[Left Banner]

קארע דוד םע ןויאר

טרמלוא לואש :ןייאר

 [Right Banner]

[David Arak and the three other tenors]

?לגרודכ ןיבמ אלו םילשוריב לדגש דלי ריכמ התא

שרגמב 1997-98 תנוע לש הרוכבה ןומיא ,24.6.97 ,ישילש םוי
םידהואה יפלא תא עיתרהל חילצה דבכה םוחה .ןגו -תיבב םינומיאה
םתוחכונ יפלו ,הנשה לש ןושארה ןומיאה תא גוגחל םיעיגמ ללכ-ךרדבש
ליחתהל םישש שממ אל םה םגש בושחל היה ןתינ םינקחשה לש הלדה
ןומיא הז םא הנשמ אל .םש ויהי דימתש ולא םג םנשי לבא .הנועה תא
ינקחשמ ימ וא ,ןמאמה ימ עודי רבכ םא הנשמ אל ,ןורחא וא ,ןושאר
דוד אוה םהמ דחא .םיאב דימתש םישנא שי ,הצובקב ראשיי שכרה
.בלה תמושת לכ תא ויפלכ דקממ אוה עיגמ קרע דודש עגרהמ .קרע
ילא .תוחפל הנחוא ילא היה וליאכ ותוא םיקשנמו וילא םיצר םידהואה
אלו ,ןכל םדוק תורופס תוקד םהינפ לע ףלח ,בגא ךרד ,ומצע הנחוא
םישנאה דחא אוה קרע דוד .תושגרתה םהב ררועל חילצה שממ
םינקחשה לכ םאש הארנ .המצע ינפב הריירקל דהואה ראות תא וכפהש
רבכ ר"תיב ,עיגמ אוהש תוריסמו תוקידא התואב םינומיאל םיעיגמ ויה
אשינ ,קרע דוד לא םיברקתמשכ .הפוריא עיבגב הכוז התייה ןמזמ
,ילש הנושארה הלאשה תא ךפוהש המ ,לוהוכלא לש ףירח חיר ריוואב
אוהו ,יתלאש תאז לכב .והשמ תגעלנל "?קרע דוד ךל םיארוק עודמ"
.יאבצה ותוריש תפוקתב וב קבד יוניכהש רפיס

?קרע אקווד המלו
ינפל דוע ,אבצב יתייהשכ .!This is my life ?קרע -תרמות'ז המ"
,הקיתעה ריעל תבש לכ םיעסונ ילש רבחו ינא ונייה ,הדאפיתניאה
דחי םיעסונ ונייה ךכ-רחא .דחיב ותוא םינקורמו קרע קובקב םינוק
."קחשמל

?לזמ איבמ הז
."ימצעל לזמ איבמ חטב הז לבא .עדוי אל -?ר"תיבל"

?אבצב תישע המו
".ודיגמ אלכ ,6 אלכ ,4 אלכ .םוקמ לכב יתייה -ינא"

?המל
ר"תיב .חרוב יתייהו ,תבשב ןרות ינאש יל םירמוא ויה .ר"תיב ללגב"
."עיגמ לבא ,הטנאוואב .םיקחשמה לכל עיגמ יתייה ףוסב .תבש החוד

קבדש יומידה תא קידצהל לודג ץמאמ דוד השוע םויה דעו זאמש הארנ
דהואהמ דרפנ יתלב קלח אוה קרעה חיר -רומאכו ,שדחה ומש תאו וב
,רהוז קיציא .םילשורי ר"תיבמ דרפנ יתלב קלח -רומאכ אוהש ,רוסמה
."תועיבנ דוד" ותוא הנכמ ,יר"תיבה יווהב תיסחי שדח חרוא

[David Arak's hands]
קארע דוד לש וידי לע בורקמ טבמ

םע ךלש "ןמור"ה ליחתה יתמ .הרוחא תצק עגר רוזחנ
?םילשורי ר"תיב
."ר"תיב הללאי יתקעצ רשי םחרהמ יתאציש ךיא .יתדלונש עגרהמ"

?תבשה לוליח םע הרדתסה החפשמה ךיא
ינממ ענמנ םג ןכל .הז תא ובהא אל .תיתרוסמ החפשממ יתאב"
,תיתרוסמ החפשממ אב יתייה אל םא .ןקחש רותב הצובקל ףרטצהל
."ר"תיבב ןקחש םויה יתייה ילוא

?ימשר ןפואב הדוגאל ףרטצהל םעפ תבשח
.םינלאמשה תא קיחרמ ינא .הדוגאב ימשר דיקפת יל שי רבכ ,השעמל"
.".ותוא ףיעהל גאוד ינא ,ברקתמ ינלאמש האור ינאש םעפ לכ

?םינלאמש םינקחש ר"תיבב ויה םאו
"!התמה יתפוג לע -?ר"תיבב קחשל םיצור םינלאמש ?הז המ"
התא ר"תיבב םינשה ךרואל וקחישש םינקחשה ןיבמ ימ תא
?ךירעמ יכה
.המשנה תא הל ןתנו ר"תיבל ףרטצהש שכר ןקחש .יזריש המלש תא"
."והומכ ןקחש דוע ןיא

!עשופ היה אוה לבא
."עשופ ינא םג ,המ זא"

"הריירק"ה ךלהמב ,תניחבמ חמשמ יכה עגרה היה המ
?ר"תיב דהואכ ךלש
."1976 -ב ןושארה עיבגה"

?בוצע יכהו
,ביבא-לת לעופהל 3:1 ונדספה וב קחשמה . -1985-ב תופילאה דספה"
."ומש חמי יניס השמ ללגב

ותוא איבהל ובשחש עדוי התא ?הניט ול רטונ ןיידע התא
ר"תיב תא ןמאל
רבכ ףידע .יניס השמ אלו םינלאמש אל .היהי אלו םוקי אל ?יניס השמ"
."ןמאמ היהי אלש

ותוא האיבמו ךתעד לע תקלוח התייה הלהנהה םא השוע תייה המ
?הדגנ אצוי תייה ?תאז לכב
.םיניוצמ םיסחי שי הלהנהלו יל ?הלהנהה דגנ אצאש ינא ימ ?ינא"
המו יתעד המ םיעדוי םה לבא ,הכרד יפ-לע םנמא תדבוע הלהנהה
."יכרד איה םכרד .ייתודמע

?הבורקה הנועה תארקל םהל ץילממ תייה המ
תצובק תונבלו שכרה ינקחש לש ףסכה לכ תא תחקל .רעונב עיקשהל"
."המידק ךלת ךרדה הככ קר .ךירצש ומכ רעונ

?הנועה תחיתפ תארקל ונל הזוח התא המו
"...עדוי אל ינא -םשה תרזעב"

תוארוה םינקחשל קועצל הסנמ ללכ-ךרדב ךתוא האור ינא תותבשב
?קחשמה תמכח תא תשכר הפיאמ .עיציהמ תויטקט
"!?לגרודכ ןיבמ אלו םילשוריב לדגש דלי ריכמ התא ?תרמות'ז המ"

[Beitar Separator]

-ב הנורחאל ןכדוע
June 30 1997
[Soccer Field (Hebrew)]
webmaster@beitar-jerusalem.org.il
םכמ עומשל חמשי
[Mail Box]