[Left Banner] בוקינסלט ןא'ז םע ןויאר
לקנרפ דודו טרמלוא לואש :ונייאיר
15/10/97 םילשורי
[Right Banner]

לש טרופסה רודמ תובידאב הז דומעב תונומתה
לע ומלוצ ר"תיב ידמב ןא'ז לש תונומתה .בירעמ
ידי לע ומלוצ תורחאה תונומתה .ישיבא ידע ידי
.טרגלא ילאו ןורמ ינד
.םימלצלו בירעמ ןותיעל תורומש תויוכזה לכ

לע םירבדמו הדעסמב םיבשוי יאסינוטו ינלופ ,יסור
.יאקורמ ומכ רבדל ליחתמ יסורה םואתפ .לגרודכ
םיבהוא םיאקירפא-ןופצה לכ יכ קחוצ יאסינוטה
אל אוה יכ קחוצ ינלופה ,ינשה לע דחא קוחצל
םירחאה ינש יכ קחוצ יסורהו אשנתמ תוארהל הצור
רבדמ אוה הככ - אוהו יוקיח השוע אוהש םיבשוח
4 רפסמ - בוקינסלט ןא'ז תא ולבק .םייחה לכ
."ןקרמתה"ש היסורמ ןשי הלועו םילשורי ר"תיבב
םיריאשמ ונחנא יאסינוטהו ינלופה תוהז תא
.שחנל םכל

[Jean]
היסורב לגרודכ קחיש ילש אבא .םיאטרופס לש החפשממ אב ינא"
,ילש אבא .שש ןב יתייהשכ הצרא ונילעש דע ,תוכומנ תוגילב
והשמ תושעל ךירצש טילחה ,לגרודכל ןאכ םיסחייתמ ךיא הארשכ
תונייטצהב סרוקה תא םייס אוה .טייגניוב לגרודכ ינמאמ סרוקל ךלהו
יתיא ויה .םידליה תצובקב ,דודשא ינוריעב יתוא ןמאל ליחתהו
ונתיא ךישמה ילש אבאו ,רקלט רפועו ןמ'גרות רימע הצובקב
.רעונה דע םיאליגה לכ ךרד - םיישיא םינומיאב םגו הצובקב םג -
תבהא - תודוסיה לע קזח ונתיא דבע אוה .רטפנ אוה זא ךרעב
ינעוצקמ סחי היה ולש סחיה .תושקונ ,םיילגרה יתשב קחשמ ,קחשמה
".תורחבנה לכל ונעגה ונתשולשו ,ריעצ ליגמ רבכ

םיכומנה םיאליגב תקחיש םידיקפת הזיאב
,רודכל בורק תויהל ,ץורל בהוא ינא .רשק יתייה םלועמו זאמ
.תוכחל אל ,הרקי המ טילחהל

תעדי ךלש הריירקב בלש הזיאב רכוז התא
ןלגרודכ תויהל ךלוה התאש

יל שיששו ,רשכומ ינאש ןיבהל יל הנתנ תכרעמה הלחתההמ רבכ
ונימזהשכו ,תורחבנל יתוא וחקל םירענה ליגמ .לגרודכב דיתע
,ףסכ לע יתבשח אל 17 ליגב דודשא ינוריע לש םירגובל יתוא
תארקל ךלוה ינאש יתעדי .םודיקה לע קר - םירבד הלאכ ,הזוח
(94/95) דודשא לש הדיריה תנועב .ליחתהל יל בושח היהו הריירק
אקווד .חתופה לגסל יתעגהו טעמכו ,תרגובה תרחבנל יתנמוז
םוקמב יל תולעל הלוכי ילש תועט לכ יכ ץיחלמ בצמב ינא ר"תיבב
השק הדובעבש ןימאמ ינא .תודדומתהמ דחופ אל ינא לבא ,בכרהב
יל הבושח ,בכוכ לש סחיה יל בושח אל .ימצע תא שממל חילצא
.המשגההו האנהה

