םילוח תיבב אלו ידטב תומל ןכומ ינא
ץרפ לט :ןייאר .םייח ריאמ דהואה םע ןויאר
[Right Banner]


?ר"תיב תא דהוא התא יתממ ,ריאמ
1958-מ ,הנש 40-מ רתוי ינפלמ

?ר"תיב תא אקווד דהוא התא המל
תא בהוא ינא המל יתוא לאשת טעמ דוע
לגרודכל תכלל יתלחתה 10 ליגמ ...יתשיא
םידהואה ומכ ויה םהלש םידהואה היקרוטב
יתכלהש הנושארה הנושאר םעפב .ר"תיב לש
יתוא םישרה 1958 תנשב ר"תיב לש קחשמל
.להקה לע יתקלדנו ,יחרזמ לואש ןקחשה
.םירומח םע תולגעב םיאב ויה םה
טעמכ יתדספה אל תונורחאה םינשה רשעב
.קחשמ םוש

ךלש ןמורה לכב חמשמ יכה עגרה המ
?ר"תיב םע

.1986­ב הנושארה תופילאה

?בוצע יכה עגרה המ
ונל קפד יניסש תופילאה ינפל םינש עברא
הנושארה תויהל הלכיש ,תופילא
.3-1 רמגנו רעשולש שבכ יניסו
א"קמיב היה הזו בוצע יכה רבדה היה הז

?ץמוקהמ קלחל בשחנ התא
.םילא אל לבא ףורש דהוא ינא

הצובקל םרתש ךתעד יפלש ןקחשה ימ
?ר"תיב תא דהוא התא הב הפוקתה לכ ךשמב הברה יכה

.הנחואו ןאילימלמ ,רליג לואר ר"ד ,םכח יסוי ,יחרזמ לואש :הברה ויה
.ךיסנה ירואו ךלמה הנחוא :ךכ הז תא ראתמ יתייה ינא
.םיהולא לש ןגס אוה הנחוא ,תושעל המ ןיא

?ןמאמ רותב הנחוא לע בשוח התא המ
.ותוא יתיאר - םתס הז תא רמוא אל ינאו ,רשע ןמאמ
םיסונוקה תאו תוצלוחה תא איבמ .רשע אוה
.םשא שדד הזבו לגסה איה הנחוא אל איה היעבהו

אוהש הצובקל היטפמיס םכל תייה תרחא הצובקל רבוע היה הנחוא םא
?ר"תיבב קחיש אוה םא בושח אלו הרונמה קרש וא ,הילא רבע

בוזעי אל ינא םייחב לבא וילא יל היהת דימת היטפמיס
אל ינאו םיוסמ ןקחש ליבשב םיאבש םידהואה גוסמ אל ינא .ר"תיב תא
.הדוגאה תא דהוא ינא .םעפ ףא ר"תיב תא בזוע
!אל םייחב .תרחא הצובקל בוזעי אוהש יוכיס םוש ןיאו דעל ראשנ ינא

לש ןגסהו ריאמ

לכ ךשמב עורג יכה ןקחשה אוה ךתעד יפלש ןקחשה ימ
?ר"תיב תא דהוא התאש הפוקתה

הז לע לבא תוחפ שי םיבוט רתוי שי .עוגפל יל רוסא ,רמוא אל ינא הז
.הנוע אל ינא

?ר"תיב ללגב והשימ םע תברש םעפ ךל הרק
תא לליק אוהש ללגב אסיכ והשימ לע יתמרה םינש שולש ינפל .הברה
.תומיש ול רמאו הנחוא
.החילס ינממו הנחואמ שקיב אוה ףוסב

אל ינא הצובקהמ יל סאמנ יד" תרמאש םעפ ףא ךל הרק אל
?"רתוי התוא דהוא

!יתלוכי אל לבא,םיימעפ אלו םעפ אל
.קחשמל ךלוה ינאש הינוסל יתרמאו ישיש םוי עיגה

?קחשמל תכלל ליבשב םתישעש ףרוטמ יכה רבדה המ
םילוח תיבב יתייה .הנש ינפל תופילאה קחשמב יתייהש
תא יתאצוה ינא תכלל יל ונתנ אלו ןטק בל ףקתה ללגב
.יתחרבו תויזופניאה
םייח לש ןוכיס היה הז ת"פ יבכמ לומ קחשמ היה הז
.םילוחה תיבב אלו ידטב תומל ןכומ ינאש יתרמא לבא

?ר"תיב לש םינקחשה תא םיללקמש וליאמ םג התא
ינא ימצע לוג סינכי אוה םע םג ר"תיב לש ןקחש ףא ללקמ אל ינא
.ותוא ללקא אל
!ללקמ אל ינא,רתוי םתוא דדועמ ינא הזכ בצמב אקווד

?תופילאו ליעגמ לגרודכ וא הפי לגרודכ םע תופילא ילב הנוע ףידעמ תייה
,תופילא לע רתוולו הפי קחשמ ףידעמ יתייה
.תופילא לבקל דימת רשפא יא תושעל המ ןיא

תייה המ לע הגיל תודרוי א"ת יבכמו א"ת לעופהש ךל םירמוא םא
?רתוול ןכומ

םוקמ תויהל הנשה ןכומ ינא .שיש רשואמ יכה םדא ןבה היהא ינא
.הגיל ודרי א"ת לעופהו יבכמשו םודאה וקה ינפל דחא

?הנשה תושעל ר"תיבל ץילממ תייה המ
.בוט ץולחו םירז םירשק ינש הנגה ןקחש איבהל םיכירצ םהש בשוח ינא

?הבורקה הנועל ונל הזוח התא המ
.יוכיס םוש ןיא םייתניב לבא תופילא הצור
.ישימח דע ישילש םוקמ היהנש בשוח ינא

?םינמזה לכב ךלש 11 ה ימ
,ןמיונ ינד,הכלמ ימס,רליג לואר,ץיבובור ידוא,יול קילומש,יחרזמ יסוי
.םייח ריאמ ינא ןבומכו יזריש המלש,קינזר לאומס,הנחוא,ןאילימלמ ירוא

.ךמצע לע תצק רפס ,םויסל
תרנכ ץוביקב יתייה 1945-ב יתילע .היקרוט דילי ,רוזאמ 71 ןב ינא
יתפתתשה ח"מלפל יתוא וסייג םינש עברא
שדק עצבמ ,רופיכ םוי ,םימיה תשש ,רורחישה תמחלמב
12 תונב שמחל אבא ינא.1948-ב רוזאל יתרבע .השתהה תמחלמו
ר"תיב ידהוא 90%-ש החפשממ ינא .ךרדב דחא דועו םידכנ
.הדוהי ינב דחאו א"ת לעופה דחא א"ת יבכמ דחא דוע שיו
שי ריאמ לש ותחפשמבש קיסהל ןתינ הנורחאה הבושתהמ :תכרעמה תרעה
םינומ םירתונה םיזוחאה תרשעש ןותנה ךמס לע תאזו ,םישנא םישולש
.םישנא השולש

[Meir with his grandson in Bayit Vagan]
ןגו תיבב ר"תיב ידרשמ ךותב וידכנמ דחאו םייח ריאמ