[Left Banner] אבא לע הלימ ףא
יול קילומש םע ןויאר
3/9/97 םילשורילקנרפ דוד :ןייאר
[Right Banner]
,ללכושמ רשוכ ןקתמ ,ןטק דראיליב ןחלוש
שדחה ותיב - תומדקתמ ואדיו/וידוא תוכרעמ
םולח לש המשגה ומכ הארנ יול קילומש לש
.לודג היהתשכ ךל היהיש תיבה לע תודליה
תונצנצ םע ,עקרקה תמוקב חוורמה חבטמה
תרצותמ םירקילה יקובקבו םייתיבה םישובכה
םייחהש תיב לש םשורה תא קזחמ קר תימצע
.תכשמתמ הנטיק םה וב


.ךלש תומולחה תיב תא תינבש הארנ
לכב .הזה תיבב הבשחמו ןמז ןומה יתעקשה
טעמכ תועש ןאכ יתיליב הנבנ אוהש הפוקתה
םגפ לכו ,טירפ לכ וב ריכמ ינאו ,םוי לכ
.יל באוכ ןטק יכה

.ןאכ הנהנ התאש חינמ ינא
תודלי ומכ הז - יליבשב תרשואמ דואמ הפוקת ללכב וז .טלחהב
,בהוא דואמ ינאש תנע יתשיא םע יח ינא .תרפושמ קר ,הינש
החלצההו ,יל אבש ימ םע יל אבש המב קחשמ ,הצור ינאש המ השוע
.הקיזמ אל םג ר"תיבב

וזה תודליב הנותחה תבלתשמ ךיא
רבכ דחיב ונחנא .יעבט היה הזש תנע םע בוט ךכ לכ יל היה
.תוקספה המכ םע ,םינש רשע טעמכ

ןונגסל תיתפתה אל ריעצ לגרודכ בכוככ
דסוממ תוחפ םייח

יתנבה דואמ רהמ לבא ,תוקספהל הביסה הארנכ וז - יתיתפתה
.םולכ הזב ןיאו ,תויוטש הזש

לע בשוח התאש וא ,הנותח וז ר"תיב םג
תרחא הצובק

םג ר"תיב ,וישכע הארנ הזש ומכ .תועצה יל ויהש תורמל ,אל
.דבלב תיטרואית הלאש וזש ךכ ,תכלל יל ונתי אל

להקהשכ רקיעב ,בוזעל םימעפל ךל קשחתמ אל
עדוי ר"תיב לש להקה קרש ומכ ללקמ

םילוכיש םישנא - הלאכ םידהוא בהוא אל שממ ינא לבא ,אל
התאשכ הזמ עורג רתויו ללקלו בוט התא םא דחא םוי ךתוא קשנל
,ילאמרונ הז ער םוי שי דיקפלו קנבל ךלוה והשימ םא .חילצמ אל
שיש ןיבהל םיכירצ םישנא .םיחלוס אל ,םיאטרופסל ,ונל לבא
,תועיצפ - שרגמב ןקחש לש תלוכיה לע םיעיפשמש םימרוג ןומה
.לזמ וליפאו םינומיאו םיקחשממ תופייע ,ריוא-גזמ

לעופה דגנ ךלש לוגב רכזנ ינא לזמ ןינעב
...ביבא-לת

רודכה לבא ,םירהל יתיצר ,ןכ ןאהד יקימ לומ ,תופילאה תנועב
לבא םירעש הברה עיקבמ אל ינא ,ללכב .ףיכ היה הזו סנכנ
היה הז הככ .םירכוז םישנאש ,דחוימ והשמ הז יל אצוי רבכשכ
ביבא-לת לעופה דגנ וא ,תמדוקה תופילאה תנועב עבש-ראב דגנ
.הרבעש הנועב

הדוהי ינב דגנ ךלש רעשה תא בהוא דואמ ינא
.ינוב לומ ,תונוע יתש ינפל

,םיבוט םיקחשמ לש הרדס ונל התיה .תרדהנ הפוקת התיה ללכב וז
יתיוושה ינא ,וליבוה םה .הדוהי ינב תא זאו ידטב יבכמ תא ונחצינ
.1:4 ונחצינו