טלקיהל השק ךל היה הצרא תילעש ירחא
התיכמ רבכ הפ דומלל יתלחתה יכ ,תומלקאתה יישק יל ויה אל
אצוי הז .יאקורמ יתייהנ ,"יתנקרמתה" םיעמוש םתאש ומכ .'א
תרגסמב יתלדג ינא ,תיעוצקמ הניחבמ אקווד .ןבצעתמ ינאשכ רקיעב
הביסה וז .יל חונ דימת אל הפ ליגרה סחיה ןכלו תיאפוריא טעמכ
תעמשמ לש םיאנתבש בשוח ינא ,ללכב .יל םיאתמ ןטשק ומכ ןמאמש
םמצעמ םיקיפמ םה ןמאמה יפלכ דובכ תארי שי םינקחשלשכ תינדפק
.רתוי

םירחא םינמאמ לצא הז ךיא
רתוי אטבתהלו תושגר ןיגפהל היה רשפא לשמל ןהכ ילא תפוקתב
ליחתמ התא םג ,ןא'ז" יל רמא אוה דחא םויש תורמל ,תוישפוחב
דצמ "שארה לע םיבכוכה לכ תא יל שי קיפסמ אל ,יל תונעל
,ידוסי ןמאמ אוה יכ תרגסמ לע רומשל חילצה ןהכ ילא ,ינש
םיסינ הז תרחא אמגוד .הצובקה לש החלצהה תוכזב םגו ןעיקשמ
םישנא ןמזה םע לבא חושק ןמאמ לש ןקת לע דודשאל עיגהש ,רכב
סנאטסיד רומשל לוכי אלו םח םדא-ןב אוהו ,ריכהל םיליחתמ
תוניצרה תדימ לע העפשה הזל שיו ,תדרוי תצק תעמשמה זא ,יתוכאלמ
.םינקחשה לש

(1993 תנש) 21 ליגב בוקינסלט
דודשא ינוריע ידמב
[Young Talesnikov]

םע תרדתסה ךיא - (21) ריעצ ליגב ןטפק תייה
הצובקב םיקיתו רתוי הברה םינקחש ויהש הז
.לשמל ,דודשאב זא היה גרובצניג ינוב

ליגב ןטפק םנמא יתייה ...ןטפק תויהל ילע ץילמה ללכב ינוב
ינא המכ יתנבה ילא תא יתיארו ר"תיבל יתעגהשכ לבא ,ריעצ
.הזה דיקפתל םישורד ןויסינו יפוא המכו ,דומלל דוע ךירצ
רמוא אוהכש ךכ ותוא םידבכמש והשימ תויהל ךירצ ןטפק
,רגנילק ומכ קעוצ גיהנמ שי .ול תונעהל םיצור זא והשמ
תואמחמ לבקל ידכ םיצמאתמ םישנא .ילא ומכ טקש גיהנמו
דמחנ ,ידמ בוט יתייה .התייה אל ילש תוחכונ ול שי ,ילאמ
,ףטלל םעפ ידמו ,םייאמו חושק תויהל ךירצ טרופסב .ידמ
.ידמ רתוי אל לבא

םילשורי ר"תיב ןיבל ךניב רשקה רצונ ךיא
קחשמה ירחא ילא שגינ הנחוא ילאש רכוז ינא הגיל ונדריש הנשב
ירחא ,ךכ רחא .קוחר עיגא ינא ךכ ךישמא ינא םאש יל רמאו
תינכתה ירחאו טרופסה ץורעב תינכותל יתוא ונימזה ,הדיריה
תמאב לבא הנש םנמא חקל הז ."תויוחתפתה ויהי"ש יל רמא ילא
96 לש ץיקבו ,דואמ רזע יקסבוקטיו איג ילש ןכוסה ...ויה
.ר"תיבב קחשל הצור ינא םא יתוא לאשו ילא רשקתה ןהכ ילא
תמאה ...קחוצ ינא .יל ונתי ףסכ המכ הנשמ אל ,אלש דימ יתרמא
םיימוי ךות .ר"תיבל עיגהל ידכ ףסכ לע יתרתיו וליפאש איה
ךירצ יתייהו ,הינמרגב םינומיאה הנחמל יתעגהו רדתסה לכה
הבשחמב - תיבהמ קוחר ינאשכ ירמגל םירז םישנא םע רדתסהל
.הזל סנכיהל ןוחטיבה יל היה אופיאמ עדוי אל ינא הרוחא

