ריחמה .םניח ץפומ
םניח :ביבא-לתב
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2001 סראמ
םימדוק ךריע יינע
סראמב 10
אבאנ באוי
םישאמ
סראמב 2
םינוכרדה תשרפ
תפעתסמ םירזה
סראמב 1
שדוחה םייתסה
הנשב רצקה
[Local flights will leave on time]
ידהוא םירש הנש טעמכ הזמ - סראמב 31 ,הווקתה תנוכש
לעופה תשרל ולש לדנפהש ,יחרזמ ןולאל ללה יריש הדוהי ינב
ידמ הסנמ שפנה ליצא יחרזמ .הגילב םתוא ריאשה אבס רפכ
ריכזמ ,תומיאתמה תויצרופורפל הזה גשיהה תא סינכהל םעפ
שובכלש ,טפושה רקיעב אוה לדנפ ותוא לע יארחאש ימש
םולכ - ןורשיכהו העקשהה איש קוידב אל הז הנבלה הדוקנהמ
תולתלו המשנ ול אורקל םיכישממ הדוהי ינב ידהוא .רזוע אל
תוכילהה םיענו עונצה ןוריואה תא ריכמש ימ לכ .הדות יטלש
ובריקב תכפהתמ ושפנ ,השידאה וינפ תשרא תורמלש עדוי
השעו יחרזמ םק םויה .ןידכ אלש הדות ימלש לבקמ אוהשכ
ינב ידהוא לש ןיינמ וליפא אצמיי םא קפס וירחאש השעמ
ןיבל ר"תיב ןיב הגילה קחשמב .םירומזמ ול ורישיש הדוהי
הפי הדש רעש דמצ יחרזמ שבכ הווקתה תנוכשמ םימותכה
אצוהש רעש תויזואוטריווב חקר םג ןמזה תפסותבו ,לדנפו
םלשומל הזה ברעה תא ךופהל ידכ .סיסקובא יסוי ידיב לעופל
ןויארב האבה הנינפה תא ןוריואה קפינ ,םיברה וידהוא רובע
אלו ןטבב לכה רמוש ינא..." :קחשמה רחאל דימ היזיוולט
"... :תלאש רבכ םא לבא ,רבדמ


...אלמה חווידל
םיקחשמ תואצות
הנידמה עיבג
2:3 םילשורי ר"תיב - עבש-ראב לעופה
הגילב ר"תיב
4:2 םילשורי ר"תיב - הדוהי ינב
1:0 ביבא-לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
2:0 םילשורי ר"תיב - ןויצל ןושאר
4:0 הווקת חתפ יבכמ - םילשורי ר"תיבםישאה אבאנ באוי עבשומה דהואה - סראמב 10 ,ןויצל ןושאר
רמא אבאנ .הצובקה לש דוריה הבצמב ר"תיב ידהוא תא םויה
."!הצובקה לש דוריה בצמב םימשא םידהואה" :רתאה גיצנל
[Yova Naba]
קחשמ ךלהמב אבאנ באוי
ןוילצל ןושארב ןוחצינה
[Item!]


ץוציפ ירחא םימי השימח - סראמב 2 ,םילשורי
,סמאיליוו ינק לש ףייוזמה יכ'צה ןוכרדה תשרפ
,(לסרודכ) םילשורי לעופה לש רועה םוחש הנקחש
טביהל רבעמ .םילג תוכהל השרפה הכישממ
לסרודכל לעה תגילב תוצובק תושרוד ,יתעמשמה
סמאיליוו קחיש םהב םיקחשמה תואצות תא לוספל
.ותצובקמ העשוה ומצע ןקחשהו
ןמ ערוגו ודוסימ ילילש אוה הזה רופיסהש תורמל
ינעוצקמה טרופסה לש ודובכמ רתונ דועש טעמה
תיבויח העפשה ול היהתש ענמנה ןמ אל ,לארשיב
,ילארשיה לגרודכה תוישואמ תחא לע אקווד
2000 וראבוס תוקזחא ר"תיב ראפה תצובק
הקידבב ולחה הצובקל םיברוקמה םימרוג .םילשורי
לש ינודקמה ןוכרדה תורשכו ףקות יבגל הטקש
והארמש םשכ קוידב .יקסונייוטס ןאלימ שכרה םלב
םע בשייתה אל סמאיליו לש יאקירמא-ורפאה
,ןמסוב קוח ןדיעב ךכ לכ החונה תיכ'צה ותוחרזא
חרזמה יקסונייוטסש םיבר םימלשורי םידשוח ךכ
.תינקלב הנידמ לש רשכ חרזא קוידב וניא ינוכית
םילשוריב ותודלימ רכוז ,לשמל ,הלא תורוש בתוכ
םשב (םימי םתוא ןושלב "קטשופ") ריעצ ןתרבג
דואמ ריכזהש ,ןומטק תנוכש בשות ,שבד יבאש
המלב תויהל רמייתמש ימ תא ותולהנתהבו והארמב
םאש איה הווקתה .דרגלב ןאזיטרפ לש רבעשל
יקסונייוטס לש תיפוריאה ותוחרזאש חיכות הקידבה
ימלשורי ח'צח'צב רבודמ השעמל יכו ,תפייוזמ
תודחאתהה לוספית ,הינודקממ ןעוצקמ לש הווסמב
אוהו ןקחשה ףתתשה םהב םיקחשמה תואצות תא
.הצובקה ןמ העשוי
[Yalla, get out of my sight! Milan Stojanoski in action]
םתייהש שיאה אל - יקסונייוטס ןלימ
.תוצח ירחא ופי בוחרב שוגפל םיצור
[Item!]