[Beitar Jeruslem league games 2001/2002]


םילעושל שאר
16 רוזחמ

- ראוניב 5 ,ןולקשאב ינוריעה ןוידטצאה

:ןלהלש תונומתה תוחוקל תומוהמ הזיאמ :רצק ירוטסיה ןודיחב ליחתנ


1972 ,הטאש אלכב םיריסאה דרמ .1
1996 ,הינמורב תיחרזאה הכיפהה .2
ישארה ןשרפה היהי ףרש המלשש עדונ ובש םויב ירוזאה וידרה ידרשמ .3
2001/2002 תנוע ,לגרודכב לעה תגילב ימשר קחשמ .4

רטשמ הינמורב היה אל רבכ 1996-ב .קפסל םוקמ םיריאשמ אל הנומתבש םיזמרה
אל הטאש אלכב ריסא ףאלו ,םינטק םידלי אלמ ןומה ךותב בכרל םישרפל רשפיאש
ןוידטצאה ירעשל ץוחמ ומלוצ הלאה תונומתה .םילשורי ר"תיב לש ףיעצ םלועמ היה
ר"תיב ןיבל תג תירק יבכמ ןיב קחשמל החיתפה תקירש ירחא תוקד רשעכ ,ןולקשאב
איה תודחאתהה ?םהילע עיבצהל םעטה המ לבא ,םירסח אל ?םימשא .םילשורי
הקוסע היהת תג תירק תלהנהו המצע תא תרקוח הרטשמה ,דחא ןקסע לש הרוטטקיד
תוכזה תרומת ,הסינכ סיטרכ םש הלע לקש 70 .תוסנכהה תריפסב םיבורקה םימיב
.ישילשה םלועב לגרודכה יאנת תא בורקמ תווחל

[Welcome back]
ךרוצ ןיא) .חצנל הרזח ר"תיבו רעשל ןייפנרוק קיציא רזח ,תועובש השיש ירחא
.(תכרפומ וזה תרתוכהש םיעדוי ונחנא ,רתאל הנולת יבתכמ חולשל

תוצרפתה לש תרכומה שערה תכמ ןוידטצאה ךותמ העקב קחשמה לש 19-ה הקדב
וניבה שרגמל הסינכל ןיידע וניתמהש םידהואה תואמ ברקבש םיסונמה .רעש ירחא להק
וקרזנש םירורב אלה תומשה ,םירישה ,המצועה .תג תירק לש רעשב רבודמש דימ
לע ןורחאה םוקמהמ הצובקה לש עיתפמ ןורתי לע ועיבצה הלא לכ - ריואה ללחל
.הלבטב הילעמ םלש םוקמ תאצמנש תימלשוריה הירפמיאה
לש רעש ירחא ר"תיב לש להקה עמשנ דציכ חכוויהל ונלוכי ךכ רחא תוקד עבש
,וקנלאכימ ירטימידו הבחרה ךותל חגנ ה'צאפ ,ןימימ ןרק םירה רהוז קיציא :ותצובק
ףוקשמל תחתמ חגנו הבחרב םינקחשה תקובד ךותמ םמורתה ,ולש תשקיעה תודבכב
,ר"תיב ידהוא לש החמשה םיב ועבט תג תירק לש לוחכ-בוהצב םידהואה ףלא .המינפו
להקה ןיגפה ברעה .םיעיציב ןוטה תא תתל ורזח בוש םה ךכ רחא תוקד שמח לבא
ירחאש םייתוקדה טעמל .הנועה תליחת זאמ רתויב םישלחה ויעוציב תא רוחש-בוהצה
"רטפתת ,רטפתת" לש קנע תלהקמ הלחה הבש 75-ה הקדל דע וממד םיעיציה ,רעשה
.ימורדה עיציב
[faster than a speeding camera]
רזוחה רודכהש ןישנועה תטיעבב רהוז קיציא - המלצמה תשדעמ רתוי ריהמ
.93-ה הקדב ןויחוא יטומל רהוז לש לושיבל ךפה הלש

