל םירעשה ינש תא יחרזמ ןולא עיקבה 2:3
ןוריואל לשיב ןושארה רעשה תא .ותצובק
תיצחמב המינפ ןולא חגנ ינשה תאו ןוינב יסוי
רידאב דילאו לש החיגנ לש דנואבירמ הינשה
.90-ה הקדב דספהה רעש תא הגפס לארשי .הרוקל
[Alon Mizrahi]
[Item!]


תודחאתהה לש ןידה תיב - לירפאב 21 ,ןג תמר
לע תוריבעב םילשורי ר"תיב תא םויה עישרה לגרודכל
תדוקנ תתחפהב השנענ ר"תיב .תיביצקתה הרקבה ןונקת
סנק ורזגנ וסור ינאבו'ג לע .יאנת לע םייתשו לעופב הגיל
.םיקחשמ השולשמ לעופב הקחרהו םילקש ףלא 15 לש
ןדיבא םייחו שדד השמ תא ןידה תיב קיחרה ןכ ומכ
.ילארשיה לגרודכב תוליעפ לכמ םייתנשל
שדד השמ לש תמסרופמה ותעיסנב וזה השרפה תליחת
םותחל וסור ינאבו'ג תא ענכיש הכלהמב ,היטאורקל
לת לעופהל ןתנש תמדוקה תובייחתהה תורמל ר"תיבב
הסריג קר רוביצה ריכה תועובש רפסמ ינפל דע .ביבא
יפ לע ,שדד .העיסנ התואב םיניינעה תולשלתשהל תחא
יטאורקה בבושה תא םיסקה ,ינאבו'ג ירבד יפלו ותודע
ומוקמש טילחהל ול םרגו תיטנגמה ותוישיאו ותושיחנב
המקנה עסמ תרגסמב ,שדוחכ ינפל .הבוהצה הירפמיאב
תא רבעשל ר"ויה ףשח ,ר"תיב תלהנהב שדד השמ לש
תונשל וסורל ומרגש ולש תוישיאב םיקייודמה םיטקפסאה
רלוד ףלא םישימחב ,רבתסמ ךכ ,רבודמ .ותעד תא
.םירלוד יפלאב דמאנ ויוושש הייטרק ןועש דועו ןמוזמב
יארחאה היהש ןדיבא םייחו ר"תיבמ ףסכה תא שרד שדד
ותעד לע השענ םולשתהש ןעט תע התואב הצובקה לע
תיביצקתה הרקבה .הצובקה רושיא אללו שדד לש
.תויביצקת תוריבע לע ןידל ר"תיב תא דימעהל הזרדזה
ביצקת תרגסמב וחווד אל וסורל םימולשתה :המשאה
.היתובירי לע ןגוה אל ןורתיי ר"תיבל ונקהו הצובקה
לש יתעמשמה ןידה תיבב ןויד םייקתה לירפאל 17-ב
גציי שדד השמ ,ר"תיב תא הגציי יבאז לכימ .תודחאתהה
,םויה .ולש יראלולסב קיינס קחיש ינאבו'גו ומצע תא
.ןידה קספ םסרפתה ,רומאכ

?דיספה ימו חיוורה ימ

דע טעמכ חונל הכזיו םילקש המכ דיספה וסור ינאבו'ג
גפסש סנקה תאו הנועה תא םייס ,ודיצמ ,אוה .הגילה ףוס
וירבחש העשב גניטיס-יבייב תודובעמ ןממל לכוי אוה
הקחרהה ,ונריקי שדד השמל .םינומיאב םנמז תא םילכמ
תא רבכ חיכוה אוהש רחאמ הברה הנשמ הניא לעופב
יבגל .ימשר דיקפת ילב וא םע ר"תיבב עוגפל ותלוכי
הניא וזה השרפב הדביא ר"תיבש הגילה תדוקנ ,הצובקה
חתפמה ,תאז תמועל .הלבטב הבצמ תא ,העש יפל ,הנשמ
תונש יתש לכ לע ר"תיבל הגיל תדוקנ - ןידה תיב עבקש
.הבשחמל תניינעמ הדוקנ הלעמ - שדד השמ לש הקחרה
וניא וזה הנועה ףוסב ר"תיב לש יפוסה המוקימש רחאמ
עיצתו ןידה תיבל הנפת הצובקהש ןכתיי ,שיאל הנשמ
יאנתב ,תופסונ תודוקנ הגילה תפוקל ריזחהל
תופסונ הקחרה תונש שדד השמ לע רוזגת תודחאתההש
.םויה עבקנש סחיה יפל

ןויערה לע הבשנש קוניתל הדות
[How many dollars?]
[The good old days]
.וסור ינאבו'ג תשיכר לע ר"תיב הזירכה הבש םיאנותיעה תביסמ
[Item!]הנועה ר"תיב ידמב ןושארה וקחשמב - לירפאב 12 ,ןגו תיב
ףתוש אוה ךכ רחא .50-ה הקדב אצוהו 30-ה הקדב סנכנ
רעישה רמסמ דספהה תא וללכש םיקחשמ ינש דועב
ןוגילא טפושה ראתל ביטיה ךשמהה תא .ןולוח םירירפצל
תוטילקרפ השיגהש םושיאה בתכ לע חתמש תרוקיבב
ר"תיבמ הדאתה סיסב ןוריל :ינלהק רודגיבא דגנ הנידמה
אל וליפאו ריואה ללח לא הגגופתהש החיפנ ומכ םילשורי
ןקחשה רדענ ןורחאה עובשב .האופרל ער חיר טעמ הריאשה
ול עידוה םינומיאה ןקתמל בש ובש םויבו הצובקה ינומיאמ
דע ר"תיבב תוחכונה תבוחמ ותוא ררחשמ אוהש רכב םיסינ
היצנדקה יחיפסמ דחא דוע וציקל עיגה ךכ .הנועה םות
30-ב לאשוהש ןקחשה - םילשוריב ןמטוג ילא לש היוזהה
הפיחמ הקיטקטה ףשאש ירחא דודשא ינוריעמ רלוד ףלא
לזאפב רסחה קלחה קוידב אוה ירורפאו דולח ץולחש טילחה
.ןגו תיבב הנשה בכרוהש יקסטורגה

[Liron Basis, a man barely alive]
ת"פ לעופהב החלצהב היהישו
[Item!]