דחוימה לוהינה ןונגס םע שגפמה
השק היה ר"תיב לש

דימת יל ומליש .רומג רדסב יתיא התייה דימת ר"תיבב הלהנה
הפ שיש יתוא ודיחפה יתאבש ינפל .יל עיגהש המ לכ תאו ןמזב
(יול) םהרבא .הככ היה אל הז לבא ,תונלבס הברה ךירצו ןגלב
תושרל דמועו הצובקה תא יח אוה ,הצצש הייעב לכ רותפל ןימז
ר"ויה ירחא ףודרל ךירצ יתייה דודשאב אקווד .םויה לכ םינקחשה
שיגרהל רזוע האלמ הרשמב הלהנה שיש הז .היעב יל התיה םא
.ןעוצקמ

,םיקיתוה םינקחשה םע שכר ןקחש רדתסמ ךיא
לע םתיא תורחתהל אב אוהש רורב רשאכ
בכרהב םוקמ

שיגרמ ינא לבא ,םימייואמ תצק ושיגרה םינקחש יתעגהשכש ןוכנ
ר"תיבב בכרה ןקחש ינא םויה .ילא טקפסר שיו ימצע תא יתחכוהש
םיריכבה דצמ ילא תוסחיתהה בכרהב םוקמה לע יתמחלנש הפוקתב םגו
דובכ ןתונ ינאש הז תוכזב םג יתוא םיכירעמ .תדבוכמ התיה
ללכב ןוכנ הזו ,קחרמ תרצוי תמאב תורחתה ינש דצמ .הרזח
.לגרודכה םלועמ אל םה ילש םירבחה בור .יתורחת טרופס יבגל
קר שממ דדוימ לבא הצובקב םינקחשה לכ םע םיבוט םיסחיב ינא
,קילומש ,קיציא - ילש תצבשמב םיקחשמ אלש םינקחש המכ םע
.יאלוזא רמות

וליפא ,בכרה ןקחש לש דמעממ רבעמה היה ךיא
לספס ןקחש לש דמעמל ,ןטפק

בכרהב םוקמה לע יתרתיו ,ימצע תא םישגהל יתלוכי אל דודשאב
תא םישגהל תוסנל ךירצ םדא ןבש בשוח ינא .ימצעב יתנמאה יכ
ןאל יתעדי .םיחקולש םינוכיסה תא הווש וזה הרטמהו ,ומצע
.להקהמ ,הריוואהמ יתינהנ ר"תיב דגנ יתקחיששכ םג - ךלוה ינא
שיגרמ ינא .ןוכנה רבדה תא יתישעש שיגרמ ינא יצחו הנש ירחא
יתשגרהשמ רתוי וליפא ,תיעוצקמ ,תיתרבח .םילשוריב תיב ןקחש ומכ
תא דבכמ ינא ...םיקקפה אלמלא ןאכ רוגל ראשנ יתייה .דודשאב
שי הפ .הנוש ןאכ השגרהה לבא ,ריעה תא בהואו דודשא ינוריע
דימת יתשגרה אל דודשאב .הצובקל להקה לש תיתימא הבהא
םידספה םיחקול ,םייתימא םידהואה הפ .תוחלצהב קר ,ןוגריפ
אל רבכש בלש היה ינוריעב .הבהא תוארהל םיכישממ לבא בלל
.קחשמה תוודח ילא הרזח ןאכ .קחשל יתינהנ

רתוי קחשמ התא - הנתשה ךלש דוקפיתה םג
.הצובקה לש קחשמה תא להנמ אל רבכ .רוחאמ

.ןמאמה לש תוטלחה לבקמ לבא ,ייפואב יטננימוד ינאש ןוכנ
אל התא ,הרקמ לכב .רוחאמ רתוי וליפא יתקחיש ןהכ ילא לצא
הז .וילא ךמצע תא םיאתהל אלא ןטשק רורד םע חכוותהל לוכי
אל ונלש הטישהשכש הדבוע - םימעפל שימג אל אוהש רמוא אל
,רשק ילב .התוא ףילחהל היעב ול התיה אל הנועה תליחתב הדבע
ןקחש םג תויהלו הברה רפתשהל דוע לוכי ינא ילש דיקפתב םג
ינא .עיקבהל לע תוחפו גופסל אל לכ םדוק בשוח ינא .עיקבמ
.הזועת רתוי חתפל ,רתוי ימצעל תושרהל ךירצ

ךלש המאתהב עגפי הזש ששוח אל התא
ןמאמ לכש "יארחאה ןקחשה" לש תצבשמל
וילע ךומסל לוכי