קחשמב התיהש הנורחאה תיתועמשמה שוביכה תונמדזה טעמכ היה ר"תיב לש רעשה
,הבחרה לש ינמיה הצקהמ רודנאש לש ףעי תטיעב ול המדק .יחרזמ יסוי לש ויכינחל
ויה תורתונה קחשמה תוקד 63-ב .תג תירק לש רעושה ,יחרזמ ביני ישוקב ףדה התוא
ףא .קוחרמ תוטיעבב קר רעשה לע ומייא םיר"תיבה לבא םידדצה ינשל תובר תופקתה
,ה'צאפ .העקבה בצמ בינה אל 5-ה תביתל ההבגה וא הלופכ הריסמ ,הרידח לש עצבמ
עצמאה לוגיע רוזיאל דרי אוה םעפ ידמ .אטבתהל ול רשפיא אלש ןפואב רמשנ ,ליגרכ
תווהל ידכ הלעמל הלעיש ןקחשה אצמנ אל הלאה םירקמב לבא ,רודכ לבקל ידכ
לש תונמוימה וילגרב ורצענ ר"תיב לש תוצרפתמה תופקתהה תיברמ .הריסמל היצפוא
ןויווש לש ןגוה בצמ רצוויש דע וילא ועיגהש םירודכה תא ההשה רשא ,רהוז קיציא
הפקתהל ולש תרחואמה תופרטצהה תא ןזיא רהוז ,ינש דצמ .הפקתהל הנגהה ןיב ירפסמ
וניאר םעפ רחא םעפ .הביריה הצובקל רבע רודכהשכ הרוחא רוזחל ןורחאה היהש ךכב
הדשה זכרמ רבעל וטיאל עסופ (28-ל רבע ןויחוא יטומ) ןשי-שדחה 20 רפסמ תא
לש ותוחכונש אל .ןייפנרוק לש הבחרה רוזאב רבכ םיפקות םילוחכ-םיבוהצהש העשב
דוע םהלש םירודכה בור תא דבאל וליכשה תג תירק ינקחש - םש השורד התיה רהוז
דחא לש הריבע הקיפסה םימעפה ראשב .העקבה בצמל רודכה תא איבתש הריסמה ינפל
,שרגמה יבחר לכב ולפנ םיתג תירקה .םיחראמה תופקתה תא עוטקל ידכ םיר"תיבה
ידכ םעפ רחא םעפ הצוחה רודכה תא וטעבו םהל הצוחמו םיוקה לע םיבאכמ ולתפתה
ינש קר התחתמאבשכ הזה קחשמהמ האצי ר"תיב לבא ,םיעוצפב לופיט רשפאל
ירחא ושארב לבחנש יול םרבאל תכייש התיה ,בגא ,הנורחאה העיגפה .םיבוהצ םיסיטרכ
.ןויחוא יטומ לש ןוחצינה רעשב החמשמ ץפקש

[Itzik Zohar and a friend]
ןקחשהש ,ונושל קתמו החצה ותפש תרזעב ,טפושה תא ענכשמ רהוז קיציא
,ןלצל אנמחר ,אלו ימואתפ היספליפא ףקתהמ האצותכ לפנ יתג תירקה
.יר"תיב ןקחש לש תילאטורב הרבע

[Ashkelon - best stadium food in Israel]
םיפוצה ועתפוה ,ןוידטצאל הסינכב השיבמה היווחה ירחא .קחשמה תקספה
קחשמה לכ ךשמ קפיסו םיעיציה ירוחאמ שורפ היהש רישע ןונזמ הארמל
םושמושב םייורז םיחופת םיכעכ ,תוירט תוינמחל ,תוינחירו תומח תויקינקנ
ןומנק לש םיענ חוחינ ופידהו ךימס פוריסב ולבטש סקרוב ייומד םיקותמ םיפאמו
םינוגלש ,םייולקו םיחלמומ הינמח יניערג ןונזמב ורכמנ הלאל ףסונב .םידרו ימו
.שפנ תבישמו המח היתשו םירחבומ

