[Left Banner]

ר"תיב לש רתאב רטע


[Right Banner]

1997 רבמבונב 17
היזיולטה בתכ ,לטרג השמ .ףלא רפס ,2 ץורע בתכ ,סונאנ ןויצ
-תשולש לע יאדו וחוודי רקובה ינותיע .םייפלא רפס ,תילארשיה
םירשעמ הלעמלב רבודמש םהל רקיה לכב ועבשי םידהואהו ,םיפלא
הדבועה תא הנשמ וניא םג ךא ,עודי וניא קיודמה רפסמה .ףלא
דקומל םיירהצה -רחא םויה ךפה ר"תיב לש םינומיאה שרגמש
ועיגה םידחא םידהוא .ר"תיב ידהואמ םיבר רובע לגרל היילע
,םירחא םיקחורמ םיבושיו הנומש -תירק ,עבש -ראבמ דחוימב ףא
ןבואר .םולחה םשגתה ןכאש ,םהיניע ומב תוארל ידכ
שבול ,ילארשיה לגרודכב רתויב יביטקרטאה ןקחשה ילוא ,רטע
.םירוחש -םיבוהצה םידמה תא ולש הריירקב הנושארה םעפב

רטע לש וינפ תא לבקמ יזרח ןולא

,קחשמ-השועל הצובקה לש התוקקדזהמ קר אל תעבונ תושגרתהה
.ימלשוריה להקה ברקב דימת רטע הכוז הל הצרעההמ םג אלא
רבכ ר"תיב לש םיירהצה -רחא ןומיא תחיתפ ינפל העשה תיצחמכ
הסנכנשמו ,ר"תיב לש םינומיאה שרגמ חתפב םידהוא תואמ וצבקתה
לכמ התוא ופיקה םה ,רטע לש ותינוכמ ךומסה היינחה שרגמל
.יוצר אוה המכ דע שדחה ןקחשל ריהבהלו תוסנל ורהימו רבע
.ןגו-תיבל העיגמ רטע לש לש ותינוכמ

שדחה בכוכה לע םילפנתמ םידהואה

,םיקשנמהו םיקבחמה להקמ רטע חקלנ םידומצ םירמוש לש םתוסחב קר
,םייפכ ואחמ ,ופפונ ,ורש םידהואה .ןגומה השבלהה רדחל סנכוהו
ריהצהל ידכ םתושרל דמעש יעצמא לכב ושמתשהו ,תוירכוס וקרז
רומשל לדתשה ומצע רטע .רטע ןבוארל הנכה םתבהאו םתונמאנ לע
תינורטקלאה תרושקתה יגיצנל רצק ןויאר קינעה ,חור -רוק לע
יקזבה תפקתמ ינפב םישדחה וידמב שובל תונלבסב דמע ,הבותכהו
ותצובקב ןושארה ןומיאל הנפתהו ,תונותיעה ימלצ לש שאלפה
.השדחה
תונותיעה תא שגופ רטע

םינוש םייוסינ ךורעל םידהואה וכישמה ןומיאה ךלהמב
ודלונ ךכו ,םיליגר םה םהילא םינחלל רטע לש ומש תמאתהב
ןוידטציא יעיציב הנועה הברה ורשוי יאדוובש םינומזפהמ המכ םהל
בכרהה ידמב קחיש רטע ,ימינפ ןומיא קחשמ המייק ר"תיב ."ידט"
.ריוואהמ הטיעבב הפי רעש שבכ ףאו ,ינשה בכרהה דגנ ןושארה
ךשמב הארנש ןמורהו ,רודכב העיגנ לכ לע רטעל עירה להקה
ןיבל יתריציו קירבמ ןקחש ןיב ,שקבתמו יחרכה טעמכ םינש
ןומיאה םויסב םג .ןימי לגרב ךרדל אצי תיפקתהו תינועבצ הצובק
םלטצהל ושקיב םידהוא תורשע .החונמ לש עגרל רטע הכז אל
,תוגוע ,םיחרפ ירז ול קינעהל וא ,תומיתח ונממ לבקל ,ותיא
ויצירעמל הבר תונלבס הליג ודיצמ רטע .ריבכמל תוקישנו תוכרב
,ימלשוריה להקה לע עמשש םירופיסה לכ יכ חכונו ,םישדח -םינשיה
םולש רוסמה דהואה תושעל לידגה .טעמב וליפא םימזגומ ויה אל
לש ותויה רואל .ריש רטע דובכל רביחש ,ןורשה -תמרמ שודק
,"ידט" לש יחרזמה עיציב םייזכרמה ןוטה ינתונמ דחא םולש
:ר"תיב ידהוא ללכ תלחנל הרהמב ךופהי רישהש יופצ

,םייפתכה לע םילפונ ,םימוח םילתלת
,םיילגרה ןיב תולחשה ,םיבקע ,תורפסמ
,ר"תיבל עיגה ,םיבוהצל רבע
רטע ןבואר וה ,ךתוא םיבהוא
הגוע הפא וליפא דחא דהוא