תוירחאה ןובשח לע היהי אל הז םירבד דוע השעא ינא םא ,אל
רומא ינאש הפיא היהאש ילע ךומסל לכוי ןמאמ דימת .םויה ילש
ןקחשש רוח רוגסלו תדרל ידכ ןמאמה תא ךירצ אל ינאו ,תויהל
.ןמאמ לכל הכרב ינא וזה הניחבהמ .ילש יפואב הז - ריאשה רחא

[Jean in a tackle]
"הנגהב םירוח תריגס" גשומה תשחמה

הריירק ןעמל תושעל ךירצ תונברק הזיא
יעוצקמ ןלגרודכ לש

.םיקחשמו םינומיא קר אל ,םלש םייח חרוא הז יאטרופס תויהל
ןבומכ םיעיפשמש הניש ילגרה ,םינוכנ הליכא ילגרה ,אמגודל
אוה הנוכנ הנוזת לש עטקה ,לשמל ,יליבשב .םייוליבה לע
,הנמשהל היטנ יל שי .הז םע יל השק ןמזה לכ ,הלודג הברקה שממ
ינאש םעפ לכב .םיפיטחו םיקותמ םירבד ומכ תויוטש לע תמ ינאו
תא קנפמ ינא םימעפל .קבאמ שממ הז ,ןוינקב תוינגפוס האור
םג הז הנוכנ הנוזת .עמשוממ דואמ ינא ןורקיעב לבא ,ימצע
,ףוגל הנימז רתויל היגרנא ךופהל ודעונש תונורקע ינימ לכ
לוכאל יאדכ אל ,לשמל .לכוא התאש לכואהמ םומיסקמה תא איצוהלו
וא .תוקרי ותיא לוכאל יאדכ ןכ לבא ,רשב םע דחי תומימחפ
תיעטומ איה לוכיעה תא תזרזמ לכואה ירחא תוליעפש הנומאהש
,הזמ רתוי .תוליעיה אישב לכעל ףוגל תתלו חונל טושפ ךירצ -
.לוכיעה תכרעמ תא תוקנל רזוע הז יכ ,עובשב םעפ םצ םימעפל ינא

םירבחה יבגל םינוכנ הלאה תונורקעה
.הדימ התואב הצובקל ךלש

םינלגרודכ הברהמ ילש השיגב ינעוצקמו עדומ רתוי ינא הזה טקפסאב
.הלאה םירבדל ןוכנ ךוניח ןיאו תועדומ ןיא ץראב .ץראב
םירגנוהה - םירזה םה הלאה םינבומב םינעוצקמ יכהש ימ ר"תיבב
ינא םאש םינלגרודכ ריכמ ינא ,תומש ריכזהל ילב .ייגרסו
ףוס ינפל דוע עיגי םינפל סקובה עובשב םוי םוצל םהל עיצא
...טפשמה

תיתרושקתה הפישחה יבגל המ
תויטרפה ןדבא ,ןברק םג הז

קר שי הזלו ,ריכב ןקחשל ךופהל יל רזע יתלביקש םוסריפה
ידכ ,ץורפל ידכ .ילכלכ ןוחטב יל שי הז תוכזב יכ תונורתי
יעבטמ לבא ,תרושקתב רזעיהל בושח היה ינוריע תפוקתב טלבתהל
תבזוע יד תרושקתהש יל חונ וישכעו ,הפישח בהואש סופיט אל ינא
.טקשב יתוא

בוחרבו
םידמחנ ,ןמזה לכ ךתוא םיקנפמ םילשוריב ר"תיב ןקחש רותב
ינאש םיבשוח םהמ קלח - ילע םיקלעתמ אל םג םידהוא לבא ,ךילא
תיב ןקחששכ םיבהלתמ דודשאב .הברה יתיא םירבדמ אלו רז ןקחש
,וחילצהש הלאמ דחאל בשחנ ינא .יתוא םידבכמו ץוחב חילצמ
יתייה םא לבא ,וביברו ןזח ןולא םע דחי יתוא םיריכזמ וליפאו
םוי .הדימ התואב םיבהלתמ ויה אל וזכ המרב דודשאב חילצמ
,תבשב לבז תייה ,םיניינעה המ ,ןא'ז ןלהא" - רקובב ןושאר
.םירבד הלאכ - "תוארתהל