ךישמי וילא ןוויכל הרורב היצקידניא ילבו 1:1 וקית לש האצותב הקספהל ודרי תוצובקה
ללגב דואמ םילכסותמ ויה םידהואה לבא ,שידא וא הפרינ ןפואב הקחיש אל ר"תיב .קחשמה
,תיבויח הלועפ םוש עצבל חילצה אל בולבונוק ייגרס .םינקחשה לש הכומנה תינכטה תלוכיה
תויהל ךישמה לבא רעש שבכ וקנלאכימ ,תוינוניב הברהו דחא ץוצינ ולגרהכ קפיס רודנאש
דוד .הנועה תליחתמ ולש יבויחהו ביציה וקה תא ךישמה בוקינסלט קרו לברוסמו יטיא
אצמ אלש וא רוגסל רחיא תודחא םימעפ לבא ולומ אצמנש ןגמהמ ריהמ םנמא היה םלסמא
תבותככ יבויח ןפואב דקפת רהוז קיציא .הלופכ הריסמ ךרד ףגאב ץורפל ידכ םינקחש ודיל
.ביריה ילגרל וכלה ולש תוריסמהו םיכלהמה תיברמ לבא הדשה זכרמב הריסמל תיעבט
.תג תירק לש הדיצמ ויה תמאב תונכוסמה תופקתההו רבד הנתשה אל הינשה תיצחמב
,השעמל .הכיבמ הרוצב ועצוב םיחראמה תוכזל וקספנש ןישנועה תוטיעב ,לזמה הברמל
ידכ דחוימ ץמאמל םירעושה וכרצנ אל ,תונורחאה תוקדה שמחל דע ,הינשה תיצחמה לכב
ר"תיב ינקחש .תובחרל ץוחמ השחרתה תוליעפה לכ טעמכ - םרבעל וטעבנש םירודכ רוצעל
םגש אלא ,רהוז קיציא לש עיינתמה חתותל םימיאתמש םיחווטמ ןישנוע תוטיעב גישהל וסינ
ןתיא לש םתסינכ .המוחה ךותל רהוז התוא סיטה הטיעב ונתוכזל הקספנ םהבש םירקמב
ךכו ,קחשמב שממ לש יוניש הללוח אל בולובונוקו בוקינסלט םוקמב םחנמ יטומו יחרזמ
תג תירק ינקחש ועיגה םויסל דעו עגר ותואמ .85-ה הקדל דע םיניינעה םהל ולהנתה
המהמתהל וחילצה לבא ,ןייפנרוק לש הבחרב םיינש לומ השולש לש שוביכ יבצמ השולשל
רבעמ טעב רהוז .92-ה הקדב הנורחא ןישנוע תטיעב ר"תיב הלביק דגנמ .רודכה תא ודביאו
קוחרה קלחל תישקהו טעמ םדקתה ,רצע ןורחאה הזו רהוז לש ונוויכל הרזח חגנ ןגמ ,המוחל
.הקוחרה תינמיה הניפל תונמוימב חגנו ןויחוא יטומ הצורמב עיגה הזה רוזאל .הבחרה לש
תיירק תא קחדו םודאה וקה לעמ לא ר"תיב לש התיילעב םייתסה תודוקנה שש לע ברקה
החילצה ר"תיב ,הנותחתה הרושב .הנושארה הגילב הנשל תחרוא לש רכומה דמעמל תג
אוה רהוז קיציא םא .הנוילעה לע הדישכ תג תירק לומ תוחוכ הווש שגפממ תאצל םויה
דימת רשפא - אל םא .הווש הארנכ התיה וב המוצעה תיפסכה העקשהה ,לדבהה תא השעש
.יבוט יסא תא םג הצובקל איבהל
[the magic corner kick of zohar]
ןרק רודכ היבגמ רהוז קיציא


וקחיש ר"תיבב
  ןייפנרוק קיציא
  הרופאפ
  ןויחוא יטומ
  רקלט רפוע
םחנמ יטומ בוקינסלט ןא'ז
  םלסמא דוד
  רהוז קיציא
יחרזמ ןתיא בולבונוק
  וקנלאכימ
  רודנאש שאמאת
יאלוזא רמות ה'צאפ

[Is he trying to tell us something]
ותעד תא עיבמ רהוז קיציא

[This can't be a coincidence]
ןועיטה לע רזוח רהוז
תמדוקה הנומתהמ

[Scorer of the equalizing goal, Dima]
ןויוושה רעש שבוכ ,וקנלאכימ ירטימיד

[Papora trying to cheer up Kono]
םייח חור חיפהל הסנמ הרופאפ לנרוק
ייגרס לש לבלובמהו שתומה ףוגב
.בולבונוק