:הפיחב ריחמה .םניח ץפומ
םירעש העברא
םדוקה ןוילגה
אבה ןוילגה
[Beitar Jerusalem News]
אבה קחשמה
םיקחשמה תלבט
םירפסימ
רעונה תואצות
תושדח ןויכרא

2002 רבמבונ
הילטיאב ומכ לגרודכ
רבמבונב 1
ןיידע ירבג
תודחאתהה ר"וי
[Some players involved in Beitar's Italian strike]
.האחמ עיבהל הדעונש הליעי יתלבו תיטיא הדובע :תיקלטיא התיבש
תא םיספות ,םתדובע םוקמל םידבועה םיעיגמ תיקלטיא התיבשב
לכ תא םיעצבמ - "רפסה יפל" םדיקפת תא םיאלממו תוליגרה םהיתודמע
.העפשה רסחו רקעל ץמאמה תא ךפוהש ןפואב תאז םישוע םלוא םיבלשה
םיקחשמ תואצות
תופולאה תגיל
הגילה יקחשמ
רבמבונב 9
0:4 םילשורי ר"תיב - ןויצל ןושאר ינוריע
רבמבונב 2
0:4 הפיח יבכמ - םילשורי ר"תיב
וידניא ,ימצע ,(2) הקיבוק - ר"תיבל
וטוטה עיבג
רבמבונב 5
1:3 ןג תמר לעופה - םילשורי ר"תיב
השמ ימולש ,ןושש ילא ,םלסמא - ר"תיבל

ת ו ש ד ח