[Ashdod Players]
ינוב ,ןא'ז ÷לאמשמ .תרחבנה ןומיאב "םידודשא"ה
.ןמ'גרות רימע ,ןזח ןולא ,וביבר םייח ,גרובצניג

תרוקיבל ביגמ התא ךיא
,יחא ןא'ז" - ךילא םיאב םידהוא »תנבצעמ םתסש תרוקיב שי
לוכי הז - "םיפגאל חורבל ךירצ אל התא לבא קפיכה לע ץר התא
ןעמלש תורמל ,תרוקיב לבקמ ןכומ ינא םינעוצקממ קר .זיגרהל
ינא ,רוציקב ...יתוא ןבצעמ הז םג תמאה
.בוט רתוי תרוקיב לבקל דומלל ךירצ ינאש בשוח

םינותיעב תרוקיב יבגל המ
.ןסוחמ רתוי ינא םויה לבא- תישגר תוחפל - ילע עיפשה הז םעפ
.בכרהב ינאש חוטב אלש בותכ םויה ןותיעבש יל עירפמ ןיידע
םע קחשמ ,םינותיע תונקל ץר ןיידע ינא ילש ןויסינה תורמל
"ןותיעה תא חתפא אל ינא םויה" לש םינטקה םיקחשמה תא ימצע
םומיסקמ ,דחא עובש ךל חולסל םינכומ לגרודכב ...חתופ ףוסבו
,םישק יכה םיקלחה דחא הז ."רבשמב התא" - ךכ רחא ,םייעובש
,תודרומו תוילע לש תואיצמ רצוי הז .ןמזה לכ בוט תויהל ךירצש הז
.הז םע תויחל דומלל ךירצו

לכ תא ךל עבוק לגרודכהש שיגרמ התא
דיתעה תא םג ילוא ,םויה רדס

דמול ינא םויכ .םייחה לכל יתיא ךליי לגרודכהש בשוח אל ינא
לופיטל תועדומ ןיא ץראב הפ .תיטסילוה האופרו היגולוסקלפר
םג לוכיש ,דיתעב תושעל הצרא ילואש והשמ הזו ,ףוגב ןוכנ
לבא ךמסומ לגרודכ ךירדמ ראותל םג יתדמל .טרופסב בלתשהל
חושק תויהל ךירצ ןמאמ תויהל ליבשב .ןמאמ תויהל הצור אל
,רעטצמ" ול דיגהלו ןקחשל אובל ,וארת .םימעפל ער תויהלו
רתוי ,ינממ היגרנא הברה טחוס היה "ילצא קחשתש הצור אל ינא
לוכי ישוקב אוה .םוצע חתמב אצמנ ןמאמה .תתל לוכי ינאש הממ
.הלקה שיגרהל הז תופצל לוכי אוהש הברה יכה ללכ ךרדב ,חומשל
םש .הפוריאב קחשל רתוי לק יל היהש בשוח ינא וזה הניחבהמ
.םידספה ירחא ךכ-לכ םיציחלמ אל םש ,עוצקמל ומכ רתוי אוה סחיה
הרבחב םייביטקייבואה םיאנתהו ןאכ תוילטנמל רושק הז ילוא
וליפא ,היזיולטב לגרודכ האור אל ינא הווהב םג .תילארשיה
היגרנא הזב עיקשהל יאדכש בשוח אל ינא .ימצע לש םיקחשמ אל
ךלוה ,ארוק ינא ילש יונפה ןמזב .הממיב תועש עבראו םירשע
...תורפואל וליפא תוגצהל

ארוק התא םירפס הזיא
וישכע .םיינרדומ םירפס םגו תיסורה הקיסאלקה לכ .ינימ לכ
דיספמ ינאש יל תרמוא ילש אמא ."הכב השטינ" רפסה תא יתארק
.רוקמב םייסורה םירפוסה תא ארוק אל ינאשכ ןינעה לכ תא
תמאב ףוסבו אורקל יתוא וחירכה ילש םירוהה דלי יתייהשכ
יל ןיאשכ טרפב ,יתוא רישעמ הזש שיגרמ ינא .הז תא יתבהא
יבגלו ןובשחב םיאב אל םירדוסמ םידומיל .דומלל תרחא ךרד
הלאכו הלכלכ ,הקיטמתמ בהוא אל ינא - החותפה הטיסרבנואה
...תויחל רשפא יא אלימב היפוסוליפמו