...רחא קחשמ יל ריכזמ הדוהי ינב םשה
2:8 דספהה

ריבסמ התא ךיא קוידב םש היה המ ,ןכ
הזכ קחשמ

עבוק קחשמ אקווד היה הז .עדוי אל ינא לבא ישפט עמשי הז
ונייה ,תבש התואב ודיספה עבש-ראבש ללגבו ,םיחצנמ ונייה םא -
הטיעב לכש הז רכוז ינאש המ אוהה קחשמב .א"פוא עיבגל םילוע
ונחנא םג .סנכנ לכה - בצמ לכמ ,רטמ 30-מ םירודכ .הסנכנ םהלש
ךלה םהלו חילצה אל ונישעש המ לעופב לבא ,לוג םישל ונלוכי
אלו ץוחבמ ךמצע לע לכתסמ וליאכ התא הזכ קחשמ ףוסב .לכה
.הרק הזש ןימאמ

קחשמה ןמזבו
.הילע הטילש ךל ןיאש תלוברעמ לש ,םינוא רסוח לש השוחת וז
הנשי אל הז השעת המ הנשמ אלש ךכ ,ןטק גרוב ומכ שיגרמ התא
.םולכ

[Shmulik in the youth team]
ר"תיב לש רעונה תצובקב יול קילומש
(יחרזמ ןתיא - עקרב)

.םיחמש רתוי םירבד לע רבדנ אוב ,בוט
דחוימב הבוטל רכוז התאש םיקחשמ שי

לע 1:8-ה ומכ ,האצותה ללגב םהב יתינהנש םיקחשמ שי .חטב
ינפל הווקת-חתפ לעופה לע 0:6-ה וא ,םינש שולש ינפל הילצרה
רומא היהש המש ללגב הנהנ התאש םירחא םיקחשמ שי .םייתנש
ןוחצינה לע החמשהמ ץוחו לק קחשמכ הלגתמ השק ארונ תויהל
ןוחצינ לכ ,הזמ ץוח .תוששח לש תוקרפתה ,הלקה לש השוחת םג שי
תובירי םתיא שיש םינודעומ - הפיח יבכמ וא ,ביבא-לת יבכמ לע
.יברד יקחשמ וא ,הלודג

.םידהואל םג םיבושחש םימרוג םתוא תא ריכזמ התא
.הצובקה לש דהוא םג תמייוסמ הדימב אוה ןקחש לכ ,הארת .חטב
תא םיארוקו םירבדמ המ לע םיעמוש ,בוחרב םיבבותסמ ונחנא
ולדגש הלא יאדובו ,הצובקב םיקיתו םינקחש .םינותיע םתוא
יבכמ םע םיקחשמ לש וא ,יברד לש תועמשמה המ םיעדוי ,ר"תיבב
.טרופסל רבעמ הז -

םידהוא לצא ומכ ,שממ האניש לש המרל עיגמ הז
לש רבח תויהל לוכי ינא קחשמה ירחאו ינפל .אל ללכב ,אל
לבא ,הקזח תובירי שי קחשמה ןמזב .תובירי תוצובקמ םינקחש
.האנש שיגרמ אל ינא

םיגהנתמ תורחא תוצובקמ םינקחששכ אל םג
תומילאב שממ ,תוניגה רסוחב

.הנווכב רחא ןקחשב עוגפל הסנמ דחא ןקחשש ןימאמ אל ינא
.הנווכב אלש וליפא - םעפ יא הזכ והשמ יתישע אל חטב ינא

הלבגמ התיה אל וז ןהכ ילא לש הפוקתב
.ר"תיבל השקונ רתוי הברה הנגה סינכה ןהכ ילא

בוט ןגהל ידכ לכשב שמתשהל רשפא .הלבגמ וזש בשוח אל ינא
-- םיקחשמש םינקחש הצובקב תויהל םיבייחש םג בשוח ינא .חסכל ילב
רודכ םיחקול דימתש הלאכ ,בורקו קזח לבא יביסרגא אל ילוא
לכב לבא אל וא הזכ קחשמ בהוא ינא םא עדוי אל ינא .ןושאר
אל הז קזח קחשל הצור ינאשכ וליפא .הככ קחשמ אל ינא הרקמ
תמאב ינא ילש העיצפה םע יתרבעש המ רחא ,הזל רבעמ .יל אצוי
הסנרפה םג וז לבסהמ ץוח יכ ,רחא ןקחשב עגפא אל םעפ ףאש הווקמ
.הסנרפב ול עגופ התא ןקחשב עגופ התאשכ .םישנא לש

