עיבגב םילשורי ר"תיב
[Right Banner]

1997/98 תנוע
אבה ןוילגל םדוקה ןוילגל
1:3 ונוא-תירק - ר"תיב 2:1 ר"תיב - ןאש-תיב
רמגה תינימש
[Down]
לבא ,םתיא טפושה
ונתיא יזרח ןולא
[Beitar Lamp]
םייוניש םישענ תונורחאה םינשב - ץרמב 7 ,דליפמולב
לדבנה יקוח .קחשמל ןינע תפסוה םתילכתש ,לגרודכה תקוחב םיבר
,םירעשה שוביכ לע לקהל ידכ ונוש רבכ הבחרב רעושה תויוכזו
.ןישנוע תוטיעבו ץוח תואצוהב םג םייוניש םיייפצ בורקבו
רעושה לע ורסאיו םירודכ ינש דוע קחשמל ופיסוי םא םגש אלא
לא םיחינזו םירוויח םייוניש הלא ויהי ,ודיב רודכב עוגנל
,הווקנלא יבס לש וטופיש .ילארשיה םיטפושה דוגיא לש הקרבהה לומ
חלשנ ,לגרודכה תקוח לש תיטויפו תידוחיי הסיפת לעב םדא
ןיבל ןאש תיב לעופה ןיב עיבגה רמג תינימש קחשמב טופשל
תוגרד המכב הלועה יטמרד גצימל ותוא ךפהו ,םילשורי ר"תיב
לבקתמ היהש 1:2 ר"תיב לש הנוחצינ .ליגר לגרודכ קחשמ לע
תכסמ תובקעב שגרמו דחוימ ךפה ,תוליגר תוביסנב תויעבטב
ולוס תא לחה הווקנלא .רוחשב שיאה לש תיטסילאירוסה תוקירשה
אצי ותנעטלש ירחא ר"תיב דגנ ןישנוע תטיעבב ולש תיקורשמה
.רעוש תטיעב ידכ ךות הבחרל ץוחמ לא רודכה םע ףירג איג
.וקה לע ומוקממ והשמ קעצש ןטשק רורד תא קיחרה אוה ךכ-רחא
החיגנ רעש ,ןאש-תיב רעוש ,ןהכ ריאמ עיקבה םיעוריאה ינש ןיב
,טנושיפ ןווטשיא לש החוטש הטיעב ירחא אוה ורעש ךותל האנ
ושארב עגפ ,הבחרל רזח ,הרוקב עגפ רודכה .לאמשמ ןרק תובקעב
"ריאמ ךל הדות" םירישב ביגה ימלשוריה להקה .סנכנו ןהכ לש
היה האבה טופישה תלועפל ."םלועב ךומכ ןיא ,ןהכ ריאמ"ו
הקספנ ר"תיב לש התבוחל תישילש ןישנוע תטיעב :ריש אוצמל השק
,ףירג איגשכ רעשל רודכה רדח םעפהו ,לאמשמ הבחרל ךומסב
בוקינסלט ןא'ז אחמ שרגמה זכרמל ךרדב .ביגמ אל ,ףילחמה רעושה
הבוגתב הזו ,ןישנועה תטיעב לע טפושה תטלחהל הינוריאב םייפכ
:םיל רבעמ וניארוק ןעמל .ותוא קיחרה ,ןכ .ותוא קיחרה
הקספהה דע ףוקתל הכישמה ןאש-תיב .ו ת ו א - ק י ח ר ה
תוצרפתמה ויה תמאב תונכוסמה תופקתהה לבא ,הינשה תיצחמב םגו
,יול קילומש לש םנוויכמ ועיגה רעשה לע םימויאה .ר"תיב לש
תופקתהה םלוא ,טנושיפ ןווטשיאו רמאה ןווטשיא ,יזרח ןולא
אלפנ היהש ,היליבס רינ .הטיעבב וא הנורחאה הריסמה ולשכ
הדקפוהש השקונה הרימשה םע דדומתהל השקתה ,עבש-ראב דגנ קחשמב
לע דקפוהש רקיה שיאה לש ודיצמ האלמ הנבהל התכזו) וילע
,ףוג-אירב ץולח ותושרל ןיאש לע רעטצה ןטשק רורד .(קחשמב טופישה
ופוגב םישענה םינוגמה םישעמה תחת םג רודכה לע ןנוגל לוכיה
רכזנ ךרעל 80-ה הקדב .ישיאה ורמוש ידי לע (טפושה רושיאב)
םוקמב הכרעמל ותוא ליטהו - ןמצלוה יש - הזכ שיא שיש ןטשק
רודכ ןמצלוה היבגה קחשמב תונושארה ויתולועפמ תחאב .היליבס
,וכבתסה הנגההו רעושה ,תחא םעפ חגנ טנושיפ .ןימימ הבחרל
.המינפ חגנ (ילש) יזרח ןולא ,הנועה ר"תיב לש חצנמה ףלקהו
קילומשל יוגש בוהצ סיטרכ דוע איצוהל הווקנלא קיפסה םויסה דע
הכאלמ ,שרגמהמ האיצי לש תכבוסמה הכאלמל הנפתה ךכ-רחאו ,יול
.הלא תורוש תביתכ דעומ דע התוא םילשהל ודיב הלע םא קפסש
רמגה תינימש
0:3 ס"פכ 'פה - ת"פ 'פה
0:1 ת"פ 'כמ - צלשאר
3:4א"ת 'כמ - דודשא
5:2 ם-י ר"תיב - ןאש-תיב
2:0 הפיח 'כמ - ןולוח םירירפצ
3:5תרצנ י"חא - ם-י 'פה
3:4עבש-ראב - הפיח 'פה
1:2 הדוהי ינב- א"ת 'פהםע הקחיש ר"תיב
,קאיטרט ,ףירג איג
,םלסמא ,יזרח ,יערד
(יאלוזא) יחרזמ ,יול
,טנושיפ ,(קחרוה) בוקינסלט
(ןמצלוה) היליבסו רמאה