רחא םימי המכו ,ןתחתמ םלסמא דוד בורקב
התא - ךתיא המ .יחרזמ ןתיא ךכ
ןיאושינ לע בשוח

,הטיסרבינואב דמולש ימ .אובת הנוכנה השיאהש ךירצ לבא ,דגנ אל ינא
םינינעמש םירבד םתואב תונינעתמש תורוחב שוגפל לוכי ,לשמל
שארבש הלאכ חטב ,ללכב תורוחב שוגפל השק לגרודכה םלועב .ותוא
ןוכנ ,"יאוב" הל דיגאו ןוינקב הרוחבל שגא אל ינא .ךלש
...לבוס ינא םויכש אל

לש הזמ תצק הנוש ךלש עקרהש הדבועה םאה
םתיא םירשקב ךל עירפמ הצובקל ךירבח

,דקור ינא הביסמל ךלוה ינא םאו ,אשנתמ אל ינא .אל ללכב
.השטינ לע רבדמ אל

שיש שיגרמ התא ,השטינ תא תרכזה םא
ךלש םייחה לע עיפשמש ולש תונויערהמ והשמ

ןויערה .ילא רבדמ דואמ "יתוא קזחמ יתוא גרוה אלש המ" טפשמה
ותווע םיצאנהש הרוצב אל ןבומכ ,יתוא ןינעמ "ןוילעה םדאה" לש
.ותוא

ידכ ךלש םייחב םשימ התא תמאב המ
"ןוילע םדא" לש לדומל ברקתהל

עוצקמב חילצהל ידכ ...םיילענ הזיאו ןוילע םדא הזיא ינא
ילוא ,םג אלא תיזיפ קר אל ,השק הדובע לע ןמזה לכ רבודמ ילש
יבויח תויהל ךמצע תא טנפהל ךירצ שממ התא .תילאטנמ רקיעב
קופיסה .הנוכנה ךרדהמ תוטסל םייותיפ הברה שיו ,םינבומה לכב
האנההמ לודג רתוי אוה הלאה םייותיפל אל דיגהל תלוכיהמ אבש
.םהמ דחאל םיענכנ םא בואשל רשפאש

הזה םייחה חרואש שיגרמ התא םהב םיעגר שי
םירותיוה לכ תא הווש הזש ,םלתשמ

,תחצינש עדוי התאש עגרה ירחאש תוינשב הז ינוציק יכה .חטב
בורק יכה גשומה הזכ עגרל .קחשמה תא רגוסש רעש ירחא ומכ
שיגרמ התא ,תדלונ ובש עגרה לע םיהולאל הדומ התא .המזגרוא הז
,םלענ דיחיה ךיא שיגרמ התא ,ךלש הצובקב םישנאה לכ יפלכ הבהא
תוינש המכ ירחא .חוכ איהש הצובק שי ומוקמבו ,וגא ךל ןיא ךיא
...עורל ,תועיבצל ,חתמל םירזוח

םיערה םיעגרהו
עיבגב ביבא-לת לעופהל 0:4 ונדספהשכ וישכע ...םירסח אל
בכרההשכ ,ןומיאב םויה וליפא .ימצע תא רובקל יתיצר וטוטה
םתיא יתקחצ זא ,ונילע וקחצ םה קחשמה ירחאו ונתוא חצינ ינשה
.תומל יתיצר םינפב לבא

אוה הרבעש הנשב עיבגה רמג יצח
הזכ עגר םג

יתרמאו היזיולטב יתוא ונייאר יתוא קיחרה ןרוק ינדש ירחא
לבחשו ,לדנפ היה אלש ,ותוירחא הזש - בלה לע יל היהש המ
תא חוכשל לוכי אל ינא .קחשמל ואבש םידהואה יפלא תורשע לע
דחופמ טבמב תברועמ ,הקירשה ירחא ולש תאשנתמה םינפה תעבה
ןא'ז דובכה לכ" ימצעל יתרמא הרק הזש ךיא .וביבס היהש סעכהמ
ךיא הארתו םיפוצ 40°0° לומ רמגה יצחל בכרהב ךתוא ומש -
ךיא וכירעה םגו ,ןרוק לע וסעכ ךכ-לכ םלוכ ילזמל ."תלשיפ
הרקמה לע הניט יל רמש אל דחא ףאש ךכ ,היזיולטב יתרבידש
.הזה