השק המחלמל איבי בחרה לגסה יכ ר"תיבב וששח הנועה תליחתב
םתלוכיב הדיריל םורגל היושעש המחלמ ,בכרהב םוקמ לע ידמ
,(םיטפושה דוגיא םג ופיסויש שיו) ,לרוגה הצר .םינקחש רפסמ לש
התחנש תוקחרההו תועיצפה תכמ .ךופה טעמכ אוה בצמה הנהו
ביכרהל הצובקה החילצמ ישוקב ךא וב בצמל האיבה הצובקה לע
קחשמ ידמש ךכ לע רבדל אלש ,הגילה יקחשמל ומשל יואר לגס
הצובקה החילצה הליחתב .הצובקה בכרהב םיבר םייוניש םילח
ןולאו יערד ,ןמכייר תמגוד לספס ינקחשש ךות ,דורשלו רתלאל
הצובקה תא ריאשהל ,ללכ -ךרדב ,םיחילצמו לגדל םיארקנ ןהכ
לעופהו הילצרה דגנ םיקחשמב וקיתה תואצותש אלא .בוט רשוכב
הצובקהו ,קפסמ וניא יחכונה םינקחשה לגסש וארה ,םילשורי
הקקזנ ,םירשכומ םינקחשב ףדועמ תלבוסכ התארנ הנועה תליחתבש
איבהל זרדזה אלו ,להקה ץחלל ענכנ אל שדד ר"ויה .קוזיחל
.םירקבל תושדח ר"תיבל ךדשל וסינ תרושקתהו להקהש םינקחשה תא
קר ויה גייסא ריאיו ידובכ ידוא ,יזריש יזח ,האופר יבוק
רהמ איבהל בר ץחל לעפוה הלהנהה לעו ,ורכזוהש תומשהמ קלח
ןמ הניא תישיאה ותלוכי םא םג ,"רוחה תא םותסי"ש והשימ
לע רשפתהל םיכסה אלו ,תונלבסב ןיתמה שדד ר"ויה .תוהובגה
:םכינפל אוה הנהו עיגה ןכא רתויב בוטה .רתויב בוטהמ תוחפ

רטע ןבואר
28 ןב
תימואלה הגילב םיקחשמ 265
םירעש 92
תויופילא 3

תוארל ןתינ אל לבא ,ומצע דעב רבדמ םנמא םישרמה ןזאמה
הערל םירכוז התוא ,ולש ההובגה תישיאה תלוכיה תא םג וכרד
יקחשממ שאר ייופחו םילבא ורזח ללכ -ךרדבש ,ר"תיב ידהוא
הכז רטע .הביריה הצובקה תורושב קחיש רטע ןבוארשכ הצובקה
,ר"תיב ידהוא .שדוקה ריעב והשמ הומת םיכלמ דובכל םלועמו זאמ
םתצובק ייוכיסב םילבחמש ולאל הניט רוטנל םיטונ ללכ -ךרדבש
עיקבה רשאכ םג ,תואושתב ותוא לבקלו ול עירהל וגהנ ,חצנל
וטוטה עיבג קחשמב ולש ןוחצינה רעש דחוימב רוכז .ר"תיב דגנ
הפיח יבכמ הרבג וב ,ידט ןוידטציאב םינש רפסמ ינפל ךרענש
תבחרל רודכ הבגוה קחשמה םויסל תורופס תוקד .ר"תיב לע 1:2
הארנשכ .הבחרל ץוחמ לא אציו רטע ינפ -לע ףלח ךא ,ר"תיב
תרפסמ תטיעבבו רוחאל רטע חטתשה ,רודכל עיגי אל רטעש היה
-השיש לש חווטמ ,ר"תיב רעוש ,גאייסא בקעי תא עינכה הביהרמ
,"ידט" ןוידטציאב םוי ותואב ויה םיפוצ הברה אל .םירטמ רשע
ועירהו םהילגר לע ומק ,םשגה תורמל קחשמל ועיגהש ולא םתוא ךא
ומכ ,וקחשמבש תובהלתההו טנמרפמטה .תוכורא תוקד ךשמב רטעל
קוזיחל יעבט דמעומל ותוא וכפה ,להקה ןיבל וניב םימחה םיסחיה םג
.ר"תיבל ףרטצהל יושעש ימכ ומש רכזומ תונוע רפסמ הזמו ,הצובקה

םישדחה וירבחו רטע

ותולע בקע ,הרהמב יד ללכ -ךרדב וזנגנ ולא תועומש
,הפיח יבכמ ,ולש םאה תצובק לש התושקעתהו ,ןקחשה לש ההובגה
לעופהל ןבואר רבע םינש שולשכ ינפל .הלש רקיה סכנה לע רומשל
ילארשיה לגרודכב םידקת רסחו ימונורטסא םוכס תרומת ,הפיח
הנועבו ,(םינימאמ ןותיע הזיאל יולת ,ראלוד ןוילימ יצח ךרעב)
ןיגפהו הלעתה םיתיעלש םגה .הפיח יבכמל הנוע יצחל בש תפלוחה
תובוט םינש הלא ויה אל ,ולש ןפודה תאצוי תישיאה תלוכיה תא
תויניצר תורחתמ ויה אל קחיש ןהב תוצובקה .רטע רובע דחוימב
רשקנ ומשו רערעתה לארשי תרחבנב ודמעמ ,תופילאה ראות לע
.תעמשמ תורפהו תיביטרופס יתלב תוגהנתה לע תועומשב םעפ אל
ר"וי ,שדד השמ ,ר"תיבל רטע לש ורבעמל םיאנתה ולישבה ךכ
ןקחשה סיטרכ תא לואשל ידכ הרצונש תונמדזהה תא לצינ ,הצובקה
.ריבס ריחמב ולש