םדקומה בלשה
[Up]
דובעי אל הז דודשא דגנ [Beitar Lamp]
עיציה תא ושדגש םיפוצה 6000 - ראוניב 17 ,ידט ןוידטצא
.הרגפ לש שדוח טעמכ ירחא לגרודכל םיבער ויה ידט לש יברעמה
ורתונ םה קחשמה תוקד םיעשת ירחא םגש םיפוצה וליג םנוהמתל
תא 1:3 (תולקב) םנמא החצינ ר"תיב .ויהשכ םיבער
ידהואל הזה קחשמה לש הדיחיה ותמורת לבא ונוא תירק לעופה
הנגהה .הגילה תליחת תארקל תוששח לש תרבגומ הנמ איה הצובקה
םיחרואה לש תויתילכת תופקתה לומ םימעפ המכ הסרק הבוהצה
תא רובעל הביריה ינקחשמ הנומש וענמנ אלמלאו ,'א הגילמ
ינקחש .תישממ הנכסב דמוע ןייפנרוק לש ורעש היה עצמאה וק
תוטיעבש ךכ ידכ דע ,םרעש לע ןמזה בור וננוג ונוא תירק
.רעשה וק לע וסרפתהש ביריה יניגמב ועגפ םיר"תיבה לש תובר
הדובע השע ,ונוא תירק לש רשכומהו ריעצה רעושה ,ןנור השמ
.רעשב םישרגמל ותרזח תא גוגחל יולאש ןפטסמ ענמו תנייוצמ

ןתיא ידי לע 18-ה הקדב עקבוה ר"תיב תוכזל ןושארה רעשה
חילצהש) יולאשו ןמכייר ידי לע הטסוה ןישנוע תטיעב .יחרזמ
יחרזמ ןתיאו ,(טועבל וכרדב היהש בוקינסלט תא םג תועטהל
עבק 29-ה הקדב .המינפ הפי טעב לאמש דצב הבחרל ץוחמ דמעש
ותוא הרויו הבחרב העות רודכ טריימ אוהשכ 0:2 ןמכייר רינ
הארנ היה םיתיעלו רסמתהל וברה ר"תיב ינקחש .המינפ העירכב
תוקירש םג .ןומיא קחשמב ומכ םינוש םיכרעמ םילגרתמ םהש
ףא קחשמה טאוה הינשה תיצחמבו ,וליעוה אל להקה לש זובה
השקתה ןמצלוה .ןמכייר רינ םוקמב ןמצלוה לש ותסינכ לשב רתוי
וקדיהש תועינצה תרוגח תא חצפל םיימלשוריה תונויסנב בלתשהל
ידכ ןוכנה םוקמב היה ליגרכ לבא ,םהלש הבחרה ביבס םיחרואה
בוקינסלט לש הריסמ .(72 הקד) רעשל יולאש לש הריסמ קוחדל
ירגנוהה ץרה .ןימי ףגאב ישפח ןפטס תא האצמ לדבינה לובג לע
רומאכש ,זפ רודכ ןמצלוהל קילחהו שמחה תביתל דע םדקתה רשכומה
םיחרואה לש רשע רפסמ ,ארזע-ןב יבא .תשרב וכרד תא םייס
םימעפ המכ עיגהל ידכ ותוריהמ תא לצינ הדשב םיבוטה דחאו
העונתב היהש ןקחשל ולש הפי הריסמו ,תימלשוריה הבחרה רוזיאל
םלסמא .84-ה הקדב קמצמה רעשל הליבוה יר"תיבה רעשה ןוויכל
ארזע-ןבו ,רוחאמ ותוא לישכה רודכה תא לביקש ןקחשה ירחא קלדש
.המינפ לדנפה תא טעב


םע הקחיש ר"תיב
,יחרזמ ,קאיטרט ,ןייפנרוק
ןמכייר ,םלסמא ,יזרח
,רמאה ,סיסקובא ,(ןמצלוה)
היליבסו יולאש ,בוקינסלט
.(יאלוזא)