תיבב ריחמה .םניח ץפומ
לקש ןוילמ 5 :שדד
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2002 ראורבפ
?ךפהמה שדוח
ראורבפב 25
םחנמ ,רקלט
םירישכ ןא'זו
ראורבפב 23
יבכמ דגנ קחשמה
15:30 -ב
ראורבפב 18
יוניש תשקבמ ר"תיב
םיקחשמה חולב
ראורבפב 10
ומיא הרטפנ
יול םרבא לש
ראורבפב 10
- עיבגה קחשמ
הננער דגנ
ראורבפב 3
לש ויבא רטפנ
שורה ריאמ
ראורבפב 2
שולש - 02/02/02
םילשורי םימעפ
[Eli Cohen in Beitar - 5 years ago]


םיקחשמ תואצות
תופולאה תגילב ר"תיב
עיבגב ר"תיב
4:1 םילשורי ר"תיב - הננער לעופה
הגילב ר"תיב
0:1 ביבא לת יבכמ - םילשורי ר"תיב
2:2 םילשורי ר"תיב - הווקת חתפ לעופה
0:0 עבש ראב לעופה - םילשורי ר"תיב
1:4 םילשורי ר"תיב - הפיח לעופה
ראורבפב 25
קחשמל היתונכה תא ברעה המילשה םילשורי ר"תיב
תא םצמצי יר"תיב ןוחצינ .א"ת יבכמ דגנ ילרוגה
ריבעיו ת"פ יבכממ דבלב תודוקנ 3 -ל הלבטב רעפה
שגפמל הינשה תדרויה לע הערכהה תא הארנה לככ
.ישילשה בוביסב םייתשה ןיב

היהי אלו ותעיצפמ ששואתה םרט בולאבונוק ייגרס
םחנמ יטומ ,רקלט רפוע ,ותמועל .רחמ קחשמל רישכ
דומעל םייופצו אלמ ןומיא ברעה וכרע ,בוקינסלט ןא'זו
קחשמה תארקל ,ןהכ ילא ,ןמאמה לש ותושרל
.בושחה
,'ץיבומרבא ןולא לש ודוקפתמ דואמ םיצורמ ר"תיבב
אוהו ,ימדיק םלבכ ,הצובקה לש ריעצה תיבה ןקחש
רזוחה ,הרופאפ לש ודיצל יארשא לבקלו ךישמהל יופצ
.בהצומה יאלוזא רמות לש ומוקמב בכרהל

םיסיטרכה יריחמו ,15:30 -ב לחי קחשמה
ח"ש 30-ו ,רגובמל םיעיציה לכל ח"ש 50 לע ודמעי
.םיעיציה לכל םישנו םילייח ,רעונל

םידהוא המכ י"ע השקב התנפוה ר"תיב תלהנהל
ךא ,יול ינמ לש ומולשל תיביטקלוק הליפת ךורעל
םינימאמ םידהוא .לעופל אצי אל ןויערה הארנה לוככ
.םירעשל רקיעב שרגמב ללפתהל וצלאי

יול יחצ
[Ofer Talker, Coal man]
[Item!]


ראורבפב 23
ר"תיב לש הקחשמ ךרעי ,עובשה ףוס ינותיעב םוסרפל דוגינב
אלו 15:30 העשב ,ישילש םויב א"ת יבכמ דגנ םילשורי
.תרושקתה ילכמ קלחב תועטב םסרופש יפכ ,15:00
,קחשמה תעש לע םידהואהמ קלח דצמ תרוקיבל הבוגתב
ברעב ישילש םויב םשג יופצ יכ ,הצובקה תלהנה תנעוט
לעופה דגנ בושחה קחשמב םיפוצה טועימ רואלו ,םילשוריב
,קחשמה תא םידקהל יואר ,(ידטב דבכ םשג דרי זא) ש"ב
,םירופ תשפוחב םיאצמנ רעונ ינב טעמ אלש הדבועה תא לצנלו
.קחשמל ועיגיש חינהל שיו

יול יחצ
[Item!]


לש עיבגהו הגילה תדעוול םויה התנפ םילשורי ר"תיב - ראורבפב 18 ,םילשורי
.הצובקה לש םיקחשמה חולב םייוניש עצבל השקבב ,לגרודכל תודחאתהה
בלש תרגסמב ,ץוח קחשמל הבורקה תבשב תאצל ר"תיב הרומא התייה ,רוקמב
העשב ,ס"כ לעופה לש השרגמב ,הננער לעופה לומ הנידמה עיבג רמג תינימש
א"ת יבכמ דגנ המלשהה קחשמ םייקתהל רומא היה אבה ישילש םויב .14:30
.ידט ןוידטצאב
ידטב יבכמ דגנ המלשהה קחשמש ךכ ,םיקחשמה ןיב ףילחהל תשקבמ ר"תיב
עיבגה קחשמל הצובקה אצת ,כ"חא םימי השולשו ,הבורקה תבשב רבכ םייקתי
.הננער לעופה דגנ ,ס"כב

יול יחצ
[Item!]


יול םרבא לש ומיא ,יול הנח - ראורבפב 13 ,םילשורי
םויה הרטפנ ,א"לדבי יול ינוסו קילומש לש םתבסו
םיפתתשמ ,ר"תיב ידהוא לכ ומכ ,רתאה תווצ .םילשוריב
.החפשמה רעצב
[Avram, Sony and Shmulik]
[Item!]


ר"תיב לש ןושארה עיבגה קחשמ - ראורבפב 10 ,ןג תמר
.תימואלה הגילהמ הננער לעופה דגנ 27/2-ב היהי הנשה
הגילב (םודאה וקה לעמ) ירישעה םוקמב תאצמנה ,הננער
.הזה יטנקיפה שגפימב תחראמה היהת ,הינשה
[Item!]


שורה ריאמ לש ויבא - ראורבפב 3 ,םילשורי
.יחומ ץבשמ םויה רטפנ ,ר"תיב לש קשמה להנמ
לש הלבאב םיפתתשמ םידהואהו רתאה תווצ
.רעצ דוע עדת אלש הל םילחאמו שורה תחפשמ
[Meir Harush]
,םיכורא םייחל לדבי
שורה ריאמ
[Item!]