םינקחש שי - תואיצמה תא הפיימ תצק התא
.םהלש תומילאב םימסרופמש

.םינומשה תונשל תצקו ,םיעבשה תונשל רתוי ךייש הזש בשוח ינא
...ולש הריירקה תליחתב ששא ידוא וא ,ר"תיבמ ונא'ג קחצי

חסכל קיספה אוה יתמ הריירקה תליחת
קחשמה ךיא יתיאר .תונושארה םייתנש וא הנשב קר ןחסכ היה ששא
אל טעמכ אוה ולש הריירקה לש תונורחאה םינשבו ,הנתשמ ולש
.דחפל םיליחתמ ויה םינקחשו ץר היה אוהש קיפסמ .םיבוהצ לביק

תרגסמל ץוחמ לגרודכ קחשל בהוא התא
ר"תיבב תיעוצקמה

םוי לכ תועש יתקחיש דלי יתייהשכ .תוחפו תוחפ - הנורחאל
ינא .קחשל ךלוהו ןומיאמ אצוי יתייה ,תוקספהב ,רפס תיבב -
יתירחתהו יתקחיש .לגרודכ הברה ךכ לכ וקחישש םישנא הברה ריכמ אל
טרחתמ תצק ינא וישכעו ,הטיסרבינוא ,אבצ ,רפס-תיב - םוקמ לכב
רהזנ ינא םויה .ילש םייכרבב העיגפל םרת הזש חוטב ינא יכ
ןיאש לודג הזכ תויהל ךפה םינומיאה ץחל הזמ ץוחו ,רתוי
.תרגסמל ץוחמ קחשל חוכ

לשמל ןהכ ילא ןמאמב יולתש והשמ אל הז
.תועיגפ ענמיש םינומיא רטשמ לע דואמ דיפקה

לע רומשל םילוכי עדיו ןוצר םע ןהכ ילא ומכ םינמאמ ,ןכ
בור לצא .תענמנ יתלב איה הקיחשה לבא תמיוסמ הדימב םינקחשה
הברה קוחש ףוגה ,םינש 10-12 לש הריירק םימייסמש םינקחשה
לא ,םינמאמ יבגל ,הזמ ץוח .םליגב עצוממ םדא לצא רשאמ רתוי
,םיצוליא ינימ לכו םצמוצמ לגס לש םיצחלב םידמוע םהש חכשת
.קחשמל שבלתהל עוצפ ןקחשל םירמוא םהש הברה הרוקו

הז קחשל עוצפ ןקחש חירכהל רשפא ,המ
...ישונא אל יל עמשנ

ינא .קחשל םיצור םמצעב םינקחשה לבא ,הככ עמשנ הז ךל ילוא
םא םג .הלוח-יצחו אירב-יצח ,תוקירז םע םימעפ הברה יתקחיש
ןילנרדאהו דדועמ להקהו תבש םוי עיגמשכ ,עובשה לכ עוצפ התא
.באכה תא שיגרמ אל התא ,םרוז

קחשמה ירחאו
אירב התא םא םגו ,שתומו ןקורמ הרקמ לכב התא קחשמה ירחא
,םיילוסרק ,םייכרב - ףוגה לכ ךל באוכש םימעפ הברה הרוק
אוה לדבהה לבא דואמ םיצמאתמ ונחנא םינומיאב םג ...םירירש
וליאכ הזו ץחלב אצמנ התא .רידא ילאטנמ ץמאמ םג שי קחשמבש
תראשנ אל קחשמה ירחאו ,םהל שיש המ לכ תא םינתונ שארהו ףוגהש
ךכ לכ אל ,שטשוטמ וליאכ שארהו באוכ ףוגה .היגרנא םוש ךל
.סוקופב
[Shmulik in practice]
ןגו-תיב שרגמב ןומיאב יול קילומש

קחשל טושפ וא ,לגרודכ קחשל בהוא התא
אורקל יל ןתית םא לבא לגרודכב ןמאתהלו קחשל הנהנ ינא .קחשל
.יתוא םמעשל לוכי הז היזיולטב םיקחשמ תוארל וא קחשמה לע
עוצקמב ינא .לגרודכב םיניינעתמ אלש םישנא ןיבמ טלחהב ינא
טרופסב בוט יתייה דימת .תורחתהלו קחשל בהוא ינאש ינפמ הזה
יתייה ןוכיתה תפוקתב .דראיליב ,סינט ,גנופ-גניפ - םיקחשמו
,םינש שולש ךשמב (רטמ 5000) תוכורא תוצירב םילשורי ףולא
...םיפויתאו םיאודב קר יתוא ומידקה תויצרא תויורחתבו