ןושארה לדנפב הרק המ
.וב יתעגנש ,היזיולטב יתיארש המ יפל םג ,תויהל לוכי םש
היה יתבשחש המ לכ - עגר ותואב ילש שארה היה הפיא עדוי אל
.לוג םישי אל אוהש ידכ 'ץילג תושעל

םע דדומתמ התא ךיא ,ינשה לדנפל רשקב
לש תועטש עדוי התאשכ ,הלאכ םיעגרב לוכסתה
וזכ הרוצב ךילע העיפשמ רחא םדא-ןב

ןכומ ינא .היסומלרדנא היהת תרחא ,תורמ לבקל םיבייח יתעדל
רומשל ידכ תכרעמב תאטבתמ םימעפלש תושפיטה לש ריחמה תא םלשל
.תרגסמה לע

קחשמ ןמזב םג בשוח התא הככ
- םיטפושל ריעהל אלש לוכי אל ינא םיקחשמ ןמזב ...יאולה
הלאכ - "ןכ ונחנאו אל םה המל ,וישכע אלו םדוק תקרש המל"
םעפ.םיאצוי םירבדה - הזה סעכה תא רובצל לוכי אל התא .םירבד
רמוא התא - הלאכ םירבד לע םיבוהצ םיסיטרכ רתוי לבקמ יתייה
םידמול ךכ רחא .סיטרכ לבקמו "הז תא תיאר אל ךיא" טפושל
..."הזכ רבד תוארל אל ךלש המרב טפושל םיאתמ אל" - ףנחתהל

טפושה םע םירובידל ,העפשה ללכב הזל שי
ול איצות" טפושל ןייכבתמ דימת ,רגנילק תא הארת - חטב
.ץחלב םידמוע אל םה םימעפלו ,"!םודא ול איצות ,בוהצ

[Now what?]
.

,ךילע עיפשמ אוה - להקה יבגל המ
הצובקה לע

להקהשכו ,ערל םגו בוטל םג - לכה עמוש התא .ללכב קפס ןיא
םיבהואש הנהנ דחא לכ ,ישיא ןפואב םג .הצובקה תא ףחוד הז דדועמ
בוביסב ובוטורק סקליס דגנ ידטב ונקחיששכ .הז תא םירמואו ותוא
רובעל הצור ינאש ןותיעב םסרפ והשימ ,תופולאה עיבג לש ןושארה
להקב דחא םדא-ןב ,ןוכנ היה אל הזש הנשמ אל .ביבא-לת יבכמל
קחשמה ירחא ,לבז אי ,דגוב הי" קחשמה לכ יתוא ללקל קיספה אל
היה ילש טקניטסניאה .ןבצעתמו עמוש ןמזה לכ ינאו ,"... ינא
ויה ךכ רחא לבא ,"הנוגמ העונת" וזיא תושעל וא הרזחב ללקל
ןימ יתישע קר זא ,להקה לכ יפלכ היה הזש םינותיעב םיבתוכ
.קחשל יתכשמהו "המל" לש הזכ ףוצרפ

הזה רשכומה ןקחשהש קפס ןיא :ןא'זל השקב ונל התיה םויסל
הנש ךות ךפהו םילשורי ר"תיבב תולעפתה תררועמ הרוצב טלקינ
םשה םע אוה ונלש דיחיה ישוקה .ימלשוריה להקה יביבחמ דחאל
קחשמב םעפ .עיציב םילבוקמה םירישל םיאתמ אל טושפש ,ולש
,ןושאר םוקמ" לקשמ לע) "בוקינסלט ,בוקינסלט" םירש ונחנא
שמח םיחנ ךכ-רחאו ,("ה____ב אוה לולמ ןלוג" וא "ןושאר םוקמ
והשמל ומש תא ףילחהל ול תפכא היהי םא ןא'ז תא ונלאש .תוקד
ינשב ."סיסקובא יסוי" וא "יאלוזא רמות" תמגוד ,רתוי טילק
אוהש רמאשכ ןווכתה המל קוידב בוקינסלט ונל חיכוה םיטפשמ
ילבמ םייסנ החפשמה לכל דעוימ הזה רתאהש ןוויכמו "ןקרמתה"
.ותבושת לע איבהל


[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
Sep. 05 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]