תויהל - לגרודכב יחרכה הזש בשוח התא
םיקחשמל "שוח" לעבו יטלתא

לצא ,םימיוסמ םיבצמב .םהב הז תא םיחרכומ אלש םידיקפת שי
דיקפתב קחשל לוכי לילק שממ אלו יטיא ןקחש םג ,םימיוסמ םינמאמ
ףנעב הזכ ןקחש םישת .ליעומ דואמ תויהלו םורתל ול רשפאיש
.םולכ תושעל לכוי אל אוהו ישיא טרופס

ינמי ןגמ ,ךלש דיקפתל תעגה ךיא
,רשק וא ץולח ומכ ,םיימדק םידיקפתב םיליחתמ םלוכ טעמכ
.םינוש םידיקפתל םישנא םימיאתמש םינמאמ שי הז ליבשב לבא
יתייה םגו ,םלבכו הפקתהב קחשל יל אצי דוע םירענבו םידליב
זאמ - ינמי ןגמ קר ינאש םינש הברה רבכ לבא ,בוט יד רשק
.בוט שממ דיקפתה תא ריכמ ינאש ינפמ ןורתי הזב שי .רעונה

תויפיצפס תולועפ לע ךתיא םידבוע םינמאמ
ינמי ןגמ דיקפתל

םידבוע ויה יול ינור םע ןהכ ילאו רצלז באז .ןכש הלאכ שי
הז הרקמ לכב .ןימימ תומרה ומכ םירבד לע ןומיאה ירחא יתיא
לע ןמאתמ ינאש אצוי דימת זא ןומיא יקחשמב השוע ינאש המ
.ילש דיקפתה

ןקחש היזיולטב האור התאש הרוק םאה
דומלל הצור התאש טילחמו והשמ השוע
רבד ותוא תושעל

לגרודכ הברה האור אל םג ינא .הככ יתדמל אל םעפ ףא ינא ,אל
הברה ךירצ .קחשמה ןמזב ןוימדב שמתשמ טושפ ינא ...היזיולטב
.ירשפא דימת אל הזש ךכ ,הז ליבשב ןוחטיב

הזכ רבד שי - הצובק לש ןונגס יבגל המ
הצובק איה ר"תיבש דימת המדנ יל ,המגודל
םיסנמ דימת - קוחרמ םיטעוב אל טעמכ הבש
םינקחש אקווד .רעשה ךותל רודכה םע סנכהל
- היליבס וישכעו רהוז- ביבא לת יבכממ ואבש
.הבחרל ץוחמ רעשל וטעב

םיבבותסמ םינמאמ םתואש ינפמ ,הזכ רבד שיש בשוח אל ינא
אקווד .הצובקל הצובקמ םירבוע םינקחש םגו תוצובקה לכ ןיב
הברה הארנ הז ץוחבמ לבא ,ןוכנ ילוא הז ךלש המגודה יבגל
םיטעוב אל ונחנאש בשוח ינא םג עיציב בשוי ינאשכ .לק רתוי
ביריה תא שיגרמ התא - ירמגל הנוש הז שרגמב לבא ,רעשל קיפסמ
יפכמ םירבד תושעל השק רתוי הברה הזו תישחומ הרוצב ןמזה לכ
.הארנ ילוא הזש
[Shmulik in action]

קחשמ ךתוא האור תנע ךתשא
ר"תיבב תניינעתמ איהו לגרודכב הניבמ איה
קלח יל שי ילוא .םיקחשמל האב אל איה לבא
.לגרודכל אובת אל איהש ףידעמ ינא יכ הזב
,תישגר הזב תברועמ שממ אל איה ןפוא לכב
.היזיולטב ונתוא האור איה םא וליפא

םייחב השוע איה המ
,ךוניחו היגולויצוסב ראות תמייסמ איה
.םיטפשמה דרשמב תדבועו

םיבשוח רבכ םתא וישכע המו
םידלי לע

ונל בוט ךכ לכ לבא ,עדוי אל דוע ינא
תא קלחל ךירצש םימעפל שיגרמ ינאש ןאכ
.םישנא דוע םע הז